strona główna

Jesteś tutaj: Strona główna » Strona glowna » ZARZĄDZENIE DYREKTORA

ZARZĄDZENIE DYREKTORA


Zarządzenie nr 4/2021/2022  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie z dnia 11.10.2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym  w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem w grupach: III, IV, V i VI
 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia MEiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( tj. DZ.U. 2020r. poz.1604 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w grupach: III, IV, V i VI w okresie od dnia 11.10.2021r. do 15.10.2021r.
  2. Zarządzenie podejmuje się w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie dla zdrowia dzieci uczęszczających do w/w grup w Przedszkolu Samorządowym w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem.
  3. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust.1  w grupach prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

           Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciepielowie oraz na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.

§ 3

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                             Małgorzata Rusinowska – dyrektor ZSP w Ciepielowie
Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym: