strona główna

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA


Zarządzenie  Dyrektora ZSP nr 5/2018/2019 z dn.09.05.2019r.

Procedury postępowania  w sytuacjach  kryzysowych  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepielowie

 ZASADY OGÓLNE

1. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia.

2. Uczeń i jego rodzice prawni mają prawo do pełnej informacji o sytuacjach i podjętych przez szkołę i działaniach ich dotyczących.

3. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest Dyrektor szkoły.

4. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia jest wychowawca.

5. Uczniowie wykraczający poza normy prawne i zasady zachowania akceptowania w szkole ponoszą sankcje przewidziane w Statucie szkoły.

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA Z UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE, NIEPOWODZENIA EDUKACYJNE , SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

1. Wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego. O swoich istotnych spostrzeżeniach, informacjach dotyczących poszczególnych uczniów, a mogących mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole, informuje nauczycieli .

2. Nauczyciel podejmuje działania dydaktyczne ,wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności i rozwiązania problemów szkolnych ucznia na jego przedmiocie m.in. poprzez rozmowy indywidualne z uczniem nt. jego zachowania , zaoferowanie mu form pomocy w nauce, możliwości poprawy ocen niedostatecznych,

3. Nauczyciel informuje rodzica/ opiekuna prawnego o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica/ opiekuna prawnego do rzetelnej współpracy z nim,

 4. W przypadku utrzymujących się u ucznia trudności dydaktycznych, wychowawczych nauczyciel informuje wychowawcę dziecka, który inicjuje spotkanie z rodzicami ucznia . Celem spotkania jest wypracowanie dalszych form wsparcia i pomocy uczniowi. W razie potrzeby podpisywany jest z uczniem, rodzicem prawnym kontrakt. Wychowawca monitoruje realizację ustaleń zawartych w kontrakcie.

5. W przypadku braku poprawy w sytuacji szkolnej ucznia, utrzymujących się problemach dydaktycznych i wychowawczych ,wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły, nauczycielami uczącymi, ustala  termin spotkania Zespołu Wychowawczego, na który zaprasza również rodziców prawnych ucznia.

6. Na spotkaniu zespołu opracowuje się plan naprawczy w celu przezwyciężenia trudności ucznia wraz z pisemnym zobowiązaniem dla rodzica prawnego

 7. W sytuacji , kiedy jest to niezbędne wychowawca występuje do rodzica prawnego o zgodę na skierowanie ucznia na badanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, rzetelnie informując o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia.

8. W przypadku braku zgody rodzica prawnego na przeprowadzenie badań w poradni, a dotyczącego ucznia mającego bardzo duże trudności w nauce bądź zagrażającego bezpieczeństwu innych , możliwe jest wystąpienie przez Dyrektora szkoły do Sądu Rejonowego- Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną ze względu na fakt , iż potrzeby dziecka są zaniedbywane.

9. Na najbliższym spotkaniu Rady Pedagogicznej wychowawca szczegółowo zapoznaje grono nauczycielskie z zaistniałym problemem, przedstawia dotychczasowe działania oraz stan faktyczny na dany dzień. Nadal kontynuowane jest udzielanie uczniowi zaoferowanych mu wcześniej form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mających na celu przezwyciężenie występujących u niego trudności w nauce czy problemów wychowawczych.

 WAGARY

 I. W sytuacji, gdy wychowawca podejrzewa, że uczeń jest nieobecny w szkole z powodu wagarów:

1. Natychmiast powiadamia rodziców prawnych , sporządza notatkę dotyczącą wykonania telefonu i rozmowy z rodzicem/ opiekunem prawnym. W przypadku powtarzających się wagarów ucznia wychowawca kontaktuje się ponownie z rodzicami  prawnymi i umawia się z nimi na spotkanie osobiste.

 2. W przypadku utrudnionego kontaktu z rodzicami prawnymi wychowawca wzywa ich jednokrotnie wysłanym listem poleconym, którego kserokopię zachowuje.

3. Jeżeli podejrzenia wagarów potwierdziły się , po przyjściu ucznia do szkoły wychowawca przeprowadza z nim rozmowę wychowawczą, odnotowuje ten fakt w dokumentacji wychowawcy.

4. Wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności wynikających z wagarów (nawet w sytuacji usprawiedliwienia od rodziców prawnych).

5. W przypadku braku współpracy rodziców prawnych z wychowawcą – rodzic prawny nie uczestniczy w zebraniach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne, oraz w przypadku dalszego uchylania się ucznia od obowiązku szkolnego, wychowawca zgłasza fakt dyrektorowi, który we współpracy z wychowawcą podejmie odpowiednie działania.

6. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, Dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest gmina. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna.

7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z  wychowawcą ucznia pisemnie informuje Sąd Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego, a w przypadku braku współpracy w tym zakresie ze strony rodziców/ opiekunów prawnych również wniosek o wgląd w sytuację rodzinną ucznia.

 Samowolne opuszczanie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych lub zorganizowanych wyjazdów szkolnych

1. Pracownik szkoły, który stwierdził, że uczeń samowolnie opuścił teren szkoły zgłasza ten fakt wychowawcy klasy, a jeżeli ten jest nieobecny  dyrektorowi szkoły.

 2. Ww. osoby niezwłocznie zawiadamiają rodziców prawnych i umawiają się na rozmowę.

 3. Z uczniem przeprowadzana jest rozmowa ostrzegawcza w obecności rodzica prawnego.

4. Wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności (nawet w sytuacji usprawiedliwienia od rodziców prawnych).

5. Jeżeli podobna sytuacja powtórzy się uczeń otrzymuje upomnienie, a następnie naganę Dyrektora.

6. Jeżeli uczeń nadal uporczywie opuszcza szkołę w czasie lekcji Dyrektor zgłasza ten fakt do Sądu Rodzinnego i Nieletnich z uwagi na zagrożenie demoralizacją.

7. Jeżeli uczeń podczas wycieczki, wyjazdu klasowego samowolnie opuści grupę, wychowawca/opiekun zawiadamia o fakcie rodziców/opiekunów prawnych i Policję.

 Uczeń, który ukończył 18 lat i nie ukończył szkoły podstawowej , może decyzją Dyrektora szkoły, zostać skreślony z listy uczniów. Skreślenie powinny poprzedzić następujące udokumentowane działania:

1. Nieobecności nieusprawiedliwione uniemożliwiają ocenę postępów w nauce ucznia w danym okresie.

2. Uczeń nie przyjmuje oferowanych w szkole i we współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi form pomocy i nie podejmuje prób zmiany swojej sytuacji.

3. Na podstawie przedstawionej przez Dyrektora dokumentacji i opisu sytuacji, powołany zespół składający się z wychowawcy i Dyrektora szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, pozytywnie opiniuje decyzję Dyrektora o skreśleniu z listy uczniów.

  AGRESJA I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA

1. Szkolne postępowanie wszczynane jest w sytuacji występowania agresji i przemocy na terenie szkoły.

2. Sytuacje, w których należy podjąć postępowanie dotyczą: - naruszenia nietykalności fizycznej innych osób i swojej - naruszenia godności osobistej innych osób (wulgaryzmy, przemoc psychiczna ) - zniszczenia i zawłaszczenia mienia prywatnego i szkolnego (w tym także oszustwa i wyłudzenia).

3. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia. Nauczyciel bądź pracownik szkoły, który jest świadkiem agresywnego zachowania uczniów (bójka, pobicie) jest zobowiązany do:

Natychmiastowej słownej i stanowczej reakcji na zaistniałą sytuację:

 a. odizolowanie ucznia zachowującego się agresywnie od grupy,

 b. w razie potrzeby wzywa pomoc (innego nauczyciela),

 c. udziela pomocy ofierze agresji i zabezpiecza pozostałych uczniów.

4. Jeżeli to możliwe, ustala przyczynę agresji. Przeprowadza rozmowę ze stronami konfliktu, uświadamiając im nieodpowiednie zachowanie. O zajściu informuje wychowawcę.

5. Opieką zostają objęci zarówno ofiara jak i sprawca zajścia. Otrzymują oni wsparcie pedagogiczno-psychologiczne oraz jeśli to potrzebne - pomoc przedmedyczną.

 6. O udziale uczniów w zajściu, uzyskanych wyjaśnieniach i podjętych przez szkołę krokach informowani są rodzice w możliwie najkrótszym czasie (telefonicznie lub wpisem w dzienniku)

7. Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego otrzymuje uwagę  w zeszycie kontaktów. Uwagę wpisuje nauczyciel podejmujący interwencję. W sytuacji , gdy osobą interweniującą jest pracownik szkoły uwagę wpisuje wychowawca.

 8. W przypadku konieczności zdyscyplinowania wyjątkowo agresywnego ucznia bądź nagminnie przejawiającego zachowania agresywne należy wezwać Policję. Policja, po uprzednim poinformowaniu przez szkołę rodziców prawnych, w obecności Dyrektora, wychowawcy przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem. Fakt ten zostaje odnotowany w dokumentacji.

9. Jeśli zachowanie ucznia nie ulega poprawie, wychowawca zwraca się z pisemną prośbą o zgłoszenie się rodzica prawnego do szkoły:

a. przeprowadza rozmowę z rodzicem prawnym, pogłębiając wiedzę na temat ucznia, jego rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego,

b. na prośbę wychowawcy i w jego obecności rozmowę przeprowadza dyrektor (w obecności rodziców prawnych) analizując przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając rodzicom prawnym w doborze metod wychowawczych. Możliwe jest podpisanie kontraktu z uczniem i jego rodzicem prawnym. Realizacje ustaleń zawartych w kontrakcie monitoruje wychowawca w ustalony przez siebie sposób.

c. brak zmiany w zachowaniu ucznia powoduje przeprowadzenie z nim rozmowy przez wychowawcę w obecności rodziców prawnych,

d. z rozmowy z uczniem i rodzicem prawnym wychowawca sporządza notatkę, którą podpisuje zarówno uczeń, jak i rodzic, a następnie zapisuje fakt agresji w teczce indywidualnej ucznia. Kontynuowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku.

10. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z innymi dziećmi (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, nauczycielami uczącymi  oraz rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia zwołuje spotkanie Zespołu Wychowawczego. W razie potrzeby, w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, kierowane jest ono na badania do Poradni PsychologicznoPedagogicznej, w celu otrzymania dalszych wskazówek dotyczących pracy z nim.

11. W sytuacji, kiedy, mimo podjętych działań, udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej, uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, swoim zachowaniem wpływa na nich demoralizująco, Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rejonowego- Wydziału Rodzinny i Nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

12. Szkoła bierze udział w wyjaśnieniu spraw z udziałem uczniów, dziejących się poza terenem szkoły, po otrzymaniu prośby uczniów lub rodziców/ opiekunów prawnych o pomoc.

  Sposoby postępowania nauczyciela wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego:

1. Należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora szkoły.

2. Ustalić okoliczności czynu oraz ewentualnych świadków zdarzenia.

 3. W przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, należy przekazać go Dyrektorowi szkoły  pod opiekę

4. Następnym krokiem jest powiadomienie rodziców prawnych ucznia.

 5. Policję należy powiadomić niezwłocznie w przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub w przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana.

6. Ostatnią czynnością powinno być zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.

  W przypadku, gdy uczeń jest ofiarą czynu karalnego, nauczyciel powinien podjąć następujące czynności:

1. Udzielić pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza, w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń,

2. Niezwłocznie powiadomić Dyrektora szkoły,

3. Powiadomić rodziców prawnych ucznia,

4. Niezwłocznie wezwać Policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

  WULGARNE SŁOWNICTWO

 1. Gdy nauczyciel jest świadkiem używania przez ucznia wulgarnego słownictwa ma bezwzględny obowiązek zareagowania.

a. Sam przeprowadza rozmowę z uczniem

 b. Informuje  rodziców prawnych  i jeśli uzna za zasadne wpisuje uwagę  do zeszytu uwag

 c. Powiadamia wychowawcę klasy

2. Jeżeli świadkiem stosowania wulgarnego słownictwa jest pracownik obsługi, zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.

3. W przypadku powtarzających się zachowań z używaniem przez ucznia wulgarnego słownictwa wychowawca może zobowiązać go do przygotowania lekcji wychowawczej na temat kulturalnego zachowania.

4. Jeżeli uczeń nadal używa wulgarnego słownictwa wychowawca wzywa do szkoły rodziców prawnych i przeprowadza w ich obecności rozmowę dyscyplinującą z uczniem informując jednocześnie, że używanie wulgaryzmów to przejaw demoralizacji podlegający odpowiedzialności prawnej.

  KRADZIEŻ I ZNISZCZENIA

Postępowanie w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego, dokonanego na terenie szkoły przez uczniów.

1. W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia, sprawą zajmuje się pracownik pedagogiczny, któremu kradzież lub zniszczenia zgłoszono.

2. O fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest Dyrektor.

 3. Dyrektor, po przyjęciu zawiadomienia, może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej osobie.

 4. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie powiadamia rodziców prawnych ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia i informuje o  działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy.

5. W przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza ¼ wysokości minimalnego wynagrodzenia sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana Policji.

                                                FAŁSZERSTWO

1. Sytuacje fałszerstwa w szkole: - dokonanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie ocen, usprawiedliwianie nieobecności) - przedstawienie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców - podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich - przedkładanie prac innych uczniów, jako własnych oraz udowodnienie przez nauczyciela ściągania na sprawdzianie, kartkówce

2. Inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce, dyskotece itp.)

3. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania: - wychowawca klasy - nauczyciel przedmiotu  - Dyrektor

4. Procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa: - powiadomienie rodziców prawnych ucznia - spotkanie z uczniem i jego rodzicami prawnymi celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa

 5. W obecności rodziców prawnych podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu

6. W przypadku powtarzających się sytuacji fałszerstw, szkoła kieruje informację i prośbę o interwencję do Policji.

  PALENIE PAPIEROSÓW

Wobec ucznia, który pali w szkole papierosy, podejmowane są następujące kroki: - o sytuacji palenia i podjętych działaniach informowani są rodzice ucznia  - wychowawca prowadzi działania indywidualne mające na celu zmianę postawy ucznia, - uczeń otrzymuje informacje o szkodliwości palenia, - możliwe jest obniżenie oceny zachowania zgodnie z regulaminem szkoły.

  ALKOHOL I NARKOTYKI

 Uczeń jest pod wpływem alkoholu lub odurzony narkotykami

 1. Nauczyciel lub pracownik szkoły, który uzyskał informację o uczniu, będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków przekazuje  natychmiast informację wychowawcy klasy i Dyrektorowi szkoły.

2. Dyrektor o zaistniałym fakcie powiadamia Policję.

 3. Rozpoznania okoliczności zdarzenia i wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji dokonuje wychowawca. Ma on obowiązek: - odizolować ucznia od reszty klasy, stwarzając warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie i zdrowie, - wezwać (po wcześniejszym powiadomieniu rodziców prawnych ) pielęgniarkę szkolną jeśli jest obecna lub lekarza w celu sprawdzenia trzeźwości lub odurzenia oraz ewentualnego udzielenia pomocy medycznej, - wezwać do szkoły rodziców prawnych ucznia.

4. Rodzice prawni mają obowiązek zabrania ucznia ze szkoły.

5. W sytuacji, gdy rodzice prawni odmawiają przybycia do szkoły decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje lekarz.

6. W przypadku agresywnego, gorszącego lub zagrażającego bezpieczeństwu zachowania nietrzeźwego ucznia, decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje Policja.

7. W rozmowie wyjaśniającej Dyrektor szkoły zobowiązuje rodziców/opiekunów prawnych do szczególnego nadzoru nad dzieckiem i proponuje im profesjonalną pomoc w specjalistycznej placówce.

 8. Uczeń na terenie szkoły objęty zostaje pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W razie potrzeby wychowawca  spisuje z uczniem kontrakt mający na celu zmianę jego zachowania.

9. Jeżeli rodzice prawni odmawiają współpracy lub zachowanie ucznia się powtarza, Dyrektor powiadamia o sytuacji Sąd Rodzinny.

 

 

 

 

  Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk lub ucznia posiadającego lub rozprowadzającego alkohol czy inne substancje psychoaktywne bądź psychotropowe

1. Odizolowanie ucznia.

 2. Powiadomienie wychowawcy oraz Dyrektora.

3. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, Dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni w odzieży , ewentualnie innych przedmiotów, budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.

4. W przypadku znalezienia środków lub odmowy okazania zawartości kieszeni, torby powiadomienie rodziców/ opiekunów prawnych ucznia i wezwanie ich do szkoły . Przybyli do szkoły rodzice/ opiekunowie prawni nie mogą zabrać dziecka do domu, ponieważ w związku z popełnionym przestępstwem Policja na podstawie art. 37§ 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich musi zatrzymać nieletniego w celu wykonania czynności procesowych.

6. Wezwanie Policji.

7. Sporządzenie protokołu.

8 W przypadku, gdy przy uczniu nie znaleziono alkoholu lub środków psychotropowych, odesłanie go do klasy, sporządzenie protokołu i dalsza obserwacja.

W przypadku, gdy nauczyciel , pracownik szkoły znajdzie na jej terenie substancję przypominającą narkotyk powinien:

1. Zachowując środki ostrożności zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora szkoły, który wzywa Policję.

3. Po przyjeździe Policji nauczyciel, pracownik szkoły przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

  ZAGROŻENIE DEMORALIZACJĄ UCZNIA

1. Wobec uczniów, u których zauważa się przejawy demoralizacji społecznej w postaci m.in.: używania i propagowania wulgaryzmów, słów i obrazów obrażających godność innych; - używania lub rozprowadzania substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, - wagarów - udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły, - powtarzających się zachowaniach agresywnych, - prowokowaniu powstawania sytuacji konfliktowych, - przyniesieniu na teren szkoły substancji i przedmiotów zagrażających życiu lub zdrowiu innych uczniów, - notorycznego nieprzygotowania się do zajęć, - samowolnego oddalenia się ucznia poza teren szkoły - zastraszania, - niszczenia mienia szkolnego, - podrabiania podpisów osób dorosłych, - niszczenie dokumentów, wychowawca klasy  planuje wspólnie z rodzicami  ucznia działania mające na celu zmianę jego postawy.

2. Działania te mogą mieć formę: - indywidualnych rozmów z uczniem - rozmów z uczniem w obecności rodzica - podpisania kontraktu przewidującego pożądany typ zachowań ucznia, ofertę pomocy szkolnej, formy pomocy i kontroli ze strony rodziców prawnych oraz konsekwencje w razie powtórzenia się zachowań niepożądanych - udziału w zajęciach terapeutycznych – indywidualnych lub grupowych

3. W przypadku braku pożądanych zmian zachowań ucznia, Dyrektor szkoły zwraca się do instytucji wspierających działania wychowawcze szkoły tj. - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - Policji - i innych w zależności od potrzeb

  POSTĘPOWANIE W SYTUACJI, GDY UCZEŃ POSIADA NA TERENIE SZKOŁY WŁĄCZONY TELEFON KOMÓRKOWY BĄDŹ ODTWARZACZ MUZYCZNY

1.Korzysta za przyzwoleniem nauczyciela na zajęciach w razie potrzeby skorzystania z Internetu i wyszukania informacji niezbędnych na zajęciach.

2. Jeżeli Uczeń nie odda telefonu a zostanie zauważony że korzysta na zajęciach  bez pozwolenia lub telefon mu zadzwoni nauczyciel, po wyłączeniu telefonu przez ucznia w jego obecności , przekazuje telefon (odtwarzacz) w depozyt do dyrektora szkoły i informuje o zaistniałym fakcie wychowawcę ucznia.

3. Wychowawca wzywa telefonicznie  rodziców  ucznia do odbioru telefonu (odtwarzacza).

4. Uczniowi, który odmawia nauczycielowi oddania telefonu komórkowego (odtwarzacza) zostaje automatycznie obniżona ocena zachowania

  OBCA OSOBA NA TERENIE SZKOŁY

Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły jest osobą obcą

1. Postępowanie wobec osób obcych przebywających na terenie szkoły:

a. każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu

b. w przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia wezwać pomoc. O sytuacji niezwłocznie powinna zostać poinformowana Dyrekcja szkoły.

 

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRÓBY SAMOBÓJCZEJ

 1. Nauczyciel, który otrzymał informację o próbie samobójczej ucznia: - ustala rodzaj zdarzenia, - usuwa wszystko, co może spowodować realizację zamiaru samobójczego, - nie pozostawia ucznia samego, - wzywa pielęgniarkę szkolną celem udzielenia pierwszej pomocy, - wzywa wychowawcę, dyrektora - jeżeli jest to możliwe, przeprowadza ucznia w bezpieczne miejsce.

2. Pielęgniarka szkolna wzywa pogotowie ratunkowe.

3. Wychowawca  powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych ucznia.

4. Dyrektor szkoły wzywa straż pożarną, policję (w zależności od potrzeb) oraz powiadamia kuratorium oświaty.

5.Po powrocie ucznia do szkoły wychowawca proponuje mu specjalistyczną pomoc. Postępowanie w sytuacji, kiedy uczeń grozi odebraniem sobie życia

1.Staramy się uspokoić ucznia, rozmawiamy z nim o przyczynie reakcji.

2. Obserwujemy ucznia.

3. Jeżeli uczeń zachowuje się agresywnie – niezwłocznie zawiadamiamy o zaistniałej sytuacji Dyrekcję  (np. przez zaufanego ucznia), staramy się zapewnić bezpieczeństwo klasie odizolowując zdesperowanego wychowanka.

4. Informujemy o zajściu wychowawcę.

 5. W razie konieczności wzywamy rodziców/ opiekunów prawnych

6. Sporządzamy notatkę.

7. Jeżeli od osób trzecich dowiadujemy się iż uczeń grozi odebraniem sobie życia – powiadamiamy o tym  wychowawcę klasy, który podejmuje stosowne działania .

 

 

  JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM LUB POŻAREM?

 I. W przypadku otrzymania zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego:  Telefoniczne odebranie zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego

1. Należy natychmiast powiadomić Dyrekcję szkoły

 2. Dyrektor podejmuje decyzje o: - powiadomieniu policji 997 - przerwaniu lekcji - przeprowadzeniu ewakuacji uczniów - zabezpieczeniu dokumentów

3. Uczniom i pracownikom szkoły nie wolno dotykać przedmiotów, urządzeń, które budzą podejrzenie.

 4. Należy zachować spokój nie dopuścić do paniki

5. Do czasu przybycia Policji akcją kieruje Dyrektor szkoły.

II. W przypadku wybuchu pożaru lub podłożenia ognia:

1. Należy niezwłocznie powiadomić straż pożarną 998.

2. Należy zawiadomić Dyrekcję szkoły.

 3. Przeprowadza się natychmiastową ewakuację.

4. Do czasu przybycia Straży Pożarnej akcją ewakuacji kieruje Dyrektor szkoły.

 5. Zasady ewakuacji osób z obiektu zagrożonego - decyzję o ewakuacji podejmuje Dyrektor szkoły lub osoba kierująca akcją. - Dyrektor szkoły zabezpiecza dokumenty szkolne. - ewakuowane osoby przed opuszczeniem budynku powinny zabrać ze sobą plecaki - drzwi sal zostają otwarte - ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, według opracowanych i oznaczonych dróg ewakuacyjnych - w czasie ewakuacji nauczyciele uczący w poszczególnych salach lekcyjnych, zapewniają właściwą organizację ruchu, nie dopuszczają do wybuchu paniki. - miejsca zbiórki uczniów określa plan ewakuacji.

 METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ

 1. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżąca współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.

 2. Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją wspólnie ustalają wzajemne zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów.

3. W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się - spotkania nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, - spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnianie czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, - informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży, - udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, - wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich. Na terenie szkoły każdy uczeń może zostać wylegitymowany przez policję! Legitymowanie ma na celu przede wszystkim: - identyfikację osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, - ustalenie świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego, - wykonanie polecenia wydanego przez Sąd, Prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, - identyfikację osób wskazanych przez pokrzywdzonych, jako sprawców przestępstw lub wykroczeń, - poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości Na terenie szkoły można dokonać również przeszukania w celu: - znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, - wykrycia lub zatrzymania oraz przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej.

4. Dopuszczalne jest również przesłuchanie ucznia na terenie szkoły, przy czym: - jeżeli uczeń nie ma ukończonych 17 lat, a jest podejrzany o popełnienie czynu karalnego przesłuchanie powinno odbywać się w obecności rodziców/ opiekunów prawnych lub nauczyciela. - w charakterze świadka można przesłuchać każdego małoletniego, bez względu na wiek i w takiej czynności nie jest konieczny udział rodziców/ opiekunów prawnych Na terenie szkoły może mieć miejsce sytuacja zatrzymania ucznia przez Policję Aby jednak ono nastąpiło, musi zaistnieć jedna z wymienionych niżej przesłanek: - istnieje uzasadnione przypuszczenie, że uczeń popełnił przestępstwo, - przeciwko uczniowi toczy się postępowanie karne, a Sąd lub Prokurator zarządzili jego przymusowe doprowadzenie, - uczeń jest świadkiem w procesie karnym ,a organ prowadzący postępowanie (Policja, Prokurator, Sąd) zarządzi jego przymusowe doprowadzenie , - zachodzi potrzeba umieszczenia dziecka w Policyjnej Izbie Dziecka, - uczeń stwarza w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także dla mienia, - uczeń w stanie nietrzeźwości, odurzenia swoim zachowaniem daje powód do zagrożenia lub znajduje się w okolicznościach zagrażających jego życiu lub zdrowiu innych osób. Wówczas , w zależności od potrzeby, wzywa się również lekarza.

Zasady postępowania w przypadku, gdy Policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.

1. Funkcjonariusz Policji przedstawia Dyrektorowi powód przybycia i okazuje legitymację służbową.

2. Dyrektor ma prawo zapisać dane osobowe policjanta oraz numer jego legitymacji służbowej, w celu sporządzenia własnej dokumentacji.

3. Policjant informuje Dyrektora o przyczynie zatrzymania ucznia.

4.Wychowawca  sprowadza nieletniego do gabinetu Dyrektora, gdzie policjant informuje wymienionego o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie itp.

5. Każda, dotycząca uczniów, wizyta policjantów w szkole powinna być wcześniej zasygnalizowana Dyrekcji.

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Zarówno w szkole jak i w przedszkolu funkcjonuje skrzynka, do której możecie wrzucać swoje uwagi o tym, co dzieje się w szkole, o problemach jakie są dla was ważne lub trudne.
Ta skrzynka jest po to, aby wszyscy czuli się bezpiecznie. Dzięki Waszym wiadomościom i sygnałom wrzucanym do skrzynki będziemy mogli zareagować możliwie szybko w sytuacjach kryzysowych, co pozwoli zapewnić Wam niezbędną pomoc i wsparcie. Dużym ułatwieniem będzie podanie nazwiska lub klasy, w której konieczna jest nasza pomoc. Dzięki „Skrzynce” możecie otrzymać pomoc ze strony dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców, a także innych osób lub instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym !

Drodzy Uczniowie piszcie:

- jeśli się obawiacie konkretnych zdarzeń lub uczniów,

- jeśli któremuś z Waszych kolegów lub koleżanek dzieje się krzywda,

- jeśli macie problem, który można rozwiązać bez waszego udziału,

- jeśli byliście świadkami czynów niezgodnych z prawem, a boicie się o tym mówić,

- jeśli czujecie, że powinniście zareagować lub potrzebujecie pomocy.

 

 Informacja dotycząca e-papierosów