strona główna

O szkole


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepielowie - historia szkoły

Historia powstania szkoły w Ciepielowie sięga początków XIX wieku, kiedy to Ciepielów posiadał prawa miejskie. Placówka prawdopodobnie została założona za czasów Księstwa Warszawskiego, jednak z powodu trudności finansowych i zniszczeń wojennych zamknięto ją w 1815 roku.

We wrześniu 1835 roku dzięki staraniom rodziców utworzono w Ciepielowie szkołę elementarną. Stu jeden mieszczan założyło Towarzystwo Szkolne, które miało zgromadzić fundusze na utrzymanie szkoły. Ciepielów w tym czasie liczył 668 obywateli. Do szkoły uczęszczało wówczas 25 chłopców i 23 dziewczynki. Mieszkańcy zobowiązali się płacić pensje nauczycielowi, dokonywać opłat za wynajem lokalu oraz nieodpłatnie dostarczać opał.

W 1885 r. do szkoły chodziło 30 dzieci co stanowiło 3 oddziały. Uczył tylko jeden nauczyciel. Nauka odbywała się zimą, gdyż latem dzieci pracowały głównie przy wypasaniu bydła.

W 1915 r. podczas wielkiego pożaru spłonął niemal cały Ciepielów. Zniszczeniu uległ również budynek szkoły, który znajdował się na rogu obecnej ulicy Szkolnej i Pl. Zwycięstwa. Dwa lata później placówka mieściła się już w dwóch budynkach  jednym własnym, a drugim wynajętym na rogu obecnych ulic Szkolnej i Kochanowskiego.

W następnego roku (1918) ustalono dozór szkolny, w skład którego wchodziło kilka osób. Prawie do II wojny światowej funkcję przewodniczącego pełnił Wacław Długosz z Gardzienic. W roku 1919 w szkole pracowało 2 nauczycieli, a kierownikiem szkoły był Kazimierz Węgierski.

Budowę nowego budynku szkoły rozpoczęto w roku 1921 w miejscu obecnej siedziby gimnazjum. Cztery lata później placówkę poszerzono, a gdy to nie wystarczyło, kupiono dwa budynki i zestawiono je na placu szkolnym. Obok szkoły rozciągał się ogródek kwiatowo  warzywny, a w nim poletka doświadczalne.

Dawny budynek szkoły podstawowej w Ciepielowie

W latach 1938/39 do szkoły uczęszczało ponad 300 uczniów, co wiązało się z powiększeniem Grona Pedagogicznego. Obwód szkolny obejmował Ciepielów osadę, Ciepielów Stary, Rekówkę, Dąbrowę i Gardzienice. W sąsiedztwie funkcjonowały szkoły w Kałkowie i w Świesielicach.

W 1939 r. wybuchła II wojna światowa. Nauka w szkole rozpoczęła się w listopadzie. Budynki szkolne zajęli okupanci. Znajdowały się w nich magazyn zbożowy i sklep. Nauka odbywała  się potajemnie w mieszkaniach prywatnych. Budynki były niszczone i dewastowane, spalono też dokumenty kancelaryjne. Liczne aresztowanie nie ominęły również nauczycieli. Aresztowano Floriana Bednarskiego, który przebywał w obozie koncentracyjnym do 1945 roku, a także Stanisława Pietrkiewicza  kierownika szkoły  który zginął w Oświęcimiu dwa tygodnie po przewiezieniu go do obozu zagłady. W roku 1945 w szkole pracowało sześciu nauczycieli. Na lekcje do klas I i VI uczęszczało 446 uczniów.

W latach 1955/67 została wprowadzona ośmioletnia szkoła podstawowa. Kiedy w 1968 roku na emeryturę odszedł wieloletni kierownik szkoły Florian Bednarski, funkcję kierownika objął Stanisław Mazur. We wrześniu w wyniku reformy utworzono Szkołę Gminną, do której przyszli uczniowie ze zlikwidowanej szkoły w Ciepielowie Kolonii. Ze szkoły w Kałkowie przyjęto kl. VII i VIII.

W 1980 r. dyrektorem szkoły był Jan Markowski, później Józef Skupień i Eugeniusz Mężyk. W roku 1986 ponownie dyrektorem placówki został Józef Skupień.

W 1994 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku przy ulicy Lekarskiej, który pierwotnie był przeznaczony na gminny szpital. W dziewięciu salach lekcyjnych uczyły się dzieci z klas I i V. Pierwszego września tego roku stanowisko dyrektora drogą konkursu objęła Helena Nowakowska. W szkole było 16 oddziałów. Nauka odbywała się w dwóch budynkach. Klasy I i V uczyły się przy ulicy Lekarskiej, zaś klasy VI i VIII i biblioteka mieściły się przy Placu Zwycięstwa.

We wrześniu 1999 r. stanowisko dyrektora szkoły z konkursu objęła Barbara Garganisz. Jest to również data zapoczątkowania reform w oświacie. Od tego bowiem roku na bazie dotychczasowych szkół podstawowych utworzono trzyletnie gimnazja i sześcioletnie szkoły podstawowe. Po remoncie przeniesiono bibliotekę szkolną do budynku przy ul. Lekarskiej. Ponadto po 46 latach reaktywowano sklepik szkolny.

Wiosną 2000 roku uporządkowano plac szkolny oraz rozpoczęto budowę boiska szkolnego. Był to wielki czyn społeczny, w którym uczestniczyli rodzice uczniów oraz nauczyciele. To dzięki ich pracy powstało boisko. W czasie wakacji 2000 roku społecznie pomalowano również wszystkie sale lekcyjne. Przystosowano kuchnię do sporządzania dużej ilości posiłków.

W latach 2000/2001 w wyniku likwidacji szkół w Łaziskach i we Pcinie naukę dzieciom ze zlikwidowanych placówek zapewniono w szkole w Ciepielowie.

W 2003 r. dokończono budowę boiska szkolnego (bieżnia, boisko do siatkówki).

W tym też roku szkoła otrzymała certyfikat Szkoły z klasą jako jedna z dwóch w powiecie lipskim. 31 maja tego roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia dr. Mariana Papuzińskiego, a rok później odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru.

Uchwałą Rady Gminy w Ciepielowie z dn. 29. 04. 2005 r. powołano Zespół Szkolno Przedszkolny w Ciepielowie, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Papuzińskiego w Ciepielowie oraz Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie. Organami Zespołu Szkolno  Przedszkolnego są:

  • Dyrektor Zespołu Szkolno  Przedszkolnego, który jest dyrektorem szkoły i przedszkola
  • Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno  Przedszkolnego, w skład której wchodzą nauczyciele szkoły i przedszkola. Pozostałe organy, czyli Rada Rodziców, Rada Szkoły i Samorząd Uczniowski są organami odrębnymi dla każdej placówki.

W roku szkolnym 2007/2008 utworzono Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzi Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Papuzińskiego w Ciepielowie oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie. Funkcję dyrektora całego zespołu pełni Elżbieta Giemza, zaś wicedyrektorami Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr. Mariana Papuzińskiego są Małgorzata Rusinowska oraz Zofia Kucharska.

W roku 2016 został powołany Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciepielowie. Funkcję dyrektora pełni   Małgorzata Rusinowska, wicedyrektorami są Marianna Zięba oraz Zofia Kucharska.

Na terenie szkoły organizowane są akcje charytatywne Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczniowie odnoszą sukcesy w licznych konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.