strona główna

RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W CIEPIELOWIE

 

            W związku z wypełnianiem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepielowie jest Dyrektor ZSP z siedzibą przy ul. Lekarskiej 1, 27-310 Ciepielów, tel.: 048 37 88 024, adres e-mail: zsp@ciepielow.pl
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: ewidencja@ciepielow.pl
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor ZSP w Ciepielowie - przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepielowie  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 li. c RODO),
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • dochodzenia roszczeń i należności, prowadzenia statystyk oraz raportowania (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO),
 • w pozostałych przypadkach Wasze dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

      5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 4 powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS),
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ciepielowie  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor ZSP
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Każdemu kto powierza przetwarzanie danych Dyrektorowi ZSP  przysługuje prawo dostępu do treści powierzonych danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.:  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
  3. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach prawnych. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
  4. Państwa dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  5. Państwa dane nie będą przesyłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.