strona główna

Rekrutacja do Przedszkola


 

 

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem

na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Anikiel Aleksandra
 2. Anikiel Jan
 3. Bajór Zuzanna
 4. Bojski Igor
 5. Boryczka Gabriela
 6. Chmielewski Szymon
 7. Chojnacki Oskar
 8. Ciecieląg Amelia
 9. Czapla Emil
 10. Dróżdż Kacper
 11. Fryzel Alicja
 12. Gregorczyk Leon
 13. Grzeszczyk Bartłomiej
 14. Hyściński Bartłomiej
 15. Jamka Wiktor
 16. Jeruzal Jan
 17. Kapciak Piotr
 18. Kielich Aleksandra Marta
 19. Kosiór Jakub
 20. Kosiór Marcin Aleksander
 21. Kosiór Nikola
 22. Krzemińska Kinga Sara
 23. Kunwa Miłosz
 24. Lenart Natalia
 25. Markowski Kamil
 26. Nachyła Łucja
 27. Nachyła Marcel
 28. Nachyła Wojciech
 29. Pawlak Aleksandra
 30. Pawlik Adam
 31. Rogozińska Julia Maria
 32. Rogozińska Oliwia Wiktoria
 33. Ruda Marcel
 34. Rusin Szymon
 35. Ryło Martyna
 36. Ryło Szymon
 37. Skórkiewicz Kamil
 38. Szymczak Maja
 39. Wajs Dawid
 40. Wójcicka Wiktoria

Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem

na rok szkolny

na rok szkolny 2018/2019

 1. Anikiel Aleksandra
 2. Anikiel Jan
 3. Bajór Zuzanna
 4. Bojski Igor
 5. Boryczka Gabriela
 6. Chmielewski Szymon
 7. Chojnacki Oskar
 8. Ciecieląg Amelia
 9. Czapla Emil
 10. Dróżdż Kacper
 11. Fryzel Alicja
 12. Gregorczyk Leon
 13. Grzeszczyk Bartłomiej
 14. Hyściński Bartłomiej
 15. Jamka Wiktor
 16. Jeruzal Jan
 17. Kapciak Piotr
 18. Kielich Aleksandra Marta
 19. Kosiór Jakub
 20. Kosiór Marcin Aleksander
 21. Kosiór Nikola
 22. Krzemińska Kinga Sara
 23. Kunwa Miłosz
 24. Lenart Natalia
 25. Markowski Kamil
 26. Nachyła Łucja
 27. Nachyła Marcel
 28. Nachyła Wojciech
 29. Pawlak Aleksandra
 30. Pawlik Adam
 31. Rogozińska Julia Maria
 32. Rogozińska Oliwia Wiktoria
 33. Ruda Marcel
 34. Rusin Szymon
 35. Ryło Martyna
 36. Ryło Szymon
 37. Skórkiewicz Kamil
 38. Szymczak Maja
 39. Wajs Dawid
 40. Wójcicka WiktoriaLista dzieci niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem

na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Lenart Iga

Lista rezerwowa dzieci  do Przedszkola Samorządowego   w Ciepielowie z siedzibą w Wielgiem

na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Gołębiowska Gabriela
 2. Zięba Zachary
 3. Lenart Iga

 

 

Harmonogram rekrutacji do  Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą  w Wielgiem  na rok szkolny 2018/2019

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

27 luty

05 marca

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

5 marca

30 marca

(do godz. 15.00)

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

2 kwietnia

13 kwietnia

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu wniosków o przyjęcie                                          i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

24 kwietnia

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23 kwietnia

27 kwietnia

(do godz. 15.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

4 maja

 (do godz. 15.00)

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych                 i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 4 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych                i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej               z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola

01 sierpnia

14 sierpnia

(do godz. 15.00)

Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku    o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

15 sierpnia

17 sierpnia

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu wniosków o przyjęcie                                                   i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

21 sierpnia

(do godz. 15.00)

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych                i niezakwalifikowanych.

22 sierpnia 

24 sierpnia

(do godz. 15.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

27 sierpnia

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych                         i nieprzyjętych.

od 27 sierpnia

Procedura odwoławcza.

 

Kryteria rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie z siedzibą  w Wielgiem 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Ciepielów na rok szkolny 2018/2019 obowiązują:

 • kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 zm.)  tzw. kryteria ustawowe,
 • kryteria określone w uchwale nr XXX/173/2017 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28 lutego 2017 r. tzw. kryteria samorządowe.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Zgodnie z art. 131 ust 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe -

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Oboje rodzice kandydata pracują.

10

2.

Dziecko, którego pobyt w przedszkolu będzie wynosił powyżej 8 godzin dziennie.

5

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola.

3

5.

Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

2

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

 • Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych
 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2046, z późn. zm.).
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.).

 Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała  nr XXX/173/2017 Rady Gminy Ciepielów z dnia 28  lutego 2017r.)
 • Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu  lub wydruk ze strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  lub KRS-wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku/zaświadczenie wydane przez KRUS potwierdzające, że w okresie składnia wniosku rekrutacyjnego rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.
 •  Zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki w systemie dziennym -  przez  rodziców/opiekunów prawnych.
 • Kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 • Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.
 • Oświadczenie wnioskodawcy o potrzebie zapewnienia dziecku opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Pliki do pobrania:

Harmonogram rekrutacji, informacje

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka 5,6 letniego

Karta zgłoszenia dziecka

Potwierdzenie woli

Potwierdzenie woli zapisu dziecka

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Załącznik Nr 1 - oświadczenie o wielodzietności

Załącznik Nr 2 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Załącznik Nr 3 - zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik Nr 4 - zaświadczenie o pobieraniu nauki

Załącznik Nr 5 - oświadczenie o korzystaniu powyżej 8 godzin dziennie

ZARZĄDZENIE NR 15 /2018 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 19 lutego  2018 r. w sprawie  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz publicznych szkół podstawowych dla których gmina Ciepielów, jest organem prowadzącym.

 Uchwały:  Nr XXX/ 173 / 2017 Rady  Gminy Ciepielów z dnia  28 lutego 2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola , dla którego Gmina Ciepielów jest organem prowadzącym; Nr XXX/ 174 / 2017 Rady  Gminy Ciepielów z dnia  28 lutego 2017 w sprawie określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Ciepielów, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych  do ich potwierdzenia.