strona główna

Przedszkole projekty UE


„Nowe przedszkole – nowe możliwości dla dzieci z gminy Ciepielów”

Charakterystyka projektu  

Projekt „Nowe przedszkole – nowe możliwości dzieci z Gminy Ciepielów” realizowany jest przez Gminę Ciepielów, w ramach Poddziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Jego celem głównym jest wzrost dostępności do edukacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Ciepielów.

 

Cel ten osiągnięty będzie przez realizację trzech zadań.

W ramach projektu utworzony zostanie nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci 4-letnich (13 dziewczynek i 12 chłopców) z terenu gminy Ciepielów, co pozwoli na zwiększenie liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w tej grupie wiekowej do 50 (25 dziewczynek i 25 chłopców), W dotychczasowym układzie punktu przedszkolnego zajęcia prowadzone były w jednym oddziale mieszanym z 3 i 4-latkami. Dzięki możliwości utworzenia nowego oddziału, dokonany zostanie rozdział dzieci do samodzielnych oddziałów 3 i 4-latków, co z pewnością pozwoli na zwiększenie także efektywności wychowania przedszkolnego w każdym roczniku.

 

Drugie z zadań polega na zorganizowaniu dodatkowych zajęć wspomagających wyrównywanie dysproporcji w rozwoju dzieci, oraz realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających ze zidentyfikowanych zaburzeń fizycznych i emocjonalno-społecznych w rozwoju dzieci, niepełnosprawności, specyficznych dysfunkcji w uczeniu się, ale także zaniedbań środowiskowych. Zajęciami dodatkowymi objęte zostanie 105 dzieci (51 dziewczynek i 54 chłopców) 3-5 lat, przy czym każde z nich będzie miało równy dostęp do wszystkich zajęć, na co wyrażać będą zgodę rodzice.

Zajęcia wspomagające obejmują takie dziedziny jak:

  • Taneczno-rytmiczne. Pomagające polepszyć kondycję i koordynację ruchową, poprawiać wady postawy, pozbywania się nadmiaru energii.
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa. Ma na celu profilaktykę wad postawy i kształtowanie prawidłowej sylwetki, wzmacnianie dużych grup mięśniowych, rozwijanie ogólnej sprawności i koordynacji ruchowej dziecka.
  • Warsztaty plastyczno-techniczne. Pozwalają rozwijać myślenie twórcze, wyobraźnię, pozwalają na naukę planowania i poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań. Rozwijają percepcję, zmysł estetyczny oraz umiejętności posługiwania się narzędziami i rozwoju czynności manualnych.
  • Warsztaty teatralne. Pomagają rozwijać wyobraźnię, wrażliwości i inwencje twórcze, kreatywne myślenie, zdobywanie ogólnej wiedzy o teatrze, wzbogacanie słownika dziecka, poznawanie różnych form teatralnych w celu realizacji przedstawień i inscenizacji.

 

Trzecie z zadań obejmuje zajęcia specjalistyczne dla wybranej grupy dzieci ze specyficznymi deficytami rozwoju. Są to;

  • Zajęcia korekcyjne. Skierowane do dzieci z wadami postawy wynikające ze zjawiska tzw. posturogenezy, których podstawą są zaniedbania w okresie wchodzenia dziecka w fazę nauki chodzenia.
  • Zajęcia logopedyczne. Wynikają z potrzeby korygowania wad wymowy, które wśród dzieci są najczęstszą dysfunkcją w wieku rozwojowym, a nie udzielenie wsparcia skutkuje często do końca życia. Zajęcia tego typu usprawniają pracę narządów mowy, rozbudzają ciekawość aktywnością słowną, stymulują umiejętności językowe, zwiększają możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka, doskonalą koordynację słuchowo-ruchową i rozwijają umiejętności fonetyczne i gramatyczne dziecka.
  • Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. Prowadzone będą dla dzieci z problemami osobowościowymi typu: problemy z zapamiętywaniem, koncentracją, skupieniem uwagi, nadruchliwością, itp., które zostaną stwierdzone przez specjalistę.

 

Do wszystkich rodzajów zajęć zakupiony zostanie komplet materiałów i pomocy dydaktycznych, zabawki, sprzęt i wyposażenie do sal przedszkolnych.

 

Niniejszy projekt jest komplementarny z projektem inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe". Jest to budynek dwukondygnacyjny. Adaptowany budynek posiada 5 sal do zajęć przedszkolnych, salę wielofunkcyjną pełniącą funkcję świetlicy i sali gimnastycznej, szatnię, zespół kuchenny z jadalnią, pokoje administracyjne, 3 łazienki, w tym dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia gospodarcze. Powierzchnia użytkowa budynku 804 m2, kubatura 3 730 m3.

 

 

 

Zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

 

Zajęcia prowadzone były w trzech grupach liczących po 10 uczniów ( dzieci 5, 6 letnie).Celem zajęć było skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała oraz wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjachi czynnościach życia codziennego. Na zajęciach gimnastyki korekcyjnej poza odpowiednio dobranymi ćwiczeniami rozciągającymi i wzmacjającymi dzieci miały możliwość uczestniczenia w zabawowych formach ruchu. Stosowane czasie zajęć ćwiczenia były dobrane do rodzaju występującej u dziecka wady, rozwoju fizycznego i psychicznego, jego sprawności. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli dzieciom w przyszłości na świadome kierowanie swoim rozwojem fizycznym. Zajęcia odbywały się w sposób niestereotypowy i równościowy. Cele zostały osiągnięte głównie na drodze aktywności dzieci poprzez ćwiczenia dostosowywane do poszczególnych wad postawy. Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej jak i na świeżym powietrzu. W czasie zajęć wykorzystywano        pomoce i przyrządy gimnastyczne zakupine w ramach projektu 'Nowe przedszkole – nowe możliwości dzieci z Gminy Ciepielów '.
Dzieci bardzo chętnie wykonywały z nimi ćwiczenia. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej sprawiły, że dzieci poprawiły swoją ogólną sprawność fizyczną oraz        uświadomiły sobie, jak ważny jest ruch w życiu każdego człowieka.
Cele zaplanowane do realizacji zostały również osiągnięte dzięki współpracy    z rodzicami. Podczas rozmów rodzice byli informowani na temat wad postawy      i sposobu ich korygowania. Zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej cieszyły się wśród dzieci dużym zainteresowaniem,  chętnie brały w nich udział, wykazywały zaangażowanie i aktywność.

 

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu prowadzone są w ramach projektu „ Nowe przedszkole – nowe możliwości dzieci z Gminy Ciepielów.
Na początku września zostały przeprowadzone przesiewowe badania logopedyczne, które pozwoliły na określenie stanu wymowy dzieci. Do zajęć zostało zakwalifikowanych 35 przedszkolaków w tym: 8 z grupy 4-latków,             9 z grupy 5- latków, 6 z grupy 5i6 - latków oraz 12 z grupy 6 -latków. Następnie z rodzicami dzieci , które zostały zakwalifikowane na zajęcia logopedyczne odbyły się wywiady mające na celu omówienie zasad współpracy jak również sporządzenie dokładnej karty diagnozy.Praca z dziećmi obejmuje ćwiczenia prawidłowej wymowy  jak również szeroko pojętą profilaktykę. Zajęcia prowadzone są pod kątem usprawniania funkcji językowych, wzrokowych, słuchowych, pamięciowych i motorycznych. Przedszkolaki mogą korzystać z szerokiej gamy pomocy logopedycznych,             w tym ze specjalistycznych programów komputerowych, które podnoszą atrakcyjność ćwiczeń.
Indywidualna praca z dziećmi przynosi bardzo dobre efekty. Po kilku miesiącach zajęć u każdego dziecka nastąpił postęp w rozwoju mowy, co pokazuje jak ważna jest w tym wieku wczesna interwencja terapeutyczna.

 

Zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

 

Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach liczących po 10 dzieci. Celem zajęć było skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała oraz wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego.       Na zajęciach gimnastyki korekcyjnej poza odpowiednio dobranymi ćwiczeniami rozciągającymi                  i wzmacniającymi mięśnie dzieci miały możliwość uczestniczenia w zabawowych formach ruchu. Stosowane w czasie  zajęć ćwiczenia były dobrane do rodzaju występującej u dziecka wady, rozwoju fizycznego i psychicznego, jego sprawności i realizowanych celów korekcyjnych. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli dzieciom w przyszłości na świadome kierowanie swoim rozwojem fizycznym. Zajęcia przeprowadzano w sposób niestereotypowy i równościowy. Cele zostały osiągnięte głównie na drodze aktywności dzieci poprzez ćwiczenia dostosowane do poszczególnych wad postawy. Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej jak i na świeżym powietrzu. W czasie zajęć wykorzystywano pomoce i przyrządy gimnastyczne zakupione w ramach projektu. Dzieci bardzo chętnie wykonywały z nimi ćwiczenia. Zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej sprawiły, że dzieci poprawiły swoją ogólną sprawność fizyczną oraz uświadomiły sobie, jak ważny jest ruch w życiu każdego człowieka.

Cele zaplanowane do realizacji zostały również osiągnięte dzięki współpracy z rodzicami. Podczas rozmów rodzice byli informowani na temat wad postawy i sposobu ich korygowania.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej cieszyły się wśród dzieci dużym zainteresowaniem, chętnie brały w nich udział, wykazywały zaangażowanie i aktywność.

 

Zajęcia plastyczno – techniczne

Zajęcia plastyczno – techniczne prowadzone były w trzech grupach: I, II i V po 1 godz. w tygodniu. W grupach I i II prowadzę zajęcia w środy od godz. 13 i 14 . Są to najmłodsze dzieci, które często po raz pierwszy spotykają się z daną techniką plastyczną jaką im proponuję. Potrzebują dużego wsparcia i pomocy, ale są zawsze chętne do pracy. V grupa to dzieci 5, 6 – letnie, z którymi prowadzę zajęcia w piątki o godz. 10. To dzieci chętne do efektownej pracy końcowej, dużo wkładają własnych pomysłów, barw, kolorów. Są otwarte na coraz to trudniejsze prace plastyczno – techniczne wymagające od nich wiele pracy manualnej.

Warsztaty plastyczno – techniczne: pozwalają rozwijać myślenie twórcze, wyobraźnię, pozwalają na naukę planowania i poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań, Rozwijają percepcję, zmysł estetyczny oraz umiejętności posługiwania się narzędziami i rozwój czynności manualnych.

 

Zajęcia psychologiczno – pedagogiczne – prowadzące: Iwona Fijałkowska i Marta Opalska

Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne prowadzone są w dwóch grupach. Ukierunkowane były na kompensowanie braków i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Celem zajęć było rozwijanie sprawności językowej i komunikacyjnej, percepcji słuchowej, sprawności grafomotorycznej oraz spostrzegania wzrokowego i myślenia.Proponowane zadania, ćwiczenia, gry i zabawy dydaktyczne są bardzo chętnie wykonywane przez dzieci. Przynoszą oczekiwane efekty i są w różnym stopniu przyswajane przez dzieci.

 

Zajęcia  rytmiczno – taneczne

W roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Przedszkolu Samorządowym  prowadzone były zajęcia rytmiczno – taneczne.  Odbywały się one w trzech grupach przedszkolnych razy w tygodniu dla każdej grupy: poniedziałek grupa II  4-latki, we wtorek dla grupa III 4-5-latki i grupa IV- 6-latki. Podczas zajęć panowała miła atmosfera zarówno zabawy jak i odprężenia. Przedszkolaki brały udział  w zajęciach bardzo aktywnie. Praca z dziećmi układa się bardzo dobrze. Zrealizowane zostały główne cele i założenia: rozbudzanie zamiłowania do muzyki, kształcenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej,  rozwijanie muzykalności dzieci (poczucie rytmu, tempa, dynamiki).

Podczas zajęć zastosowano takie formy jak: taniec, rytm, zabawy dziecięco muzyczno-ruchowe, improwizacja, gra akompaniament na instrumentach perkusyjnych oraz propagowanie muzyki „klasycznej”.

  Na zajęciach były realizowane cele ogólno – wychowawcze, które za zadanie miały rozwijać estetykę, sprawność ruchową oraz poczucie rytmu. Podczas tych zajęć dzieci potrafiły zintegrować się, co spowodowało dobrą współpracę w zespole.  W trakcie zajęć mogły rozładować dużą potrzebę ruchu. Wpłynęło to pozytywnie na ich ogólny rozwój.

 

Zajęć rytmiczno-taneczne

Celem prowadzonych zajęć rytmiczno-tanecznych jest rozwój muzyczny i fizyczny dzieci oraz nauczanie młodego człowieka bycia aktywnym, myślącym, wrażliwym, twórczym i otwartym.

Celem zajęć jest także stopniowe uczenie dzieci interpretacji muzyki, wartościowanie jej i odczuwanie jej piękna. Rozpoznawanie i reagowanie na dźwięki wysokie i niskie, rozróżnianie barwy dźwięku, reagowanie na zmianę tempa i dynamiki w muzyce, rozpoznawanie brzmienia i sposobu gry na instrumentach perkusyjnych.

Celem jest też nauczenie dzieci wykonywać tańce ludowe z różnych regionów Polski

W czasie zajęć dzieci nabywają umiejętność współdziałania w grupie, odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych dzieci podczas zabaw ruchowych.

Zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej z użyciem sprzętu grającego i nagrań dostosowanych do rozwoju dziecka.

Zajęcia muzyczno-ruchowe pozwoliły na rozwój dzieci, ich umuzykalnienie, wyrobienie poczucia rytmu i zgodnego działania  w grupie.

 

Zajęcia teatralne

 

Zajęcia teatralne odbywają się trzy razy w tygodniu (2 x po 0,5 godz i 1 x po 1godz). Każdego miesiąca uczestniczy w nich 10 dzieci z wybranej grupy przedszkolnej.  Główną formą stosowaną podczas zajęć jest praca w grupie.  Co miesiąc przygotowujemy inne przedstawienie. Praca z dziećmi jest bardzo intensywna, ponieważ uwieńczeniem wyników naszych comiesięcznych działań z każdą grupą jest wystawienie przygotowanej przez nas inscenizacji.
Podczas zajęć oprócz utrwalania ról odbywają się również ćwiczenia ortofoniczne, dykcji, naśladowcze, improwizacje, zabawy mimiczne, ruchowe, nauka wierszy, piosenek i tańców.
Dzięki zajęciom teatralnym dzieci oswajają się ze sceną, nabywają nowych doświadczeń, rozwijają zdolności i zainteresowania, rozwijają swoje zdolności i zainteresowania, a przede wszystkim doskonale się razem bawimy.

Zajęcia plastyczne

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzę zajęcia plastyczno- techniczne w grupie III i IV w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Głównym celem zajęć jest rozmiłowanie dzieci w sztuce plastycznej poprzez aktywizowanie ich do twórczego działania rozwijającego wyobraźnię. Przedszkolaki poznają różnorodne techniki plastyczne: rysują, malują, wydzierają, wycinają, wydzierają i samodzielnie komponują swoje prace.
Zachęcam dzieci do realizowania własnych, nawet niekonwencjonalnych pomysłów. Stwarzam okazje do wyrabiania pracy w grupie i pomagania sobie nawzajem . staram się tak dostosowywać tematy prac i sposoby ich wykonania, aby każdy z uczestników mógł postawione przed nim zadanie wykonać i czuł satysfakcję i radość tworzenia. Chwalę i nagradzam za oryginalność, kreatywność i samodzielność.

Zajęcia ogólnorozwojowe

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzę zajęcia ogólnorozwojowe w grupie III i II w wymiarze 2 godz. tygodniowo. Zajęcia są urozmaicone i ciekawe. Prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych oraz elementów oraz elementów gimnastyki Labana i W. Sherborne.
Zajęcia ćwiczą i usprawniają mięśnie, motorykę małą i dużą, uczą dyscypliny, współpracy w grupie i zasad fair play w zabawach i grach zespołowych dają dzieciom możliwość kształtowania nawyku prawidłowej postawy. Z dotychczasowych obserwacji wynika iż prowadzone zajęcia przynoszą dzieciom wiele satysfakcji i radości.