strona główna

Praca domowa klasa 7c


KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W CIEPIELOWIE

02 listopada 2020r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Od 03 listopada 2020r. nauczanie zdalne w klasach IV-VIII odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Office 365 Teams. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne w wymiarze zgodnym z obowiązującym planem lekcji i programem nauczania. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj .korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz koła zainteresowań odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość po uzgodnieniu z Rodzicem.

PRZYPOMINAM !

Udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest realizacją obowiązku szkolnego. Na lekcjach będzie sprawdzana obecność. Za nieusprawiedliwioną nieobecność, uczeń otrzyma punkty ujemne z zachowania, zgodnie z WZO. Jednostka lekcyjna w formie zdalnej trwa 30 minut. Pozostały czas tj. 15 minut + czas planowej przerwy, uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na odpoczynek, posiłek i przygotowanie do kolejnych zajęć. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów przez 45 minut Wychowawcy we współpracy z nauczycielami monitorują udział uczniów swojej klasy w nauczaniu zdalnym, o występujących trudnościach informują dyrektora szkoły. Uczeń biorący udział w lekcjach on-line, powinien stosować się do poleceń nauczyciela. Aplikacja Teams służy do prowadzenia zajęć lekcyjnych i do komunikowania się nauczyciela z uczniami. Nie może służyć do kontaktów towarzyskich między uczniami. Obowiązuje zakaz nagrywania lekcji.

Godziny lekcyjne i przerwy w nauczaniu zdalnym.

1.     800 - 830

830 – 855 – przerwa

2.     855 - 925

925 – 950 – przerwa

3.     950 - 1020

1020 – 1050 – długa przerwa

4.     1050 - 1120

1120 – 1150 – długa przerwa

5.     1150 - 1220

1220 – 1245 – przerwa

6.     1245 - 1315

1315 – 1340 – przerwa

7.     1340 - 1410

Zapraszamy Rodziców do współpracy i wsparcia szkoły w tym trudnym okresie. Jestem przekonana, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu, przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie, bo Naszym najważniejszym celem jest dobro i zdrowie dzieci.

                                                                                             Z poważaniem

                                                                         Małgorzata Rusinowska – Dyrektor ZSP

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE EMAIL NAUCZYCIELA  barszar20@gmail.com

 

Temat : Dojrzewanie - zmiany psychiczne

https://www.youtube.com/watch?v=ZzBFN4CPEf0&feature=emb_logo

MATEMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  graziakot@interia.pl

26.10.2020 r.( poniedziałek)

W zeszytach codziennie zapisujecie temat lekcji i bieżącą datę.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu ,,Liczby”.

W ramach przygotowania do sprawdzianu, zanim przystąpisz do ćwiczeń – rozwiązywania zadań, odpowiedz na pytania ze str. 70. W przypadku trudności z udzieleniem odpowiedzi na któreś z pytań – wróć do odpowiedniego tematu..

Proponuję rozwiązanie zadań: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10a)d), 11a)c)ze str. 70 – 71.

Proszę dzisiaj przesyłać rozwiązania zadań do sprawdzenia pocztą elektroniczną.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

27.10.2020 r.( wtorek)

W zeszytach codziennie zapisujecie temat lekcji i bieżącą datę.

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu ,,Liczby” – rozwiązywanie zadań.

Proszę wykonać zadania: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ze str. 71-72.

Proszę dzisiaj przesyłać rozwiązania zadań do sprawdzenia pocztą elektroniczną.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

Klasa 7c

29.10.2020 r.( czwartek)

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu ,,Liczby” - ćwiczenia.

Proszę wykonać zadania: 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37ze str. 73-74.

Proszę dzisiaj przesyłać rozwiązania zadań do sprawdzenia pocztą elektroniczną.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

30.10.2020 r.( piątek)

Temat: Ułamki i procenty.

Zapisz w zeszycie:

Jeden procent (1%) danej wielkości to jedna setna część tej wielkości. Jeżeli ustalimy, że dana wielkość, czyli całość, jest wyrażona liczbą 1, to wówczas procenty możemy przedstawić w postaci ułamków:

1%=1/100=0,01

Przeczytaj uważnie przykład 1i na jego podstawie rozwiąż ćwiczenie 1/78/P.

Zapisz w zeszycie:

Każdy procent danej wielkości można przedstawić w postaci ułamka dziesiętnego – wystarczy podzielić liczbę procentów przez 100 lub aby zamienić procent na ułamek dziesiętny, należy przesunąć przecinek o 2 miejsca w lewo i pominąć symbol %.

Rozwiąż ćwiczenie 2/78/P.

Zapisz w zeszycie:

Każdy ułamek dziesiętny można przedstawić jako procent – wystarczy pomnożyć go przez 100% lub aby zamienić ułamek dziesiętny na procent, należy przesunąć przecinek o 2 miejsca w prawo i dopisać symbol %.

Wykonaj ćwiczenie 3/78/P.

Zapisz w zeszycie:

Aby zamienić ułamek zwykły na procent, wystarczy pomnożyć go przez 100%.

Rozwiąż ćwiczenie 4/79/P i zadania 1-7/79-80/P.

Proszę dzisiaj przesyłać rozwiązania tylko zadań do sprawdzenia pocztą elektroniczną.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

JĘZYK POLSKI EMAIL NAUCZYCIELA  danutawik6@gmail.com
26.10.2020 (poniedziałek)
Temat
: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości na temat poznanych części zdania.
1. Otwórz podręcznik do gramatyki na stronie 122. Przeczytaj wiadomości i zapisz w zeszycie. Uwaga! Kto ma możliwość, może wydrukować i wkleić do zeszytu!:
Części zdania:
Główne:
a) podmiot (rzeczownik)
- gramatyczny (w Mianowniku – kto?, co?, np. Mama (M.)gotuje obiad. ),
- logiczny
(w Dopełniaczu- kogo?, czego? – określa ubywanie, brak, przybywanie, nadmiar, np. Wody (D.) nie było w kranie od rana.)
-
domyślny (domyślamy się, kto lub co wykonuje czynność, np. Czytała im przed snem. [ona]),
- szeregowy, np. Jaś i Małgosia idą do domu.
b) orzeczenie (czasownik w formie osobowej)
- czasownikowe
- imienne
(łącznik + orzecznik, np. został aktorem, jest pierwszy, stał się sławny, był ranny)
Pozostałe części zdania:
c) przydawka (określenie rzeczownika)
- przymiotna (Cicha (jaka?) melodia uspokoiła mnie.)
- liczebna, (Zamek ma dwie (ile?) wieże.)
- rzeczowna, (Zbiór (czego?) bajek stoi na półce.)
- przyimkowa ( Torebka (z czego?) ze skóry (przyimek + rzeczownik) jest droga.)
d) dopełnienie (określenie czasownika; odpowiada na pytania przypadków- bez mianownika i wołacza)
e) okolicznik (określenie czasownika)
- miejsca (pytania: gdzie?, skąd?, dokąd?, którędy?)
- czasu (kiedy?, od kiedy?, do kiedy?, jak długo?)
- sposobu (jak?, w jaki sposób?
- przyczyny ( dlaczego?, z jakiej przyczyny?)
- celu (po co?, w jakim celu?)
- warunku (pod jakim warunkiem ?, w razie czego?)
- przyzwolenia ( mimo co?, mimo czego?)
2. Z podanych zdań wypisz poznane części zdania. Wpisz je do tabeli.
Mała dziewczynka ma dwa warkoczyki.
Na półce z książkami stoi mój zeszyt.
Zdolnego ucznia nie było w szkole.
Niedaleko starego budynku pasą się czarne krowy.
Kochane wnuki podarowały babci słodkie laurki.

Podmioty

orzeczenia

przydawki

dopełnienia

okoliczniki

 

 

 

 

 

Praca domowa
Utrwal poznane części mowy tak, żebyś umiał/umiała rozpoznać je na kartkówce.

27.10.2020 (wtorek)
28.10. 2020 (środa) –
lekcja dwugodzinna
Temat
: Akcja pod Arsenałem przykładem przyjaźni, braterstwa i służby.

1. Zapisz w zeszycie informacje.
Pawiak – więzienie w Warszawie. Tam 23 marca 1943 roku, o godzinie 4.30 Niemcy aresztowali  Rudego i jego ojca.
Przy alei Szucha znajdowała się siedziba gestapo. Tam był katowany Rudy.
Arsenał – zbudowana w XVII wieku składnica broni.

Skąd Niemcy dowiedzieli się, że Rudy jest ważną postacią w dywersji?
Znaleźli nazwisko i adres Rudego w notatkach Heńka – towarzysza broni Rudego.
Jak wyglądało śledztwo?
Już w przebiegu wstępnego śledztwa gestapo nabrało przeświadczenia, że Rudy jest jedną z głównych sprężyn dywersji. Bito go i katowano okrutnie bez ustanku przez wiele godzin już pierwszego dnia. Już pierwsze bicia doprowadziły go do utraty przytomności. Zemdlenia były dla Rudego ulgą w torturach. Już pierwszego dnia męki nie mógł stać. Jeden z gestapowców wydał rozkaz: „Bić aż do śmierci!.  Stan Rudego był straszny.
Jaka była świadomość jego przyjaciół?
Żeby ocalić przyjaciela, chłopcy musieli się spieszyć ze zorganizowaniem niebezpiecznej akcji odbicia. Już około godziny siódmej w dniu aresztowania Rudego zwołali alarmowe spotkanie. Zdawali sobie sprawę z okrucieństwa przesłuchań. Wiedzieli, że za kilka dni może być już za późno.

Jakie były odczucia przyjaciół po aresztowaniu Rudego?
-
byli poruszeni w najwyższym stopniu, bo los uderzył w kogoś specjalnie im bliskiego,
- czuli wzburzenie i pustkę, jakby się coś urwało, skończyło, uleciało,
- w oczach niejednego z tych młodych mężczyzn błyszczały łzy,
- byli zrozpaczeni,
- nagle zapaliło się w nich uczucie nadziei – „Jeszcze nie koniec! Jeszcze jest szansa, przecież można odbić Rudego!”,
- pełni niepokoju gorączkowej aktywności szykują akcję już tego samego dnia (wieczorem wszystko jest gotowe),
- przeżywają wstrząs psychiczny, gdy dostają rozkaz odwołania akcji,
-  schodzą z wyznaczonych posterunków z uczuciem fatalnej bezsilności i żalu.

Kiedy ponownie podjęto akcję odbicia Rudego, który był przewożony wraz z innymi więźniarką z Szucha na Pawiak?
Dwa dni po aresztowaniu Rudego, w piątek około godziny 14.00 Wesoły (pracował jako akwizytor u „Wedla” na rozkaz naczelnika Szarych Szeregów i zanosił słodycze Niemcom na Szucha; znał język niemiecki) potwierdził wiadomość, że Rudy będzie jechał przez miasto więźniarką. Harcmistrz Florian Marciniak wstawił się  u kierownictwa za realizacją pomysłu. Karetka ma przejeżdżać ul. Bielańską około godziny 17.00. Chłopcy mają tylko trzy godziny czasu na przygotowanie akcji. Odbicie Rudego przeprowadza oddział Zośki, ale całością dowodzi Orsza ( Zośka jest za bardzo związany emocjonalnie z Rudym).
koniec lekcji pierwszej
lekcja druga
Jak przebiegała akcja pod Arsenałem?
1. Zajęcie ustalonych pozycji przez uczestników akcji (trzy oddziały Polskich Sił Zbrojnych z granatami, pistoletami, butelkami z benzyną) w rejonie skrzyżowania ul Bielańskiej
i ul. Długiej.
2.  Sygnał łącznika o rozpoczęciu akcji.
3.  Nieoczekiwane pojawienie się granatowego policjanta i zastrzelenie go przez Zośkę (w obronie własnej).
4. Zbliżanie się od placu Teatralnego więźniarki niemieckiej.
5. Zjechanie auta z trasy w ul. Długą.
6. Obrzucenie więźniarki butelkami benzyną.
7. Opuszczenie szoferki przez dwóch gestapowców.
8. Zastrzelenie przez Alka oficera SS.
9. Rozpoczęcie strzelaniny.
10. Niebezpieczne serie strzałów z pistoletu maszynowego ocalałego hitlerowca.
11. Ukrycie się grupki atakujących wraz z Zośką za filary Arsenału i ostrzeliwanie.
12. Zdecydowany, pełen determinacji czyn Zośki – wybiegnięcie spoza filaru wprost na strzelającego gestapowca
12. Dołączenie do Zośki towarzyszy walki.
13. Zacięcie się stena – pistoletu u Słonia i nareperowanie go w ułamkach sekundy przez Zośkę.
14. Zastrzelenie ukrywającego się Niemca.
15. Uwolnienie więźniów z auta i odnalezienie Rudego wśród nich.
16. Ogromna radość przyjaciół i zaniesienie skatowanego Rudego do oczekującego samochodu.
17. Postrzelenie Alka w brzuch przez Niemca ( już w czasie oddalania się od miejsca akcji).
18. Wymiana ognia między ludźmi Alka a Niemcami.
19. Eksplozja rzuconego przez rannego Alka granatu i zakończenie walki.
20. Zawiezienie ciężko rannego Alka do jego domu na Żoliborzu.

Podsumowanie
Dzięki przyjaźni, braterstwu i odwadze kolegów Rudy został odbity, ale jego stan był straszny. Nic już nie dało się zrobić. Umierał w cierpieniach. Alek drugiego dnia po operacji poczuł się gorzej i zmarł.
Alek i Rudy umarli w jednym dniu – 30 marca 1943 roku. W szkole – gimnazjum Batorego siedzieli w jednej ławce…
Praca domowa
Udowodnij, podając cztery argumenty, że akcja pod Arsenałem była przykładem prawdziwej przyjaźni, braterstwa i służby. Pracę napisz i wyślij na e-mail albo zrób zdjęcie i prześlij.

29.10. 2020 (czwartek)
Temat:
Jak zredagować opis sytuacji na przykładzie akcji pod Arsenałem?

1. Zapisz w zeszycie:
Opis sytuacji jest opisem zespołu okoliczności – wydarzenia głównego i zdarzeń towarzyszących oraz tła tych wydarzeń.
Cechy charakterystyczne opisu sytuacji to:
- dynamiczny opis wydarzenia głównego i towarzyszących mu zdarzeń,
- statyczne przedstawienie tła, scenerii (np. wyglądu miejsc, postaci),
- jedność czasu (wszystko odbywa się niemal jednocześnie; nie ma następstwa czasowego)

Dynamikę opisu osiągamy poprzez:
- użycie wyrazów typu; nagle, wtem, znienacka, nieoczekiwanie, w pewnym momencie, w tym momencie, niespodziewanie, raptem,
-  nagromadzenie czasowników (najlepiej w rozwinięciu w czasie teraźniejszym) nazywających ruch, działanie, np. gwiżdże, wyskakują, strzelają, biegnie itp.
- stosowanie krótkich zdań, równoważników zdań, zdań wykrzyknikowych oraz wyrazów dźwiękonaśladowczych

Schemat budowy opisu sytuacji:
1. Wprowadzenie (podajemy dokładnie miejsce, czas, bohaterów wydarzenia w czasie przeszłym), np.
                W dniu 26 marcu 1943 r., około godziny 17.00,  w rejonie skrzyżowania Bielańskiej i Długiej, w pobliżu Warszawskiego Arsenału, zgromadziły się trzy oddziały żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. Byli to przyjaciele Rudego, pragnący go odbić z rąk gestapo. Niecierpliwie czekali na przejazd więźniarki z alei Szucha na Pawiak.
2. Rozwinięcie - przedstawienie wydarzenia głównego i zdarzeń towarzyszących (najlepiej w czasie teraźniejszym), np.
              Nagle słychać gwizdek. To Orsza daje sygnał do rozpoczęcia akcji. Zośka widzi granatowego policjanta. Krzyczy do niego, aby odszedł. Niemiec nie słucha. Wyjmuje broń. Zośka strzela w obronie własnej. Niemiec pada. W tej samej sekundzie od placu Teatralnego nadjeżdża więźniarka. ……………………………………….
3. Zakończenie (kilka zdań podsumowania - w czasie przeszłym)
           Akcja zakończyła się sukcesem. Rudy został odbity z rąk gestapo i znalazł się w otoczeniu przyjaciół w domu na Mokotowie. 

Praca domowa
Akcja pod Arsenałem – opis sytuacji. Zredaguj pracę na podstawie informacji z lekcji.

30.10.2020 (piątek)
Temat
: Zdanie złożone podrzędnie.

 1. 1.     Otwórz podręcznik do gramatyki na stronie 34. Przeczytaj wiadomości i zapisz w zeszycie:

  Zdanie złożone podrzędnie składa się  ze zdania nadrzędnego (głównego)  oraz podrzędnego (określającego zdanie nadrzędne).
  Zdanie podrzędne zwykle zastępuje jakąś niewyrażoną część zdania nadrzędnego. Pełni taką samą funkcję jak poszczególne części zdania w zdaniu pojedynczym.
  Zdanie podrzędne jest rozwiniętym odpowiednikiem poszczególnych części zdania pojedynczego, np.
  Zdanie pojedyncze: Tata przypomniał mi (o czym? - dopełnienie) o wyjściu do kina.
  Zdanie złożone: Tata przypomniał mi, że wychodzimy do kina. – zdanie z podrzędnym dopełnieniowym.
  Uwaga!
  W zdaniu złożonym podrzędnie zdania składowe mogą być ze sobą połączone w różny sposób:
  - spójnikami, np. że, gdyż, jeśli, ponieważ, bo
  - zaimkami względnymi, np. gdzie, kiedy, co, który
  Uwaga interpunkcyjna!
  Zdania składowe w zdaniu złożonym podrzędnie zawsze oddzielamy przecinkami!
 2. Przepisz zdania do zeszytu. Ponumeruj zdania składowe. Określ, które jest nadrzędne, a które podrzędne (zadaj pytanie nadrzędnym).  Zapisz pytanie. Zrób wykres.

Mama przypomniała mi, że jutro nie idę do szkoły.
Nie pojadę na koncert, bo panuje pandemia.
Kiedy wracam do domu, wita nie mój pies.
Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą.
Siostra poszła do sklepu, aby kupić chleb.
Zrobił to tak, że  wszyscy zamarli.

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com

27.10.2020r.
Temat: Jak to się pisze.
Zaloguj się do Microsoft Office 365 A1 klikając w link:  https://portal.office.com/ wpisz login i hasło otrzymane od wychowawcy/pracownika szkoły, następnie dwukrotnie zmień hasło na własne.
1.Wybierz z lewego panelu aplikację Word.
2. Zapoznaj się z tematem 4.2 s. 115.
3. Wykonaj wszystkie polecenia zaznaczone czerwonym trójkątem.
4. Wykonaną, uzupełnioną i sformatowaną tabelkę zapisz pod nazwą „Słownik terminów komputerowych”.
4. Podpisaną pracę prześlij mailem do sprawdzenia.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl

27 października 2020 (wtorek)

Temat: Jak należy czytać Pismo Święte?

Aby dobrze odczytać Pismo Święte, należy przy jego lekturze  uwzględnić zasady  literackie i teologiczne. Zapoznaj się z katechezą nr 10 i obejrzyj e-katechezę.

https://view.genial.ly/5f9419bd504a270d58dff3ed/presentation-r-pismo-swiet

Przeczytaj tekst Ewangelii Łk,10,30-37  https://www.biblijni.pl/Łk,10,30-37 

 Zastanów się: Czego Jezus oczekuje od ludzi? Do czego Ciebie wzywa tymi słowami?

28 października 2020 (środa)

Temat: Uroczystość Wszystkich Świętych.

1 listopada obchodzimy w Kościele uroczystość Wszystkich Świętych. To wyjątkowy i bardzo radosny dzień w którym wspominamy tych, którzy cieszą się już chwałą Nieba. Zapraszam Was dzisiaj na wirtualną katechezę o ŚWIĘTOŚCI. 

https://view.genial.ly/5f92ddae862b2a0d88f706e5/interactive-image-wszystkich-sw

JĘZYK NIEMIECKI EMAIL NAUCZYCIELA  ich.mag.deutsch@o2.pl  

26.10.2020r.

Thema:Wir schreiben eine Klassenarbeit. – Pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu 1.

Wiadomości na temat testu: https://padlet.com/niemkaralle/w42z5s5ir5ii8i6z

28.10.2020r.

Thema:Wer ist das?

Zapraszam na lekcję on-line w aplikacji Microsoft Teams o godz. 11.50, kod przyłączenia do grupy: vs4xc48

1. Mach Übungen 1/32 und 2/33 im Lehrbuch. (Wykonaj ćw. w podręczniku.)

2. Lies die Grammatik 1 Seite 130. (Zapoznaj się z 1 regułą gramatyczną na s. 130 w podręczniku.)

3. Mach Übung 4/35 im Lehrbuch. (Wykonaj ćw. w podręczniku.)

2. Lies die Grammatik 2 Seite 130. (Zapoznaj się z 2 regułą gramatyczną na s. 130 w podręczniku.)

4. Mach Übungen 1,2 und 3/17 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.)

5. Übersetze die Wörter im Übungsbuch Seite 29 (Przetłumacz i zapamiętaj słownictwo w ćwiczeniówce s. 29): das Buch – książka, der Hund – pies, der Junge – chłopiec, der Kaffee – kawa, das Kaninchen – królik, die Katze – kot, das Mädchen – dziewczyna, der Mann – mężczyzna, der Papagei – papuga, das Tier – zwierzę, die Zeitung – gazeta, das Zimmer – pokój

Doradztwo zawodowe

30.10.2020.

Temat: Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania siebie.

W ramach tej lekcji zapraszam do obejrzenia filmów i rozwiązania quizów:

https://seewidely.com/lessons/jak-budowac-dobre-pierwsze-wrazenie/ - jak budować dobre pierwsze wrażenie + quiz

https://seewidely.com/lessons/czy-cialo-mowi-gdy-usta-milcza/ - czy ciało mówi, gdy usta milczą + quiz

https://www.youtube.com/watch?v=qkZOSz9Eeps – mowa ciała jakich gestów unikać

GEOGRAFIA EMAIL NAUCZYCIELA  geografia.ciepielow@gmail.com 

29.10.2020. - Zapiszcie w zeszytach temat: Klimat Polski. Następnie przeczytajcie temat 5 str.29 w podręczniku.

30.10.2020. -  Korzystając z informacji zawartych w podręczniku str. 29-30 odpowiedzcie na pytania:

1. Jak określany jest klimat Polski?
2. Wymień czynniki fizycznogeograficzne wpływające na klimat Polski.
3. Wymień czynniki meteorologiczne wpływające na klimat Polski.

Odpowiedzi zapiszcie w zeszytach.

JĘZYK ANGIELSKI EMAIL NAUCZYCIELA  justynaenglishclasses@gmail.com

26.10.2020r.(poniedziałek)

Subject: Revision.- powtórzenie słownictwa z rozdziałów 1 i 2.

-powtórz słownictwo z rozdziału 2. Wymowę ćwicz na quizlet: https://quizlet.com/pl/294176160/macmillan-repetytorium-8-klasisty-unit2-flash-cards/

- wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1,2 i 3 strona 20 podręcznik oraz ćwiczenie 6 strona 21.

28.10.2020r. (środa)

Subject: Revision.-powtórzenie gramatyki z rozdziałów 1 i 2.

-powtórz czasy Present Simple oraz Present Continuous (zastowanie, budowa zdań oraz słówka charakterystyczne)

-wykonaj  w zeszycie ćwiczenia 4, 5/20 z podręcznika oraz 7 i 9 strona 21

-zrób w ćwiczeniówce zadania 1, 2 (po prawej stronie- revision) st. 13. Prześlij mi odpowiedzi na mojego e-maila.

30.10.2020r. (piątek)

Subject: Edukacja-słownictwo z rozdziału 3.

-zapoznaj się ze słownictwem ze strony 29 ( at school-w szkole, places at school-miejsca w szkole, school subjects-przedmioty szkolne) Wymowę ćwicz na quizlet: https://quizlet.com/pl/275365393/unit-3-school-subjects-flash-cards/   https://quizlet.com/pl/328673451/macmillan-repetytorium-klasa-8-unit-3-flash-cards/

-wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1, 3 oraz 5 strona 22.

-wykonaj w ćwiczeniówce zadania 1 i 2 strona 14.

HISTORIA EMAIL NAUCZYCIELA niedziela.alina@wp.pl  

27.10 (wtorek)

Temat: Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych.

1. Przeczytaj informacje zawarte na stronach 65-70.

2. Zapisz w zeszycie i staraj się zapamiętać:

W XIX wieku Stany Zjednoczone Ameryki przeżywały okres dynamicznego rozwoju. Stopniowo powiększały swoje terytorium i tworzyły kolonie. Jednocześnie był to kraj wielkich dysproporcji. Na Północy szybko rozwijał się przemysł, a produkcja rolna zorganizowana była w wielkich farmach. Na rolniczym Południu dominowały wielkie plantacje bawełny, na których pracowali czarni niewolnicy. Problem niewolnictwa to jeden z elementów sporu między stanami północnymi a południowymi. W 1860 r. na prezydenta wybrano Abrahama Lincolna, który był zdecydowanym przeciwnikiem niewolnictwa. Mieszkańcy Południa nie pogodzili się z tym i w 1861 r. jedenaście stanów ogłosiło secesję, czyli wystąpienie z Unii i utworzenie Konfederacji. Doprowadziło to do wybuchu wojny secesyjnej w latach 1861-1865 pomiędzy Unią (Północ) i Konfederacją (Południe). Zwycięstwo odniosła Unia, Południe zostało spustoszone. W trakcie trwania wojny Abraham Lincoln ogłosił zniesienie niewolnictwa. Po wojnie Stany Zjednoczone zaczęły się szybko rozwijać i stały się wielką potęgą przemysłową świata.

29.10.(czwartek)

Temat: Kolonializm europejski w XIX wieku

1. Przeczytaj temat z podręcznika s. 71-74.

2. Zapisz w zeszycie i staraj się zapamiętać:

W drugiej połowie XIX wieku mocarstwa europejskie prowadziły politykę kolonialną. Polegała ona na opanowaniu krajów (lub obszarów) słabo rozwiniętych, przede wszystkim w Afryce i Azji, oraz organizowaniu tam kolonii. Posiadłości zamorskie były eksploatowane gospodarczo przez mocarstwa kolonialne. Wśród potęg kolonialnych przodowała Wielka Brytania, której perłą w koronie były Indie. W Afryce Wielka Brytania rywalizowała o kolonie z Francją, Belgią, później również z Niemcami. Na Dalekim Wschodzie o Chińską prowincję Mandżurię konkurowały Japonia i Rosja - doprowadziło to do wybuchu wojny między tymi państwami(1904-1905).

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com

Wtorek 27.10.2020r.

Temat: Najstarsze polskie hymny.

Napisz notatkę do zeszytu na temat „Najstarsze polskie hymny” z podręcznika, zrób zdjęcie i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com. .

Powtórz piosenkę pt. „Czerwone maki na Monte Cassino”.           

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com

Czwartek 29.10.2020r.

Temat: Beztrosko z pasją, z rozwagą i w zadumie „Krajobraz ze stożków, walców i kul” lub „Kolorowe tancerki”, lub „Noc z tańczącymi gwiazdami”.

Wykonaj pracę w formacie A-4 pastelami olejnymi, zrób zdjęcie i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

WYCHOWANIE FIZYCZNE TECHNIKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl 

26-30.10.2020r.

Temat: Marszobieg w terenie naturalnym.
Rozpoczynając marszobieg, wykonujemy marsz w szybkim tempie. Po regularnych treningach marszobiegu proporcje marszu zaczynają się zmieniać i zaczyna dominować trucht, a następnie bieg przeplatany z marszem. Marszobieg może być świetnym treningiem dla osób, które chcą zacząć biegać. Rozpoczynając marszobieg, nie musimy od razu dodawać biegu. Na początku warto skupić się na samym maszerowaniu w szybkim tempie.

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA bajkowa.98@wp.pl

GRUPA DZIEWCZĄT
poniedziałek

Temat: Pokonujemy marszobieg terenowy z przeszkodami. 

Ubierz się w strój sportowy i wyjdź na podwórko
Rozgrzewka- wykonaj kilka skłonów, skrętów tułowie, wymachów nóg w przód i podskoków.
Ćwiczenie: 
Wykorzystując teren naturalny koło domu wykonuj bieg lub marszobieg przez około 10 min.
Odpocznij - wykonując głębokie wdechy i wydechy w unoszeniem rąk w górę lub wymachami rąk w opadzie tułowia w przód.
Powtórz bieg jeszcze raz. Odpocznij.

środa

Temat: Zapoznajemy się z japońskim sportem narodowym sumo.

Sumo - to tradycyjny sport walki wywodzący się z Japonii.
Zapoznajcie się z przesłanym przeze mnie materiałem.
Opis sportu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sumo
Filmik
https://www.youtube.com/watch?v=s2i841E1DFQ

Po powrocie do szkoły sprawdzę waszą podstawą wiedzę na temat tego sportu.