strona główna

Praca domowa klasa 8b


ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE

EMAIL NAUCZYCIELA  marionatamordak@gmail.com

25.05.2020 r. (poniedziałek)

Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, otrzymają na swoją pocztę elektroniczną materiały do wykonania.

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  justynaenglishclasses@gmail.com

Ważna informacja !

W przyszłą środę czyli 3 czerwca odbędzie się test z unitu 7. Test prześlę wam na e-maila o godz. 13.00, a czas na odesłanie jest do godz.14.00. Zagadnienia do testu

-funkcje językowe ćw.2/61

-stopniowanie przymiotników i przysłówków(strona 161)

-konstrukcje przymiotnikowe: too, enough, so, such, as….as, what and how(strony 162 i 163.

-zadania egzaminacyjne

25.05.2020r (poniedziałek)

Subject: Sport(Unit 10)-słownictwo.

-odpowiedz na pytania w zeszycie:

1. What sport do you do?

2. Do you enjoy team games? Why?Why not?

3. Which do you prefer: team sports or sports you do on your own?Why?

4. Do you prefer watching sport live or on TV?

5. Have you ever taken part in a sports competition? What was it? What was your result?

-zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym sportu (podręcznik strona 91)Słówka ćwicz na quizlet: https://quizlet.com/pl/323847510/macmillan-repetytorium-8-klasisty-unit10-flash-cards/

-wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3 strona 84 oraz 4, 5, 7 8 i 11 strona 85.

27.05.2020r.(środa)

Subject: Comparative structures.-konstrukcje przymiotnikowe.

-przepisz pod tematem:

So-tak, taka, takie, taki(stosujemy przed przymiotnikiem lub przysłówkiem)

So+przymiotnik/przysłówek

np. He is so handsome.-On jest taki przystojny.

He is driving a car so fast.-On jedzie autem tak szybko.

Such-taki, taka takie (stosujemy przed przymiotnikiem, po którym występuje rzeczownik)

Such+ (a/an) + przymiotnik + rzeczownik

Jeśli rzeczownik jest policzalny w l.poj. stosujemy po such przedimek nieokreślony a/an.

Np. It was such an amazing match.-To był taki niesamowity mecz.

She is such a beautiful girl. –Ona jest taką piękną dziewczyną.

Jeśli rzeczownik jest niepoliczalny lub policzalny, ale w l. mn po such nie stosujemy przedimka  a/an.

Np. It was such delicious food.-To było takie pyszne jedzenie.

They are such expensive trainers.-To są takie drogie buty sportowe.

Zdania wykrzyknikowe możemy tworzyć za pomocą konstrukcji:

What+(a/an) przymiotnik + rzeczownik

What a great day!- Jaki świetny dzień.

What a strong man!-Jaki silny mężczyzna.

How+przymiotnik

How interesting!-Ależ to ciekawe!

How nice!-Jak miło!

-wykonaj ćwiczenie 1 strona 163(Uzupełnij zdania wpisując so lub such/such a(an),

-wykonaj ćwiczenie 2 strona 164(Uzupełnij zdania w odpowiedniej formie używając so  lub   such/such a(an) oraz słowek z nawiasów)oraz 3 strona 164.

28.05.2020r. (czwartek)

Subject: Reading-czytanie ze zrozumieniem.

-przeczytaj teksty w ćwiczeniu 3 strona 86. Następnie odpowiedz na 4 pytania do tekstu w ćwiczeniu 2/86.

-wykonaj zadanie egzaminacyjne 3/86.

- wykonaj zadania egzaminacyjne 9 i 10 https://testy.dlaucznia.info/s/5024/81091-angielski-zadania/4549991-przykladowy-egzamin-osmoklasisty-z-angielskiego-online.htm

JĘZYK  NIEMIECKI  EMAIL  NAUCZYCIELA   ich.mag.deutsch@o2.pl

26.05.2020r.

Thema: Der Weg zur Schule.

Zapraszam na lekcję on-line o godz. 8.55, link przyłączenia:

https://join.skype.com/lAPEhHQQc4bP

1. 1. Mach Übung 1 Seite 108 im Lehrbuch. (Wykonaj ćw. 1/108 z podręcznika.)

2. Wortschatz zum Lernen (Słownictwo do zapamiętania – przepisz tłumaczenie do słowniczka str. 84 ćw.)

abfahren – odjeżdżać

abholen – odbierać

ankommen – przybywać

verbringen – spędzać

verschlafen – zaspać

der Kindergarten – przedszkole

der Schulweg – droga do szkoły

der Sportplatz – boisko

täglich – codziennie

Ich habe es weit zur Schule. – Mam daleko do szkoły.

zum Glück – na szczęście

3. Schreib ins Heft ab. (Przepisz do zeszytu):

Womi fährst du? – Czym jeździsz?

Ich fahre mit dem Bus/mit dem Zug/mit der Straßenbahn. – Jeżdżę autobusem/pociągiem, tramwajem.

Ich gehe zu Fuß. – Idę piechotą.

Mit wem fährst du? – Z kim jedziesz?

Ich fahre mit der Mutter/mit dem Bruder/mit Anna. – Jadę z mamą/z bratem/z Anną.

Lies Grammatik 1 Seite 136 im Lehrbuch. (Zapoznaj się z 1. regułą gramatyczną str.136. w podręczniku.)

4. Mach Übungen 1/71, 4,5/72 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. 1,2,3/71  w ćwiczeniówce.)

Übung 7/73 im Übungsbuch ist freiwillig. (Ćw. 7/73 jest dodatkowe, dla uczniów chętnych. Kto zrobi przysyła zdjęcie na pocztę.)

29.05.2020r.

Thema: Womit fährst du zur Schule?

Zapraszam na lekcję on-line o godz. 12.00, link przyłączenia:

https://join.skype.com/lAPEhHQQc4bP

Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.)

Üb. 1/108: 1.F, 2.R, 3.F, 4.R, 5.F, 6.F, 7.R

Üb. 1/71: 1. zu, 2. aus, 3. von, 4. seit, 5. gegenüber, 6. bei

Üb. 4/72: 1. mit dem Bus, 2. mit der Straßenbahn, 3. mit dem Auto, 4. mit dem Zug,

5. mit dem Rad, 6. zu Fuß

Üb. 5/72: verbringen: 1, 4; abholen: 2, 5; bleiben: 3, 6

1. Besuch die Webseite und lerne. (Przypomnij sobie odmianę rzeczowników w celowniku. Pod linkiem znajdują się ćwiczenia online. Aplikacja sama sprawdzi Twoje odpowiedzi. POLECAM):

https://niemiecki.ang.pl/gramatyka/odmiana_rzeczownika_przez_przypadki/celownik_dativ

2. Mach Übungen 2,3/71, 6/72 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. z ćwiczeniówki.)

Übung 8/73 im Übungsbuch ist freiwillig. (Ćw. 8/73 jest dodatkowe, dla uczniów chętnych. Kto zrobi przysyła zdjęcie na pocztę.)

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl

26.05.2020

Temat: Rozpad Czechosłowacji i Jugosławii

1.Zapisz w zeszycie:

Konsekwencją upadku komunizmu w krajach Europy Środkowo - Wschodniej było zaostrzenie się lub odnowienie konfliktów narodowościowych. Z tego powodu w 1993 roku Czechosłowacja rozpadła się na dwa kraje: Czechy i Słowację. Był to proces pokojowy , nazwany aksamitnym rozwodem.

Z kolei do rozpadu Jugosławii doszło w wyniku wojny na Bałkanach, która rozpoczęła się w 1991 roku. Najpierw objęła tereny mieszane etnicznie, czyli Serbię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę. Wojna zakończyła się dopiero w 1999 r. po interwencji wojsk NATO.

2.Napisz o wojnie domowej w Bośni i Hercegowinie i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia.

27.05.2020

Temat: III Rzeczpospolita

1.Przeczytaj temat 36 z podręcznika, s. 218-221.

2.Przepisz do zeszytu informacje z Zapamiętaj.

3.Wykonaj polecenie 1. ze strony 221 i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia.

26.05.2020 WOS

Temat: Młodzi ludzie w konflikcie z prawem - Przestępstwa i wykroczenia. Odpowiedzialność nieletnich

1.Przeczytaj informacje z podręcznika, s. 196 - i część 198.

2.Przepisz do zeszytu 1 i 2 kropkę z Zapamiętaj.

3.Wyjaśnij czym jest przemoc rówieśnicza w prawie polskim, podręcznik, s. 196 i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia.

28.05.2020

Temat: Nieletni w kontakcie z policją i służbami bezpieczeństwa

1.Przeczytaj informacje z podręcznika, s. 198 - 199.

2.Przepisz do zeszytu 3, 4 i 5 kropkę.

3.Napisz w zeszycie uprawnienia nieletniego w razie zatrzymania i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia.

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com

27.05.2020 –przeczytajcie temat 27 w podręczniku „Antarktyda – kraina lodu”, dokonajcie charakterystyki  środowiska przyrodniczego Antarktydy, jest to ostatnia praca z geografii.
Odpowiedzi  należy wysłać do oceny na mój adres e-mail, koniecznie podpisane.

FIZYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl

25.05.20 (Soczewki.)

https://drive.google.com/file/d/1_pryT8fOCUxGzjT0VJS69DBhxsLLqeFh/view?usp=sharing

28.05.20 (Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek - cz.II.)

https://drive.google.com/file/d/18dYo9iPpqm09ihTJe7sTwAqulFI6mCdE/view?usp=sharing

CHEMIA  EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl

25.05.20 ( Tłuszcze to także estry.)

https://drive.google.com/file/d/1b_Vwdx9_roast46IoQ-qLLlB5nflCeI9/view?usp=sharing

27.05.20( Skład białek i ich biologiczne znaczenie. Właściwości białek.)

https://drive.google.com/file/d/1zu15iE8jtPDsuZJ0Lgilv732-bkKkl2e/view?usp=sharing

MATEMATYK A EMAIL  NAUCZYCIELA  alina.nizinska@o2.pl

25.05.2020 r. (poniedziałek)

Temat: Symetria względem osi układu współrzędnych.

Zapisz w zeszycie temat.

Rozpoczniesz od zapoznania się z zagadnieniem symetrii osiowej w układzie współrzędnych.

Przeanalizuj przykład 4 ze str.292.

Rozwiąż ćwiczenie 4 ze str. 293 z podręcznika.

Zauważ, jak zmieniają się współrzędne punktów symetrycznych względem osi układu współrzędnych. Obejrzyj film o symetrii względem osi układu współrzędnych. Zapisz w zeszycie wnioski.

Na podstawie poznanych wiadomości oraz przykładu 5 rozwiąż ćwiczenie 5 ze str. 294 z podręcznika.

Rozwiąż zadania: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 ze str. 88 – 90 z zeszytu ćwiczeń. Część tych zadań będzie rozwiązana podczas zajęć on-line.

Rozwiązane zadania proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, jako załączniki w postaci zdjęć.

Na środę 27 maja zaplanowałam kartkówkę z symetrii osiowej (wsipnet), natomiast w czwartek 4 czerwca sprawdzian z działu „Symetrie”..

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

26.05.2020 r. (wtorek)

Temat: Figury osiowosymetryczne.

Przygotuj wycięte z papieru różne figury geometryczne.

Dziś dowiesz się, jakie figury są osiowosymetryczne, oraz ile osi symetrii mają wielokąty foremne oraz inne figury geometryczne.

Zapisz w zeszycie temat.

Zacznij od sprawdzenia, czy wycięte z papieru różne figury geometryczne można złożyć tak, aby obie części nałożyły się na siebie. Czy jest tylko jeden sposób na takie złożenie figury? Złożenia wyznaczają osie symetrii rozpatrywanych figur. Jeśli to możliwe, wklej figury do zeszytu i pod każdą z nich podpisz, ile ma osi symetrii.

Możesz obejrzeć film o figurach osiowosymetrycznych.

Zapoznaj się z definicją figur osiowosymetrycznych na str. 294 podręcznika i zapisz ją do zeszytu. Przeanalizuj przykłady figur osiowosymetrycznych z zaznaczonymi osiami symetrii.

Na podstawie przykładu 6 ze str. 295 wykonaj ćwiczenie 6.

Rozwiąż zadania 8 i 9 ze str. 297 z podręcznika.

Przeanalizuj przykład 7 ze str. 295.

Wykonaj ćwiczenie 7/296.

Rozwiąż zadania: 12 i 13 ze str. 197 z podręcznika. Sformułuj i zapisz w zeszycie regułę dotyczącą osi symetrii dla wielokątów foremnych.

Rozwiąż zadania 14 – 18 ze str. 298 z podręcznika.

Rozwiązane zadania 14 – 18 proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, jako załączniki w postaci zdjęć.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

ZAJĘCIA DODATKOWE

26.05.2020 r. (wtorek)

Zestaw zadań umieszczony na platformie wsipnet.pl.

27.05.2020 r. (środa)

Temat: Symetria środkowa.

Rano prześlę Ci na pocztę kartkówkę z symetrii osiowej.

Przygotuj cyrkiel, ołówek i linijkę.

Dowiesz się dzisiaj rozpoznawać figury symetryczne względem punktu. Nauczysz się rysować figury symetryczne względem punktu.

Zapisz w zeszycie temat lekcji.

Zapoznaj się z wiadomościami zamieszczonymi w podręczniku na str. 300 – 303.

Możesz obejrzeć film o figurach symetrycznych względem punktu.

Przeanalizuj przykład 1 ze str. 300 i na jego podstawie wykonaj ćwiczenie 1ze str. 301.

Zapisz do zeszytu kiedy punkty  oraz figury są symetryczne względem punktu.

Na podstawie przykładów 2 i 3 ze str. 302 – 303 wykonaj ćwiczenia 2 i 3.

Rozwiąż zadania: 1, 2, 3 ze str. 306 z podręcznika.

Rozwiązane zadania proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, jako załączniki w postaci zdjęć.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

29.05.2020 r. (piątek)

Temat: Figury symetryczne względem początku układu współrzędnych.

Podczas zajęć nauczysz się znajdować współrzędne punktu symetrycznego do danego punktu względem początku układu współrzędnych.

Zapisz w zeszycie temat.

Przeanalizuj przykład 4 ze str. 303 z podręcznika. Na jego podstawie sformułuj wniosek dotyczący współrzędnych punktów symetrycznych względem początku układu współrzędnych i zapisz go do zeszytu. W przypadku trudności możesz obejrzeć film o symetrii środkowej w układzie współrzędnych.

Wykonaj ćwiczenie 4 ze str. 304 z podręcznika.

Rozwiąż zadania 4 i 5 (bez odpowiadania na postawione tu pytanie) ze str. 306 z podręcznika.

Rozwiązane zadania proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, jako załączniki w postaci zdjęć.

Na wtorek 2 czerwca zaplanowałam kartkówkę z symetrii środkowej.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com

25.05.2020 (poniedziałek)

Temat: Tolerancja ekologiczna. Skala porostowa.

Przeczytajcie temat z podręcznika str. 144. Zapiszcie w zeszytach: Tolerancja ekologiczna to zdolność przystosowania się organizmu do określonych wartości działającego czynnika np. temperatury. Zakres tolerancji to przedział wartości czynnika, w którym organizm jest zdolny do życia. Niektóre gatunki maja szeroki zakres tolerancji ekologicznej  wobec wielu czynników (eurybionty), a inne mają wąski zakres tolerancji (stenobionty). Gatunki o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej na określone warunki środowiska są nazywane gatunkami wskaźnikowymi ( biowskaźnikami lub bioindykatorami). Popatrzcie na str. 147 podane są rośliny, które są biowskaźnikami.  Porosty to również organizmy wskaźnikowe, które wskazują na stopień zanieczyszczenia środowiska.

RELIGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl

25. 05. 2020 (poniedziałek)

Temat: Temat: Powołanie chrześcijanina do życia w czystości – VI przykazanie

Bóg w szóstym przykazaniu zabezpiecza miłość małżonków i rodziny, wzywając ich do zachowania wierności i miłości. Wskazuje również na relacje z innymi ludźmi.

Zapoznaj się z treścią katechezy 46 i uzupełnij ćw. 1 i 2 s 94

28 maja 2020 (czwartek)

Temat: Temat: Duch Święty odnawia oblicze ziemi.

Kim jest Duch Święty? Jakich określeń używamy na opisanie Ducha Świętego?, W jaki sposób Duch Święty w Kościele?, odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w katechezie 60 oraz pod linkiem: https://view.genial.ly/5ebb0eca0be9a20d68192eca/presentation-osoba-i-dary-duch   Na podstawie zdobytych wiadomości uzupełnij ćw. 1 i 2 s 122 (ćwiczeń nie musisz odsyłać )

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  EMAIL NAUCZYCIELA  aga857@interia.eu

29.05.2020r. Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka. Znajdź w internecie informacje o przyczynach niepłodności kobiet i mężczyzn. Zwróć uwagę na możliwości leczenia niepłodności.

EDUKACJA  DLA  BEZPIECZEŃSTWA  EMAIL NAUCZYCIELA   anna.sulima01@gmail.com

28.05.2020r.
Temat: Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach. Zagrożenia powodziowe.
1. Zapoznaj się z treścią w linku https://epodreczniki.pl/a/ostrzeganie-i-alarmowanie/DwCxBQzIo 
2. Samodzielnie wykonaj zadania zamieszczone pod słowniczkiem (1,2,3)
3. Przepisz z podręcznika do zeszytu notatkę z części zapamiętaj str. 130
4. Zapoznaj się z treścią w linku https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/D6mCFMlbh
5. Samodzielnie wykonaj siedem zadań zamieszczonych pod słowniczkiem.
6. Przepisz z podręcznika do zeszytu notatkę z części zapamiętaj str. 137.
7. Zrób zdjęcie notatek i wyślij do sprawdzenia.

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA   anna.sulima01@gmail.com

27.05.2020r.
https://tiny.pl/77b6v

JĘZYK ANGIELSKI KOŁO ZAINTERESOWAŃ

EMAIL NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com

28.05. (czwartek)

Poćwicz transformacje i uzupełnianie zdań:

https://quizlet.com/497491066/uzupelnianie-zdan-klasa-8-flash-cards/

Poćwicz tłumaczenie zdań

https://www.baamboozle.com/game/22055

Utrwal funkcje językowe

https://wordwall.net/resource/702214/angielski/getting-ready-egzamin-%c3%b3smoklasisty-2

JĘZYK  POLSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA   danutawik6@gmail.com

25.05. 2020 (poniedziałek).

Temat: Powtarzamy lektury z klasy siódmej.

Powtórz lektury, wchodząc w poniższe linki
https://www.youtube.com/watch?v=owyxubf8s-U („Opowieść wigilijna”)
https://www.youtube.com/watch?v=OkLxzuRXVcw ( „Kamienie na szaniec”)
https://www.youtube.com/watch?v=KZ6zizbkh3c  („Zemsta”)
https://www.youtube.com/watch?v=PGEbLgZAjnY („Mały Książę)
https://www.youtube.com/watch?v=S-W4cJVj2J4 („Balladyna”)
https://www.youtube.com/watch?v=TO_qAS0qDjY („Dziady” cz. II)

Informacje o lekturach obowiązkowych znajdziesz też w arkuszach „Egzamin ósmoklasisty” na stronach 170 – 188.

Utrwal treść lektur, bo ich znajomość jest bardzo ważna na egzaminie.

26. 05. 2020 (wtorek)

Temat: Koniec? A co będzie później? - Czesław Miłosz, „Piosenka o końcu świata”
1. Zapoznaj się z fragmentami Apokalipsy św. Jana (podr. lit. Str. 248).
2. Zapisz spostrzeżenia:

 

Apokalipsa św. Jana

Realia

pojawienie się jeźdźców Apokalipsy szerzących zniszczenie, głód i śmierć; trzęsienie ziemi, błyskawice i gromy, grad i ogień, szarańcza, zaćmienie słońca, księżyca, spadanie gwiazd; ludzie w przerażeniu kryjący się przed gniewem Bożym; aniołowie trąbami wzywają na Sąd Ostateczny

Nastrój

groza, przerażenie, niesamowitość

Styl

podniosłość, symbole, alegorie, „poetyka objawienia” (wizje, głosy z nieba, podróż do nieba), charakterystyczne powtórzenia, powtarzające się konstrukcje składniowe, rozpoczynanie zdań od spójnika „i”.

Wymowa dzieła

przedstawienie ostatecznego triumfu Dobra nad Złem

3. Korzystając ze słownika wyrazów obcych objaśnij znaczenie wyrazów apokalipsa, apokaliptyczny. Zapisz objaśnienia w zeszycie.
4. Odczytaj wiersz „Piosenka o końcu świata” Czesława Miłosza (podr. s .248) oraz wysłuchaj https://www.youtube.com/watch?v=vqsoOE2RIbg
5. Przeprowadź analizę wiersza w oparciu o poniższe pytania:
1). Kim jest podmiot liryczny wiersza?
2). Jacy bohaterowie liryczni występują w utworze?
3). Co wiersz Miłosza ma wspólnego z piosenką i dlaczego nosi taki tytuł?
4). Jaki nastrój panuje w wierszu? Zacytuj ilustrujące go fragmenty tekstu.

Zapisz spostrzeżenia o końcu świata na podstawie wiersza:

 

„Piosenka o końcu świata”

Realia

zwyczajny dzień, świeci słońce, kwitną kwiaty, w powietrzu krążą pszczoły, w morzu wesoło skaczą delfiny, wąż o złotej skórze wije się po ziemi, słychać muzykę skrzypiec; świat jest piękny, barwny; ludzie wykonują zwykłe, codzienne czynności, nie odczuwają niezwyczajności dnia, nie przeczuwają końca

Nastrój

spokój, beztroska, sielanka, idylla

Styl

Brak symboli, poszczególne wersy potraktować można jak wycinki rzeczywistości składające się na obraz tytułowego świata „cytaty” stylu biblijnego; prostota i dostojność słów

Wymowa dzieła

objawienie prawdy: koniec świata towarzyszy człowiekowi na co dzień dla każdego człowieka koniec świata następuje z chwilą jego własnej śmierci; apokalipsa trwa, jest nią przemijanie

5. Obejrzyj tryptyk Hansa Memlinga pt” Sąd ostateczny”.(podr. 250) zwróć uwagę na ukazane elementy końca świata.
6. Skąd pan wie, że innego końca świata nie będzie? – przeprowadź wywiad z siwym staruszkiem. Zapisz wywiad w zeszycie.

27. 05. 2020 (środa)

Temat: Ćwiczymy redagowanie krótkich form wypowiedzi i odpowiedzi do zadań otwartych z wykorzystaniem przykładowego arkusza egzaminacyjnego.

1. Napisz w zeszycie poniższe formy wypowiedzi. Następnie zrób zdjęcie i prześlij do sprawdzenia na ocenę.
Zaproszenie.

W Twojej miejscowości organizowane jest spotkanie ze znanym sportowcem. Zredaguj zaproszenie, w którym zachęcisz koleżanki i kolegów do udziału w tym wydarzeniu. Użyj dwóch argumentów. Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.                                                                                                              

Ogłoszenie.
W imieniu dyrektora Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie napisz ogłoszenie o organizowanych tam warsztatach poetyckich. Zachęć młodych poetów do udziału w wydarzeniu dwoma argumentami odnoszącymi się do twórczości Jana Kochanowskiego.

Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

Ogłoszenie.

Twoja klasa wybiera się na wycieczkę do Planetarium, w którym będziecie oglądać niebo widziane z różnych miejsc na ziemi oraz ruchy ciał niebieskich. Napisz ogłoszenie informujące o planowanej wycieczce. Użyj dwóch argumentów, którymi przekonasz kolegów i koleżanki do udziału w niej

2.Do każdego wyślę na e- mail przykładowe zadania z arkusza egzaminacyjnego. Odpowiedzi należy zapisać w zeszycie i odesłać. Jest to zadanie na ocenę.

28. 05. 2020 (czwartek)

Temat:Ponadczasowy charakter wiersza "Który skrzywdziłeś" Czesława Miłosza.
1. Odczytaj zamieszczony w podręczniku fragmentu z Ewangelii św. Mateusza 18,6.
2. Wysłuchaj recytacji wiersza Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś”. https://www.youtube.com/watch?v=E9Wa68Od4ZY
3. Przeczytaj uważnie utwór i wyodrębnij postaci, o których mowa w wierszu.
Krzywdziciel – „ten, który skrzywdził”:
­ zły (zadaje cierpienie innym),
­ okrutny (krzywdzenie drugiego człowieka daje mu satysfakcję, poczucie własnej wartości, nieograniczoność władzy)
­ żądny pochlebstw (otacza się pochlebcami),
­ amoralny, bez zasad moralnych (wartości dobra i zła zostały przez niego przemieszane, zło stało się dobrem, dobro złem).

Poplecznicy – „gromada błaznów”:

­ schlebiający, służalczy nadskakujący (kłaniają się uniżenie przed despotą, wykuwają na jego cześć medale, wychwalają go, ślepo podporządkowują się jego woli, płaszczą się przed nim),

­ bojaźliwi, tchórzliwi (owładnięci strachem nie mają odwagi przeciwstawić się tyranowi w obawie o własne życie).

Człowiek skrzywdzony – „człowiek prosty”:

­ bez dodatkowych informacji, podany jest tylko jeden epitet: „człowiek prosty”

Poeta ­ stwierdza groźne, że nie ma wybaczenia dla krzywdziciela. Zwraca się z ostrzeżeniem bezpośrednio do tego, który posługując się terrorem, krzywdzi prostych, zwykłych ludzi. Przestrzega proroczo, że nadejdzie taki dzień, kiedy zostanie on ukarany – „Lepszy dla ciebie byłby świat zimowy/ i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta”;

­ jest antagonistą krzywdziciela (antagonista – osoba występująca przeciw komuś, zwłaszcza przeciwnik w jakimś sporze), nie zgadza się na tyranię, zbrodnie przeciw ludzkości. Jest groźny dla tyrana, dla sprawowanej przez niego absolutnej władzy;

­ potępia klakierów, dzięki którym krzywdziciel może sprawować swą władzę, gdyż to oni, sławiąc ciemięzcę („Cnotę i mądrość tobie przypisując/ Złote medale na twoją cześć kują”), dodają mu siły;

­ współczuje człowiekowi prostemu, bierze go w obronę, spisuje nieprawość krzywdziciela i przypomina wszystkim o nich;

­ przyjmuje rolę sprawiedliwego i obiektywnego sędziego, zapisującego wszelkie akty terroru i przemocy.

4. Na podstawie przeprowadzonej analizy, zapisz notatkę:

Wypowiedzi podmiotu lirycznego możemy odnieść do konkretnej rzeczywistości:

- Lęk większości przed mniejszością;

- Ograniczenie swobód obywatelskich;

- Niszczenie postępu.

Wypowiedzi podmiotu lirycznego „Który skrzywdziłeś człowieka prostego śmiechem nad krzywdą jego wybuchając” interpretujemy jako zwrot „ty” lirycznego, który wyrządza krzywdę prostemu człowiekowi.

„Człowiek prosty” jest uosobieniem wszystkich ludzi. „Krzywdziciel” to jednostka dokonująca aktu przemocy. Ten, który krzywdzi ma wokół siebie gromadę klakierów i lizusów przyznających mu rację i wspomagających go swoimi działaniami, ale kieruje nimi bardzo często strach przed władzą krzywdziciela.

W wierszu „Który skrzywdziłeś” Czesław Miłosz występuje przeciwko wszelkim przejawom światowego totalitaryzmu, ponieważ jest on skierowany przeciwko człowiekowi. Jednocześnie grozi władzy totalitarnej, aby nigdy „Nie czuła się bezpieczna”, bo zawsze znajdą się ludzie, którzy bez względu na konsekwencje będą dążyć do wolności i postępu.

5. Wyjaśnij pojęcie TOTALITARYZM i zapisz w zeszycie
6. Praca do sprawdzenia na platformie wsipnet.

Data: 29. 05. 2020 (piątek)

Temat: Funkcje środków językowych w utworze literackim.
1. Obejrzyj lekcję https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,jezyk-polski-lekcja-5-03042020,47386115

2. Sporządź notatkę na podstawie materiałów prezentowanych na slajdach (Środki wyrazu w tekście literackim), zapisz wybrane cytaty i nazwij środki językowe.
3. Obejrzyj lekcję Szkoła z TVP: klasa 8  Język polski, Lekcja 2, 27.04.2020

Temat lekcji: Poezja Leopolda Staffa, Bolesława Leśmiana, Kazimierza Wierzyńskiego i Jana Lechonia
4. Zapisz notatkę: Wskazówki do analizy i interpretacji wiersza.

WYCHOWANIE FIZYCZNE  EMAIL NAUCZYCIELA  GRUPA  DZIEWCZĄT  opalw-f8a@wp.pl

W tym tygodniu macie za zadanie pojeździć w wolnym czasie na rowerze, rolkach lub deskorolce. Życzę fajnej zabawy.

EMAIL NAUCZYCIELA GRUPA CHŁOPCÓW pnowakowski31@poczta.onet.pl

18-22.05.2020r.

Temat: Pokonujemy zwinnościowo szybkościowy tor przeszkód.

Wykorzystując przybory i przyrządy jakie masz w domu oraz naturalne przeszkody ustaw tor przeszkód. Pokonaj go kila razy. Przykładowy tor: https://www.youtube.com/watch?v=x1f6O7Bhynk

Proszę także o przesłanie zaległych wyników zaliczeń. Przypominam,  iż  zgodnie z PSO brak zaliczeń (wyników prób) zmusza  mnie do postawienia oceny  niedostatecznej.