strona główna

Praca domowa klasa 8a


ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE EMAIL NAUCZYCIELA  marionatamordak@gmail.com

25.05.2020 r. (poniedziałek)

Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, otrzymają na swoją pocztę elektroniczną materiały do wykonania.

JĘZYK NIEMIECKI  EMAIL NAUCZYCIELA  ich.mag.deutsch@o2.pl  

26.05.2020r.

Thema: Gehen Sie geradeaus.

Zapraszam na lekcję on-line o godz. 12.00, link przyłączenia:

https://join.skype.com/o0aHMnnd8NDv

Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.)

2/71: 1. aus dem, seit einem, zur Arbeit, 2. nach einer, aus dem, mit meiner, zum Bus

3. nach der, bei meiner

3/71: seit einer, bei meinen, 2. nach dem, mit seinen, zum Stadion, 3. seit einem, von ihrem, 4. aus der, zu einem, 5. nach der, zu unserer Freundin, nach einer, zu unserem, zu einer, 6. aus einer, bei ihrer, mit dem, zu der

6/72: 1. zur, 2.zum, 3. zur, 4. zum, 5. zu den, 6. zu

1. Sieh die Filme an und lerne den Wortschatz. (Zapoznaj się ze zwrotami służącymi do opisywania drogi.)

https://www.youtube.com/watch?v=hjs6WLAA3nQ

https://www.youtube.com/watch?v=ZJ9sOgxxZWw

2. Schreib den Wortschatz ins Heft ab. (Przepisz zwroty do zeszytu – słownictwo do zapamiętania.)

Gehen Sie – niech Pan/Pani idzie

Fahren Sie – niech Pani/Pan jedzie

biegen = abbiegen – skręcić

geradeaus – prosto

nach rechts/rechts – w prawo

nach links/links – w lewo

über die Kreuzung – przez skrzyżowanie

bis zur Kreuzung – aż do skrzyżowania

bis zum Markt – aż do rynku

durch (Akk.) den Markt – przez rynek

die Straße entlang (Akk)– wzdłuż ulicy

die erste/zweite/dritte Straße – pierwsza/druga/trzecia ulica

um die Ecke – za rogiem

an (+D) der Ecke –na rogu

über die Brücke – przez most

über die Straße – przez ulicę

die ganze Zeit – cały czas

ein Taxi nehmen - wziąć taksówkę 

an der Kreuzung – na skrzyżowaniu

Nehmen Sie den Bus Nummer 5 – Proszę jechać autobusem numer 5.

Gern geschehen – proszę bardzo

zuerst – najpierw

dann – potem

3. Mach Übungen 13/74 und 14/75 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.) Übung 15/75 im Übungsbuch ist freiwillig. (Ćw. dodatkowe, jeśli zrobisz prześlij do sprawdzenia.)

4. Spiel und lerne. (Graj i ucz się – ćwiczenia dla uczniów chętnych.)

https://learningapps.org/2059058 - Wegbeschreibung online

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_hoeren2.htm - HV (rozumienie ze słuchu)

29.05.2020r.

Thema: Wie komme ich zum Markt?

Zapraszam na lekcję on-line o godz. 10.50, link przyłączenia:

https://join.skype.com/o0aHMnnd8NDv

Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.)

13/74: 1. um die Ecke, 2. durch den Park, 3. über die Kreuzung, 4. die Straße entlang, 5. die erste Straße rechts, 6. durch den Wald, 7. über die Straße

14/75: nach links – w lewo, um die Ecke – za rogiem,  über die Straße – przez ulicę, . über die Kreuzung – przez skrzyżowanie, durch den Park – przez park

1. Schreib den Wortschatz ins Heft ab. (Przepisz zwroty do zeszytu – słownictwo do zapamiętania.)

Tak pytamy o drogę:

Wie komme ich zum Rathaus? – Jak dojdę do ratusza?

Wie kommt man zum Hotel? – Jak dojść do hotelu?

Wo ist hier die Information? – Gdzie tu jest informacja?

2. Mach Übung 5/115 im Lehrbuch. Die Antworten schreib kurz ins Heft. (Wykonaj ćw. z podręcznika. Odpowiedzi krótko zapisz w zeszycie.)

3. Besuch die Webseite und lerne Grammatik. (Poznaj przyimki z biernikiem. Pod teorią znajdują się ćwiczenia online. Aplikacja sama sprawdzi Twoje odpowiedzi. POLECAM) https://niemiecki.ang.pl/gramatyka/przyimek/przyimki_z_biernikiem

4. Lies Grammatik 2 Seite 136 und Tabelle 20/141 im Lehrbuch. (Zapoznaj się z regułą gramatyczną 2/136 i tabelą 20/141 w podręczniku.)

5. Mach Übungen 10/73 und 11/74 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.)

Übung 4/114 im Lehrbuch ist freiwillig. (Ćw. dodatkowe, jeśli zrobisz prześlij do sprawdzenia.)

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl

26.05.2020

Temat: Rozpad Czechosłowacji i Jugosławii

Zapisz w zeszycie:

Konsekwencją upadku komunizmu w krajach Europy Środkowo - Wschodniej było zaostrzenie się lub odnowienie konfliktów narodowościowych. Z tego powodu w 1993 roku Czechosłowacja rozpadła się na dwa kraje: Czechy i Słowację. Był to proces pokojowy , nazwany aksamitnym rozwodem.

Z kolei do rozpadu Jugosławii doszło w wyniku wojny na Bałkanach, która rozpoczęła się w 1991 roku. Najpierw objęła tereny mieszane etnicznie, czyli Serbię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę. Wojna zakończyła się dopiero w 1999 r. po interwencji wojsk NATO.

Napisz o wojnie domowej w Bośni i Hercegowinie i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia.

27.05.2020

Temat: III Rzeczpospolita

Przeczytaj temat 36 z podręcznika, s. 218-221.

Przepisz do zeszytu informacje z Zapamiętaj.

Wykonaj polecenie 1. ze strony 221 i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia.

25.05.2020 WOS

Temat: Młodzi ludzie w konflikcie z prawem - Przestępstwa i wykroczenia. Odpowiedzialność nieletnich

Przeczytaj informacje z podręcznika, s. 196 - i część 198.

Przepisz do zeszytu 1 i 2 kropkę z Zapamiętaj.

Wyjaśnij czym jest przemoc rówieśnicza w prawie polskim, podręcznik, s. 196 i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia.

27.05.2020

Temat: Nieletni w kontakcie z policją i służbami bezpieczeństwa

Przeczytaj informacje z podręcznika, s. 198 - 199.

Przepisz do zeszytu 3, 4 i 5 kropkę.

Napisz w zeszycie uprawnienia nieletniego w razie zatrzymania i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia.

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA  geografia.ciepielow@gmail.com

28.05.2020przeczytajcie temat 27 w podręczniku „Antarktyda – kraina lodu”, dokonajcie charakterystyki  środowiska przyrodniczego Antarktydy, jest to ostatnia praca z geografii.
Odpowiedzi  należy wysłać do oceny na mój adres e-mail, koniecznie podpisane.

MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA   alina.nizinska@o2.pl

25.05.2020 r. (poniedziałek)

Temat: Figury osiowosymetryczne.

Przygotuj wycięte z papieru różne figury geometryczne.

Dziś dowiesz się, jakie figury są osiowosymetryczne, oraz ile osi symetrii mają wielokąty foremne oraz inne figury geometryczne.

Zapisz w zeszycie temat.

Zacznij od sprawdzenia, czy wycięte z papieru różne figury geometryczne można złożyć tak, aby obie części nałożyły się na siebie. Czy jest tylko jeden sposób na takie złożenie figury? Złożenia wyznaczają osie symetrii rozpatrywanych figur. Jeśli to możliwe, wklej figury do zeszytu i pod każdą z nich podpisz, ile ma osi symetrii.

Możesz obejrzeć film o figurach osiowosymetrycznych.

Zapoznaj się z definicją figur osiowosymetrycznych na str. 294 podręcznika i zapisz ją do zeszytu. Przeanalizuj przykłady figur osiowosymetrycznych z zaznaczonymi osiami symetrii.

Na podstawie przykładu 6 ze str. 295 wykonaj ćwiczenie 6.

Rozwiąż zadania 8 i 9 ze str. 297 z podręcznika.

Przeanalizuj przykład 7 ze str. 295.

Wykonaj ćwiczenie 7/296.

Rozwiąż zadania: 12 i 13 ze str. 197 z podręcznika. Sformułuj i zapisz w zeszycie regułę dotyczącą osi symetrii dla wielokątów foremnych.

Rozwiąż zadania 14 – 18 ze str. 298 z podręcznika.

Rozwiązane zadania 14 – 18 proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, jako załączniki w postaci zdjęć.

W środę będzie kartkówka z symetrii osiowej (poczta elektroniczna), natomiast w piątek 5 czerwca sprawdzian z działu „Symetrie”.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

27.05.2020 r. (środa)

Temat: Symetria środkowa.

Rano prześlę Ci na pocztę kartkówkę z symetrii osiowej.

Przygotuj cyrkiel, ołówek i linijkę.

Dowiesz się dzisiaj rozpoznawać figury symetryczne względem punktu. Nauczysz się rysować figury symetryczne względem punktu.

Zapisz w zeszycie temat lekcji.

Zapoznaj się z wiadomościami zamieszczonymi w podręczniku na str. 300 – 303.

Możesz obejrzeć film o figurach symetrycznych względem punktu.

Przeanalizuj przykład 1 ze str. 300 i na jego podstawie wykonaj ćwiczenie 1ze str. 301.

Zapisz do zeszytu kiedy punkty  oraz figury są symetryczne względem punktu.

Na podstawie przykładów 2 i 3 ze str. 302 – 303 wykonaj ćwiczenia 2 i 3.

Rozwiąż zadania: 1, 2, 3 ze str. 306 z podręcznika.

Rozwiązane zadania proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, jako załączniki w postaci zdjęć.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

28.05.2020 r. (czwartek)

Temat: Figury symetryczne względem początku układu współrzędnych.

Podczas zajęć nauczysz się znajdować współrzędne punktu symetrycznego do danego punktu względem początku układu współrzędnych.

Zapisz w zeszycie temat.

Przeanalizuj przykład 4 ze str. 303 z podręcznika. Na jego podstawie sformułuj wniosek dotyczący współrzędnych punktów symetrycznych względem początku układu współrzędnych i zapisz go do zeszytu. W przypadku trudności możesz obejrzeć film o symetrii środkowej w układzie współrzędnych.

Wykonaj ćwiczenie 4 ze str. 304 z podręcznika.

Rozwiąż zadania 4 i 5 (bez odpowiadania na postawione tu pytanie) ze str. 306 z podręcznika.

Rozwiązane zadania proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, jako załączniki w postaci zdjęć.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową

29.05.2020 r. (piątek)

Temat: Figury środkowosymetryczne.

Dowiesz się dzisiaj jakie figury są środkowosymetryczne oraz jak znaleźć środek symetrii figury.

Zapisz w zeszycie temat.

Zapoznaj się z wiadomościami dotyczącymi tego zagadnienia ze str. 304 z podręcznika.

Możesz obejrzeć film o figurach środkowosymetrycznych.

Na podstawie przykładu 5 ze str. 305 z podręcznika wykonaj ćwiczenie 5.

Rozwiąż zadania 6 – 17 ze str. 306 – 308 z podręcznika. (Większość z nich będzie rozwiązana podczas zajęć online).

Rozwiązane zadania (na zajęciach podam, które) proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, jako załączniki w postaci zdjęć.

Na środę 3 czerwca zaplanowałam kartkówkę z symetrii środkowej.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

ZAJĘCIA DODATKOWE

29.05.2020 r. (piątek)

Zestaw zadań umieszczony na platformie wsipnet.pl.

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  katarzyna.rucinska@poczta.onet.eu

26 maj 2020r.

Świat przyrody – praca ze słownictwem.

Zapoznajcie się ze słownictwem w ćwiczeniu 1 strona 112. Wykonajcie zadanie 1. Dopasujcie wyrazy z ćwiczenia 1 do ilustracji.

W zadaniu 2 należy wstawić podany wyraz we właściwej formie (rzeczownik, czasownik lub przymiotnik). W zadniu 3 należy odpowiedzieć wyczerpująco na pytania:

What,s the weather like right now? Jaka jest teraz pogoda?

If someone s going outsider today, what should they wear? Jeśli ktoś wybiera się na dwór dzisiaj, w co powinien się ubrać?

Proszę utrwalić słownictwo związane z pogodą.

27 maj 2020r.

Plants and Animals – praca ze słownictwem.

Proszę zapoznać się ze słownictwem z ćwiczenia 5 i uzupełnić tabelkę poniżej.

Which animals… Które zwierzęta….

… can fly?  Potrafią latać?

…are very noisy? Są bardzo głośne?

… can swim? Potrafią pływać?

…are very colourful? Są bardzo kolorowe?

…are often found on a farm? Znajdziemy je na farmie?

…are often kept in zoos? Są często trzymane w zoo?

…might you see in a garden or park? Można je zobaczyć w ogrodzie lub parku?

W zadaniu 6 należy dopasować opisy do ilustracji, następnie podpisz fragmenty roślin na ilustracjach wytłuszczonymi wyrazami.

W zadaniu 7 należy posłuchać nagrania ( strefa ucznia MacMillan) i dopasować każdego mówcę do miejsca.

W zadaniu 8 należy wybrać właściwe słowo.

W zadaniu 9 należy tak połączyć wyrazy, aby powstały poprawne związki wyrazowe. Podpowiedź znajdziecie w słowniczku strona 119. Następnie tymi wyrażeniami uzupełnijcie tekst w ćwiczeniu 10.

29 maj 2020r.

Reading – czytanie ze zrozumieniem.

Przeczytajcie teksty w ćwiczeniu 3 strona 114 i wybierzcie właściwą odpowiedź w ćwiczeniu 2.  Następnie uzupełnijcie luki w liście do Charlotte zgodnie z treścią listów.

Zadanie 6

Zaplanujcie wyprawę do parku narodowego. Wykorzystajcie punkty z ćwiczenia. Napiszcie

- jaki region wybieracie: np., seaside….

- jaką porę roku, np. spring…

- jaki rodzaj aktywności, np. swimming…

- długość pobytu, np. two weeks…

Skomponujcie krótki spójny tekst  o planowanej wyprawie. Rozwińcie te 4 podpunkty w pełnych zdaniach. Prześlijcie na mój adres e-mail.

FIZYKA EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl

27.05.20 (Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek - cz.I.)

https://drive.google.com/file/d/1UfweGyTNelWQzsnkNPbwbdZIhFmsX5_K/view?usp=sharing

28.05.20 ( Obrazy otrzymane za pomocą soczewek- cz.II.)

https://drive.google.com/file/d/12WigMPf93ONFVmG8QW4FyAWebWKg9yJZ/view?usp=sharing

CHEMIA  EMAIL NAUCZYCIELA  iwb.ciepielow@wp.pl

25.05.20 ( Tłuszcze to także estry.)

https://drive.google.com/file/d/172uP6B9uI4m5JBE31kmRPmGPhrkCIPvm/view?usp=sharing

28.05.20( Skład białek i ich biologiczne znaczenie. Właściwości białek.)

https://drive.google.com/file/d/17AE6PLAZS39K__0SRzCXGp0aRO7gcUYT/view?usp=sharing

BIOLOGIA EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com

28.05.2020 (czwartek)

Temat: Tolerancja ekologiczna. Skala porostowa.

Przeczytajcie temat z podręcznika str. 144. Zapiszcie w zeszytach: Tolerancja ekologiczna to zdolność przystosowania się organizmu do określonych wartości działającego czynnika np. temperatury. Zakres tolerancji to przedział wartości czynnika, w którym organizm jest zdolny do życia. Niektóre gatunki maja szeroki zakres tolerancji ekologicznej  wobec wielu czynników (eurybionty), a inne mają wąski zakres tolerancji (stenobionty). Gatunki o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej na określone warunki środowiska są nazywane gatunkami wskaźnikowymi ( biowskaźnikami lub bioindykatorami). Popatrzcie na str. 147 podane są rośliny, które są biowskaźnikami.  Porosty to również organizmy wskaźnikowe, które wskazują na stopień zanieczyszczenia środowiska.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

Temat: Powołanie chrześcijanina do życia w czystości – VI przykazanie

Bóg w szóstym przykazaniu zabezpiecza miłość małżonków i rodziny, wzywając ich do zachowania wierności i miłości. Wskazuje również na relacje z innymi ludźmi.

Zapoznaj się z treścią katechezy 46 i uzupełnij ćw. 1 i 2 s 94

27 maja 2020 (środa)

Temat: Duch Święty odnawia oblicze ziemi.

Kim jest Duch Święty? Jakich określeń używamy na opisanie Ducha Świętego?, W jaki sposób Duch Święty w Kościele?, odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w katechezie 60 oraz pod linkiem: https://view.genial.ly/5ebb0eca0be9a20d68192eca/presentation-osoba-i-dary-duch   Na podstawie zdobytych wiadomości uzupełnij ćw. 1 i 2 s 122 (ćwiczeń nie musisz odsyłać )

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA  EMAIL NAUCZYCIELA  anna.sulima01@gmail.com

28.05.2020r.
Temat: Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach. Zagrożenia powodziowe.

1. Zapoznaj się z treścią w linku https://epodreczniki.pl/a/ostrzeganie-i-alarmowanie/DwCxBQzIo 
2. Samodzielnie wykonaj zadania zamieszczone pod słowniczkiem (1,2,3)
3. Przepisz z podręcznika do zeszytu notatkę z części zapamiętaj str. 130
4. Zapoznaj się z treścią w linku https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-naturalne---powodzie/D6mCFMlbh
5. Samodzielnie wykonaj siedem zadań zamieszczonych pod słowniczkiem.
6. Przepisz z podręcznika do zeszytu notatkę z części zapamiętaj str. 137.
7. Zrób zdjęcie notatek i wyślij do sprawdzenia.

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  anna.sulima01@gmail.com

25.05.2020r. gr.1, gr.2
Temat: Tworzenie i edycja filmów wideo.

1. Będąc na spacerze zrób kilka zdjęć (max.10) lub króciutkich filmików (max.3) Twojej okolicy, np. telefonem komórkowym.
2. Korzystając z filmu szkoła z tvp, przygotuj krótki film, pt.: „MOJA MAŁA OJCZYZNA – MOJA OKOLICA” lub „UROCZYSTOŚCI SZKOLNE” wykorzystując materiały ze strony internetowej naszej szkoły. Filmik z instrukcją dla uczniów, którzy posiadają Windows 10
https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,informatyka-lekcja-4-05052020,47833180
Filmiki z instrukcją dla uczniów, którzy posiadają Windows Movie Maker 2012
https://www.youtube.com/watch?v=1iSBTR7Op_Q
https://www.youtube.com/watch?v=oAg4HHr4Kjs
Filmik dla uczniów, którzy posiadają Windows 8.1
https://www.youtube.com/watch?v=QAxITNi4T8g
Jeżeli linki z instrukcjami Wam nie odpowiadają poszukajcie w internecie filmiku stosownego dla Waszego systemu.
3. Film powinien więc mieć: stronę tytułową, kilka zdjęć, 1 lub 2 filmiki, animację, przejścia, napis/y na zdjęciach, dźwięk i stronę końcową).
4. Wyeksportuj film, np. na pulpit. Za pomocą strony https://wetransfer.com/account lub innej używanej przez Ciebie, wyślij do sprawdzenia. Można również udostępnić ze swojego dysku google. Klikając, prawy przycisk myszy > pobierz link do udostępniania> kopiuj link i wklej do treści wiadomości.

JĘZYK ANGIELSKI KOŁO ZAINTERESOWAŃ EMAIL NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com

20.05. (środa)

Dzisiaj proponuję powtórkę z wszystkich poznanych czasów.

Rozwiąż quiz: wybierz opcję ĆWICZ

https://quizizz.com/admin/quiz/5eb3e137b5b869001bc62d78/grammar-revision

Możesz też rozwiązać LIVEWORKSHEETS

https://www.liveworksheets.com/tv335342zb

Kiedy skończysz naciśnij FINISH, a aplikacja sprawdzi poprawność Twoich odpowiedzi.

JĘZYK  POLSKI   EMAIL NAUCZYCIELA    agnieszkastepien.psp@gmail.com  

Data: 25. 05. 2020   (poniedziałek)

Temat: Powtórzenie treści lektur obowiązkowych z klasy 7.

Obejrzyj filmiki, które pozwolą ci jeszcze raz powtórzyć i utrwalić treść lektur
 https://www.youtube.com/watch?v=owyxubf8s-U („Opowieść wigilijna”)
https://www.youtube.com/watch?v=OkLxzuRXVcw ( „Kamienie na szaniec”)
https://www.youtube.com/watch?v=KZ6zizbkh3c  („Zemsta”)
https://www.youtube.com/watch?v=PGEbLgZAjnY („Mały Książę)
https://www.youtube.com/watch?v=S-W4cJVj2J4 („Balladyna”)
https://www.youtube.com/watch?v=TO_qAS0qDjY („Dziady” cz. II)

Utrwal wiedzę w praktyce ze stroną CKE Szybka powtórka przed egzaminem

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Szybka_powtorka_przed_egzaminem_CKE_E8_19_03_2020.pdf („Kamienie na szaniec”)

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Szybka_powtorka_przed_egzaminem_CKE_E8_18_03_2020.pdf („Zemsta”)

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Szybka_powtorka_przed_egzaminem_CKE_E8_20_03_2020.pdf („Mały Książę”)
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Szybka_powtorka_przed_egzaminem_CKE_E8_17_03_2020.pdf („Dziady” cz. II)

Data: 26. 05. 2020   (wtorek)

Temat: Powtórzenie treści krótszych tekstów - lektury obowiązkowe.
Wejdź w link:
https://www.youtube.com/watch?v=YmXhwqsv47A („Żona modna”)
https://www.youtube.com/watch?v=jbzZfIOp7sk („Śmierć Pułkownika”)
https://www.youtube.com/watch?v=c15M0XRyPDc („Artysta”)
https://www.youtube.com/watch?v=M4BIBXwhw88 („Świtezianka”)
https://www.youtube.com/watch?v=2xQTwPpjxPI („Reduta Ordona”)
2. Powtórz w praktyce ze strona CKE
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Szybka_powtorka_przed_egzaminem_CKE_E8_25_03_2020.pdf

Data: 27. 05. 2020 (środa)

O godzinie 11.00 prześlę do Was test ze znajomości treści lektury „Oskar i pani Róża”.

Temat: „Oskar i pani Róża” – opowieść o życiu i umieraniu.
1. Odczytaj biogram Érica-Emmanuela Schmitta (s. 132podręcznik) i wysłuchaj wypowiedzi autora o swojej książce https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=BO3WmX_LMdE&feature=emb_logo
2. Odwołując się do definicji (podr. s.71) ustal co jest tematem, a co problemem opowieści.
Zapisz ustalenia :
Temat: opowieść o ostatnich dwunastu dniach życia Oskara chorego na białaczkę.
Problemy: wartość życia, przyjaźń, stosunki między rodzicami a dziećmi, cierpienie towarzyszące umieraniu, śmierć dziecka, przemijanie, stosunek człowieka do Boga.
3. Odczytaj jeden z listów, które pisał Oskar do  Boga. Zastanów się, dlaczego wybrał takiego Adresata, skoro sam stwierdził: „nigdy się do Ciebie nie odzywałem, bo nawet nie wierzę, że istniejesz”, np. Zapisz przykładowe odpowiedzi:
Oskar pisze listy, ponieważ:
 -chce w pewien sposób uporządkować swoje myśli,
-potrzebuje kogoś, przed kim mógłby się szczerze otworzyć, być zrozumiany,
- szuka kontaktu z Absolutem,
- pragnie wierzyć, że istnieją inne wymiary rzeczywistości,
- daje mu to pewne poczucie bezpieczeństwa...
3. Przeczytaj wybrany fragm.. lektury i spróbuj określić narrację:
Zapisz: Narracja prowadzona w pierwszej osobie przez tytułowego Oskara jest pogodna, często żartobliwa, ironiczna. Chłopiec opowiada o swoich doświadczeniach z pewnym dystansem i przymrużeniem oka. W tekście znajdują się również fragmenty poważne – zawierające przemyślenia bohatera na temat życia. Taki charakter narracji potęguje dramatyzm ukazanych scen, sprawia, że historia umierania Oskara jest niezwykle przejmująca.

Data: 28. 05. 2020 (czwartek)

Temat: Życie jest cudem – Eric- Emmanuel Schmitt „Oskar i pani Róża”.

1. Wysłuchaj ulubionego utworu Oskara – taniec śnieżynek z baletu Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego. https://www.youtube.com/watch?v=y-jeSBwkmQY
2. Wyobraź sobie, że jesteś na konsylium lekarskim i wysłuchujesz wypowiedzi lekarzy na temat stanu pacjenta.
Zapisz najważniejsze informacje:

Imię i wiek pacjenta

 Oskar, 10 lat

Choroba i rokowania

nowotwór złośliwy (białaczka)
 pacjenta poddano leczeniu chemioterapią i przeszczepowi szpiku,
 jednak dostępne metody leczenia nie odniosły spodziewanego skutku – brak pozytywnych rokowań,
 chłopiec jest z każdym dniem coraz słabszy

Samopoczucie

chłopiec zdaje sobie sprawę ze swojego stanu, jednak nie poddaje się rozpaczy, 
pragnie jak najlepiej wykorzystać każdy dzień,  jest wesoły, dowcipny,  zaskakuje dojrzałością przemyśleń; 
bardzo pomagają mu spotkania z wolontariuszką

Cechy osobowości

inteligentny, mądry, dowcipny, nad wiek dojrzały, uparty, wytrwały, wrażliwy

Przyjaciele i znajomi

młodzi pacjenci: Ives (Bekon) i Peggy Blue  wolontariuszka: pani Róża (którą Oskar nazywa ciocią)

 3. Zastanów się nad sytuacją w jakiej znalazł się Oskar. Według psychologów proces przygotowywania się do śmierci jest długotrwały i trudny. Człowiek śmiertelnie chory przeżywa wiele różnorakich uczuć, pogrupowanych przez naukowców w określone fazy, w których dominują konkretne emocje. Fazy te mogą się ze sobą przeplatać. Są to:
 1. faza wyparcia informacji o swoim stanie zdrowia, zaprzeczenia, szoku;
2. faza gniewu, złości, buntu;
3. faza smutku;
4. faza akceptacji, pogodzenia się z umieraniem.
 Odszukaj w książce wydarzenia i słowa, które odzwierciedlają wszystkie te emocje przeżywane przez Oskara.

Zapisz spostrzeżenia:
1.  Faza zaprzeczenia – np. sytuacja, w której Oskar, usłyszawszy rozmowę lekarza z rodzicami, chowa się w schowku na narzędzia.

 2. Faza gniewu – np. złość na rodziców, ucieczka do cioci Róży.

 3.  Faza smutku – np. słowa Oskara: „Wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo potrzebuję pomocy. Wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo jestem chory. Zrozumiałem to dopiero, kiedy pomyślałem, że więcej nie zobaczę cioci Róży, i teraz to wszystko wypływało ze mnie łzami, które paliły mi policzki”.

 4.  Faza akceptacji – np. rozmowy z ciocią Różą, pojednanie z rodzicami, słowa skierowane do doktora Düsseldorfa:” To nie pana wina, że musi pan oznajmiać ludziom złe nowiny, choroby o łacińskich nazwach i to, że nie ma ratunku. Niech pan sobie odpuści. Niech pan się wyluzuje. Nie jest pan Panem Bogiem. To nie pan rozkazuje naturze. Pan tylko stara się naprawiać”.

3.Zachęcam Was do obejrzenia filmu pt. „Oskar” w reżyserii Marka Piwowskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=3zUM5yIk5p4
4. Zapoznaj się z materiałami na stronie https://epodreczniki.pl/a/trudne-rozmowy/DX4I1ynJs wykonaj on-line zapieszczone ćwiczenia.

Data: 29. 05. 2020 (piątek)

Temat: Oskar i przyjaciele.
1.Odszujaj w książce i przeczytaj fragm. Co Oskar mówi o dzieciach i jego przyjaciołach ze szpitala.
2. Zapisz notatki o tych osobach.
Ciocia Róża – najstarsza z pań w różowych fartuchach (wolontariuszek); ma piękny dom, syna, który jest weterynarzem  i leczył słonie w Kongo; zdarza jej się przeklinać; dużo opowiada o swojej karierze zapaśniczki i o pokonanych przeciwniczkach; ogląda w TV walki zapaśnicze; jako jedyna mówi Oskarowi, że umrze; proponuje mu, by pisał listy do Boga; zwykle uśmiechnięta; uczy Oskara, że „zawsze jest gdzieś jakiś worek mąki” (zawsze jest wyjście z trudnej sytuacji); dostaje specjalne pozwolenie na odwiedzanie chłopca przez 12 dni (wolontariusze mogą przychodzić tylko dwa razy w tygodniu); opowiada mu legendę o dwunastu proroczych dniach; pomaga mu w relacjach z rodzicami oraz z Peggy Blue; pozwala spędzić u siebie Boże Narodzenie; daje w prezencje figurkę Maryi oraz różę jerychońską; pisze ostatni list do Boga.
Peggy Blue – „niebieska dziewczynka” (ma błękitną skórę z powodu choroby krwi); mało mówi („Jest wokół niej wielka cisza i mnóstwo światła, człowiek ma wrażenie, że wchodzi do kaplicy”); dużo się uśmiecha; pachnie orzechami laskowymi i ma gładką skórę; kocha Oskara i zgadza się, aby to on (nie zaś Pop Corn) bronił jej przed duchami; zostaje poddana operacji – z powodzeniem (staje się „różowa”); Oskar zaprzyjaźnia się z jej rodzicami; Peggy Blue pasjonuje się chorobami – razem z Oskarem czyta słownik medyczny; kilka dni przed jego śmiercią opuszcza szpital.
Pop Corn – dziewięcioletni chłopiec leczący się z otyłości (waży 98 kg); chodzi ubrany w amerykańską koszulkę do gry w polo; ciągle jest głodny – Oskar i jego koledzy nie wierzą, że kiedyś przestanie być gruby i dokarmiają go słodyczami; umie otwierać zamki (wychowywał się na biednym osiedlu); pomaga Oskarowi w ucieczce – włamuje się do samochodu cioci Róży.
Bekon – naprawdę ma na imię Yves; nazywają go tak, bo jest poparzony; nocami krzyczy, jęczy i wije się z bólu; pomaga Oskarowi w ucieczce.
Brigitte – dziewczynka chora na zespół Downa; bardzo uczuciowa; Oskar – na złość Peggy Blue – pozwala jej się całować.
Einstein – ma dwa razy większą głowę od innych, stąd przezwisko (cierpi na wodogłowie); gra w szachy z Oskarem; pomaga mu w ucieczce.
Sandrine – nazywana „Chinką”, bo nosi perukę z czarnych, błyszczących włosów z grzywką (choruje na białaczkę i nie ma włosów); Oskar całuje się z nią – po raz pierwszy w życiu „naprawdę”.
3. Zapisz w zeszycie aforyzmy o przyjaźni.
Prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się lepszy. Jan Paweł II

Złoto sprawdzamy w ogniu, przyjaźń w nieszczęściu. Isokrates

Przyjaciel to osoba, z którą mogę być szczery. Przed nim mogę głośno myśleć. Ralph Waldo Emerson 

Po to właśnie są najlepsi przyjaciele. Tak właśnie postępują. Pilnują, żebyś nie spadł w przepaść.  Lauren Oliver

Prawdziwy przyjaciel nie potrafi użalać się nad tobą. Jodi Picoult 

Dobrze jest i pokrzepiająco – mieć przyjaciół z ducha. Bruno Schulz

Prawdziwa przyjaźń to doskonała harmonia tego, co ludzkie, z tym, co boskie. Cyceron
4. Wybierz jeden z aforyzmów i w kilku zdaniach napisz, jak rozumiesz jego wymowę.

5. Uporządkuj najważniejsze wydarzenia z życie Oskara. Pracę wykonaj w formie tabeli według poniższego wzoru. Rozpisz kolejne dni do śmierci Oskara.
Pracę w mailu prześlij do sprawdzenia(tabelę wykonaj w treści maila lub napisz w Wodr i dołącz jako załącznik).

Dzień

 

„Przeżywany” wiek

 

Najważniejsze  wydarzenie dnia

 

Refleksja na temat życia  (cytat)

 

1.

19 grudnia

10 lat

 

wizyta rodziców w szpitalu, Oskar dowiaduje się o swej nieuchronnej śmierci

 

Więc widzisz, Panie Boże: dziś rano się urodziłem i nawet się nie zorientowałem; dotarło to do mnie dopiero gdzieś około południa, kiedy miałem pięć lat, zyskałem większą świadomość, lecz nie przyniosła mi ona dobrych nowin; dziś wieczór kończę dziesięć lat, wiek rozumu.

2.

10–20 lat

oświadczenie się Peggy Blue

Rozumiem teraz, że dorastanie to tak zwany niewdzięczny wiek. Bo naprawdę jest ciężko. Ale w końcu, kiedy się dojdzie do dwudziestki, wszystko się jakoś układa.

 

3.

20–30 lat

małżeństwo z Peggy Blue, wspólnie spędzona noc

 

 

4.

30–40 lat

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

EMAIL NAUCZYCIELA  GRUPA  DZIEWCZĄT  opalw-f8a@wp.pl

W tym tygodniu macie za zadanie pojeździć w wolnym czasie na rowerze, rolkach lub deskorolce. Życzę fajnej zabawy.

EMAIL NAUCZYCIELA CHŁOPCY  pnowakowski31@poczta.onet.pl

18-22.05.2020r.

Temat: Pokonujemy zwinnościowo szybkościowy tor przeszkód.

Wykorzystując przybory i przyrządy jakie masz w domu oraz naturalne przeszkody ustaw tor przeszkód. Pokonaj go kila razy. Przykładowy tor: https://www.youtube.com/watch?v=x1f6O7Bhynk

Proszę także o przesłanie zaległych wyników zaliczeń. Przypominam,  iż  zgodnie z PSO brak zaliczeń (wyników prób) zmusza  mnie do postawienia oceny  niedostatecznej.