strona główna

Praca domowa klasa 8a


KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W CIEPIELOWIE

02 listopada 2020r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Od 03 listopada 2020r. nauczanie zdalne w klasach IV-VIII odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Office 365 Teams. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne w wymiarze zgodnym z obowiązującym planem lekcji i programem nauczania. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj .korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz koła zainteresowań odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość po uzgodnieniu z Rodzicem.

PRZYPOMINAM !

Udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest realizacją obowiązku szkolnego. Na lekcjach będzie sprawdzana obecność. Za nieusprawiedliwioną nieobecność, uczeń otrzyma punkty ujemne z zachowania, zgodnie z WZO. Jednostka lekcyjna w formie zdalnej trwa 30 minut. Pozostały czas tj. 15 minut + czas planowej przerwy, uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na odpoczynek, posiłek i przygotowanie do kolejnych zajęć. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów przez 45 minut Wychowawcy we współpracy z nauczycielami monitorują udział uczniów swojej klasy w nauczaniu zdalnym, o występujących trudnościach informują dyrektora szkoły. Uczeń biorący udział w lekcjach on-line, powinien stosować się do poleceń nauczyciela. Aplikacja Teams służy do prowadzenia zajęć lekcyjnych i do komunikowania się nauczyciela z uczniami. Nie może służyć do kontaktów towarzyskich między uczniami. Obowiązuje zakaz nagrywania lekcji.

Godziny lekcyjne i przerwy w nauczaniu zdalnym.

1.     800 - 830

830 – 855 – przerwa

2.     855 - 925

925 – 950 – przerwa

3.     950 - 1020

1020 – 1050 – długa przerwa

4.     1050 - 1120

1120 – 1150 – długa przerwa

5.     1150 - 1220

1220 – 1245 – przerwa

6.     1245 - 1315

1315 – 1340 – przerwa

7.     1340 - 1410

Zapraszamy Rodziców do współpracy i wsparcia szkoły w tym trudnym okresie. Jestem przekonana, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu, przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie, bo Naszym najważniejszym celem jest dobro i zdrowie dzieci.

                                                                                             Z poważaniem

                                                                         Małgorzata Rusinowska – Dyrektor ZSP

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE EMAIL NAUCZYCIELA  barszar20@gmail.com

 

Temat: Rozwój psychoseksualny człowieka ( grupa dziewcząt).

https://cloud8k.edupage.org/cloud?z%3Age4wLlWfPJqoDC0pbjXXRbD5MEHfFW2y2PvT

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com

GRUPA 2  27.10.2020r.
Temat: Strona w dobrym stylu.
1.Zapoznaj się z tematem 1.2 s. 16-21.
2.Otwórz notatnik, wpisz strukturę strony (szkielet strony) następnie przeanalizuj i wypisz wszystkie formatowania tekstu na stronie.
3. Zapisz pod nazwą: strona_w_dobrym_stylu.html  kodowanie: UTF8
3.  Przykład dokumentu tutaj.

GRUPA 1 26.10.2020r.

 

Materiały do lekcji.

 

https://drive.google.com/file/d/1aDDwv3iPD3pzLk3q1tn622eRZsR-ceFO/view?usp=sharing

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

29.10.2020r.
Temat: Pierwsza pomoc w zaburzeniach oddychania i krążenia u dorosłego.
1. Przeczytaj informacje ze stron od 25 do 28.
2. Obejrzyj film z instrukcją RKO.
3. Przepisz do zeszytu notatkę z części zapamiętaj (pięć pierwszych kropek).

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl

27 października 2020 (wtorek)

Temat: Liturgia uwielbieniem Boga pod osłoną znaków.

Zapoznaj się z  katechezą nr 12, obejrzyj e-katechezę

https://view.genial.ly/5eaa99c5a95dc50d25039c6d/presentation-gr-kopia-kl-v

Wypisz najczęściej stosowane gesty i postawy liturgiczne - ćwiczenie 5 str. 27

30 października 2020 (piątek)

Temat: „Błogosławieni, którzy uwierzyli”.

Obejrzyj e-katechezę

https://view.genial.ly/5f8f31ead5a5fb0d6c472827/presentation-mlodzi-swieci?fbclid

W notatkach na str. 105 (zeszyt ćwiczeń) zapisz słowa  śp. ks. Piotr Pawlukiewicza

Pan Bóg patrząc na nas grzeszników, myśli sobie: „ Jaki to idealny materiał na świętego”

MATEMATYK A EMAIL  NAUCZYCIELA alina.nizinska@ciepielow.onmicrosoft.com

27.10.2020 r. (wtorek)

Temat: Zastosowania twierdzenia Pitagorasa, c.d.

Dzisiaj w dalszym ciągu ćwiczysz stosowanie twierdzenia Pitagorasa do rozwiązywania zadań z geometrii.

Zapisz w zeszycie lekcję 33, dzisiejszą datę i temat.

Zachęcam do obejrzenia filmu o stosowaniu twierdzenia Pitagorasa do wyznaczania elementów czworokątów.

Rozwiąż zadania: 3, 8, 7, 6, 5 ze str. 69 z podręcznika.

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania ze str. 25.

Zdjęcia zadań rozwiązanych w zeszycie ćwiczeń (cała strona) proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną dzisiaj, na adres mailowy podany wyżej.

Przypominam o jutrzejszej kartkówce z zadań egzaminacyjnych oraz czwartkowej z zastosowań twierdzenia Pitagorasa. Szczegóły uczniom, którzy nie mogą korzystać z Teams prześlę mailem.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową

28.10.2020 r. (środa)

Temat: Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa w układzie współrzędnych.

Dziś środa – czas na kartkówkę z zadań egzaminacyjnych. (Szczegóły prześlę mailem.) Jest to czwarta kartkówka w tym miesiącu, zatem po jej napisaniu wystawię za nie łączne oceny.

Teraz dowiesz się, jak obliczyć długość odcinka  umieszczonego/narysowanego w układzie współrzędnych.

Zapisz w zeszycie lekcję 34, dzisiejszą datę i temat.

Prostokątny układ współrzędnych jest naturalnym „środowiskiem” do stosowania twierdzenia Pitagorasa. Jeśli nie pamiętasz, przypomnij sobie podstawowe informacje o układzie współrzędnych w tym zapisywanie i odczytywanie współrzędnych punktów oraz odczytywanie długości odcinków poziomych i pionowych. Możesz do tego wykorzystać film nr 1 oraz film nr 2.

Teraz obejrzyj film o stosowaniu twierdzenia Pitagorasa w układzie współrzędnych. Dowiesz się z niego, jak wyznaczyć długość odcinka umieszczonego w układzie współrzędnych, który nie jest równoległy do żadnej z osi tego układu współrzędnych.

Przeanalizuj przykład 4 ze str. 67.

Zapamiętaj, że długości odcinków umieszczonych w układzie współrzędnych obliczamy w jednostkach obranych na osiach, a nie w innych. Odcinki, które nie są równoległe do osi układu współrzędnych są to przeciwprostokątne trójkątów prostokątnych o przyprostokątnych równoległych do odpowiednich osi układu współrzędnych.

Zapisz w zeszycie wzór na długość odcinka w układzie współrzędnych wraz z rysunkiem – str. 67 z podręcznika.

Rozwiąż zadania 15, 16 i 5 ze str. 71.

Rozwiązania tych zadań prześlij do mnie pocztą elektroniczną dzisiaj, na podany adres mailowy.

29.10.2020r. (czwartek)

Temat: Stosowanie twierdzenia Pitagorasa w sytuacjach praktycznych.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zakończeniem zajęć będzie kartkówka. (Szczegóły prześlę mailem.)

Dzisiaj utrwalasz umiejętność stosowania twierdzenia Pitagorasa rozwiązując zadania praktyczne.

Zapisz w zeszycie lekcję 35, dzisiejszą datę i temat.

Przeczytaj przykłady 3 i 5 ze str. 66, 68 – 69 z podręcznika.

Rozwiąż ćwiczenia 3b,c i 5 ze str. 67, 69 z podręcznika.

Rozwiąż zadania: 9, 10, 12, 13 ze str. 69 – 70 z podręcznika oraz zadania 7 i 8 z ćwiczeniówki ze str. 26.

Prześlij dzisiaj do sprawdzenia rozwiązania dwóch wybranych zadań.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

30.10.2020 r. (piątek)

Temat: Podsumowanie działu „Twierdzenie Pitagorasa”.

Zapisz w zeszycie lekcję 36, dzisiejszą datę i temat.

W ramach przygotowania do wtorkowego sprawdzianu, zanim przystąpisz do ćwiczeń – rozwiązywania zadań, odpowiedz na pytania ze str. 72. W przypadku trudności z udzieleniem odpowiedzi na któreś z pytań – wróć do odpowiedniego tematu.

Proponuję rozwiązanie zadań: 6, 7, 8, 9, 11, 15a, 16b, 17b, 18, 19b, 20b ze str. 72 – 75. Możesz wybrać te zadania, których rozwiązanie zapewni Ci sukces na sprawdzianie.

Proszę przesyłać rozwiązania zadań do sprawdzenia pocztą elektroniczną.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

KOŁO – ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU

29.10.2020 r. (czwartek)

Zadania do rozwiązania uczniom, którzy nie mogą korzystać z Teams prześlę pocztą elektroniczną.

Zdjęcia rozwiązanych zadań proszę przesłać do mnie na adres mailowy podany wyżej.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com

29.10.2020. – Obejrzyjcie na  YouTube film „Niezwykły świat – Japonia”.

JĘZYK ANGIELSKI GRUPA PANI BEATY EMAIL  NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com

26.10.(poniedziałek), 28.10. (środa), 30.10.(piątek)

Na wirtualnej tablicy LINO zamieściłam zadania na najbliższe lekcje. Wykonuj zadania w wyznaczonej kolejności. W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt na podany adres e-mail.

Link do wirtualnej tablicy:

http://linoit.com/users/1beti5/canvases/Repetytorium%20klasa%208%20unit%202

Koło zainteresowań

26.10. (poniedziałek)

Sprawdź znajomość funkcji językowych i spróbuj swoich sił w „Milionerach” . Pamiętaj możesz skorzystać z trzech kół ratunkowych: 50:50, pomoc publiczności i wskazanie poprawnej odpowiedzi. Powodzenia!

https://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=107990&fbclid=IwAR2PZSAHVuj9RXBwfA3GbwCwoQeo6uCeOoc0Nnfu38kvuq9oPj2eLECqu4g

Utrwal konstrukcję There is/ There are

https://wordwall.net/pl/resource/5635208/angielski/there-there-e8

JĘZYK NIEMIECKI  EMAIL NAUCZYCIELA  ich.mag.deutsch@o2.pl 

26.10.2020r.

Thema:Ich sammle Briefmarken.

Zapraszam na lekcję on-line w aplikacji Microsoft Teams o godz. 11.50, kod przyłączenia do grupy: bc2b9fi

1. Notier ins Heft (Zanotuj w zeszycie – słownictwo do zapamiętania):

Ich sammle (kolekcjonuję): Bonuspunkte (punkty bonusowe), Bücher, CDs, Münzen (monety), Geschirr/Kristall/Glas, Figuren, Puppen, Porzellan, Antiquitäten (antyki), Briefmarken (znaczki).

2. Mach Übungen 1/36 und 2/37 im Lehrbuch. (Wykonaj ćw. 1/36 i 2/37 w podręczniku.)

3. Schreib ins Heft. (Zapisz w zeszycie i zapamiętaj):

gern – chętnie

lieber – chętniej

am liebsten – najchętniej

nicht (so) gern – niezbyt chętnie

4. Mach Übungen 3/21 und 8/23 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.)

29.10.2020r.

Thema:Fotografieren macht viel Spaß.

Zapraszam na lekcję on-line w aplikacji Microsoft Teams o godz. 8.00, kod przyłączenia do grupy: bc2b9fi

Zuerst überprüf deine Notizen, eventuell korrigier die Fehler.(Sprawdź swoje notatki z ostatniej lekcji, ewentualnie popraw błędy.):

Üb. 3/21: Patrik kocht nicht gern. Er spielt gern Tischtennis. Er fährt lieber Skateboard. Am liebsten geht er ins Kino.

Andreas liest nicht gern Bücher. Er chattet gern. Er surft lieber im Internet. Am liebsten programmiert er.

Theo räumt nicht so gern. Er besucht gern Freunde. Er spielt lieber Karten. Am liebsten sieht er Horrorfilme an.

Üb. 8/23: sammeln: er/sie/es sammelt, sie /Sie sammeln

basteln (majsterkować): ich bastle, er/sie/es bastelt, ihr bastelt, sie /Sie basteln

segeln (żeglować): ich segle, du segelst, sie /Sie segeln

kegeln (grać w kręgle): ich kegle, du kegelst, er/sie/es kegelt

1. Mach Übung 6/38 im Lehrbuch. (Wykonaj ćw. 6/38 w podręczniku.)

2. Lies die Grammatik 1 Seite 39  und 134. (Zapoznaj się z 1 regułą gramatyczną na s.39 i 134 w podręczniku.)

3. Notier ins Heft (Zanotuj w zeszycie):

Rzeczowniki odczasownikowe

basteln (majsterkować) – das Basteln (majsterkowanie)

sammeln (kolekcjonować) – das Sammeln (kolekcjonowanie)

fotografieren (fotografować) – das Fotografieren (fotografowanie)

4. Mach Übungen 4, 5 und 6/22 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.)

5. Übersetze die Wörter im Übungsbuch Seite 35 (Przetłumacz i zapamiętaj słownictwo w ćw. s. 35): faszinierend – fascynujący, kindisch – dziecinny, spannend – intrygujący, ciekawy, teuer – drogi, zeitraubend – czasochłonny, ziemlich – całkiem.

Doradztwo zawodowe

29.10.2020r.

Temat: Dobry zawód – marzenie do spełnienia.

W ramach tej lekcji zapraszam na webinarium „Zawody przyszłości – co wiemy już dziś?” Link do webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=6QsGiHk9Yqg

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA  niedziela.alina@wp.pl

26.10. ( poniedziałek)

TEMAT: Władze polskie na uchodźstwie.

1. Przeczytaj informacje ze strony 55. rozdział ,,Rząd RP na uchodźstwie’’, rozdział ,,Układ Sikorski-Majski’’ str. 57 oraz rozdział ,,Zerwanie stosunków dyplomatycznych z ZSRR’’ str. 58.

2. Zapisz w zeszycie i staraj się zapamiętać:

17 września 1939 r. władze II RP przekroczyły granice z Rumunią i zostały tam internowane. Na mocy konstytucji kwietniowej prezydent Mościcki przekazał swój urząd Władysławowi Raczkiewiczowi. Nowy prezydent powołał we Francji rząd na uchodźstwie z premierem generałem Władysławem Sikorskim na czele, który jednocześnie objął funkcję wodza naczelnego.

Rząd Sikorskiego miał charakter koalicyjny. Władysław Raczkiewicz powołał Radę Narodową, jako namiastkę parlamentu, której przewodniczącym został Ignacy Jan Paderewski. W ten sposób została zachowana konstytucyjna ciągłość władz II RP.

Po upadku Francji władze emigracyjne przeniosły się do Londynu.

Jednym z głównych zadań polskiego rządu była ochrona interesów polskich obywateli i stworzenie Polskich Sił Zbrojnych (PSZ) na Zachodzie.

W lipcu 1941 r. na mocy Sikorski-Majski rząd polski nawiązał stosunki dyplomatyczne z ZSRS i uzyskał zgodę na utworzenie na jego terytorium polskiej armii.

3. Napisz w zeszycie kim byli: Stanisław Mikołajczyk, Tomasz Arciszewski. Kazimierz Sosnkowski. Tadeusz Komorowski, Władysław Anders.

28.10. ( środa)

Temat: Polacy na frontach II wojny światowej.

1. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:

Po klęsce wrześniowej polscy żołnierze walczyli na wszystkich niemal frontach II wojny światowej. Służyli jako marynarze, lotnicy, czołgiści, żołnierze piechoty. Oddali wielkie zasługi w pracy wywiadu wojskowego ( dekryptaż szyfrów niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, rozpracowanie tajnego projektu III Rzeszy broni rakietowej V1 i V2, rozpracowano fabrykę benzyny syntetycznej w Policach).

2. Wykonaj w zeszycie polecenie 2, str. 60 korzystając z informacji tematu ,,Władze polskie na uchodźstwie”.

WOS

27.10. (wtorek)

Temat: Obywatele a władze samorządowe.

1. Przeczytaj z podręcznika 3 rozdziały: Budowanie kapitału społecznego, Problemy społeczności lokalnych i regionalnych, Wpływ obywateli na decyzje władz samorządowych.

2. Zwróć uwagę na pojęcia: kapitał społeczny, kapitał wiążący, kapitał pomostowy.

3. Wymień w zeszycie podstawowe problemy społeczności lokalnych oraz prawa obywatelskie pozwalające wpływać na decyzje władz samorządowych (możesz skorzystać z Zapamiętaj).

30.10. (piątek)

Temat: Młodzieżowe rady gmin i miast. Budżety obywatelskie.

1. Przeczytaj rozdziały Rola i znaczenie młodzieżowych rad gmin i miast oraz Budżety obywatelskie.

2. Przepisz do zeszytu 3 i 4 kropkę z Zapamiętaj.

JĘZYK  POLSKI   EMAIL NAUCZYCIELA   ewasulimaaa@gmail.com

Na czas zdalnego nauczania zapisujemy w zeszycie przedmiotowym nową lekcję, datę i temat (zgodnie z planem lekcji). Notatki również umieszczamy w zeszycie (przepisujemy je, nie drukujemy).

Wybrane (wskazane przeze mnie) prace domowe należy przesłać na maila celem sprawdzenia (rozwiązania zapisujemy w mailu lub Wordzie i dodajemy jako załącznik, a niektóre zapisujemy w zeszycie. Zadania opatrzone wpisem w ćwiczeniówce będą sprawdzane po powrocie do szkoły.

Kompletność notatek i prac domowych zostanie sprawdzona też po powrocie do szkoły.

26 i 28 października 2020 r. (lekcja dwugodzinna)

Temat: Czytelnika zwykle złości, kiedy w tekście brak spójności, czyli co zrobić, by wypowiedź była spójna?

Powyższy temat obowiązuje w poniedziałek i w środę – 1 godz.

1. Wykonaj polecenia 3. i 4. (podręcznik, s. 167–168), zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Uczniowie, którzy mają w dzienniku nr od 1. do. 11. analizują Tekst I, a Ci, którzy mają w dzienniku nr od 12. do 23. Tekst II. Podczas ustalania kolejności akapitów, uwzględnij:

- obecność specjalnych wyrażeń;

- logikę uporządkowania myśli;

- następstwo przyczynowo-skutkowe.

2. Teraz sprawdź właściwą kolejność akapitów: grupa 1. – ADBC; grupa 2. – DABCE i przepisz do zeszytu ,,swój tekst” wg właściwych akapitów.

3. Pomyśl, dzięki czemu udało się ustalić właściwą kolejność akapitów.

4. Odczytaj komentarz w podręczniku (cząstki A, B, C na s. 166), a następnie zanotuj w zeszycie:

Spójność tekstu, czyli jego uporządkowaną, jednorodną i powiązaną wewnętrznie strukturę uzyskujemy dzięki:

a) wewnętrznej logice – powiązaniu myśli ze sobą zgodnie z przyjętą zasadą (np. przyczyna – skutek; to, co wcześniejsze – to, co późniejsze; wąskie spojrzenie na problem – szersze spojrzenie);

 b) zastosowaniu wskaźników zespolenia, czyli specjalnych słów i wyrażeń, które służą powiązaniu ze sobą kolejnych fragmentów wypowiedzi (np. po pierwsze, mój kolejny argument, zatem).

3. Odczytaj zadanie 5. z podręcznika (s. 168–169), które jest ilustracją konieczności zachowania wewnętrznej logiki. Po zapoznaniu się z tekstem zastanów się, co było przyczyną jego niespójności znaczeniowej.

Odpowiedź: Wtrącone zdania, choć znaczeniowo nieodległe od tematu, rozbijały tok myśli:

akapit 1. – Człowiek może się nauczyć nawet kilkunastu języków;

 akapit 2. – Ludzie pochodzący od jednego przodka to krewni, ale nie zawsze łatwo rozpoznać ich cechy wspólne oraz Grupy ludności mieszkające obok siebie, np. Arabowie i Żydzi, niekoniecznie muszą się do siebie upodabniać w sferze obyczajów;

akapit 3. – Statystyki podają, że telefonami komórkowymi posługują się już ponad 4 miliardy ludzi na świecie i liczba ta wciąż rośnie.

4. Zapisz do zeszytu poniższą notatkę:

Wskaźniki zespolenia:

a) spójniki, np. bowiem, natomiast, więc, zatem, ponieważ, chociaż, mimo że, czy istotnie;

b)zaimki, np. który, tak…, jak…, oprócz tego;

c) słowa i wyrażenia służące porządkowaniu treści, np. zacznę od tego, że…, ponadto, po pierwsze, po drugie, na koniec;

 d)elementy wskazujące na związek logiczny między informacjami, np. jak z tego wynika, w przeciwieństwie do, zarówno…, jak i…, przecież;

e)sformułowania podkreślające subiektywizm, np. według mnie, w gruncie rzeczy, oczywiście.

Praca domowa:

Przepisz do zeszytu rozprawkę z zadania 6. z podręcznika (s. 169–170). W miejsce czarnych prostokątów wpisz właściwe słowo bądź wyrażenie, które znajduje/znajdują się pod rozprawką.

28 października 2020 r. (w tym dniu mamy 2 godz., więc piszemy drugi temat)

Temat: Odbicie odbicia prawdy - ,,Panny dworskie” Velázqueza.

Praca z dziełem sztuki- podręcznik s. 76-79

1.Przyjrzyj się dokładnie dziełu zamieszczonemu na s. 76-77 (zwróć uwagę na szczegóły).

2. Zapisz w zeszycie:

Diego Velázquez (1599–1660) – malarz hiszpański; nadworny portrecista króla Filipa IV, mistrz światłocienia; pełnił także funkcje szambelana i marszałka dworu; jest autorem m.in. obrazu Panny dworskie (1656; obecnie w Muzeum Prado w Madrycie).

3. Malarz nazwał swój obraz ,,Panny dworskie”, sprawdź, czy rzeczywiście taki jest temat obrazu.

4. Zapisz:

Dziewczynka znajdująca się w centrum obrazu to królewna Małgorzata Teresa. Otaczają ją dwórki, ale możemy też dostrzec inne postacie, np. mężczyzn. Tytuł obrazu odsyła więc tylko częściowo do przedstawionej sceny.

5. Teraz dokonamy głębszej analizy – dowiemy się kto jest na obrazie i co robi. W tym celu koniecznie odczytaj tekst od s. 77-79.

6. Zanotuj:

Malarz – (autoportret Velázqueza), odszedł parę kroków od płótna, w prawej ręce trzyma pędzel, patrzy na wprost.

Lustro z odbiciem pary królewskiej.

Szambelan – stoi w drzwiach, czeka.

Dwórka – klęczy, mówi coś do królewny.

Królewna Małgorzata Teresa pięknie ubrana i uczesana, odwraca głowę od dwórki.

Dwórka – jej zadaniem jest opieka nad królewną.

Para dworzan, Karlica, dziecko z psem.

Na obrazie widoczne są 3 źródła światła – okno z prawej, drzwi w głębi i miejsce, skąd przychodzi para królewska. Jedna z hipotez na temat obrazu mówi, że malarz umieścił przed sobą i postaciami widocznymi na obrazie ogromne lustro i namalował lustrzane odbicie tego widoku. Tym samym stworzył swoistą wypowiedź na temat sztuki: realistyczny sposób przedstawiania świata w sztuce nie gwarantuje prawdy o tym świecie, a jedynie jego iluzję. Paradoksalnie więc – odbicie odbicia iluzji przybliżałoby do prawdy.

Praca domowa:

W 3-4 zdaniach dokonaj oceny obrazu. Swoje stanowisko uzasadnij.

29 i 30 października 2020 r. (lekcja dwugodzinna)

Temat: Rycerskie przygody - ,,O królu Arturze  i rycerzach Okrągłego Stołu”.

1.Zanotuj:

Symbolika Okrągłego Stołu - równość, braterstwo, szacunek, kompromis.

2. Odczytaj info z podręcznika (s. 43).

3. Przeczytaj uważnie tekst z podręczniku (s. 44–49), a następnie na jego podstawie zapisz w punktach dzieje Parsifala i inf. nt. podróży:

Dzieje Parsifala

1. Niespodziewana potyczka z Galahadem, zapowiedź zemsty.

2. Gościna u pustelnicy, dobre rady „prawdziwie świętej niewiasty”.

3. Bohaterska walka z dwudziestoma zbrojnymi mężami, zbawienna pomoc Galahada.

4. Pierwsze kuszenie – spotkanie z Panną Osobliwą.

5. Gorliwa modlitwa.

6. Uratowanie Iwa.

7. Drugie kuszenie – oczarowanie urodą Panny Wyzutej.

8. Szczera modlitwa.

9. Zaproszenie na pokład Zaklętego Korabia.

Podróż:

- skąd? z Kamelotu – siedziby króla Artura, tam znajdował się Okrągły Stół

- dokąd? do zamku Karbonek na Ziemi Jałowej

- w jakim celu? w poszukiwaniu Świętego Graala, czyli kielicha, do którego Józef z Arymatei zebrał krew Chrystusa; wierzono, że Graal ma cudowną moc

4. Przerysuj poniższą tabelę do zeszytu.

Kodeks rycerski na podstawie czynów Parsifala.

Kodeks

Przykłady

Oddany Bogu, broni chrześcijaństwa

W chwilach pokus modli się

Kieruje się honorem

Chce się zrehabilitować w pojedynku z Galahadem

Wierny władcy

Z dumą głosi, że jest z dworu króla Artura

Gotowy do poświęceń

Odważnie walczy z dwudziestoma zbrojnymi mężami

Obrońca słabszych

Pomaga lwu, gdy grozi mu śmierć

Wierny damie swego serca

Mimo wielu pokus pozostaje wierny Blanszflor

Gardzi ziemską chwałą

Za wzór stawia sobie Galahada, który za pomoc nie chciał nawet podziękowań

Praca domowa:

Wykonaj w zeszycie ćw. 5 s. 50 oraz w imieniu Parsifala zredaguj pisemne podziękowanie dla Galahada. Zrób zdjęcie i prześlij mailem do sprawdzenia.

WYCHOWANIE FIZYCZNE  EMAIL NAUCZYCIELA  opalw-f8a@wp.pl

GRUPA DZIEWCZĄT

wtorek

Temat: Zapoznajemy się ze sportem pochodzącym z Brazylii capoeira.

Zapoznajcie się z przesłanym przeze mnie materiałem.
Opis sportu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Capoeira

Filmik
https://www.youtube.com/watch?v=ZlxStRnUeKc
Po powrocie do szkoły sprawdzę waszą podstawą wiedzę na temat tego sportu.
A dla poprawy kondycji wykonacie po 20:  kopnięć nogami w przód, pompek, brzuszków, pajacyków i przysiadów w lekkim rozkroku. Można również spróbować wykonać "gwiazdę".

piątek

Temat: Pokonujemy marszobieg z przeszkodami.

Ubierz się w strój sportowy i wyjdź na podwórko
Rozgrzewka- wykonaj kilka skłonów, skrętów tułowie, wymachów nóg w przód i podskoków.
Ćwiczenie: 
Wykorzystując teren naturalny koło domu wykonuj bieg lub marszobieg przez około 10 min.
Odpocznij - wykonując głębokie wdechy i wydechy w unoszeniem rąk w górę lub wymachami rąk w opadzie tułowia w przód.
Powtórz bieg jeszcze raz. Odpocznij.

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA bajkowa.98@wp.pl

GRUPA CHŁOPCÓW

wtorek

Temat: Zapoznajemy się ze sportem pochodzącym z Brazylii capoeira.

Zapoznajcie się z przesłanym przeze mnie materiałem.
Opis sportu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Capoeira

Filmik
https://www.youtube.com/watch?v=ZlxStRnUeKc
Po powrocie do szkoły sprawdzę waszą podstawą wiedzę na temat tego sportu.
A dla poprawy kondycji wykonacie po 20:  kopnięć nogami w przód, pompek, brzuszków, pajacyków i przysiadów w lekkim rozkroku. Można również spróbować wykonać "gwiazdę".

piątek

Temat: Pokonujemy marszobieg z przeszkodami.

Ubierz się w strój sportowy i wyjdź na podwórko
Rozgrzewka- wykonaj kilka skłonów, skrętów tułowie, wymachów nóg w przód i podskoków.
Ćwiczenie: 
Wykorzystując teren naturalny koło domu wykonuj bieg lub marszobieg przez około 10 min.
Odpocznij - wykonując głębokie wdechy i wydechy w unoszeniem rąk w górę lub wymachami rąk w opadzie tułowia w przód.
Powtórz bieg jeszcze raz. Odpocznij.

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com

26.10.2020 (poniedziałek)

Temat: Krzyżówki genetyczne – powtórzenie wiadomości.

Dzisiaj powtórzenie. Wykonajcie następujące zadania: Zad.1  Mama ma oczy brązowe  i jest heterozygotą, tata ma oczy niebieskie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że urodzi im się dziecko z niebieskimi oczami? (Oczy brązowe – cecha dominująca, niebieskie - recesywna). Zad. 2 Mama ma proste włosy, tata kręcone i jest homozygotą. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w tej rodzinie urodzą się dzieci o prostych włosach? (włosy kręcone – cecha dominująca, włosy proste – recesywna). Zad. 3 Ustal  na podstawie krzyżówki genetycznej , czy rodzice, z których jedno ma gr. A,  a drugie AB , mogą mieć dziecko o grupie krwi 0. Zad. 4 Jaką grupę krwi będą miały dzieci jeżeli tata ma grupę A, mama grupę B i obydwoje są heterozygotami?  Do wszystkich zadań wykonajcie odpowiednie krzyżówki genetyczne i zapiszcie odpowiedzi.  Swoje prace przesyłajcie na mój e – mail jest to praca w ramach kartkówki z krzyżówek genetycznych – praca na ocenę.