strona główna

Praca domowa klasa 7b


KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W CIEPIELOWIE

02 listopada 2020r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Od 03 listopada 2020r. nauczanie zdalne w klasach IV-VIII odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Office 365 Teams. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne w wymiarze zgodnym z obowiązującym planem lekcji i programem nauczania. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj .korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz koła zainteresowań odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość po uzgodnieniu z Rodzicem.

PRZYPOMINAM !

Udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest realizacją obowiązku szkolnego. Na lekcjach będzie sprawdzana obecność. Za nieusprawiedliwioną nieobecność, uczeń otrzyma punkty ujemne z zachowania, zgodnie z WZO. Jednostka lekcyjna w formie zdalnej trwa 30 minut. Pozostały czas tj. 15 minut + czas planowej przerwy, uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na odpoczynek, posiłek i przygotowanie do kolejnych zajęć. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów przez 45 minut Wychowawcy we współpracy z nauczycielami monitorują udział uczniów swojej klasy w nauczaniu zdalnym, o występujących trudnościach informują dyrektora szkoły. Uczeń biorący udział w lekcjach on-line, powinien stosować się do poleceń nauczyciela. Aplikacja Teams służy do prowadzenia zajęć lekcyjnych i do komunikowania się nauczyciela z uczniami. Nie może służyć do kontaktów towarzyskich między uczniami. Obowiązuje zakaz nagrywania lekcji.

Godziny lekcyjne i przerwy w nauczaniu zdalnym.

1.     800 - 830

830 – 855 – przerwa

2.     855 - 925

925 – 950 – przerwa

3.     950 - 1020

1020 – 1050 – długa przerwa

4.     1050 - 1120

1120 – 1150 – długa przerwa

5.     1150 - 1220

1220 – 1245 – przerwa

6.     1245 - 1315

1315 – 1340 – przerwa

7.     1340 - 1410

Zapraszamy Rodziców do współpracy i wsparcia szkoły w tym trudnym okresie. Jestem przekonana, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu, przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie, bo Naszym najważniejszym celem jest dobro i zdrowie dzieci.

                                                                                             Z poważaniem

                                                                         Małgorzata Rusinowska – Dyrektor ZSP

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com

Grupa chłopców 30.10.2020r.
Temat: Pisz sprawnie i ładnie.
Zaloguj się do Microsoft Office 365 A1 klikając w link:  https://portal.office.com/ wpisz login i hasło otrzymane od wychowawcy/pracownika szkoły, następnie dwukrotnie zmień hasło na własne.

1.Wybierz z lewego panelu aplikację Word.
2. Zapoznaj się z tematem 4.1 s. 110.
3. Tekst przepisany na ostatniej lekcji do pobrania tutaj.

4. Sprawdź pisownię w całym dokumencie klikając abc pisownia i gramatyka na karcie Recenzje.
5. Wszystkie jednoliterowe spójniki i przyimki, takie jak: i, o, w, z..  przenieś do następnego wiersza używając twardej spacji (czyli kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+spacja) klikając przed tą literka.
6. Dokonaj formatowania teksty. Wstaw tytuł z galerii WordArt. Podziel tekst na dwa akapity. Z pierwszego akapitu zrób trzy kolumny z odstępem 0,5cm. Z drugiego akapitu zrób dwie kolumny z odstępem 1cm i linią oddzielającą.
7. Wstaw inicjały akapitów.
8. Przykład dokumentu tutaj. Zapisz i wyślij do sprawdzenia.

Grupa dziewcząt  30.10.2020r.
Temat: Jak to się pisze.
Zaloguj się do Microsoft Office 365 A1 klikając w link:  https://portal.office.com/ wpisz login i hasło otrzymane od wychowawcy/pracownika szkoły, następnie dwukrotnie zmień hasło na własne.
1.Wybierz z lewego panelu aplikację Word.
2. Zapoznaj się z tematem 4.2 s. 115.
3. Wykonaj wszystkie polecenia zaznaczone czerwonym trójkątem.
4. Wykonaną, uzupełnioną i sformatowaną tabelkę zapisz pod nazwą „Słownik terminów komputerowych”.
4. Podpisaną pracę prześlij mailem do sprawdzenia.

MATEMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  Mat.wir2000@interia.pl

Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym.

27.10.2020-wtorek

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 1.

Wykonaj zadania: 13-20/str.71-72/P.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

Rozwiązania wykonanych zadań wyślij na e-mail nauczyciela.  

28.10.2020-środa

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 1.

Wykonaj zadania: 21-26/str.72/P.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

Rozwiązania wykonanych zadań wyślij na e-mail nauczyciela.  

Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym.

29.10.2020-wtorek

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 1.

Wykonaj zadania: 27-29, 31-35/str.73/P.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

Rozwiązania wykonanych zadań wyślij na e-mail nauczyciela.  

30.10.2020-piątek

Temat: Sprawdzian z działu 1.

Sprawdzian otrzymasz na swój email o godzinie (12.30-12.45). Rozwiąż zadania, podpisz je i wyślij rozwiązania (zdjęcia) na email nauczyciela do godziny 14.00  – 30.10.2020r.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

JĘZYK ANGIELSKI GRUPA PANI BEATY EMAIL  NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com

grupa II

26.10.(poniedziałek), 28.10. (środa), 30.10.(piątek)

Na wirtualnej tablicy LINO zamieściłam zadania na najbliższe lekcje. Wykonuj zadania w wyznaczonej kolejności. W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt na podany adres e-mail.

Link do wirtualnej tablicy:

http://linoit.com/users/1beti5/canvases/Repetytorium%20klasa%207%20unit%202

JĘZYK NIEMIECKI  EMAIL  NAUCZYCIELA  ich.mag.deutsch@o2.pl 

26.10.2020r.

Thema:Wir wiederholen. – Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu 1.

Zapraszam na lekcję on-line w aplikacji Microsoft Teams o godz. 9.50, kod przyłączenia do grupy: ee25x03

Zagadnienia do sprawdzianu znajdują się w podręczniku na stronie 5: gramatyka i słownictwo z działu 1.

Powtórz liczebniki: https://learningapps.org/7837018

Utrwal słownictwo: hobby i zainteresowania: https://learningapps.org/4625012

Utrwal odmianę czasowników: https://learningapps.org/7884005

Przypomnij sobie, jak budować pytania: https://www.youtube.com/watch?v=9I1o7A0Zl8A

i zdania przeczące: https://www.youtube.com/watch?v=jlGfGJ9kA_Q&list=TLPQMjMxMDIwMjAl8O4E2FpPOA&index=2

Pamiętaj o utrwaleniu słownictwa ze str. 16 w ćwiczeniówce.

30.10.202r.

Thema:Wir schreiben eine Klassenarbeit. – Pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu 1.

Wiadomości na temat testu: https://padlet.com/niemkaralle/p5rbxegry5kngaxa

Doradztwo zawodowe

26.10.2020r.

Temat: Praca jako wartość w życiu człowieka.

Zapraszam na lekcję on-line w aplikacji Microsoft Teams o godz. 8.55, kod przyłączenia do grupy: ee25x03

1. Podaj kilka skojarzeń ze słowem „praca”. Zastanów się, co to jest praca.

2. Pomyśl, co daje ludziom praca?

Wykreślanki z przysłowiami/powiedzeniami o pracy pomogą Ci w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie. Jak rozumiesz te przysłowia?

1. co druga litera

2. co czwarta litera

3. co druga litera

4. co trzecia litera

1. B R E C Z Ż P Ń R K A R C D Y Ć N S I A E B M W A E K C O P Ł G A O C R Z Ń Y W

2. P W A T R I G Ć A R T K C E F L A P Y F U W B M S T E P Z T Ż O L K Y R A W I F C A R P H U W I E D T A T N I R N B T A I E P S A I

3. Ż W A T D A N B A O P R T A Z C I A R N D I E P H D A R Ń I B E I

4. P E W R I F A M A C O T A R T L E S U P E D R O Z G A I C Ń W O R Z E D B Ż I O R N G D A A T E C H N A O P

3. Piramida potrzeb Maslowa.

Abraham Harold Maslow – amerykański psycholog, autor teorii hierarchii potrzeb

Hierarchia potrzeb Maslowa jest często przedstawiona w kształcie piramidy. Na niższych poziomach znajdują się największe i najbardziej podstawowe potrzeby. Na najwyższym poziomie jest potrzeba samorealizacji. Według Maslowa najbardziej podstawowe poziomy potrzeb muszą być zaspokojone w pierwszej kolejności. Dopiero kiedy to nastąpi, może wystąpić pragnienie zaspokojenia kolejnych poziomów potrzeb. Nie wszyscy ludzie wychodzą poza zakres podstawowych potrzeb i nie zawsze dążą do ciągłego doskonalenia się.

Zastanów się, gdzie na piramidzie można umieścić pracę (nie musi być to jedno miejsce), uzasadnij swój wybór.

4. Polecam obejrzenie konferencji TED com. na temat „Jak znaleźć pracę, którą pokochasz?”:

https://www.ted.com/talks/scott_dinsmore_how_to_find_work_you_love?language=pl#t-956832

5. Podsumowanie

Dokończ zdanie: Dla mnie praca jest…, ponieważ… .

6. Rozwiązania do wykreślanek:

1. Bez pracy nie ma kołaczy.

2. Praca uszlachetnia.

3. Żadna praca nie hańbi.

4.  Praca ludzi wzbogaca.

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA  niedziela.alina@wp.pl

27.10 (wtorek)

Temat: Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych.

1. Przeczytaj informacje zawarte na stronach 65-70.

2. Zapisz w zeszycie i staraj się zapamiętać:

W XIX wieku Stany Zjednoczone Ameryki przeżywały okres dynamicznego rozwoju. Stopniowo powiększały swoje terytorium i tworzyły kolonie. Jednocześnie był to kraj wielkich dysproporcji. Na Północy szybko rozwijał się przemysł, a produkcja rolna zorganizowana była w wielkich farmach. Na rolniczym Południu dominowały wielkie plantacje bawełny, na których pracowali czarni niewolnicy. Problem niewolnictwa to jeden z elementów sporu między stanami północnymi a południowymi. W 1860 r. na prezydenta wybrano Abrahama Lincolna, który był zdecydowanym przeciwnikiem niewolnictwa. Mieszkańcy Południa nie pogodzili się z tym i w 1861 r. jedenaście stanów ogłosiło secesję, czyli wystąpienie z Unii i utworzenie Konfederacji. Doprowadziło to do wybuchu wojny secesyjnej w latach 1861-1865 pomiędzy Unią (Północ) i Konfederacją (Południe). Zwycięstwo odniosła Unia, Południe zostało spustoszone. W trakcie trwania wojny Abraham Lincoln ogłosił zniesienie niewolnictwa. Po wojnie Stany Zjednoczone zaczęły się szybko rozwijać i stały się wielką potęgą przemysłową świata.

29.10.(czwartek)

Temat: Kolonializm europejski w XIX wieku

1. Przeczytaj temat z podręcznika s. 71-74.

2. Zapisz w zeszycie i staraj się zapamiętać:

W drugiej połowie XIX wieku mocarstwa europejskie prowadziły politykę kolonialną. Polegała ona na opanowaniu krajów (lub obszarów) słabo rozwiniętych, przede wszystkim w Afryce i Azji, oraz organizowaniu tam kolonii. Posiadłości zamorskie były eksploatowane gospodarczo przez mocarstwa kolonialne. Wśród potęg kolonialnych przodowała Wielka Brytania, której perłą w koronie były Indie. W Afryce Wielka Brytania rywalizowała o kolonie z Francją, Belgią, póżniej również z Niemcami. Na Dalekim Wschodzie o Chińską prowincję Mandżurię konkurowały Japonia i Rosja - doprowadziło to do wybuchu wojny między tymi państwami(1904-1905).

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com

27.10.2020. - Zapiszcie w zeszytach temat: Klimat Polski. Następnie przeczytajcie temat 5 str.29 w podręczniku.

29.10.2020. -  Korzystając z informacji zawartych w podręczniku str. 29-30 odpowiedzcie na pytania:
1. Jak określany jest klimat Polski?
2. Wymień czynniki fizycznogeograficzne wpływające na klimat Polski.
3. Wymień czynniki meteorologiczne wpływające na klimat Polski.

Odpowiedzi zapiszcie w zeszytach.

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA    justynaenglishclasses@gmail.com

26.10.2020r.(poniedziałek)

Subject: Revision.- powtórzenie słownictwa z rozdziałów 1 i 2.

-powtórz słownictwo z rozdziału 2. Wymowę ćwicz na quizlet: https://quizlet.com/pl/294176160/macmillan-repetytorium-8-klasisty-unit2-flash-cards/

- wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1,2 i 3 strona 20 podręcznik oraz ćwiczenie 6 strona 21.

28.10.2020r. (środa)

Subject: Revision.-powtórzenie gramatyki z rozdziałów 1 i 2.

-powtórz czasy Present Simple oraz Present Continuous (zastowanie, budowa zdań oraz słówka charakterystyczne)

-wykonaj  w zeszycie ćwiczenia 4, 5/20 z podręcznika oraz 7 i 9 strona 21

-zrób w ćwiczeniówce zadania 1, 2 (po prawej stronie- revision) st. 13. Prześlij mi odpowiedzi na mojego e-maila.

30.10.2020r. (piątek)

Subject: Edukacja-słownictwo z rozdziału 3.

-zapoznaj się ze słownictwem ze strony 29 ( at school-w szkole, places at school-miejsca w szkole, school subjects-przedmioty szkolne) Wymowę ćwicz na quizlet: https://quizlet.com/pl/275365393/unit-3-school-subjects-flash-cards/   https://quizlet.com/pl/328673451/macmillan-repetytorium-klasa-8-unit-3-flash-cards/

-wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1, 3 oraz 5 strona 22.

-wykonaj w ćwiczeniówce zadania 1 i 2 strona 14.

MUZYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com

Czwartek 29.10.2020r.

Temat: Najstarsze polskie hymny.

Napisz notatkę do zeszytu na temat „Najstarsze polskie hymny” z podręcznika, zrób zdjęcie i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com. .

Powtórz piosenkę pt. „Czerwone maki na Monte Cassino”.

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com               

Wtorek 27.10.2020r.

Temat: Beztrosko z pasją, z rozwagą i w zadumie „Krajobraz ze stożków, walców i kul” lub „Kolorowe tancerki”, lub „Noc z tańczącymi gwiazdami”.

Wykonaj pracę w formacie A-4 pastelami olejnymi, zrób zdjęcie i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

JĘZYK  POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  jbroda026@gmail.com 

26.10.2020r. – 30.10.2020

Uwaga: szczegółowe informacje i karty pracy będą udostępniane na mail każdego ucznia lub w aplikacjach: Teams, Messenger.

26.10.2020     

Temat: Streszczanie, skracanie, rozbudowywanie, czyli o przekształcaniu tekstu.

 Informuję, że we wtorek 27 .10 2.020 r. odbędzie się sprawdzian z lektury ,,Zemsta”. Szczegółowe informacje zostaną przesłane o godz. 8:00.

1. Przeczytaj wiadomości z podręcznika do nauki o języku, str. 90-91.

2. Wykonaj polecenie 1, 2, s. 90 z podręcznika do nauki o języku oraz ćw. 1,2,s. 198-199, ćw. 1, s. 203, ćw. 1, s.209 ( zeszyt ćwiczeń).

27.10.2020     

Temat:  Czy znamy ,,Zemstę” A. Fredry?

Sprawdzian z lektury ,,Zemsta”. Szczegółowe informacje zostaną przesłane o godz. 8:00 na mail każdego ucznia lub w aplikacjach: Teams, Messenger.

28.10.2020    

Temat: Kto się na kim mści i dlaczego? ( ,,Zemsta” A. Fredro).

1. Podaj genezę, czyli przyczyny, okoliczności powstania ,,Zemsty” A. Fredry.

2. Określ czas i miejsce utworu.

3. Wypisz bohaterów.

4. Korzystając ze słownika języka polskiego – w wersji papierowej lub elektronicznej wyjaśnij słowa: rejent, milczek, cześnik, raptus.

5. Wykonaj w zeszycie polecenia 2,3,4,5,6, str. 265 podręcznik do literatury.

29. 10.2020    

Temat: Spleceni wątkami … - ,,Zemsta” A. Fredro.

Wykonaj zadania z karty pracy przesłanej przez nauczyciela.

30. 10.2020    

Temat: Piątek w teatrze – „Zemsta” w Teatrze Telewizji

Obejrzyj inscenizację „Zemsty” Aleksandra Fredry. Wyraź swoją opinię z uzasadnieniem               

( 3 argumenty) na temat obejrzanego przedstawienia. Pracę prześlij do sprawdzenia.

Obejrzyj : https://ninateka.pl/kolekcja-teatralna/material/zemsta-lidia-zamkow

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl 

26-30.10.2020r.

Temat: Marszobieg w terenie naturalnym.
Rozpoczynając marszobieg, wykonujemy marsz w szybkim tempie. Po regularnych treningach marszobiegu proporcje marszu zaczynają się zmieniać i zaczyna dominować trucht, a następnie bieg przeplatany z marszem. Marszobieg może być świetnym treningiem dla osób, które chcą zacząć biegać. Rozpoczynając marszobieg, nie musimy od razu dodawać biegu. Na początku warto skupić się na samym maszerowaniu w szybkim tempie.

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA bajkowa.98@wp.pl

GRUPA DZIEWCZĄT
poniedziałek

Temat: Pokonujemy marszobieg terenowy z przeszkodami. 

Ubierz się w strój sportowy i wyjdź na podwórko
Rozgrzewka- wykonaj kilka skłonów, skrętów tułowie, wymachów nóg w przód i podskoków.
Ćwiczenie: 
Wykorzystując teren naturalny koło domu wykonuj bieg lub marszobieg przez około 10 min.
Odpocznij - wykonując głębokie wdechy i wydechy w unoszeniem rąk w górę lub wymachami rąk w opadzie tułowia w przód.
Powtórz bieg jeszcze raz. Odpocznij.

środa

Temat: Zapoznajemy się z japońskim sportem narodowym sumo.

Sumo - to tradycyjny sport walki wywodzący się z Japonii.
Zapoznajcie się z przesłanym przeze mnie materiałem.
Opis sportu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sumo
Filmik
https://www.youtube.com/watch?v=s2i841E1DFQ

Po powrocie do szkoły sprawdzę waszą podstawą wiedzę na temat tego sportu.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  bednarczyk.alicja7@gmail.com

27.10.2020r. (wtorek)

Katecheza 11 – Bóg poucza o początku – stworzenie świata i człowieka.

Przeczytaj temat z podręcznika (str. 28, 29).

Wykonaj ćwiczenie 3 (ćwiczeniówka str.24) i  prześlij na mojego e-maila.

30.10.2020r. (piątek)

Katecheza 12 – Człowiek przez grzech oddala się od Stwórcy.

Zapoznaj się z treścią katechezy (podręcznik str. 30, 31). Zastanów się co pomaga człowiekowi zwalczać grzech.

Najbliższe dni poświęcone są pamięci zmarłych. Zachęcam Was do modlitwy za nich.

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com

28.10.2020 (środa)

Temat: Składniki mineralne i woda.

Przeczytajcie temat ze str. 67. Przepiszcie tabelę – źródła wybranych składników mineralnych i objawy ich niedoboru  (str. 69) . Zapiszcie 3 funkcje, jakie pełni woda  w organizmie człowieka. Pracy nie odsyłajcie sprawdzę kiedy spotkamy się w szkole.

29.10.2020 (czwartek)

Temat: Trawienie pokarmów.

Przeczytajcie temat ze str. 71. Przepiszcie tabelę ze str. 72 i wykonajcie zadanie 1 str. 74.