strona główna

Praca domowa klasa 6b


ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE

EMAIL NAUCZYCIELA  i.fijalkowska@op.pl

25.05.2020 r.

Uczniów którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne proszę o wykonanie kart pracy wysłanych na ich adresy e- mail.

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA justynaenglishclasses@gmail.com

25.05.2020r.(poniedziałek)

Subject: Jewellery and accessories.-nazwy biżuterii oraz akcesoriów, praca z tekstem.

zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym biżuterii: podręcznik str.105 (tabelka: Jewellery and accessories) Przepisz te słówka do zeszytu pod tematem. Powyższe wyrazy ćwicz  na quizlet: https://quizlet.com/506314357/evolution-plus-3-unit-8-accessories-flash-cards/

- wykonaj ćwiczenie  2/96 podręcznik. Należy przeczytać i posłuchać dialogów z dwóch telenowel (soap opera – telenowela) Link do nagrania: https://drive.google.com/open?id=1V6_mwL1NyIE7aOnch4lZCSp9PMuv1SnR

- wykonaj zadanie 4/96 z pomocą słowniczka z podręcznika str. 105 (English to go – druga kolumna). Ustaw wyrazy w prawidłowej kolejności. W każdym zdaniu jest jeden dodatkowy wyraz. Zapisz zdania i ich tłumaczenie do zeszytu.

wykonaj ćwiczenie 1 i 3 strona 65 – ćwiczeniówka

27.05.2020r. (środa)

Subject: Are you going to buy this necklace?-pytania z użyciem konstrukcji be going to

Przepisz notatkę pod tematem:

Pytania z konstrukcją be going to tworzymy przez zamianę (inwersję)

Np. He is going to buy this chain. – On zamierza kupić ten łańcuszek.

Pytanie: IS HE going to buy this chain? – Czy on zamierza kupić ten łańcuszek?

Pytania szczegółowe:

Zaimki pytające (What – co, Where – gdzie, When – kiedy) – stawiamy na samym początku pytania, np. Where are you going to buy the chain? – Gdzie zamierzasz kupić łańcuszek?

-wykonaj  w zeszycie ćwiczenie 5/97 z podręcznika. Uzupełnij pytania używając konstrukcji be going to. W punkcie 2 i 3 użyj odpowiedniego zaimka pytającego: what, where lub when.

- wykonaj w zeszycie ćwiczenie 2/97 Extra z podręcznika. Napisz pytania z konstrukcją be going to a następnie dopasuj do nich odpowiedzi, np. 1. Are you going to buy that ring? B

29.05.2020r. (piątek)

Subject: Konstrukcja be going to-ćwiczenia gramatyczne.

Przepisz pod tematem.

Mój kolega zamierza przeprowadzić się do dużego miasta.

My friend is going to move to the big city.-zd. twierdzące

Is your friend going to move to the big city?-pytanie

Yes, he is.     No, he isn t.-krótkie odpowiedzi

My friend isn t going to move to the big city.-przeczenie

-na podstawie podanego zdania napisz w zeszycie zdanie: Jego rodzice zamierzają podróżować dookoła świata.Utwórz zdanie twierdzące pytanie, krótkie odpowiedzi oraz przeczenie. Wyślij mi zdjęcie do sprawdzenia na e-maila.

- wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3/95 Extra z podręcznika. Należy napisać pytania używając konstrukcji be going to np. Are you going to phone your friend? Yes, I am.

 -zrób w ćwiczeniówce zadania gramatyczne 4,5 strona 65. Dla chętnych 6/65.

- Poćwicz budowę zdań z konstrukcją be going to na stronie: https://learningapps.org/display?v=p2frgrsf520 Aby sprawdzić poprawność odpowiedzi, kliknij w niebieski kwadracik w prawym dolnym rogu. Jeśli masz jakieś błędy, spróbuj je poprawić.

Uwaga!!

W środę czyli 3 czerwca 2020r. odbędzie się kartkówka z konstrukcji be going to (użycie, budowa zdań twierdzących, pytań, przeczeń oraz krótkich odpowiedzi.) oraz słówek z dwóch pierwszych kolumn st. 105. Kartkówkę prześlę wam na e-maila o godz. 11.15, a odpowiedzi proszę przesłać na mojego e-maila do godz. 11.45.

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA  niedziela.alina@wp.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

Temat: Napoleon a sprawa niepodległości Polski - Legiony Polskie

1.Zapisz w zeszycie:

Część patriotów polskich niemogących pogodzić się z upadkiem Polski udała się na emigrację, głównie do Saksonii i Francji. Generał Jan Henryk Dąbrowski przedstawił  Paryżu plan sformowania polskich oddziałów u boku francuskiej armii. Miały się one rekrutować z Polaków wziętych przez Francuzów do niewoli jako jeńcy z armii austriackiej. W 1797 roku na terenach północnych Włoch Dąbrowski zaczął tworzyć jednostki zwane Legionami Polskimi. Dla nich Józef Wybicki ułożył w tm samym roku Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, która w 1927 roku po odzyskaniu niepodległości stała się hymnem narodowym Polski. Legiony Polskie przyczyniły się do wielu zwycięstw Francuzów nad armią austriacką. Po zawarciu pokoju  Francji z Austrią Bonaparte wcielił do wojska francuskiego ok. 6 tyś. legionistów i wysłał na wyspę Santo Domingo, z której tylko ok. 300 żołnierzom udało się powrócić

2.Wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń, s. 82 i wraz z notatką prześlij do sprawdzenia.

3.Przeczytaj informacje z podręcznika, s.od 210 do 212.

28.05.2020 ( czwartek)

Temat: Napoleon a sprawa niepodległości - Księstwo Warszawskie

1.Zapisz w zeszycie:

Napoleon Bonaparte prowadził zwycięskie bitwy z Prusami i Rosją. Zmusił króla Prus i cesarza Rosji do kapitulacji. W 1807 roku na mocy zawartego przez Napoleona w Tylży pokoju z Prusami i Rosją z części ziem polskich zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie, którego dziedzicznym władcą został król Saksonii z dynastii Wettinów. W rzeczywistości to cesarz Francuzów określał bieg polityki zagranicznej Księstwa Warszawskiego, a także nadał mu konstytucję. W 1809 roku Austria najechała Księstwo Warszawskie. Wojska pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego zdołały w bitwie pod Raszynem odeprzeć atak armii austriackiej. Wkrótce potem również Napoleon pokonał Austriaków. Dzięki temu terytorium Księstwa Warszawskiego zostało powiększone o część ziem zaboru austriackiego.

2.Wykonaj zadanie 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń i prześlij do sprawdzenia wraz z notatką.

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA  geografia.ciepielow@gmail.com

29.05.2020.przeczytajcie temat 25 w podręczniku „Atrakcje turystyczne Czech i Słowacji”, następnie wypiszcie atrakcje turystyczne Czech i Słowacji.
Odpowiedzi należy wysłać do oceny na mój adres e-mail, koniecznie podpisane.

MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  Mat.wir2000@interia.pl

Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym.

25.05.2020-poniedziałek

Temat: Zamiana jednostek prędkości.

Cele lekcji:

Stosowanie jednostek prędkości.

Zamienianie jednostek prędkości.

Obejrzyj film, z którego dowiesz się, jak zamienia się jednostki prędkości.

Przeczytaj uważnie informacje z niebieskiej  ramki na str. 215/P. Na podstawie zamieszczonych przykładów rozwiąż zadania: 6-9 /str. 215/P oraz ćwiczenia: 4-9/str. 66-67/ZĆ.

Rozwiązania wykonanych zadań z zeszytu ćwiczeń wyślij jako załączniki na e-mail nauczyciela.  

26.05.2020-wtorek

Temat: Obliczanie prędkości średniej, gdy dane są droga i czas.

Cele lekcji:

Obliczanie prędkości przy danych drodze i czasie w sytuacjach praktycznych.

Stosowanie jednostek prędkości.

Dzisiaj dowiesz się, jak obliczyć prędkość średnią, gdy znasz przebytą drogę oraz czas, w jakim ją pokonano. Zapoznaj się z treściami matematycznymi w niebieskiej ramce na str. 216/P i zapisz w zeszycie wzór na obliczanie prędkości średniej. Wykonaj zadania:10-14/str. 216-217/P. W zadaniu 14 zwróć uwagę na dwa sposoby obliczania prędkości średniej w innych jednostkach niż podane były droga i czas - dokładnie przeanalizuj.

Rozwiąż zadania:10-12 i Co było na lekcji? / str. 68-69/ZĆ.

Rozwiązania zadań:10-12 i Co było na lekcji?/str. 68-69/ZĆ wyślij jako załączniki na e-mail nauczyciela.

28.05.2020-czwartek

Temat: Obliczanie czasu, gdy dane są droga i prędkość średnia.

Cele lekcji:

Obliczanie czasu przy danych drodze i prędkości średniej w sytuacjach praktycznych.

Stosowanie jednostek prędkości.

Na tej lekcji dowiesz się, jak obliczyć czas, gdy znasz drogę i prędkość poruszania się.

Obejrzyj film, a następnie przeczytaj wiadomości z niebieskiej ramki, str. 218/P  i zapisz w zeszycie wzór na obliczanie  czasu.

Rozwiąż w zeszycie zadania: 17-21 oraz zadania: 13-15 i Co było na lekcji? str.70 –71/ZĆ.

Rozwiązania zadań: 13-15 i Co było na lekcji? str.70 –71/ZĆ wyślij jako załączniki na e-mail nauczyciela.  

29.05.2020-piątek

Temat: Zastosowanie poznanych zależności do rozwiązywania zadań tekstowych.

Cele lekcji:

Obliczanie prędkości przy podanych drodze i czasie.

Obliczanie czasu przy podanych drodze i prędkości.

Stosowanie jednostek prędkości.

Rozwiąż zadania: 23-25/str. 219 – 220/P oraz zadania ze str. 72/ZĆ.

Wskazówka do zadania 23- zauważ, że jeśli12km Pan Sprytny pokonuje w 10 minut, to nie może pokonać 1,2km w 1h. (6*10min=60min=1h , zatem 10min=1/6h, natomiast 1/10h=6min) Można również to zadanie rozwiązać w łatwiejszy sposób np. 12km przejechał w ciągu 10 minut, zatem przy tej samej prędkości trasę 6*12km=72km , pokona w czasie 60minut=1h.

Zadania dla chętnych:26-28/str.220/P.

Rozwiązania zadań: 17-18 i Co było na lekcji?/str.72/ZĆ wyślij jako załączniki na e-mail nauczyciela. 

JĘZYK ANGIELSKI GRUPA PANI BEATY EMAIL  NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com

25.05. (poniedziałek), 27.05. (środa), 29.05 (piątek)

Zadania na trzy kolejne lekcje zostały dodane do wirtualnej tablicy:

http://linoit.com/users/1beti5/canvases/Evolution%20Plus%203%20Unit%208%20%28part%202%29

BIOLOGIA EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com

26.05.2020 (wtorek)

Temat: Rozmnażanie się i rozwój ssaków.

Na dzisiejszej lekcji jest ciąg dalszy poprzedniego tematu (dopiszcie nr. lekcji). Dzisiaj chciałbym abyście popracowali z podręcznikiem. Zadam Wam kilka pytań, odpowiedzi zapisujcie do zeszytu i przesyłajcie – praca na ocenę. Zad. 1 Wymień po dwa przykłady zwierząt należących do łożyskowców, torbaczy i stekowców. Zad. 2 Jakie substancje przenikają za pomocą łożyska z krwi matki do krwi zarodka i odwrotnie z krwi zarodka do krwi matki ? Zad. 3 W jaki sposób zarodek połączony jest z łożyskiem? Zad. 4 Czy ssaki należą do owodniowców? Zad.5  Na jakim kontynencie żyją stekowce?  W podręczniku znajdzie cie odpowiedzi na te wszystkie pytania. Życzę miłej pracy i czekam na odpowiedzi do środy.

TECHNIKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl

25-29.05.2020r.

Temat: Urządzenia grzewcze.

Przeczytaj temat w podręczniku.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl

26.05.2020 (wtorek)

Temat: Kultura chrześcijańska w Europie i w Polsce.

Kultura chrześcijańska – całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, wynikający z zasad nauczania Jezusa Chrystusa, który wzywa człowieka do miłości Boga i bliźniego oraz do dawania świadectwa wiary w codziennym życiu. ćw. 1 s 90

Więcej informacji znajdziesz w katechezie 44.

Dla chętnych: na podstawie zdobytych wiadomości z książki oraz korzystając z Internetu

wymień owoce kultury chrześcijańskiej oraz jej dzieła – ćw.2 i 4 s 90/91 (pracę prześlij na e-maila)

28.05.2020 (czwartek)

Temat: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

10 dni po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, a 50 dni po zmartwychwstaniu obchodzimy Zesłanie Ducha Świętego. Więcej informacji o Duchu Świętym pod linkiem. Zapraszam do obejrzenia:https://view.genial.ly/5ebe73414a81770d9df4de53/presentation-duch-swiety-przewod

PLASTYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com

Wtorek 26.05.2020

Temat: Projekty wzorzystych tkanin- geometryczne oraz roślinne i zwierzęce wzory.

Wykonaj pracę plastyczną na dany temat. Format pracy A3, technika dowolna. Zrób zdjęcie

pracy i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

MUZYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com

Wtorek 26.05.2020

Temat: Eksperymenty kompozytorów XX wieku.

Napisz notatkę do zeszytu o Marku Grechucie, Krzysztofie Pendereckim i Witoldzie Lutosławskim.

Powtórz piosenkę pt. „Orkiestry dęte”.

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  anna.sulima01@gmail.com

27.05.2020r. gr.1 gr.2
Temat: Kodowanie liter.
1. Przeczytaj uważnie temat 22 z podręcznika s. 95 – 97.
2. Obejrzyj filmik instruktażowy https://www.youtube.com/watch?v=Qr3OxRBS_-E
3. Jeżeli masz arkusz kalkulacyjny, wykonaj tablicę kodów ASCI, jeżeli nie, to link do niej https://tiny.pl/77b1s
4. Zakoduj swoje imię i nazwisko za pomocą kwadracików i zapisz je w postaci układu dwójkowego/binarnego (0 lub 1) następnie wyślij do sprawdzenia. Kody paskowe mogą być narysowane w programie graficznym Paint, tekstowym Word lub na kartce i zrobione zdjęcie.

JĘZYK POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA   jbroda026@gmail.com

25.05.2020       Temat: Jestem człowiekiem renesansu - ,,Nazywam się ... Leonardo da Vinci” (frag.). A. Tello.

Przeczytaj uważnie tekst  i przypisy na marginesie,  str. 240 – 242  podręcznik do literatury.

Obejrzyj zamieszczone ilustracje.

Zapisz w zeszycie informacje:

człowiek renesansu – osoba wszechstronnie uzdolniona, mająca wiele umiejętności i wiedzę z wielu dziedzin.

Leonardo da Vinci- właściwie Leonardo di ser Piero da Vinci – włoski renesansowy malarz, rzeźbiarz, architekt, inżynier, a także odkrywca, matematyk, anatom, wynalazca, geolog, filozof, muzyk, pisarz;  człowiek renesansu; geniusz; wizjoner; artysta wszechstronny; idealista; indywidualista; konstruktor maszyn latających; strateg wojenny;

Ciekawostki: był leworęczny, a notatki zapisywał pismem lustrzanym; podobno sypiał po 15 minut co 4 godziny; był wegetarianinem; pierwszy model machiny latającej stworzył z papieru i wosku, gdy miał 14 lat; nauczył się żonglować, kiedy dowiedział się, że ćwiczy ono mózg; podobno jego ostatnie słowa brzmiały: ,, Obraziłem Boga i całą ludzkość. Moja praca nigdy nie osiągnęła takiego poziomu, jak powinna”.

Zajrzyj na http://katarzynatrochimiuk.pl/leonardo-da-vinci-biografia-tworczosc-i-ciekawostki

 

26.05.2020      Temat:  Wyścig z czasem - ,,Muzeum’ W. Szymborska.

 Przeczytaj i zapisz w zeszycie krótką notatkę na temat poetki– str. 243 podr. do literatury.

Eksponaty: przypominają nam bliskie osoby; są niepowtarzalne, jednostkowe; są świadkami dawnych czasów, źródłami historycznymi; budzą pozytywne emocje; sa pamiątkami z odwiedzonych miejsc;

Udziel odpowiedzi na pytania:

Jakie znasz muzea?

Jakie muzea odwiedziłeś? Czy Ci się tam podobało?

W jakim celu tworzone są muzea? Czy są potrzebne?

Przeczytaj uważnie wiersz ,,Muzeum” , str. 243 podręcznik do literatury.

Zapisz w zeszycie:

Temat utworu: opis eksponatów pewnego muzeum i przemyślenia osoby mówiącej na ten temat.

Osoba mówiąca w wierszu: jest kobietą ( ,,toczy wyścig z suknią”); ogląda eksponaty w muzeum; zastanawia się nad tym, co jest trwałe, a co przemija; uświadamia sobie kruchość własnego istnienia i trwałość otaczających ja przedmiotów; uporczywie stara się zachować własne istnienie (,,co do mnie, żyję”), pozostawić po sobie ślad; docenia wartość życia.

Uzupełnij kartę pracy nr 1 – zostanie przesłana na mail każdego ucznia. Prześlij do sprawdzenia.

Zajrzyj: https://epodreczniki.pl/a/w-muzeum/D5yC06bNH i wykonaj w zeszycie ćw. 1, 2. Odpowiedzi prześlij do sprawdzenia. Pozostałe zadania do wykonania dla chętnych (bez zapisywania w zeszycie).

27.05.2020r. Temat: Liryczne spojrzenie w przyszłość – powtórzenie wiadomości.

Utrwal wiadomości str. 244-245, podręcznik do literatury.

Poetyckie kwiatobranie str. 246-248 podręcznik do literatury – rozwiąż zagadki.

Przeczytaj i zapisz w zeszycie –  definicje: zdrobnienia, zgrubienia - zapamiętaj str. 202 podr. do nauki o języku.

Wykonaj ćw. 1,2,3, 8,str. 202-203 podr. do nauki o języku.

Wykonaj ćw. 1,2,3,4,str. 93-94 zeszyt ćwiczeń.

Wykonaj ćw. 4,5,6,7, str. 203 (podr. do nauki o języku) i ćw. 5, str.94 (zeszyt ćw.). Prace prześlij do sprawdzenia.

28.05.2020      Temat:  W żywiołach natury i cywilizacji - ,, Mgła na morzu” A. Słonimski, ,,Historia sztuki dla dzieci i rodziców” (frag.) E. Jałochowska.

Przeczytaj uważnie tekst ,,Historia sztuki dla dzieci i rodziców” (frag.) i przypisy, s. 250-252 podręcznik do literatury.

Wykonaj zeszycie ćw. 8 ,9,10, 11, 12, s. 253.

Wykonaj ćw. 1.2.3.4.5,6,7, str. 252-253. Prześlij do sprawdzenia.

 29.05.2020      Temat: Pisownia końcówek -ę, -em, - ą, -om.

Przypomnij wiadomości , str. 271 i zapamiętaj wiadomości , str. 272 podręcznik do nauki o języku.

Wykonaj w zeszycie ćw. 3, 7, 8,9, str. 269-273 podręcznik do nauki o języku.

Wykonaj ćw. 1,2,3,5,6, 7, 9, str. 139-144 zeszyt ćwiczeń.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

EMAIL NAUCZYCIELA GRUPA DZIEWCZĄT iwona.giem65@gmail.com  

 

Kontynuujemy test sprawności fizycznej K. Zuchory – prowadzimy dokumentację, przesyłamy zdjęcie lub informację na mail nauczyciela.

 

Wybierz jedną z podanych dyscyplin sportowych i przygotuj do niej zestaw ćwiczeń.

 

Do wybranej gry zespołowej wyszukaj 5 ćwiczeń utrwalających technikę i taktykę gry:

 

- mini-siatkówka;

 

- mini-koszykówka;

 

- mini-piłka ręczna;

 

- mini-piłka nożna.

 

Ćwiczenia gimnastyczne – jedno z poleceń do wyboru:

 

- 5 ćwiczeń z elementami relaksacji;

 

- zestaw ćwiczeń przy muzyce  z elementami aerobiku (film);

 

- piramidy – 3 przykłady (bardzo proste),

 

- 5 ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała.

 

Lekka atletyka – tor przeszkód kształtujący poszczególne cechy motoryczne: siłę, zwinność, szybkość, moc.

 

Gry i zabawy z elementem rywalizacji – 5 zabaw.

 

Zestaw ćwiczeń w formie pisemnej lub filmu wysyłacie do 10.06.2020r. Można go przygotować indywidualnie lub w grupach do trzech osób. Praca ta będzie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.

EMAIL NAUCZYCIELA CHŁOPCY  pnowakowski31@poczta.onet.pl

18-22.05.2020r.

Temat: Pokonujemy zwinnościowo szybkościowy tor przeszkód.

Wykorzystując przybory i przyrządy jakie masz w domu oraz naturalne przeszkody ustaw tor przeszkód. Pokonaj go kila razy. Przykładowy tor: https://www.youtube.com/watch?v=x1f6O7Bhynk

Proszę także o przesłanie zaległych wyników zaliczeń. Przypominam,  iż  zgodnie z PSO brak zaliczeń (wyników prób) zmusza  mnie do postawienia oceny  niedostatecznej.