strona główna

Praca domowa klasa 6b


KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W CIEPIELOWIE

02 listopada 2020r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Od 03 listopada 2020r. nauczanie zdalne w klasach IV-VIII odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Office 365 Teams. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne w wymiarze zgodnym z obowiązującym planem lekcji i programem nauczania. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj .korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz koła zainteresowań odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość po uzgodnieniu z Rodzicem.

PRZYPOMINAM !

Udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest realizacją obowiązku szkolnego. Na lekcjach będzie sprawdzana obecność. Za nieusprawiedliwioną nieobecność, uczeń otrzyma punkty ujemne z zachowania, zgodnie z WZO. Jednostka lekcyjna w formie zdalnej trwa 30 minut. Pozostały czas tj. 15 minut + czas planowej przerwy, uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na odpoczynek, posiłek i przygotowanie do kolejnych zajęć. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów przez 45 minut Wychowawcy we współpracy z nauczycielami monitorują udział uczniów swojej klasy w nauczaniu zdalnym, o występujących trudnościach informują dyrektora szkoły. Uczeń biorący udział w lekcjach on-line, powinien stosować się do poleceń nauczyciela. Aplikacja Teams służy do prowadzenia zajęć lekcyjnych i do komunikowania się nauczyciela z uczniami. Nie może służyć do kontaktów towarzyskich między uczniami. Obowiązuje zakaz nagrywania lekcji.

Godziny lekcyjne i przerwy w nauczaniu zdalnym.

1.     800 - 830

830 – 855 – przerwa

2.     855 - 925

925 – 950 – przerwa

3.     950 - 1020

1020 – 1050 – długa przerwa

4.     1050 - 1120

1120 – 1150 – długa przerwa

5.     1150 - 1220

1220 – 1245 – przerwa

6.     1245 - 1315

1315 – 1340 – przerwa

7.     1340 - 141

Zapraszamy Rodziców do współpracy i wsparcia szkoły w tym trudnym okresie. Jestem przekonana, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu, przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie, bo Naszym najważniejszym celem jest dobro i zdrowie dzieci.

                                                                                             Z poważaniem

                                                                         Małgorzata Rusinowska – Dyrektor ZSP

MATEMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  graziakot@interia.pl

26.10.2020 r.( poniedziałek)

W zeszytach codziennie zapisujecie temat lekcji i bieżącą datę.

Temat: Liczba dziesiętna a ułamek zwykły, liczba mieszana.

Cel lekcji:

Kształtowanie umiejętności przedstawienia ułamka dziesiętnego w postaci ułamka zwykłego lub liczby mieszanej.

Zapiszcie w zeszytach przypomnienie:

Liczbę dziesiętną można zapisać w postaci ułamka zwykłego np. 0,2=2/10; 0,15=15/100 itd.

Liczbę dziesiętną z częścią całkowitą rożną od zera można zapisać w postaci liczby mieszanej np. 1,1=1 1/10; 1,36=1 36/100itd.

Wykonajcie zad. 1- 4 s. 47/P, a także w zeszycie ćwiczeń zad. 1-4 i Co było na lekcji?/43-4

Zadania z zeszytu ćwiczeń proszę przysłać dzisiaj do sprawdzenia na pocztę. W razie jakichkolwiek wątpliwości i trudności proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

26.10.2020 r.( wtorek)

Temat: Zamiana ułamka zwykłego na liczbę dziesiętną.

Cel lekcji:

Kształtowanie umiejętności przedstawiania ułamka zwykłego i liczby mieszanej w postaci liczby dziesiętnej.

Proszę zacznijcie od zadania wprowadzającego, w którym należy przypomnieć sobie zasady rozszerzania ułamka zwykłego.

a)     ½=5/10 (domnażamy licznik i mianownik przez 5)

b)     13/50=26/100  (domnażamy licznik i  mianownik przez 2) itd.

Zapiszcie w zeszytach:

Aby zamienić ułamek zwykły na liczbę dziesiętną, można go rozszerzyć lub skrócić do ułamka o mianowniku 10 lub 100, lub 1000, lub 10000 itd.

Przykład

½=5/10=0,5

Aby zamienić ułamek zwykły na liczbę dziesiętną, można podzielić licznik przez mianownik, ponieważ kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia.

Przykład

5/8=5:8=0,625

Wykonajcie zad. 5-8/48/P i w zeszycie ćwiczeń 5-9 i Co było na lekcji?/45-47.

Zadania z zeszytu ćwiczeń proszę przysłać dzisiaj do sprawdzenia na pocztę. W razie jakichkolwiek wątpliwości i trudności proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

28.10.2020 r.( środa)

Temat: Reguły zaokrąglania.

Cel lekcji: kształtowanie umiejętności zaokrąglania liczb.

Zapiszcie w zeszytach:

Reguła zaokrągleń do określonego miejsca po przecinku.

Jeżeli chcemy zaokrąglić liczbę dziesiętną a do określonego miejsca po przecinku, patrzymy na cyfrę na następnym miejscu po miejscu określonym i wówczas:

-jeśli ta cyfra jest mniejsza od 5, to przy zaokrąglaniu liczby a pomijamy tę cyfrę i wszystkie cyfry zapisane po niej, a pozostałe zostawiamy bez zmian ;

- jeśli ta cyfra jest równa 5 lub jest większa od 5, to przy zaokrąglaniu liczby a powiększamy o 1 cyfrę ją poprzedzającą i pomijamy wszystkie następne cyfry.

Przykłady

Zaokrąglenie liczby do pierwszego miejsca po przecinku (do części dziesiątych):

1,57376=1,6

1,54999=1,5

Proszę wykonać zad.9-13/49-50/P oraz zad. 10-14 i Co było na lekcji?/48-50/ZĆ.

30.10.2020 (piątek)

Temat: Ćwiczenia w zaokrąglaniu liczb.

Celem lekcji jest utrwalenie umiejętności zaokrąglania liczb.

Na tej lekcji utrwalamy regułę zaokrągleń; zaokrąglamy liczby do części  całkowitych(jedności), dziesiątek, setek, części dziesiątych oraz części setnych wykonując zadanie wprowadzające ze str.50/P.

Rozwiąż zadania:17-18/str. 51/P oraz 15-16 str.50-51/ZĆ.

Rozwiązania zadań:15-16 str.50-51/ZĆ wyślij na e-mail nauczyciela. 

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com

26.10.2020r.
Temat: Multimedialna instrukcja.
Zaloguj się do Microsoft Office 365 A1 klikając w link:  https://portal.office.com/ wpisz login i hasło otrzymane od wychowawcy/pracownika szkoły, następnie dwukrotnie zmień hasło na własne.
1.Wybierz z lewego panelu aplikację PowerPoint.
2. Zapoznaj się z tematem 5 s. 23.
3. Wykonaj polecenia, które zaproponowano do wykonania.
4. Przygotuj multimedialną instrukcję do programu Scratch zawierającą zrzuty ekranu i własną narrację.
5. Zapisz na OneDrive (dysk w chmurze).

JĘZYK POLSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA   annakozek2@gmail.com

26.10. 2020r.

Temat : Egzotyczny świat ludzi i przyrody w powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”.

Korzystając z tekstu lektury, wyjaśnij w formie kilkuzdaniowej pisemnej wypowiedzi, na czym polegały następujące obrzędy, zwyczaje opisane przez Henryka Sienkiewicza:

a) braterstwo krwi (informacji szukaj pod koniec XXXVIII (38.) rozdziału) – ludzie, którzy chcieli zawrzeć ze sobą braterstwo krwi, musieli zjeść kawałek wątroby umoczonej w krwi z ramienia człowieka;

b) święte miejsce (informacji szukaj w połowie XL (40.) rozdziału) – bezpieczna miejscowość, w której podczas wojny kobiety schodziły się na targ;

c) ścinanie niewolników (informacji szukaj pod koniec XLI (41.) rozdziału) – w plemieniu Wa – himów królowie zawsze ścinali niewolników; gdyby  Kali nie kazał ścinać tych ludzi, Wa – himowie myśleliby, że Kali nie jest królem.

Korzystając z dostępnych źródeł informacji, wyjaśnij znaczenia podanych słów, pojęć.

a) fatamorgana-

b) burza piaskowa –

c) pora dżdżysta –

d) malaria –

e) febra –

f) śpiączka –

Na podstawie tekstu poznanej lektury, uzupełnij tabelę odpowiednimi przykładami:

a) zwierzęta żyjące w Afryce: lwy, bawoły, zebry, antylopy, pelikany, wielbłądy, pawiany, hieny, dzikie kaczki,

b) przykłady roślin rosnących na kontynencie afrykańskim: palmy, trawy, kukurydza, proso, palmy daktylowe, oliwki, drzewo figowe, granaty, akacje, mandarynki, baobaby;

c) zjawiska atmosferyczne występujące na kontynencie afrykańskim: fatamorgana, burza piaskowa, pora dżdżysta, śpiewające pieski;

d) obyczaje, zwyczaje właściwe rdzennej ludności Afryki: braterstwo krwi, święte miejsce, ścinanie niewolników, taniec wojenny, pochówek, porozumiewanie się za pomocą tam – tamów;

e) choroby opisane przez Henryka Sienkiewicza: malaria, śpiączka, febra.

27.10.2020r.

Temat: Nietypowe rzeczowniki.

Przeczytaj (ramka Zapamiętaj!, str. 58) i zapisz notatkę do zeszytu (ramka Zapamiętaj!, str. 61).

Wykonaj zadania 2,3,4,5,7,10, str. 59- 61.

28.10.2020r.

Temat: Dlaczego utwór Henryka Sienkiewicza „ W pustyni i w puszczy” jest powieścią?

Wykonaj zadania 1-3 zamieszczone w  karcie pracy (ksero otrzymane w szkole).

Praca domowa

Tę książkę naprawdę warto przeczytać – kilkuzdaniowa pisemna wypowiedź z uzasadnieniem zachęcająca do przeczytania powieści „W pustyni i w puszczy”.

Temat: Pisownia wyrazów z ch i h.               

Przypomnij sobie wiadomości na temat pisowni wyrazów z ch i h (ramka Przypomnij sobie!, str. 225).

Wykonaj pisemnie ćwicz.1,2,3,5,6, str. 224-226.

30. 10.2020r.

Temat: Stopniowanie przymiotników.

Przypomnij sobie wiadomości o przymiotniku (ramka Przypomnij sobie!, str. 63).

Zapisz notatkę do zeszytu na temat stopniowania przymiotników (ramka Zapamiętaj!, str. 64).

Wykonaj  pisemnie zad. 1, 3,4, 6,7,8, str. 62 -65.

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com

29.10.2020. – Zapiszcie w zeszytach temat: Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa.
Przeczytajcie uważnie informacje na stronie 18 w podręczniku. W zeszytach obliczcie  rozciągłość południkową i równoleżnikową Sardynii z dokładnością do jednego stopnia

( pomińcie minuty i sekundy).

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA  niedziela.alina@wp.pl

29.10 (czwartek)

Temat: Gospodarka Rzeczypospolitej XVI wieku.

1. Przeczytaj temat z podręcznika, s. 66-69.

2. Zapisz w zeszycie i staraj się zapamiętać:

W XVI wieku rozwijała się gospodarka Rzeczypospolitej. Szlachta bogaciła się m.in. na eksporcie zboża i handlu (towarami leśnymi, smołą, skórami zwierzęcymi, miodem) z zachodem Europy, w którym ważną rolę odgrywał Gdańsk - największe miasto w granicach Rzeczypospolitej.

Dzięki eksportowi zboża Polskę zwano ,,spichlerzem Europy”.

W całym kraju powstawały liczne folwarki, czyli gospodarstwa należące bezpośrednio do szlachty nastawione na produkcję zboża. Pracowali w nich chłopi, których zmuszano do pańszczyzny, czyli przymusowych robót na rzecz szlachcica.

Świadectwem rozwoju gospodarczego był też mocny pieniądz - złoty dukat bity przez Zygmunta Starego oraz monety srebrne talary i grosze.

3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

30.10. (piątek)

Temat: Rzeczpospolita wielu religii i narodów.

1. Przeczytaj temat z podręcznika, s. 70-74.

2. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:

Rzeczpospolita była krajem wielonarodowym i wieloreligijnym. Żyli tu Polacy, Rusini, Litwini, Niemcy, Żydzi, Ormianie, Tatarzy. Wyznawali oni różne religie. Aby zapobiec konfliktom na tle religijnym w 1573 roku sejm uchwalił akt tzw. konfederacji warszawskiej, który stał się podstawą tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej.

W 1596 roku część prawosławnych biskupów zgodziła się zawrzeć unię kościelną z Rzymem, czyli przyjąć zwierzchnictwo papieża. W ten sposób powstał kościół greckokatolicki, zwany też unickim.

Ważny wkład w rozwój polskiej kultury wnieśli bracia polscy (arianie).

3. Wykonaj zadania 1 i 5 w zeszycie ćwiczeń.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  bednarczyk.alicja7@gmail.com

27.10.2020r. (wtorek)

Katecheza 11 -  Życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich.

Przeczytaj temat z podręcznika (str. 28, 29).

Zwróć uwagę na tekst Pisma Świętego – Bóg mówi i z jego pomocą wykonaj w ćwiczeniówce ćw. 2 str. 24.

Wykonane ćwiczenie prześlij na mojego e-maila.

30.10.2020r. (piątek)

Katecheza 12 – Wierzę w Kościół.

Przeczytaj temat z katechizmu (str. 30, 31). Zwróć uwagę na cechy, jakie posiada Kościół.

Najbliższe dni poświęcone są pamięci zmarłych. Zachęcam Was do modlitwy za nich.

PLASTYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com

Wtorek 27.10.2020r.

Temat: Oglądamy znane dzieła graficzne.

Napisz co to jest grafika z podręcznika.

Napisz co to jest druk wypukły i wklęsły, zrób zdjęcie i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

MUZYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com

Czwartek 29.10.2020r.

Temat: Orkiestra symfoniczna. Rozmieszczenie grup instrumentów w orkiestrze symfonicznej.

Narysuj w zeszycie rozmieszczenie instrumentów w orkiestrze symfonicznej z podręcznika.

Napisz o rodzajach orkiestr z podręcznika.

Napisz notatkę na temat Nikołaj Rimski- Korsakow z podręcznika, zrób zdjęcie i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

TECHNIKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl

26-30.10.2020r.

Temat: Projektowanie umeblowania mieszkania.

Wykonaj projekt własnego pokoju zgodnie z zasadami omówionymi na ostatniej lekcji techniki. Zdjęcie swojego planu prześlij na e-mail: pnowakowski31@poczta.onet.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl 

26-30.10.2020r.

Temat: Marszobieg w terenie naturalnym.
Rozpoczynając marszobieg, wykonujemy marsz w szybkim tempie. Po regularnych treningach marszobiegu proporcje marszu zaczynają się zmieniać i zaczyna dominować trucht, a następnie bieg przeplatany z marszem. Marszobieg może być świetnym treningiem dla osób, które chcą zacząć biegać. Rozpoczynając marszobieg, nie musimy od razu dodawać biegu. Na początku warto skupić się na samym maszerowaniu w szybkim tempie.

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA bajkowa.98@wp.pl

GRUPA DZIEWCZĄT

poniedziałek

Temat: Wydłużamy czynnie kręgosłup

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem na plecach, nogi wyprostowane i złączone, ręce wyprostowane leżą na podłodze za głową.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie się przez sięganie rękoma, jak najdalej za głowę, a stopami w przeciwną stronę - 10 powtórzeń.

Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, ręce wyprostowane wyciągnięte w górę.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie raz prawej, raz lewej ręki - 10 powtórzeń na każdą rękę.

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, dłonie oparte na biodrach z tyłu pleców.
Ćwiczenie:
naciskanie rękoma na biodra z maksymalne wyciągnięciem głowy w górę -                      

10 powtórzeń.

Ćwiczenie 4
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny tyłem do ściany, ręce wyprostowane wyciągnięte w górę przylegają do ściany.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie rąk w górę bez odrywania ich od ściany -  10 powtórzeń.

czwartek

Temat: Wzmacniamy mięśnie posturalne.

Wykonując te ćwiczenia zadbasz o prawidłową postawę ciała. 

Ćwiczenia są dobrane tak, aby każdy mógł z nich skorzystać i zadbać o swoje ciało bez ryzyka kontuzji.

Do głównych mięśni posturalnych zalicza się mięsień prostownik grzbietu, mięsień prosty brzucha, mięsień pośladkowy wielki, mięsień czworogłowy uda i mięsień trójgłowy łydki.

1. Skakanie na skakance

Każdy zestaw poniższych ćwiczeń powinien być zakończony seriami skoków na skakance.To ćwiczenie doskonale wpływa na poprawę wydolności, poprawia się ogólne samopoczucie dziecka, jak również spala się zbędny tłuszcz.

2. Mięsień prostownik grzbietu

Rozpoczyna się od kości krzyżowej, a kończy u podstawy czaszki. Jest mięśniem biegnącym po obu stronach kręgosłupa,między wyrostkami kolczystymi kręgów.

Pełni niezwykle ważne funkcje w organizmie. Jest odpowiedzialny za lokomocję, a jego jednostronne działanie umożliwia zgięcie boczne i skręt tułowia, jak również ruchy szyi. W przypadku działania obustronnego, prostownik grzbietu umożliwia prostowanie i zginanie kręgosłupa oraz szyi. Jest głównym mięśniem zapewniającym utrzymanie stabilnej, wyprostowanej pozycji ciała.

Ćwiczenia wzmacniające

Pozycja wyjściowa: klęk podparty. Naprzemienne unoszenie jednej, wyprostowanej kończyny górnej i przeciwnie znajdującej się kończyny dolnej. Utrzymanie pozycji 15 sekund.

Leżenie przodem, kończyny dolne wyprostowane i złączone, a dłonie splecione na karku. Unoszenie tułowia do góry.

3. Mięsień prosty brzucha

Mięsień prosty brzucha współpracuje z przeponą, mięśniami krocza i mięśniami skośnymi brzucha w wytwarzaniu tłoczni brzusznej. Początkowo przyczepia się na chrząstkach żeber V-VII, wyrostku mieczykowatym mostka i więzadle żebrowo-mieczykowym, zaś za przyczep końcowy uznaje się spojenie łonowe oraz grzebień łonowy kości miednicznej.

Mięsień ten zgina tułów, obniża żebra i unosi miednicę. Dodatkowo uważa się go za mięsień oddechowy (w fazie wydechu).

Ćwiczenia wzmacniające

Wszechstronnym ćwiczeniem wzmacniającym mięśnie posturalne (w tym mięsień prosty brzucha) jest tzw. deska (z ang. plank). W celu jej wykonania należy unieść proste ciało na palcach stóp i przedramionach (lub całych dłoniach). Głowa musi stać się przedłużeniem tułowia. W tej pozycji należy wytrzymać od 45 do 60 sekund.

4. Mięsień pośladkowy wielki

Jest dużym mięśniem o grubości około 3 cm. Mięsień pośladkowy wielki jest najsilniejszym prostownikiem stawu biodrowego. Odpowiada za utrzymanie prawidłowej, wyprostowanej postawy ciała, a jego dolna część wspomaga przywodzenie w stawie biodrowym.

Ćwiczenia wzmacniające

Leżenie tylem, kończyny dolne zgięte w stawach kolanowych do 90 stopni. Naprzemienne unoszenie ud do góry zwracając uwagę, aby ruch wykonywany był w stawie biodrowym, a nie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.

5. Mięsień czworogłowy uda

Stanowi największą i najsilniejszą grupę mięśniową w organizmie człowieka. Dzieli się na 4 mięśnie: prosty uda, obszerny boczny, obszerny przyśrodkowy i pośredni. Niektórzy uznają, że również mięsień stawowy kolana jest częścią mięśnia czworogłowego uda.

Mięsień czworogłowy uda jest głównym prostownikiem stawu kolanowego, pełni także funkcję stabilizatora w tym stawie. Inną funkcją jest silne zginanie biodra.

Ćwiczenia wzmacniające

Pozycja wyjściowa: ćwiczeniem jest uginanie piłki (dowolnej) w odcinku lędźwiowym, przy wykonaniu tzw.krzesełka.

6. Mięsień trójgłowy łydki

Mięsień trójgłowy łydki składa się z mięśnia brzuchatego (który z kolei dzieli się na dwie głowy) i mięśnia płaszczkowatego.

Jest najsilniejszym zginaczem podeszwowym stopy. Odpowiada także na pełne obciążenie i przetaczanie stopy podczas chodzenia. Wspomaga również zginanie stawu kolanowego.

Ćwiczenia wzmacniające

Wspinanie się na palce i opuszczanie stóp w wyprostowanej pozycji stojącej. Intensywność można zwiększyć zmieniając pozycję wyjściową do tzw. “pozycji sumo”.

Wspięcia na palce jednonóż w pozycji wyprostowanej. Ćwiczenie uaktywnia mięsień trójgłowy łydki i wzmacnia go poprzez pokonywanie oporu własnego ciała.

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com

30.10.2020 (piątek)

Temat: Sprawdzian wiadomości z działu 1.

Sprawdzian wyślę w piątek o godz. 12. 45.