strona główna

Praca domowa klasa 6a


KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W CIEPIELOWIE

02 listopada 2020r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Od 03 listopada 2020r. nauczanie zdalne w klasach IV-VIII odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Office 365 Teams. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne w wymiarze zgodnym z obowiązującym planem lekcji i programem nauczania. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj .korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz koła zainteresowań odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość po uzgodnieniu z Rodzicem.

PRZYPOMINAM !

Udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest realizacją obowiązku szkolnego. Na lekcjach będzie sprawdzana obecność. Za nieusprawiedliwioną nieobecność, uczeń otrzyma punkty ujemne z zachowania, zgodnie z WZO. Jednostka lekcyjna w formie zdalnej trwa 30 minut. Pozostały czas tj. 15 minut + czas planowej przerwy, uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na odpoczynek, posiłek i przygotowanie do kolejnych zajęć. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów przez 45 minut Wychowawcy we współpracy z nauczycielami monitorują udział uczniów swojej klasy w nauczaniu zdalnym, o występujących trudnościach informują dyrektora szkoły. Uczeń biorący udział w lekcjach on-line, powinien stosować się do poleceń nauczyciela. Aplikacja Teams służy do prowadzenia zajęć lekcyjnych i do komunikowania się nauczyciela z uczniami. Nie może służyć do kontaktów towarzyskich między uczniami. Obowiązuje zakaz nagrywania lekcji.

Godziny lekcyjne i przerwy w nauczaniu zdalnym.

1.     800 - 830

830 – 855 – przerwa

2.     855 - 925

925 – 950 – przerwa

3.     950 - 1020

1020 – 1050 – długa przerwa

4.     1050 - 1120

1120 – 1150 – długa przerwa

5.     1150 - 1220

1220 – 1245 – przerwa

6.     1245 - 1315

1315 – 1340 – przerwa

7.     1340 - 1410

Zapraszamy Rodziców do współpracy i wsparcia szkoły w tym trudnym okresie. Jestem przekonana, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu, przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie, bo Naszym najważniejszym celem jest dobro i zdrowie dzieci.

                                                                                             Z poważaniem

                                                                         Małgorzata Rusinowska – Dyrektor ZSP

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com

28.10.2020r.
Temat: Multimedialna instrukcja.
Zaloguj się do Microsoft Office 365 A1 klikając w link:  https://portal.office.com/ wpisz login i hasło otrzymane od wychowawcy/pracownika szkoły, następnie dwukrotnie zmień hasło na własne.
1.Wybierz z lewego panelu aplikację PowerPoint.
2. Zapoznaj się z tematem 5 s. 23.
3. Wykonaj polecenia, które zaproponowano do wykonania.
4. Przygotuj multimedialną instrukcję do programu Scratch zawierającą zrzuty ekranu i własną narrację.
5. Zapisz na OneDrive (dysk w chmurze).

MATEMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  Mat.wir2000@interia.pl

Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym.

26.10.2020-poniedziałek

Temat:Ćwiczenia w zaokrąglaniu liczb.

Celem lekcji jest utrwalenie umiejętności zaokrąglania liczb.

Na tej lekcji utrwalamy regułę zaokrągleń; zaokrąglamy liczby do części  całkowitych(jedności), dziesiątek, setek, części dziesiątych oraz części setnych wykonując zadanie wprowadzające ze str.50/P.

Rozwiąż zadania:17-18/str. 51/P oraz 15-16 str.50-51/ZĆ.

Rozwiązania zadań:15-16 str.50-51/ZĆ wyślij na e-mail nauczyciela.  

27.10.2020-wtorek

Temat: Zamiana ułamków zwykłych na liczby mające nieskończone rozwinięcie dziesiętne.

Celem lekcji jest pokazanie metody zamiany ułamków zwykłych na liczby dziesiętne o rozwinięciu skończonym oraz nieskończonym.

Wykonaj zadanie wprowadzające ze str.51/P, a następnie zapoznaj się z treściami matematycznymi zawartymi w niebieskiej ramce str.51/P – zapamiętaj! W zadaniu 19/str. 51/P za pomocą kalkulatora znajdź rozwinięcia dziesiętne podanych liczb dzieląc licznik przez mianownik, a następnie zaokrąglij te liczby z zadaną dokładnością.

Wykonaj zadania; 17-18 i Co było na lekcji?/str. 51-52/ZĆ

Rozwiązania zadań: 17-18 i Co było na lekcji?/str. 51-52/ZĆ wyślij na e-mail nauczyciela.

Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym.

28.10.2020-środa

Temat: Zastosowanie zaokrąglania liczb do rozwiązywania zadań tekstowych.

Celem lekcji jest utrwalenie umiejętności zaokrąglania liczb. Doskonalenie umiejętności zamiany ułamków zwykłych na liczby mające nieskończone rozwinięcie dziesiętne. Kształtowanie umiejętności stosowania reguły zaokrągleń w zadaniach tekstowych.

Wykonaj zadania: 20-25/str.51-52/P

Zad.20 Np. Jezioro Bajkał  1642m=1,642km  głębokości, a w zaokrągleniu do części setnych 1,64km.  Jezioro Tanganika 1435m=1,435km głębokości, a w zaokrągleniu do części setnych 1,44km.

Zad.21–zaokrąglanie przy porównywaniu ilorazowym, w  przykładach b) i c)-przybliżenie z nadmiarem.

Zad.22 –zaokrąglanie przy wyznaczaniu kosztu.

Zad.23 i 24 –zaokrąglanie przy porównywaniu ilorazowym.

Zad.25 –zaokrąglanie przy podawaniu wyników pomiaru.

Dla chętnych: zadanie 26/str.52/P – zaokrąglanie do 1 grosza to zaokrąglanie do części setnych kwoty wyrażonej w złotych.

Rozwiązania zadań:20-25 str.51-52/P wyślij na e-mail nauczyciela.  

30.10.2020-piątek

Temat: Zastosowanie zaokrąglania liczb do rozwiązywania zadań tekstowych.

Celem lekcji jest utrwalenie umiejętności zaokrąglania liczb. Doskonalenie umiejętności zamiany ułamków zwykłych na liczby mające nieskończone rozwinięcie dziesiętne. Kształtowanie umiejętności stosowania reguły zaokrągleń w zadaniach tekstowych.

Wykonaj zadania: 19-23 i Co było na lekcji?/str.53-55/ZĆ.

Rozwiązania zadań: 19-23 i Co było na lekcji?/str.53-55/ZĆ wyślij na e-mail nauczyciela.

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com

29.10.2020. – Zapiszcie w zeszytach temat: Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa. Przeczytajcie uważnie informacje na stronie 18 w podręczniku. W zeszytach obliczcie
rozciągłość południkową i równoleżnikową Sardynii z dokładnością do jednego stopnia

( pomińcie minuty i sekundy).

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl

26.10 (poniedziałek)

Temat: Gospodarka Rzeczypospolitej XVI wieku.

1. Przeczytaj temat z podręcznika, s. 66-69.

2. Zapisz w zeszycie i staraj się zapamiętać:

W XVI wieku rozwijała się gospodarka Rzeczypospolitej. Szlachta bogaciła się m.in. na eksporcie zboża i handlu (towarami leśnymi, smołą, skórami zwierzęcymi, miodem) z zachodem Europy, w którym ważną rolę odgrywał Gdańsk - największe miasto w granicach Rzeczypospolitej.

Dzięki eksportowi zboża Polskę zwano ,,spichlerzem Europy”.

W całym kraju powstawały liczne folwarki, czyli gospodarstwa należące bezpośrednio do szlachty nastawione na produkcję zboża. Pracowali w nich chłopi, których zmuszano do pańszczyzny, czyli przymusowych robót na rzecz szlachcica.

Świadectwem rozwoju gospodarczego był też mocny pieniądz - złoty dukat bity przez Zygmunta Starego oraz monety srebrne talary i grosze.

3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń.

30.10. (piątek)

Temat: Rzeczpospolita wielu religii i narodów.

1. Przeczytaj temat z podręcznika, s. 70-74.

2. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:

Rzeczpospolita była krajem wielonarodowym i wieloreligijnym. Żyli tu Polacy, Rusini, Litwini, Niemcy, Żydzi, Ormianie, Tatarzy. Wyznawali oni różne religie. Aby zapobiec konfliktom na tle religijnym w 1573 roku sejm uchwalił akt tzw. konfederacji warszawskiej, który stał się podstawą tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej.

W 1596 roku część prawosławnych biskupów zgodziła się zawrzeć unię kościelną z Rzymem, czyli przyjąć zwierzchnictwo papieża. W ten sposób powstał kościół greckokatolicki, zwany też unickim.

Ważny wkład w rozwój polskiej kultury wnieśli bracia polscy (arianie).

3. Wykonaj zadania 1 i 5 w zeszycie ćwiczeń.

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com

Wtorek 27.10.2020r.

Temat: Z historii Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina.

Napisz notatkę z podręcznika o Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina.

Posłuchaj z Internetu „Marsza żałobnego Fryderyka Chopina”.

Powtórz piosenkę „Idą leśni”.

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com                  

Piątek 30.10.2020r.

Temat: Oglądamy znane dzieła graficzne.

Napisz co to jest grafika z podręcznika.

Napisz co to jest druk wypukły i wklęsły, zrób zdjęcie i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ EMAIL NAUCZYCIELA m.kominek3@gmail.com

Środa 28.10.2020r.

Temat: Higiena ciała, odzieży i obuwia.

1. Napisz notatkę na ten temat i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  bednarczyk.alicja7@gmail.com

27.10.2020r. (wtorek)

Katecheza 11 -  Życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich.

Przeczytaj temat z podręcznika (str. 28, 29).

Zwróć uwagę na tekst Pisma Świętego – Bóg mówi i z jego pomocą wykonaj w ćwiczeniówce ćw. 2 str. 24.

Wykonane ćwiczenie prześlij na mojego e-maila.

30.10.2020r. (piątek)

Katecheza 12 – Wierzę w Kościół.

Przeczytaj temat z katechizmu (str. 30, 31). Zwróć uwagę na cechy, jakie posiada Kościół.

Najbliższe dni poświęcone są pamięci zmarłych. Zachęcam Was do modlitwy za nich.

JĘZYK POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  jbroda026@gmail.com

Uwaga: szczegółowe informacje i karty pracy będą udostępniane na mail każdego ucznia lub w aplikacji Teams.

26.10.2020    

Temat:  Tryby czasownika.

Przeczytać wiadomości s. 45 podręcznik do nauki o języku i zapisać notatkę do zeszytu

Wykonać ćw. 10, s. 47 (podr. do nauki o języku) i ćw. 1,2,3,4, s. 19-20 (zeszyt ćw.)

27.10.2020    

Temat: Nosiła czapla razy kilka … (,,Czapla, ryby i rak” I. Krasicki).

Przeczytaj tekst z podręcznika do literatury, s. 104.

Wykonaj w zeszycie polecenie 1,2, s. 105.

Zapisz definicję : bajka, s. 103 (podr. do lit.).

Wykonaj ćwiczenia dotyczące bajek – karta pracy. ( Zostanie przesłana na mail każdego ucznia). Pracę prześlij do sprawdzenia

28.10.2020     

Temat:  Raj utracony … ( ,,W pamiętniku Zofii Bobrówny” J. Słowacki).

Przeczytaj informacje biograficzne o  Juliuszu Słowackim oraz tekst i przypisy na marginesie s, 113, podr. do literatury.

Zapisz w zeszycie pojęcia ze słowniczka, s. 114.

Wykonaj polecenia 3,4,8,9,s. 114 – 115.

Przygotuj recytację wiersza.

29.10.2020          

Temat:  Konstrukcje z zaimkiem zwrotnym się.

Przeczytaj informacje i zapisz notatkę , s. 49 podr. do nauki o języku.

Wykonaj w zeszycie ćw. 2, s. 48 podr. do nauki o języku.

Wykonaj ćw. 2,3, s. 21 zeszyt ćwiczeń.

29.10.2020 Temat:  Czasami cuda się zdarzają… (,,Powrót taty” A. Mickiewicz).

Przeczytaj informacje biograficzne o A. Mickiewiczu oraz tekst i przypisy na marginesie ,,Powrót taty”, podr. do literatury, s. 108-110.

Wykonaj polecenie 2, 5, s. 111

Zapisz w zeszycie informacje z rubryki; Zapamiętaj, str. 111 i 112.

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl 

26-30.10.2020r.

Temat: Marszobieg w terenie naturalnym.
Rozpoczynając marszobieg, wykonujemy marsz w szybkim tempie. Po regularnych treningach marszobiegu proporcje marszu zaczynają się zmieniać i zaczyna dominować trucht, a następnie bieg przeplatany z marszem. Marszobieg może być świetnym treningiem dla osób, które chcą zacząć biegać. Rozpoczynając marszobieg, nie musimy od razu dodawać biegu. Na początku warto skupić się na samym maszerowaniu w szybkim tempie.

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA bajkowa.98@wp.pl

GRUPA DZIEWCZĄT

poniedziałek

Temat: Wydłużamy czynnie kręgosłup

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem na plecach, nogi wyprostowane i złączone, ręce wyprostowane leżą na podłodze za głową.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie się przez sięganie rękoma, jak najdalej za głowę, a stopami w przeciwną stronę - 10 powtórzeń.

Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, ręce wyprostowane wyciągnięte w górę.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie raz prawej, raz lewej ręki - 10 powtórzeń na każdą rękę.

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, dłonie oparte na biodrach z tyłu pleców.
Ćwiczenie:
naciskanie rękoma na biodra z maksymalne wyciągnięciem głowy w górę -                      

10 powtórzeń.

Ćwiczenie 4
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny tyłem do ściany, ręce wyprostowane wyciągnięte w górę przylegają do ściany.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie rąk w górę bez odrywania ich od ściany -  10 powtórzeń.

czwartek

Temat: Wzmacniamy mięśnie posturalne.

Wykonując te ćwiczenia zadbasz o prawidłową postawę ciała. 

Ćwiczenia są dobrane tak, aby każdy mógł z nich skorzystać i zadbać o swoje ciało bez ryzyka kontuzji.

Do głównych mięśni posturalnych zalicza się mięsień prostownik grzbietu, mięsień prosty brzucha, mięsień pośladkowy wielki, mięsień czworogłowy uda i mięsień trójgłowy łydki.

1. Skakanie na skakance

Każdy zestaw poniższych ćwiczeń powinien być zakończony seriami skoków na skakance.To ćwiczenie doskonale wpływa na poprawę wydolności, poprawia się ogólne samopoczucie dziecka, jak również spala się zbędny tłuszcz.

2. Mięsień prostownik grzbietu

Rozpoczyna się od kości krzyżowej, a kończy u podstawy czaszki. Jest mięśniem biegnącym po obu stronach kręgosłupa,między wyrostkami kolczystymi kręgów.

Pełni niezwykle ważne funkcje w organizmie. Jest odpowiedzialny za lokomocję, a jego jednostronne działanie umożliwia zgięcie boczne i skręt tułowia, jak również ruchy szyi. W przypadku działania obustronnego, prostownik grzbietu umożliwia prostowanie i zginanie kręgosłupa oraz szyi. Jest głównym mięśniem zapewniającym utrzymanie stabilnej, wyprostowanej pozycji ciała.

Ćwiczenia wzmacniające

Pozycja wyjściowa: klęk podparty. Naprzemienne unoszenie jednej, wyprostowanej kończyny górnej i przeciwnie znajdującej się kończyny dolnej. Utrzymanie pozycji 15 sekund.

Leżenie przodem, kończyny dolne wyprostowane i złączone, a dłonie splecione na karku. Unoszenie tułowia do góry.

3. Mięsień prosty brzucha

Mięsień prosty brzucha współpracuje z przeponą, mięśniami krocza i mięśniami skośnymi brzucha w wytwarzaniu tłoczni brzusznej. Początkowo przyczepia się na chrząstkach żeber V-VII, wyrostku mieczykowatym mostka i więzadle żebrowo-mieczykowym, zaś za przyczep końcowy uznaje się spojenie łonowe oraz grzebień łonowy kości miednicznej.

Mięsień ten zgina tułów, obniża żebra i unosi miednicę. Dodatkowo uważa się go za mięsień oddechowy (w fazie wydechu).

Ćwiczenia wzmacniające

Wszechstronnym ćwiczeniem wzmacniającym mięśnie posturalne (w tym mięsień prosty brzucha) jest tzw. deska (z ang. plank). W celu jej wykonania należy unieść proste ciało na palcach stóp i przedramionach (lub całych dłoniach). Głowa musi stać się przedłużeniem tułowia. W tej pozycji należy wytrzymać od 45 do 60 sekund.

4. Mięsień pośladkowy wielki

Jest dużym mięśniem o grubości około 3 cm. Mięsień pośladkowy wielki jest najsilniejszym prostownikiem stawu biodrowego. Odpowiada za utrzymanie prawidłowej, wyprostowanej postawy ciała, a jego dolna część wspomaga przywodzenie w stawie biodrowym.

Ćwiczenia wzmacniające

Leżenie tylem, kończyny dolne zgięte w stawach kolanowych do 90 stopni. Naprzemienne unoszenie ud do góry zwracając uwagę, aby ruch wykonywany był w stawie biodrowym, a nie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.

5. Mięsień czworogłowy uda

Stanowi największą i najsilniejszą grupę mięśniową w organizmie człowieka. Dzieli się na 4 mięśnie: prosty uda, obszerny boczny, obszerny przyśrodkowy i pośredni. Niektórzy uznają, że również mięsień stawowy kolana jest częścią mięśnia czworogłowego uda.

Mięsień czworogłowy uda jest głównym prostownikiem stawu kolanowego, pełni także funkcję stabilizatora w tym stawie. Inną funkcją jest silne zginanie biodra.

Ćwiczenia wzmacniające

Pozycja wyjściowa: ćwiczeniem jest uginanie piłki (dowolnej) w odcinku lędźwiowym, przy wykonaniu tzw.krzesełka.

6. Mięsień trójgłowy łydki

Mięsień trójgłowy łydki składa się z mięśnia brzuchatego (który z kolei dzieli się na dwie głowy) i mięśnia płaszczkowatego.

Jest najsilniejszym zginaczem podeszwowym stopy. Odpowiada także na pełne obciążenie i przetaczanie stopy podczas chodzenia. Wspomaga również zginanie stawu kolanowego.

Ćwiczenia wzmacniające

Wspinanie się na palce i opuszczanie stóp w wyprostowanej pozycji stojącej. Intensywność można zwiększyć zmieniając pozycję wyjściową do tzw. “pozycji sumo”.

Wspięcia na palce jednonóż w pozycji wyprostowanej. Ćwiczenie uaktywnia mięsień trójgłowy łydki i wzmacnia go poprzez pokonywanie oporu własnego ciała.

TECHNIKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl

26-30.10.2020r.

Temat: Projektowanie umeblowania mieszkania.

Wykonaj projekt własnego pokoju zgodnie z zasadami omówionymi na ostatniej lekcji techniki. Zdjęcie swojego planu prześlij na e-mail: pnowakowski31@poczta.onet.pl

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com

29.10.2020 (czwartek)

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu 1.

Przeczytajcie podsumowanie działu ze str. 33-36. Wykonajcie zadania powtórzeniowe str. 37-40.