strona główna

Praca domowa klasa 5b


KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W CIEPIELOWIE

02 listopada 2020r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Od 03 listopada 2020r. nauczanie zdalne w klasach IV-VIII odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Office 365 Teams. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne w wymiarze zgodnym z obowiązującym planem lekcji i programem nauczania. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj .korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz koła zainteresowań odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość po uzgodnieniu z Rodzicem.

PRZYPOMINAM !

Udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest realizacją obowiązku szkolnego. Na lekcjach będzie sprawdzana obecność. Za nieusprawiedliwioną nieobecność, uczeń otrzyma punkty ujemne z zachowania, zgodnie z WZO. Jednostka lekcyjna w formie zdalnej trwa 30 minut. Pozostały czas tj. 15 minut + czas planowej przerwy, uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na odpoczynek, posiłek i przygotowanie do kolejnych zajęć. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów przez 45 minut Wychowawcy we współpracy z nauczycielami monitorują udział uczniów swojej klasy w nauczaniu zdalnym, o występujących trudnościach informują dyrektora szkoły. Uczeń biorący udział w lekcjach on-line, powinien stosować się do poleceń nauczyciela. Aplikacja Teams służy do prowadzenia zajęć lekcyjnych i do komunikowania się nauczyciela z uczniami. Nie może służyć do kontaktów towarzyskich między uczniami. Obowiązuje zakaz nagrywania lekcji.

Godziny lekcyjne i przerwy w nauczaniu zdalnym.

1.     800 - 830

830 – 855 – przerwa

2.     855 - 925

925 – 950 – przerwa

3.     950 - 1020

1020 – 1050 – długa przerwa

4.     1050 - 1120

1120 – 1150 – długa przerwa

5.     1150 - 1220

1220 – 1245 – przerwa

6.     1245 - 1315

1315 – 1340 – przerwa

7.     1340 - 1410

Zapraszamy Rodziców do współpracy i wsparcia szkoły w tym trudnym okresie. Jestem przekonana, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu, przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie, bo Naszym najważniejszym celem jest dobro i zdrowie dzieci.

                                                                                             Z poważaniem

                                                                         Małgorzata Rusinowska – Dyrektor ZSP

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com

27.10.2020r.
Temat: Ruchome obrazki.
1. Przeczytaj temat 4 str. 19
2. Zaloguj się na swoje konto na stronie  https://scratch.mit.edu/
3. Korzystając z podręcznika przygotuj animowanego ludzika – cała instrukcja krok po kroku w podręczniku.
4. Zapisz projekt.
5. Wyloguj się.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl 

28 października 2020 (środa)

Temat: Stworzenie świata wyrazem wielkości Boga

Obejrzyj e- katechezę  i wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw. ze str. 24/25

https://view.genial.ly/5f82f21e9d6d260d614bdab0/interactive-content-katech

30 października 2020 (piątek)

Temat: Uroczystość Wszystkich Świętych.

1 listopada obchodzimy w Kościele uroczystość Wszystkich Świętych. To wyjątkowy i bardzo radosny dzień w którym wspominamy tych, którzy cieszą się już chwałą Nieba. Zapraszam Was dzisiaj na wirtualną katechezę o ŚWIĘTOŚCI.

https://view.genial.ly/5f92ddae862b2a0d88f706e5/interactive-image-wszystkich-sw

MATEMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  Mat.wir2000@interia.pl

Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym.

26.10.2020-poniedziałek

Temat.Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych.

Cele lekcji:

Opisywanie sytuacji przedstawionych w zadaniach za pomocą wyrażeń arytmetycznych.

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych.

Ocenianie sensowności rozwiązania zadania.

Lekcję rozpoczynamy od rozwiązania zadania 18/str. 50/P w podobny sposób jak zadania:9 i  10/str. 39/ZĆ. O ile jest to możliwe sytuację z zadania należy opisać za pomocą jednego wyrażenia arytmetycznego. Trzeba zatem dostrzec tam zależności między podanymi tam informacjami. Np.

Ile długopisów kosztuje tyle samo co jedno pióro?

Ile długopisów kosztuje tyle samo co dwa pióra?

Za ile długopisów  zapłacono 39zł? (gdyby kupowano tylko same długopisy za 39zł)

Ile kosztuje zatem jeden długopis?

Ile kosztuje jedno pióro?

39zł : (2*…..+…..)=39zł : …..=…..zł – to cena …………

…..zł * …..=……zł – to cena …………

Po obliczeniu wartości wyrażeń  należy jeszcze sprawdzić – ocenić sensowność otrzymanych wyników  oraz zgodność z warunkami zadania oraz napisać odpowiedź.

W zadaniu 19/str.50/P odczytujemy informacje podane w zadaniu z wykorzystaniem porównywania różnicowego i ilorazowego. Zapisujemy wyrażenia, obliczamy ich wartości, sprawdzamy ich zgodność z warunkami zadania i piszemy odpowiedź.

Wykonaj zadania: 1-4/str.51/P – każdy oraz str.40/ZĆ – chętni.

Rozwiązania zadań: 1-4/str.51/P wyślij na e-mail nauczyciela.

27.10.2020-wtorek

Temat.Ułamki dziesiętne i liczby dziesiętne. Zamiana postaci dwumianowanej na dziesiętną oraz dziesiętnej na dwumianowaną.

Cele lekcji:

Wprowadzenie pojęcia ułamka dziesiętnego i liczby dziesiętnej.

Przedstawienie możliwości zapisu ułamka zwykłego o mianowniku 10, 100, 1000,…. w postaci liczby dziesiętnej i odwrotnie.

Wykonaj dwa zadania wprowadzające ze str. 52/P, a następnie zapoznaj się z ważnymi treściami matematycznymi zawartymi w niebieskiej ramce na str. 53/P - zapamiętaj! Podczas rozwiązywania pierwszego zadania kwoty można zapisywać za pomocą złotych i groszy albo za pomocą złotych z użyciem ułamków dziesiętnych. W drugim zadaniu po analizie przykładu należy przedstawić podane  kwoty w postaci dwumianowanej w tabeli systemu dziesiątkowego.

Następnie rozwiąż zadania:1-5 i Co było na lekcji?/str. 41-42/ZĆ.

Rozwiązania zadań: 1-5 i Co było na lekcji?/str. 41-42/ZĆ wyślij na e-mail nauczyciela.

28.10.2020-środa

Temat. Różne sposoby zapisu masy i długości. Zamiana wyrażeń dwumianowanych - ćwiczenia.

Cele lekcji:

* Kształtowanie umiejętności zamiany jednostek masy i długości.

Na tej lekcji będziemy wykorzystywać liczby zapisane w postaci dziesiętnej przy zamianie zapisu masy i długości z postaci dwumianowanej na postać jednomianowaną. Lekcję rozpoczynamy od rozwiązania zadań: 8,9,10 i 12/str. 55-56/P w podobny sposób jak  w przykładach dołączonych do tych zadań. Zapamiętaj z tych przykładów zależności między jednostkami masy i zależności między jednostkami długości – ważne!

Wykonaj zadania: 6-11 i Co było na lekcji?/str.43-44/ZĆ

Rozwiązania zadań: 6-8/str.43/ZĆ wyślij na e-mail nauczyciela.

30.10.2020-piątek

Temat. Zastosowanie zamiany wyrażeń dwumianowanych do rozwiązywania zadań tekstowych. Porównywanie liczb dziesiętnych.

Cele lekcji:

* Wykorzystanie umiejętności zamiany wyrażeń dwumianowanych na jednomianowane  do rozwiązywania zadań tekstowych.

* Porównywanie liczb zapisanych w postaci dziesiętnej.

Lekcję rozpoczynamy od rozwiązania zadania 14/str.57/P, w którym zamieniamy jednostki masy i długości oraz porównujemy wielkości podane z wykorzystaniem zapisu liczby w postaci dziesiętnej. Następnie zapoznaj się z ważnymi treściami matematycznymi (dotyczącymi porównywania liczb zapisanych w postaci dziesiętnej) zawartymi w niebieskiej ramce na str. 58/P - zapamiętaj! Następnie rozwiąż zadania:16-18/str. 58/P – porównywanie.

Porównywać należy występujące tam wielkości jeśli są wyrażone w tych samych jednostkach.

Np. 3m i 5dm

Mimo że 3<5, to 3m>5dm, bo 30dm>5dm.

Zapis porównywania liczb jest elementem rozwiązania zadania –zapisuj wszystkie obliczenia.

Zadania dodatkowe dla chętnych:19-20/str.59/P.

Rozwiązania zadań: 16-18/str. 58/P wyślij na e-mail nauczyciela.

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com

28.10.2020. – Zapiszcie w zeszytach temat: Poziomice i kolory na mapie. Następnie uważnie przeczytajcie informacje ze strony 25 w podręczniku, do zeszytu przerysujcie ostatni rysunek (poziomice z kolorami i skala barw) oraz przepiszcie tekst z dołu strony. Zapiszcie w zeszytach podaną definicję poziomicy: Poziomica to linia na mapie, która łączy punkty o tej samej wysokości bezwzględnej.

JĘZYK POLSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA  agnieszkastepien.psp@gmail.com

Każdego dnia w zeszycie przedmiotowym wpisujemy temat lekcji i datę. Pod tematem zapisujemy notatkę i wskazane rozwiązania zadań z podręcznika lub inne polecenia. Zadania z zeszytu ćwiczeń uzupełniamy i zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły. Spośród zadanych poleceń, wskazane przez nauczyciela zadania, należy przesłać e-mailem do sprawdzenia (rozwiązanie zapisujemy w emailu lub tekst dodajemy jako załącznik), rozwiązań tych zadań nie umieszczamy w zeszycie.

26 października 2020 (poniedziałek)

Temat : Historia biblijna w drzewie lipowym wystrugana.

Przeczytaj informację o znaczeniu słowa archaizm podr. str. 82 zapisz ją w zeszycie i podaj pięć przykładów z tekstu „Historia żółtej ciżemki”.

Przyjrzyj się ilustracji na str. 83 i przeczytaj informacje znajdujące się wokół.

 Kraków, 15 sierpnia 1489 r.

„Odsłonięcie wielkiego ołtarza w kościele Mariackim miało nastąpić w dniu 15 sierpnia

1489 roku, jako w święto Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi”.

„Od Szarej Kamienicy zbliżał się już istotnie orszak, witany okrzykami ludu.

Szara Kamienica – kamienica przy Rynku Głównym w Krakowie”.

Zapisz w zeszycie:  Plan zdarzeń do zamieszczonego fragmentu powieści, np.

Ostatnie przygotowania.W kościele nad ranem.

Fatalna usterka.

Pomysł Wawrzka.

Pastorał w ręku świętego.

Utracona ciżemka.

Orszak królewski.

Odsłonięcie ołtarza.

Reakcja zaproszonych gości.

Królewskie słowa uznania.

Przepisz definicje: wydarzenia historyczne i utwór historyczny s. 82

Zapisz: Zdarzenia przedstawione w tekście, które można uznać za historyczne:
-wizyta rodziny królewskiej 15 sierpnia 1489 r. w bazylice Mariackiej,
- odsłonięcie ołtarza Wita Stwosza,

-odprawienie mszy przez biskupa.

5. Zapisz definicję:  Bohater historyczny (s.82)

Zanotuj w zeszycie: Osoby, które żyły w XV wieku

Postacie historyczne:

Wit Stwosz,

król Kazimierz Jagiellończyk,

królowa Elżbieta – żona Kazimierza

Postacie autentyczne:

Stanko – syn Wita Stwosza

Postacie fikcyjne:

Wawrzek – młody czeladnik

Wykonaj ćw. 6 str. 82 (zapisz w zeszycie)

27 października 2020 (wtorek)

Temat : Powtórzenie wiadomości o rzeczowniku.

Przeczytaj i powtórz wiadomości o rzeczownikach z ramek „Przypomnij sobie” ze str. 52,53, 54 (niebieski podręcznik).

W formie tabeli zapisz w zeszycie rozwiązanie ćw. 3 str. 53. ( wpisz po cztery przykłady do obydwu kolumn)

Rzeczowniki

liczba pojedyncza

liczba mnoga

 

 

 

Przepisz do zeszytu rzeczowniki z ćw.4 str. 53 i określ rodzaj każdego z nich.

Wpisz do tabeli odpowiednie rzeczowniki z ćw. 7 str. 54.

Rzeczowniki

żywotne

nieżywotne

 

 

 

Rzeczowniki

  • osobowe

nieosobowe

 

 

28 października 2020 (środa)

Temat : Spotkanie z Kopernikiem - Wanda Chotomska „Pomnik Kopernika”.

Przyjrzyj się fotografii  pomnika Mikołaja Kopernika oraz przeczytaj wiersz (podr. s. 84-85).

Zapisz w zeszycie: Rozmowa Mikołaja Kopernika z kioskarką,
M.K.: Dobry wieczór, czy są dzisiejsze gazety?
Kioskarka: Dobry wieczór, oczywiście, panie Mikołaju.
 M.K.: Poproszę „Ekspres”, „Dziennik”, „Kurier Wieczorny”, „Gazetę Miejską” i „Magazyn Codzienny”.
Kioskarka: Mam jeszcze ostatni numer „Młodego Astronoma”.
M.K.: To świetnie, również wezmę.
Kioskarka: Kiedy pan to wszystko czyta? Przecież już wieczór.
M.K.: Obok mojego cokołu stoi latarnia, a noce bywają takie długie na pomniku...

Sprawdź w słowniku ortograficznym zasady dotyczące pisowni tytułów czasopism wielką i małą literą, zapisz je w zeszycie.

Wykonaj ćw. 3 i 5 str. 86 – prześlij zdjęcia do sprawdzenia.

29 października 2020 (czwartek)

Temat: Dzień Wszystkich Świętych okazją do refleksji nad życiem i przemijaniem – lekcja okolicznościowa.

1.Wprowadzenie do tematu, odczytaj:

Z końcem października coraz częściej myślimy o swoich bliskich, którzy odeszli. Odżywają wspomnienia, a jesienna pogoda sprzyja zadumie i rozmyślaniom. W dzień Wszystkich Świętych  i w Dzień Zaduszny wierni udają się na cmentarze, by tam prosić Boga o zbawienie swoich bliskich. Tego dnia niemal wszyscy jesteśmy na cmentarzach. Składamy kwiaty, zapalamy znicze, a myśli nasze kierujemy ku niebu, aby pomodlić się za nich. Patrząc na nagrobne tabliczki, czytamy nazwiska naszych zmarłych, odnajdujemy tutaj ludzi nam bardzo bliskich, znajomych oraz ludzi całkiem nam obcych, którzy, zwyczajnie i bez rozgłosu przeszli przez swoje życie ziemskie; odnajdujemy tych, co wprowadzali pokój i cierpieli prześladowanie dla sprawiedliwości, walcząc i oddając swoje niejednokrotnie młode życie za Ojczyznę.

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki. Dni pamięci o tych, co już odeszli, których już nie ma wśród nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów. Odwiedzając miejsca wiecznego spoczynku, zachowajmy należytą powagę, zastanówmy się nad przemijaniem, przywołajmy ulotne wspomnienia. Cmentarz jest miejscem, gdzie spoczywają nasi najbliżsi.
Ich też należy uszanować. Dzień Zmarłych jest zachętą do zadumy, do przemyśleń o przemijającej historii, którą warto utrwalić dla potomnych - ,,Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”.

2. Zapoznaj się z poniższym tekstem, a następnie wykonaj polecenia znajdujące się poniżej.

JAK DAWNIEJ OBCHODZONO ŚWIĘTA ZMARŁYCH W POLSCE?

Do początku XX w. w Polsce (na terenach wiejskich) istniał zwyczaj przygotowywania w dniu 31 października różnych potraw. Pieczono chleby, gotowano bób i kaszę, a na wschodzie kutię z miodem pozostawiano na noc dla dusz zmarłych. Wieczorem zostawiano uchylone drzwi wejściowe, aby dusze zmarłych mogły w swoje święto odwiedzić dawne mieszkania. Był to znak gościnności, pamięci i życzliwości, w zwyczaju było również nawoływanie zmarłych po imieniu. Wierzono, że dusze doświadczają głodu i pragnienia, potrzebują wypoczynku i bliskości krewnych.
Obowiązkiem żywych było zaspokojenie tych pragnień, gdyż obrażone czy rozgniewane mogły straszyć, wyrządzić szkody, sprowadzić nieszczęście. Po zapadnięciu zmroku, przez dwa kolejne dni: 1 i 2 listopada, zabronione było klepanie masła, deptanie kapusty, maglowanie, przędzenie i tkanie, cięcie sieczki, wylewanie pomyj, aby nie rozgnieść, nie skaleczyć i nie znieważyć odwiedzającej dom duszy. W całej Polsce ugaszczano obficie żebraków, ponieważ wierzono, że ich postać mogła przybrać zmarła przed laty osoba. W zamian za jadło zobowiązani byli do modlitwy za dusze zmarłych.

O TRADYCJI PALENIA ZNICZY.

W noc zaduszną, aż do świtu, na cmentarzach, rozstajach i w obejściach, rozniecano ogniska, których zadaniem było wskazywanie drogi błąkającym się duszom. Popularne było również palenie ognisk na mogiłach samobójców i ludzi zmarłych tragicznie, którzy zwykle byli grzebani za murem cmentarnym. Chrust na te ogniska składano w ciągu całego roku (ten, kto przechodził obok, kładł obok grobu gałązkę i w ten sposób tworzył się stos do spalenia w noc zaduszną). Wierzono, że ogień palony na grobach samobójców ma moc oczyszczającą umarłych, daje również ochronę żywym przed złymi mocami, które mogły być obecne w takich miejscach…

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na poniższe polecenia.

A. Wypisz z tekstu zatytułowanego ,,Jak dawniej obchodzono…” 5 czasowników i określ ich formy gramatyczne (osoba, liczba, czas, rodzaj).

C. Narysuj w zeszycie na pół strony znicz, pokoloruj go, a następnie zapisz wokół rysunku wyrazy z trudnością ortograficzną związaną z najbliższymi świętami.

30 października 2020 (piątek)

Temat : Tydzień dzieci miał siedmioro… przypadki rzeczownika.

Przeczytaj wiersz ze str. 55 (niebieski podręcznik).

Zapisz w zeszycie na kolorowo nazwy przypadków i pytania, na które odpowiadają (podr. str. 56) (naucz się nazw i pytań na pamięć).

Zapisz odmianę:

Przypadek

Skrót

Pytania

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Mianownik

M.

kto ? co? (jest) (są)

koleżanka

 

koleżanki

Dopełniacz

D.

kogo ? czego?
 ( nie ma )

koleżanki

koleżanek

Celownik

C.

komu ? czemu ?
( się przyglądam)

koleżance

 

koleżankom

Biernik

B.

kogo? co? ( widzę )

koleżankę

 

koleżanki

Narzędnik

N.

z kim ? z czym?
( idę )

z koleżanką

 

z koleżankami

Miejscownik

Ms.

  • o kim ? o czym ? ( mówię )

o koleżance

 

  • o koleżankach

Wołacz

W.

Wołam do ciebie…, witaj! (witajcie!)

koleżanko

 

koleżanki

Wykonaj i zapisz w zeszycie ćw. 3 str. 57 .

Zapisz w zeszycie rozwiązanie ćw. 6 str. 57.

być bez grosza – D.

mieć serce z kamienia – D.

postąpić wbrew rozsądkowi – C.

ubrać się na cebulę – B.

trafić w dziesiątkę – B.

mieć coś pod ręką – N.

bywać między ludźmi – N.

trzymać rękę na pulsie – Ms.

grać dla przyjemności – D.

stracić kogoś z oczu – D.

  1. Poćwicz na stronie https://pisupisu.pl/klasa5/przypadki-rzeczownika-ktory-przypadek
  2. Odmień przez przypadki w l.poj. i l. mn. rzeczownik znicz, wpisz odmianę w treści maila i prześlij do sprawdzenia.

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl

26.10.(poniedziałek)

Temat: igrzyska sportowe w starożytnej Grecji.

1. Przeczytaj informacje z podręcznika ze strony 53 i część z 54.

2. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:

Grecy cenili bardzo sprawność i tężyznę fizyczną. Dlatego w każdym greckim mieście znajdował się gimnazjon. Był to zespół boisk, bieżni i budynków, gdzie obywatele spotykali się , aby uprawiać sport. Aby uświetnić uroczystości religijne organizowano igrzyska, czyli zawody sportowe. Były one formą oddawania czci bogom. Najsłynniejsze z nich odbywały się co cztery lata w Olimpii ku czci Zeusa. Rywalizowano m.in. w biegach, zapasach, walce na pięści, rzucie dyskiem, rzucie oszczepem i skoku w dal.

3. Wykonaj zadanie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń, s. 26, 27.

28.10.(środa)

Temat: W greckim teatrze.

1. Przeczytaj informacje z podręcznika, s. 54 rozdział Święto Dionizosa oraz Tragedia i komedia.

2. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:

Starożytna Grecja była ojczyzną teatru. Przedstawienia teatralne miały charakter religijny. Wywodziły się z radosnych ceremonii ku czci Dionizosa - opiekuna dzikiej przyrody, boga winorośli i wina.

Aktorami i chórzystami byli tyko mężczyźni. Wcielali się oni w role męskie i kobiece. Odgrywając role przywdziewali maski i zakładali specjalnie podwyższone buty - koturny.

W starożytnej Grecji powstały dwa gatunki dramatu: tragedie i komedie.

3. Wykonaj zadanie 3 w zeszycie ćwiczeń s. 27.

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com

Czwartek 29.10.2020r.

Temat: Drogi Polaków do Niepodległości.

Napisz notatkę o Ignacym Janie Paderewskim.

Naucz się słów z podręcznika i melodii z Internetu piosenki pt. „Leguny w niebie”.

PLASTYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com

Poniedziałek 26.10.2020r.

Temat: Barwy czyste i złamane. Pojedynek barw dopełniających „Motyl z bibuły”.

Napisz w zeszycie co to są barwy dopełniające.

Dalej pracuj wyklejając z bibuły lub paskami motyla, zrób zdjęcie i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

WYCHOWANIE FIZYCZNE  EMAIL NAUCZYCIELA  opalw-f8a@wp.pl

GRUPA DZIEWCZĄT

wtorek

Temat: Wydłużamy czynnie kręgosłup

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem na plecach, nogi wyprostowane i złączone, ręce wyprostowane leżą na podłodze za głową.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie się przez sięganie rękoma, jak najdalej za głowę, a stopami w przeciwną stronę - 10 powtórzeń.

Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, ręce wyprostowane wyciągnięte w górę.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie raz prawej, raz lewej ręki - 10 powtórzeń na każdą rękę.

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, dłonie oparte na biodrach z tyłu pleców.
Ćwiczenie:
naciskanie rękoma na biodra z maksymalne wyciągnięciem głowy w górę -                       

10 powtórzeń.

Ćwiczenie 4
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny tyłem do ściany, ręce wyprostowane wyciągnięte w górę przylegają do ściany.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie rąk w górę bez odrywania ich od ściany -  10 powtórzeń.

Temat: Wzmacniamy mięśnie posturalne.

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę, ręce w pozycji "skrzydełek" (dotykają barków).
Ćwiczenie:
wysuwanie głowy w przód i cofanie jej - czas wykonania 1 min.

Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę, ręce w pozycji "skrzydełek" (dotykają barków).
Ćwiczenie:
skłon głowy w tył i powrót do pozycji głowy prostej - czas wykonania 1 min.

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę , palce dłoni splecione na karku (z tyłu głowy), łokcie szeroko.
Ćwiczenie:
spychanie rękoma głowy w przód, głowa oporuje -  czas wykonania 1 min.                    

Ćwiczenie 4
Pozycja wyjściowa: Klęk podparty dłonie zwrócone palcami do środka.
Ćwiczenie:
ugięcie rąk, jak przy "pompce" z dotknięciem brodą do podłoża - 20 powtórzeń.

czwartek

Tremat: Poznajemy zasady gry w korfballa.
Korfball- to gra zespołowa wymyślona w Holandii na początku XX wieku i wprowadzona do szkół w Amsterdamie w 1902r.
Obejrzyjcie przesłane przeze mnie filmiki otwierając w Internecie niżej podane linki.
KorfbalI . Co to takiego? - filmik
https://www.youtube.com/watch?v=UevevMlVYTA
Jak się gra w korfball? - filmik
https://www.youtube.com/watch?v=P44PyYlLjIs

Następnie porzucajcie do celu dowolną piłką wykorzystując kosz lub inny pojemnik.

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA bajkowa.98@wp.pl

GRUPA CHŁOPCÓW

wtorek

Temat: Wydłużamy czynnie kręgosłup

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem na plecach, nogi wyprostowane i złączone, ręce wyprostowane leżą na podłodze za głową.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie się przez sięganie rękoma, jak najdalej za głowę, a stopami w przeciwną stronę - 10 powtórzeń.

Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, ręce wyprostowane wyciągnięte w górę.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie raz prawej, raz lewej ręki - 10 powtórzeń na każdą rękę.

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, dłonie oparte na biodrach z tyłu pleców.
Ćwiczenie:
naciskanie rękoma na biodra z maksymalne wyciągnięciem głowy w górę -                       

10 powtórzeń.

Ćwiczenie 4
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny tyłem do ściany, ręce wyprostowane wyciągnięte w górę przylegają do ściany.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie rąk w górę bez odrywania ich od ściany -  10 powtórzeń.

Temat: Wzmacniamy mięśnie posturalne.

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę, ręce w pozycji "skrzydełek" (dotykają barków).
Ćwiczenie:
wysuwanie głowy w przód i cofanie jej - czas wykonania 1 min.

Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę, ręce w pozycji "skrzydełek" (dotykają barków).
Ćwiczenie:
skłon głowy w tył i powrót do pozycji głowy prostej - czas wykonania 1 min.

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę , palce dłoni splecione na karku (z tyłu głowy), łokcie szeroko.
Ćwiczenie:
spychanie rękoma głowy w przód, głowa oporuje -  czas wykonania 1 min.                    

Ćwiczenie 4
Pozycja wyjściowa: Klęk podparty dłonie zwrócone palcami do środka.
Ćwiczenie:
ugięcie rąk, jak przy "pompce" z dotknięciem brodą do podłoża - 20 powtórzeń.

czwartek

Tremat: Poznajemy zasady gry w korfballa.
Korfball- to gra zespołowa wymyślona w Holandii na początku XX wieku i wprowadzona do szkół w Amsterdamie w 1902r.
Obejrzyjcie przesłane przeze mnie filmiki otwierając w Internecie niżej podane linki.
KorfbalI . Co to takiego? - filmik
https://www.youtube.com/watch?v=UevevMlVYTA
Jak się gra w korfball? - filmik
https://www.youtube.com/watch?v=P44PyYlLjIs

Następnie porzucajcie do celu dowolną piłką wykorzystując kosz lub inny pojemnik.

TECHNIKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl
26-30.10.2020r.

Temat: Wynalazek Chińczyków, który ułatwia nam życie.

Przeczytaj temat w podręczniku, strona 67.

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA    justynaenglishclasses@gmail.com

27.10.2020r.(wtorek)

Subject: The Evolution Magazine.-ćwiczenia komunikacyjne.

-powtórz konstrukcję there is oraz there are (kserówka w zeszycie)

-napisz pod tematem pięć prawdziwych i fałszywych zdań o twojej szkole. Użyj konstrukcji there is/there are np. There are a lot of students at my school.

-wykonaj w ćwiczeniówce zadania 1, 2 i 3 strona 17.

28.10.2020r.(środa)

Subject: A healthy diet.-zdrowa dieta, praca z tekstem.

-przepisz pod tematem słówka z ostatniej kolumny z podręcznika na stronie 27 (healthy eating). Wymowę ćwicz na quizlet: https://quizlet.com/242107834/unit-2-evolution-plus-2-flash-cards/

-przeczytaj tekst ćwiczenie 2 na stronie 25 i odpowiedz w zeszycie na sześć pytań do tekstu.

-wykonaj w ćwiczeniówce ćwiczenia 1 i 2 strona 18.

30.10.2020r.(piątek)

Subject: Revision-powtórzenie wiadomości z rozdziału 2.

-wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5 i 6 strona 26 z podręcznika. Jeśli chcesz prześlij odpowiedzi do sprawdzenia na mojego e-maila.

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com

26.10.2020 (poniedziałek)

Temat: Czynności życiowe organizmów.

Przeczytajcie temat ze str. 42. W zeszycie zapiszcie jakie są czynności życiowe organizmów. Wykonajcie zad. 2 i 3 ze str. 46. Wykonanych notatek nie musicie mi przesyłać, sprawdzę je kiedy spotkamy się w szkole.