strona główna

Praca domowa klasa 5b


ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE

EMAIL NAUCZYCIELA  i.fijalkowska@op.pl

25.05.2020 r.

Uczniów którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne proszę o wykonanie kart pracy wysłanych na ich adresy e- mail.

JĘZYK POLSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA  annakozek2@gmail.com

25.05.2020r.

Temat: Sprawdzian z rozdziału „Herosi mitów i legend”.

Sprawdzian zostanie przesłany na e-maila do każdego ucznia o godz. 11.30 (szczegółowe informacje w e- mailu).

Temat: Słownik frazeologiczny.

Przeczytaj i zapisz definicję: słownik frazeologiczny (podręcznik do nauki o języku, str. 159).

Wykonaj pisemnie ćw. 1,3,4, str.158-160 (podręcznik do nauki o języku) i ćw. 1,3,4,str.47-48 (zeszyt ćwiczeń).

26.05.2020r.

Temat: Rady dla piszących dedykację i wywiad.

Przeczytaj z podręcznika do literatury rady dla piszących dedykację (str. 239).

Wykonaj pisemnie zad. 10, str. 239.

Zapisz notatkę do zeszytu na temat wywiadu (przesłana na e-maila do każdego ucznia).

Zapisz rozwiązanie zad.11, str.239 lub wywiad (z mamą lub inną osobą).  

27.05.2020r.

Temat: Odgłosy świata – Jan Twardowski „Klasówka z religii”.

Zastanów się, jakie odgłosy codziennej rzeczywistości słyszysz każdego dnia (np. śpiew ptaków, szum wiatru, szelest odwracanych stron książek, warkot samochodów, dzwonki rowerów, szczekanie psa itp.).

Przeczytaj wiersz „Klasówka z religii” (podręcznik do literatury, str.240).

Wykonaj pisemnie zad.1,str.240.

Zapisz rozwiązanie zad.2, str. 240 (Osoba mówiąca zwraca się do Boga: „Modlitwa głuchego, który otrzymał słuch./Dziękuję Ci, że otrzymałem słuch…” Wypowiedź ma charakter dziękczynnej modlitwy)  i zad. 3,str.240 (dźwięki wydawane przez ludzi: jęk, tupot, wrzask, krzyk, bełkot, szept, płacz; dźwięki wydawane przez zwierzęta: jęk, tupot, tętent, bek, głos, wrzask, ryk, świst, krzyk, gwizd, cykanie; dźwięki wydawane przez przedmioty: brzęk, łoskot, łomot, grzmot, stukot, trzask, huk, rumor, turkot, zgrzyt, gwizd, dzwonienie).

Dobierz do podanych definicji słowa z wiersza (zad. 4) i zapisz rozwiązanie: 1 – tętent, 2- klekot, 3- bełkot, 4- turkot.

Zapisz definicję wyrazów dźwiękonaśladowczych z ramki Zapamiętaj! (str.242) i podaj przykłady wyrazów bliskoznacznych do słowa płakać, które swoim brzmieniem naśladują różne rodzaje płaczu (np. buczeć, kwilić, szlochać, ryczeć, łkać, beczeć) oraz gatunki ptaków, których nazwy mają charakter wyrazów dźwiękonaśladowczych (np. kukułka, gęś, derkacz, bekas, turkawka).

Wykonaj pisemnie zad. 8,str. 242.

Dla chętnych: Zadanie projektowe, str. 242.

29.05.2020r.

Temat: Czy „cień” rymuje się z „wiem”?- Józef Ratajczak „ Cień na ścianie”.

Przeczytaj wiersz „Cień na ścianie” (podręcznik do literatury, str.243).

Zapisz w zeszycie związki wyrazowe z wyrazem „cień”: blaski i cienie czegoś – dobre i złe strony czegoś; usunąć się w cień – usunąć się na plan dalszy; bać się własnego cienia- być podejrzliwym, lękliwym, ostrożnym; chodzić za kimś jak cień- towarzyszyć komuś wszędzie).

Wykonaj pisemnie zad. 1,str.244 (W wierszu zastosowano ożywienie. Cień zachowuje się jak istota żywa – chodzi, siada, rusza się , zamienia w zwierzęta i baśniowe stwory) i zad.2 ( Osoba mówiąca w wierszu tworzyła z cienia na ścianie niezwykłe obrazy pobudzające jej wyobraźnię).

Zapisz notatkę do zeszytu z ramki Zapamiętaj! (str. 244).

Wypisz z wiersza przykłady rymów dokładnych (cień – dzień/ przestanie – ścianie/ paluchy- duchy)  i niedokładnych ( zając- napadają/ znika – muzyka/ drzwi – śni).

Wykonaj pisemnie zad. 6 i 7, str. 244.

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl

26.05.2020 (wtorek)

Temat: Rozbicie dzielnicowe - Państwo zakonu krzyżackiego i najazd mongolski

1.Przeczytaj informacje z podręcznika, s. od 179 do 181.

2.Zapisz w zeszycie:

W 1226 roku książę Konrad Mazowiecki zawarł umowę z Krzyżakami, których sprowadził do Polski, by odpierali najazdy pogańskich Prusów, nadał im ziemię chełmińską. W ciągu kilkudziesięciu lat na podbitych ziemiach pruskich zakon krzyżacki zbudował silne państwo. Piastowscy książęta dzielnicowi nie przez długi czas nie dostrzegali zagrożenia i wspierali działania Krzyżaków. Na początku XIII wieku w środkowej Azji powstało potężne imperium Mongołów, zwanych Tatarami. W 1241 roku wojska mongolskie na ziemie polskie, spalili Sandomierz i Kraków oraz pomniejsze grody. Polskie rycerstwo pod wodzą księcia śląskiego Henryka Pobożnego poniosło klęskę w bitwie pod Legnicą.

3.Wykonaj zadanie 3 i 4 w zeszycie ćwiczeń i prześlij do sprawdzenia razem z notatką.

28.05.2020

Temat: Gospodarka Polski dzielnicowej

Zapisz w zeszycie:

W okresie rozbicia dzielnicowego do Polski zaczęli napływać osadnicy z zachodu, głównie z Niemiec. Posługiwali się oni własnym prawem osadniczym, które w Polsce nazwano prawem niemieckim. Na prawie niemieckim lokowano (zakładano) nowe miasta i wsie. Dzięki temu nastąpił ogromny postęp w gospodarce ziem polskich: lasy zamieniano na pola uprawne, wprowadzono nowe narzędzia i urządzenia, a także nową metodę uprawy - trójpolówkę.

Napisz w zeszycie co to jest trójpolówka, wykonaj zadanie 2 w zeszycie ćwiczeń i prześlij z notatką do sprawdzenia.

Dla lepszego zrozumienia przeczytaj informacje z podręcznika, s. 182 i część s. 183.

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA  geografia.ciepielow@gmail.com

26.05.2020.przeczytajcie temat 23 w podręczniku „Pustynie gorące i lodowe”, korzystając z tematu wykonajcie polecenia:
1. Opisz jak wygląda życie i gospodarowanie ludzi na pustyni gorącej.
2. Opisz klimat na Antarktydzie.
Odpowiedzi należy wysłać do oceny na mój adres e-mail, koniecznie podpisane.

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  katarzyna.rucinska@poczta.onet.eu

25 maj 2020r.

Przypomnienie wiadomości o czasie Present Simple.

Te czas był bardzo dokładnie omawiany w tym roku szkolnym. Waszym zadanie jest odszukanie informacji na ten temat w zeszycie, bądź w Internecie i zapisanie w zeszycie lub wklejenie informacji na temat:

- jak tworzymy zdanie twierdzące w czasie Present Simple;

- jaką końcówkę dodajemy do czasownika, gdy podmiot zdania jest w 3 osobie liczby pojedynczej;

- jakie są zasady dodawania tej końcówki.

Te wszystkie informacje znajdziecie w swoim zeszycie. Pod tym tematem lekcji zapiszcie je jeszcze raz, ale tylko te informacje wskazane powyżej. Pytaniem i przeczeniem zajmiemy się później.

26 maja 2020r

Present Simple vs Present Continuous – porównanie czasów.

Czasu Present Simple używamy, kiedy mówimy o czymś co np. zwykle dzieje się w naszym życiu:

I usually drink milk for breakfast.  Ja zwykle piję mleko na śniadanie.

Czasu Present Continuous używamy, gdy mówimy co robimy w danej chwili.

I am drinking tea for breakfast now.    Piję herbatę na śniadanie teraz.

Typowe przysłówki częstotliwości i wyrażenia przysłówkowe w czasie Present Simple to:

Always - zawsze, often - często, usually - zwykle, sometimes - czasami, every day – codziennie.

W czasie Present Continuous najczęściej pojawia się:

Now  - teraz, at  the moment – w tej chwili

Wykonajcie zadanie 5 w podręczniku (Unit 6, Lesson 2).

Pierwszy przykład wykonamy razem.

W nawiasie są czasowniki, które należy wstawić w czasie Present Simple lub Present Continuous.

W pierwszym zdaniu pojawia się usually, więc już wiemy, że powinien być czas Present Simple. Jeśli przypomnieliście sobie informacje o tym czasie, o co prosiłam w poprzedniej lekcji, to wiecie, że gdy podmiotem jest I to czasownik pozostaje w formie bezokolicznika.

I usually play computer games. Zwykle gram w gry komputerowe.

W drugim zdaniu mamy now więc będzie to zdanie w czasie Present Continuous bo czynność dzieje się teraz.

Now I am playing computer games at my friend s house. Teraz gram w gry komputerowe u kolegi w domu.

Kolejne przykłady wykonajcie samodzielnie i prześlijcie na mój adres e-mail.

29 maj 2020r.

Kinds of music – gatunki muzyki.

Przepiszcie rodzaje muzyki z ćwiczenia 1 i Przetłumaczcie na język polski, korzystając ze słowniczka.

Wysłuchajcie tekstu (strefa ucznia Macmillan) i przeczytajcie głośno.

Posłuchajcie historyjki w ćwiczeniu 2 i uzupełnijcie brakującymi zdaniami.

Wykonaj zadanie 1 z tego tematu w zeszycie ćwiczeń.

MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  graziakot@interia.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

T: Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę dziesiętną.

Celem tej lekcji jest kształtowanie umiejętności dzielenia liczb dziesiętnych. Lekcję rozpoczynamy od rozwiązania dwóch zadań wprowadzających ze strony 224 i 225, dotyczących dzielenia liczb dziesiętnych. Pierwsze z tych zadań odwołuje się do dzielenia odcinka o podanej długości, drugie – do dzielenia wielkości wyrażonej w kilogramach na równe porcje. W każdym z tych zadań przedstawiono dwa sposoby rozwiązania. Drugi sposób na przykładzie wielkości mianowanych przygotowuje do zamiany ilorazu liczb dziesiętnych na iloraz liczb naturalnych.

W zeszytach zapiszcie: Aby podzielić liczbę dziesiętną przez liczbę dziesiętną, trzeba pomnożyć dzielną i dzielnik przez 10 albo przez 100, albo przez 1000, albo przez …, tak aby pomnożony dzielnik stał się liczbą naturalną, a następnie wykonać dzielenie przez liczbę naturalną.

Rozwiązujemy zad. 15-20/226/P. Poprawność wykonywanych działań warto sprawdzić za pomocą mnożenia.

Zadania z podręcznika przyślijcie jako załącznik na mojego maila, który znajduje się na stronie szkoły.W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

26.05.2020 (wtorek)

T: Dzielenie liczb dziesiętnych – ćwiczenia.

Zapiszcie w zeszytach:

Aby podzielić liczbę dziesiętną przez:

0,1 wystarczy przesunąć przecinek w tej liczbie o jedno miejsce w prawo;

0,01 wystarczy przesunąć przecinek w tej liczbie o dwa  miejsca w prawo;

0,001 wystarczy przesunąć przecinek w tej liczbie o trzy miejsca w prawo.

Tę lekcję poświęcimy na dzielenie liczb dziesiętnych przez 0,1; 0,01; 0,001, …

Wykonujemy zad. 21-24 oraz zad. 12-16 i Co było na lekcji? s. 64-67 w zeszycie ćwiczeń.

Zadania z zeszytu ćwiczeń przyślijcie jako załącznik na mojego maila, który znajduje się na stronie szkoły.W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

27.05.2020 (środa)

T: Zastosowanie dzielenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Celem dzisiejszej lekcji jest stosowanie dzielenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych. Aby pokazać przydatność umiejętności dzielenia liczb dziesiętnych warto zrealizować zadania dotyczące różnych sytuacji praktycznych. Proszę wykonać zad. 25-35/227-228/P.

Wskazówki:

Zad. 29 – proszę skorzystać z takiej zależności, iloraz 18,45m:0,45m – opisuje liczbę odstępów między kolejnymi begoniami. W dostrzeżeniu, że liczba odstępów jest o jeden mniejsza od liczby begonii, przydatny może być poniższy rysunek:

B---------------------B

B---------------------B-----------------------B

B---------------------B-----------------------B-------------------------B-----------------------------B

Zad. 31-32 – prowadzą do dzielenia z resztą;

Zad. 34 – w tym zadaniu chodzi o najniższy koszt zakupu tej samej masy proszku.

Zadania z podręcznika przyślijcie jako załącznik na mojego maila, który znajduje się na stronie szkoły.W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

29.05.2020 (piątek)

T: Zastosowanie dzielenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych – ćwiczenia.

Nadal  będziemy stosować dzielenie liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Proszę wykonać zad. 17-21 i Co było na lekcji? s. 67-69 w zeszycie ćwiczeń oraz Co umiem? s. 228/P.

Zadania z podręcznika przyślijcie jako załącznik na mojego maila, który znajduje się na stronie szkoły.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com

25.05.2020 (poniedziałek)

Temat: Budowa kwiatu.

Temat znajduje się w podręczniku na str. 145. Dzisiaj zajmiemy się głównie budową kwiatu,  o rozmnażaniu się roślin okrytonasiennych będzie na następnej lekcji. Zapiszcie w zeszytach: Do najważniejszych cech roślin okrytonasiennych należy wytwarzanie kwiatów oraz owoców. Kwiat składa się z okwiatu (kielich i korona) oraz słupka i pręcików osadzonych na dnie kwiatowym. Okwiat składa się z kolorowych płatków korony oraz umieszczonego na dole, zielonego kielicha. Funkcją okwiatu jest ochrona pręcików i słupków oraz przywabianie zwierząt zapylających. Przerysujcie proszę kwiat ze strony146 i podpiszcie wszystkie elementy, z których się składa.

TECHNIKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl

18-29.05.2020r.

Temat: Metale wokół nas.                            

 Sposób i technika wykonania drzewka szczęścia dowolna. Możesz skorzystać z pomysłów    przedstawionych w filmikach :
 https://www.youtube.com/watch?v=AcL6oO7RZqk

https://www.youtube.com/watch?v=2E4NT-PBSVU

https://www.youtube.com/watch?v=LhtfXrvW6_A

Możesz wykonać drzewko bez ozdób na ocenę  4.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  bednarczyk.alicja7@gmail.com

26.05.20. (wtorek)

Temat: Utrwalenie wiadomości z rozdziału V.

Napisz odpowiedź  na 5 wybranych przez siebie pytań (katechizm  str 108); przy odpowiedzi wpisz numer pytania z książki i prześlij na mojego e-maila.

29.05.20. (piątek)

Katecheza 47 – Jezus uzdrawia i odpuszcza grzechy.Przeczytaj temat z katechizmu (str 110, 111) i z jego pomocą wykonaj ćwiczenie 1 (ćwiczeniówka str. 96).

W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Pamiętajcie tego dnia, aby pomodlić się do Ducha Świętego o udzielenie potrzebnych darów, które umacniają nas w chrześcijańskim życiu.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  EMAIL NAUCZYCIELA aga857@interia.eu

28.05.2020r. Zrozumieć siebie i innych. W okresie dojrzewania nastrój może się często zmieniać. Przeżywanie emocji nie jest złe. Ważne, by swoim zachowaniem nie krzywdzić innych. Zapisz w zeszycie zasady, które ułatwiają życie rodzinne, np. punktualnie wracam do domu, szanuję prawo domowników do ciszy w czasie nocnego wypoczynku.

PLASTYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com

Środa 27.05.2020

Temat: Wierzenia, mity, upodobania starożytnych Greków i Rzymian- „Kolorowa zastawa stołowa na piknik” lub „Abstrakcyjna mozaika”.

Na podstawie Greków i Rzymian, i ich zastaw wykonaj zastawę na piknik lub abstrakcyjną mozaikę. Technika dowolna, format pracy A4.

Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com

Czwartek 28.05.2020

Temat: Majówka w dobrej formie. Formy muzyczne: ABA, rondo, wariacje, kanon.

Napisz notatkę co to są: formy muzyczne ABA, rondo, wariacje, kanon.

Powtórz piosenkę pt. „Rozkołysz pieśnią świat”.

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA   anna.sulima01@gmail.com

25.05.2020r. gr.1
Temat: Poznaj Europę.

1. Przeczytaj temat 27 ze str. 121 – 122
2. W miarę możliwości wykonaj zad. 1 i 2. Cała instrukcja (krok po kroku) w podręczniku.
3. Dla chętnych na ocenę zad. 3 s.122.

28.05.2020r. gr.2
Temat: Poznaj Europę.

1. Przeczytaj temat 27 ze str. 121 – 122
2. W miarę możliwości wykonaj zad. 1 i 2. Cała instrukcja (krok po kroku) w podręczniku.
3. Dla chętnych na ocenę zad. 3 s.122.

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA   bajkowa.98@wp.pl 

W tym tygodniu macie za zadanie w czasie wolnym wybrać sobie dowolna formę rekreacji na świeżym powietrzu np: pojeździć na rowerze, rolkach, deskorolce. Pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Życzę fajnej zabawy.