strona główna

Praca domowa klasa 5a


ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE

EMAIL NAUCZYCIELA  i.fijalkowska@op.pl

25.05.2020 r.

Uczniów którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne proszę o wykonanie kart pracy wysłanych na ich adresy e- mail.

GEOGRAFIA   EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com 

26.05.2020.przeczytajcie temat 23 w podręczniku „Pustynie gorące i lodowe”, korzystając z tematu wykonajcie polecenia:
1. Opisz jak wygląda życie i gospodarowanie ludzi na pustyni gorącej.
2. Opisz klimat na Antarktydzie.
Odpowiedzi należy wysłać do oceny na mój adres e-mail, koniecznie podpisane.

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  katarzyna.rucinska@poczta.onet.eu

27 maj 2020r.

Kinds of music – gatunki muzyki.

Przepiszcie rodzaje muzyki z ćwiczenia 1 i Przetłumaczcie na język polski, korzystając ze słowniczka.

Wysłuchajcie tekstu (strefa ucznia Macmillan) i przeczytajcie głośno.

Posłuchajcie historyjki w ćwiczeniu 2 i uzupełnijcie brakującymi zdaniami.

Wykonaj zadanie 1 z tego tematu w zeszycie ćwiczeń.

28 maj 2020r.

Czas Present Simple i Continuous – użycia.

Czas Present Simple głównie opisuje nam sytuacje rutynowe, przyzwyczajenia i nawyki, np.:

I often drink milk.  Często piję mleko.

Dlatego ten czas często rozpoznajemy po przysłówkach częstotliwości: never, sometimes, often, usually, every day, always …….

Czas Present Continuous opisuje:

 czynności, które dzieją się dokładnie w tej chwili, np.:

She is dancing now.  Ona tańczy teraz. – tu pojawia się często now, at the moment

czynności zaplanowane w niedalekiej przyszłości, np.:

We are leaving tomorrow. Wyjeżdzamy jutro. – tu pojawiają się określenia czasu w przyszłości: tomorrow, on Monday, next week…

Przepiszcie dialog z ćwiczenia 4 (unit 6, lesson 3) w podręczniku do zeszytu. Na niebiesko zamalujcie zdania, które mówią o rutynie i nawykach; na czerwono te, które mówią o czynnościach, które dzieją się dokładnie teraz, a na zielono te, które odnoszą się do przyszłości.

29 maj 2020r.

Pytania w czasie Present Simple i Continuous.

Obejrzyjcie uważnie filmik, w którym dokładnie porównane są te dwa czasy. Zwróćcie szczególną uwagę na pytania.

https://www.youtube.com/watch?v=Menuz6HO-9k

Te dwa czasy były omawiane. Postarajcie się zrobić ćwiczenie 2 unit 6 lesson 3 w ćwiczeniówce. Należy uzupełnić pytania:

- w czasie Present Simple

- w czasie Present Continuous –teraz

- w czasie Present Continuous- przyszłość.

Present Simple:

Do lub does + podmiot + czasownik w bezokoliczniku?

Present Continuous:

Am lub is lub are + podmiot + czasownik z –ing?

Wyraźnie uzupełnijcie pytania, zróbcie zdjęcie i prześlijcie na mój adres e-mail. Wyjaśnię ewentualne błędy.

MATEMATYKA  EMAIL NAUCZYCIELA   Mat.wir2000@interia.pl

Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym.

25.05.2020-poniedziałek

Temat: Zastosowanie mnożenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Celem dzisiejszej lekcji jest stosowanie mnożenia liczb dziesiętnych oraz potęgowania liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Podczas tej lekcji rozwiązujemy zadania: 23-30/str.219-220/P. Są to zadania odnoszące się do sytuacji praktycznych, w których wykorzystujemy mnożenie liczb dziesiętnych. Mają one różny stopień trudności i będziemy je wykonywać w takiej kolejności, w jakiej występują w podręczniku. Proszę również wykonać zadania: 24-27 i Co było na lekcji? str.57-59/ZĆ.

Dla chętnych zadania utrwalające:1-4/str.220/P -  Co umiem?

Rozwiązania zadań: 24-27 i Co było na lekcji? str.57-59/ZĆ wyślij jako załączniki/zdjęcia na e-mail nauczyciela. 

26.05.2020-wtorek

Temat:  Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną.

Celem dzisiejszej lekcji jest kształtowanie umiejętności dzielenia liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną.

Algorytm dzielenia liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną jest działaniem odwrotnym do mnożenia. Lekcję rozpoczynamy od dwóch zadań wprowadzających, na podstawie których spróbujemy sformułować regułę dzielenia liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną. Rozwiązujemy zadania: 1-2/str.221/P.

Analizujemy treść matematyczną w ramce str. 222/P , a następnie zapisz w zeszycie: Dzielenie pisemne wykonujemy tak, jak dzielenie liczb naturalnych. Przecinek w otrzymanym ilorazie stawiamy nad przecinkiem dzielnej.

Proszę  wykonaj zadania:3-6/str.222/P. Końcową część lekcji poświęcimy na dzielenie liczb przez 10,100,1000… Rozwiązujemy zadanie wprowadzające i analizujemy treść matematyczną z ramki na str. 223/P, a następnie wykonujemy zadania:7 i 8 oraz ćwiczenia: 1-8 i Co było na lekcji? str. 60-62/ZĆ.

Rozwiązania zadań: 1-8 i Co było na lekcji? str. 60-62/ZĆ  wyślij jako załączniki na e-mail nauczyciela.  

28.05.2020-czwartek

Temat: Dzielenie liczby naturalnej przez liczbę dziesiętną.

Celem tej lekcji jest kształtowanie umiejętności dzielenia liczby naturalnej przez liczbę dziesiętną.

Lekcję rozpoczynamy od rozwiązania zadań wprowadzających. W pierwszym z tych zadań analizujemy grafy i opisujemy je odpowiednimi równościami, a drugim – obserwujemy serię ilorazów, w których każda kolejna dzielna jest 10 razy mniejsza od poprzedniej, a dzielnik jest 10 razy mniejszy od poprzedniego. W trzecim z tych zadań porównujemy ilorazowo podane liczby. Po wykonaniu zadań wprowadzających analizujemy treść matematyczną zawartą w ramce, a następnie zapisujemy w zeszycie: Aby podzielić liczbę naturalną przez liczbę dziesiętną, trzeba pomnożyć dzielną i dzielnik przez 10 albo przez 100, albo przez 1000, albo przez …., tak, aby pomnożony dzielnik stał się liczbą naturalną, a następnie wykonać dzielenie liczby naturalnej przez liczbę naturalną.

Rozwiązujemy zadania: 9-14/str.224/P i zadania:  9-11 i Co było na lekcji? /str. 62-64/ZĆ.

Rozwiązania zadań: 9-11 i Co było na lekcji? /str. 62-64/ZĆ wyślij jako załączniki na e-mail nauczyciela.  

29.05.2020-piątek

Temat: Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę dziesiętną.

Celem lekcji będzie kształtowanie umiejętności dzielenia liczb dziesiętnych.

Lekcję rozpoczynamy od rozwiązania dwóch zadań wprowadzających ze str.224 i 225/P, dotyczących dzielenia liczb dziesiętnych. Pierwsze z tych zadań odwołuje się do dzielenia odcinka o podanej długości, drugie – do dzielenia wielkości wyrażonej w kilogramach na równe porcje. W każdym z tych zadań przedstawiono dwa sposoby rozwiązania. Drugi sposób na przykładzie wielkości mianowanych przygotowuje do zamiany ilorazu liczb dziesiętnych na iloraz liczb naturalnych. Np.

0,32m:0,04m=32cm:4cm=32:4=8

0,5kg:0,25kg=50dag:25dag=50:25=2

Po wykonaniu zadań wprowadzających analizujemy treść matematyczną zawartą w ramce, a następnie zapisujemy w zeszycie: Aby podzielić liczbę dziesiętną przez liczbę dziesiętną, trzeba pomnożyć dzielną i dzielnik przez 10 albo przez 100, albo przez 1000, albo przez …., tak, aby pomnożony dzielnik stał się liczbą naturalną, a następnie wykonać dzielenie liczby przez liczbę naturalną.

Proszę rozwiązać zadania:15-18/str.226/P oraz ćwiczenia:12-14 i Co było na lekcji?/str.64-65/ZĆ.

Rozwiązania zadań:12-14 i Co było na lekcji?/str.64-65/ZĆ wyślij jako załączniki na e-mail nauczyciela.  

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA adygas.bio@gmail.com

28.05.2020 (czwartek)

Temat: Nasiona i owoce roślin okrytonasiennych.

Przeczytajcie temat z podręcznika str. 150. Przerysujcie rysunek przedstawiający budowę nasienia str. 150 i podpiszcie elementy, z których się składa. Zapiszcie w zeszytach: Do kiełkowania nasion niezbędne są odpowiednie warunki : woda, tlen i właściwa temperatura. Wykonaj zadanie: Przyporządkuj opisy do elementów budowy nasienia. A) zarodek, B) bielmo, C) łupina nasienna, D) liścień. Materiał odżywczy dla zarodka …….,  liść zarodka …….., zaczątek przyszłej rośliny …….., ochronna osłona nasienia …… Zadanie prześlij do środy, jest to praca na ocenę.

HISTORIA EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl

25.05.2020

Temat: Rozbicie dzielnicowe

Temat dzielimy na dwie części. Dziś zajmiemy się rozdziałami: Księstwa dzielnicowe, Osłabienie Polski, Brandenburgia, Sąsiedztwo z Prusami.

1. Przeczytaj z podręcznika informacje dotyczące wymienionych rozdziałów.

2. Przepisz notatkę do zeszytu:

W 1138 roku ziemie polskie zostały podzielone między synów Bolesława Krzywoustego. W dziejach Polski rozpoczął się trwający ponad 150 lat okres rozbicia dzielnicowego. Piastowscy książęta często toczyli między sobą wojny. Pod koniec XII wieku została obalona zasada senioratu. Z upływem lat dzielnice ulegały kolejnym podziałom na coraz mniejsze księstwa. Osłabło znaczenie Polski w stosunkach z innymi państwami, których władcy uzależniali od siebie książąt seniorów. Władcy marchii brandenburskiej uzyskali zwierzchnictwo lenne nad Pomorzem Zachodnim. Z czasem pogańskie plemiona Prusów i Litwinów zaczęły najeżdżać i rabować ziemie polskie, głównie Mazowsze

Wykonaj zadanie 2. w zeszycie ćwiczeń i wyślij do sprawdzenia razem z notatką.

26.05.2020 (wtorek)

Temat: Rozbicie dzielnicowe - Państwo zakonu krzyżackiego i najazd mongolski

Przeczytaj informacje z podręcznika, s. od 179 do 181.

Zapisz w zeszycie:

W 1226 roku książę Konrad Mazowiecki zawarł umowę z Krzyżakami, których sprowadził do Polski, by odpierali najazdy pogańskich Prusów, nadał im ziemię chełmińską. W ciągu kilkudziesięciu lat na podbitych ziemiach pruskich zakon krzyżacki zbudował silne państwo. Piastowscy książęta dzielnicowi nie przez długi czas nie dostrzegali zagrożenia i wspierali działania Krzyżaków. Na początku XIII wieku w środkowej Azji powstało potężne imperium Mongołów, zwanych Tatarami. W 1241 roku wojska mongolskie na ziemie polskie, spalili Sandomierz i Kraków oraz pomniejsze grody. Polskie rycerstwo pod wodzą księcia śląskiego Henryka Pobożnego poniosło klęskę w bitwie pod Legnicą.

Wykonaj zadanie 3 i 4 w zeszycie ćwiczeń i prześlij do sprawdzenia razem z notatką.

TECHNIKA  EMAIL  NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl  

18-29.05.2020r.

Temat: Metale wokół nas.                            

 Sposób i technika wykonania drzewka szczęścia dowolna. Możesz skorzystać z pomysłów    przedstawionych w filmikach :
 https://www.youtube.com/watch?v=AcL6oO7RZqk

https://www.youtube.com/watch?v=2E4NT-PBSVU

https://www.youtube.com/watch?v=LhtfXrvW6_A

Możesz wykonać drzewko bez ozdób na ocenę  4.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  bednarczyk.alicja7@gmail.com

26.05.20.

Temat: Utrwalenie wiadomości z rozdziału V.

Napisz odpowiedź  na 5 wybranych przez siebie pytań (katechizm  str 108); przy odpowiedzi wpisz numer pytania z książki i prześlij na mojego e-maila.

Katecheza 47 – Jezus uzdrawia i odpuszcza grzechy.

Przeczytaj temat z katechizmu (str 110, 111) i z jego pomocą wykonaj ćwiczenie 1 (ćwiczeniówka str. 96).

W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Pamiętajcie tego dnia, aby pomodlić się do Ducha Świętego o udzielenie potrzebnych darów, które umacniają nas w chrześcijańskim życiu.

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com

Środa 27.05.2020

Temat: Majówka w dobrej formie. Formy muzyczne: ABA, rondo, wariacje, kanon.

Napisz notatkę co to są: formy muzyczne ABA, rondo, wariacje, kanon.

Powtórz piosenkę pt. „Rozkołysz pieśnią świat”.

PLASTYKA  EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com

Czwartek 28.05.2020

Temat: Wierzenia, mity, upodobania starożytnych Greków i Rzymian- „Kolorowa zastawa stołowa na piknik” lub „Abstrakcyjna mozaika”.

Na podstawie Greków i Rzymian, i ich zastaw wykonaj zastawę na piknik lub abstrakcyjną mozaikę. Technika dowolna, format pracy A4.

Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ  m.kominek3@gmail.com

Wtorek 26.05.2020

Temat: Czy książka może przegrać z komputerem i telewizją?

Napisz notatkę na ten temat i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  anna.sulima01@gmail.com

29.05.2020r.
Temat: Podróże z Google Earth.

1. Przeczytaj uważnie temat 26 ze str. 118 – 120
2. W miarę możliwości wykonaj wszystkie polecenia oznaczone czerwonym trójkątem. Cała instrukcja (krok po kroku) w podręczniku.
3. Wykonaj zadanie 1,2 str. 120.
4. Dla chętnych na ocenę. Nagraj w tym programie spacer po ryneczku w Lipsku lub w Zwoleniu a następnie nagraj własnym telefonem lub programem z komputera i wyślij do sprawdzenia.

JĘZYK POLSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA  jbroda026@gmail.com

25 – 26.05.2020       Temat:  Które cechy Stasia pomogły dzieciom uratować się po porwaniu i ucieczce? Charakterystyka Stasia Tarkowskiego.

Szczegółowe materiały do lekcji – notatki, krzyżówki, karty pracy zostaną przesłane na maile wszystkich uczniów.

Zapisz w karcie pracy 1 i 2 informacje dotyczące bohatera.

Przypomnij zasady redagowania charakterystyki podręcznik do literatury str. 160-161 oraz  zajrzyj na stronę http://scholaris.pl/resources/run/id/51504 .

Wykonaj w zeszycie polecenie 28, str. 310 podręcznik do literatury.

Zredaguj dłuższą pracę: Czy Staś Tarkowski byłyby dla mnie prawdziwym przyjacielem? Napisz charakterystykę bohatera. Pamiętaj o zasadach tworzenia pracy. Prace prześlij do sprawdzenia.

27.05.2020      Temat: Afrykańskie safari, czyli egzotyka w powieści ,, W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza.

 Karty pracy i załączniki do zajęć zostaną przesłane na mail każdego ucznia.

Zapisz w zeszycie poniższe informacje ( znaczenie słów na podstawie słownika języka polskiego):

egzotyka – ogół cech właściwych krajom o całkowicie odmiennym klimacie i cywilizacji; odrębność, obcość;

flora – ogół wszystkich gatunków roślin;

fauna – ogół zwierząt, świat zwierząt charakterystycznych dla danego terytorium, środowiska;

Zapoznaj się z informacjami o Afryce – załącznik nr 1.

Przygotuj materiały pokazujące Afrykę oczyma Stasia i Nel. W tym celu zbierz informacje i uzupełnij kartę pracy. Prześlij do sprawdzenia.

Wybierz  zwierzę lub roślinę, z którymi zetknęły się dzieci podczas swojej podróży. Opisz je. Prześlij do sprawdzenia.

28.05.2020    Temat:  Do jakiego gatunku należy książka ,, W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza?

Karty pracy i załączniki do zajęć zostaną przesłane na mail każdego ucznia.

Rozwiąż krzyżówkę – karta pracy nr 1.

Zapoznaj się z wiadomościami w Załączniku nr 1. Uzupełnij brakujące informacje i zapamiętaj je.

Udziel krótkiej odpowiedzi na pytanie: Czy powieść Henryka Sienkiewicza spełniła Twoje oczekiwania? Napisz, co było interesujące, a co uważasz za zbędne.

29.05.2020r. Temat: Test czytania ze zrozumieniem na podstawie fragmentu książki ,,W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza.

Na maile uczniów o godz. 9:00 zostanie przesłany test.

WYCHOWANIE FIZYCZNE  EMAIL NAUCZYCIELA  iwona.giem65@gmail.com

Kontynuujemy test sprawności fizycznej K. Zuchory – prowadzimy dokumentację, przesyłamy zdjęcie lub informację na mail nauczyciela.

Wybierz jedną z podanych dyscyplin sportowych i przygotuj do niej zestaw ćwiczeń.

Do wybranej gry zespołowej wyszukaj 5 ćwiczeń utrwalających technikę i taktykę gry:

- mini-siatkówka;

- mini-koszykówka;

- mini-piłka ręczna;

- mini-piłka nożna.

Ćwiczenia gimnastyczne – jedno z poleceń do wyboru:

- 5 ćwiczeń z elementami relaksacji;

- zestaw ćwiczeń przy muzyce  z elementami aerobiku (film);

- piramidy – 3 przykłady (bardzo proste),

- 5 ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała.

Lekka atletyka – tor przeszkód kształtujący poszczególne cechy motoryczne: siłę, zwinność, szybkość, moc.

Gry i zabawy z elementem rywalizacji – 5 zabaw.

Zestaw ćwiczeń w formie pisemnej lub filmu wysyłacie do 10.06.2020r. Można go przygotować indywidualnie lub w grupach do trzech osób. Praca ta będzie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.