strona główna

Praca domowa klasa 5a


KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W CIEPIELOWIE

02 listopada 2020r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Od 03 listopada 2020r. nauczanie zdalne w klasach IV-VIII odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Office 365 Teams. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne w wymiarze zgodnym z obowiązującym planem lekcji i programem nauczania. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj .korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz koła zainteresowań odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość po uzgodnieniu z Rodzicem.

PRZYPOMINAM !

Udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest realizacją obowiązku szkolnego. Na lekcjach będzie sprawdzana obecność. Za nieusprawiedliwioną nieobecność, uczeń otrzyma punkty ujemne z zachowania, zgodnie z WZO. Jednostka lekcyjna w formie zdalnej trwa 30 minut. Pozostały czas tj. 15 minut + czas planowej przerwy, uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na odpoczynek, posiłek i przygotowanie do kolejnych zajęć. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów przez 45 minut Wychowawcy we współpracy z nauczycielami monitorują udział uczniów swojej klasy w nauczaniu zdalnym, o występujących trudnościach informują dyrektora szkoły. Uczeń biorący udział w lekcjach on-line, powinien stosować się do poleceń nauczyciela. Aplikacja Teams służy do prowadzenia zajęć lekcyjnych i do komunikowania się nauczyciela z uczniami. Nie może służyć do kontaktów towarzyskich między uczniami. Obowiązuje zakaz nagrywania lekcji.

Godziny lekcyjne i przerwy w nauczaniu zdalnym.

1.     800 - 830

830 – 855 – przerwa

2.     855 - 925

925 – 950 – przerwa

3.     950 - 1020

1020 – 1050 – długa przerwa

4.     1050 - 1120

1120 – 1150 – długa przerwa

5.     1150 - 1220

1220 – 1245 – przerwa

6.     1245 - 1315

1315 – 1340 – przerwa

7.     1340 - 1410

Zapraszamy Rodziców do współpracy i wsparcia szkoły w tym trudnym okresie. Jestem przekonana, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu, przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie, bo Naszym najważniejszym celem jest dobro i zdrowie dzieci.

                                                                                             Z poważaniem

                                                                         Małgorzata Rusinowska – Dyrektor ZSP

MATEMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  graziakot@interia.pl

26.10.2020 r.( poniedziałek)

W zeszytach codziennie zapisujecie temat lekcji i bieżącą datę.

Temat: Różne sposoby zapisu masy i długości. Zamiana postaci dwumianowanej na dziesiętną oraz dziesiętnej na dwumianowaną.

Cele lekcji:

Wprowadzenie pojęcia liczby dziesiętnej.

Przedstawienie możliwości zapisu ułamka zwykłego o mianowniku 10, 100, 1000 …, w postaci liczby dziesiętnej i odwrotnie.

 

Zapiszcie w zeszycie treść matematyczną z ramki ze strony 53 z podręcznika oraz uważnie przeczytajcie treść z ramki ze strony 54 z podręcznika.

Aby zrozumieć pojęcia: postać dwumianowana i jednomianowana można wykonać  zadanie wprowadzające, w którym ceny są zapisane w postaci jednomianowanej. Abyście mogli odpowiedzieć na pytania sformułowane w zadaniu, należy posłużyć się zarówno złotymi, jak i groszami, a więc bez problemu przejdziecie z postaci jednomianowanej na dwumianowaną.

Proszę wykonać zad. 1-7/54-55/P oraz zad. 1-5 i Co było na lekcji?/41-42/ ZĆ.

Zadania z zeszytu ćwiczeń proszę przysłać dzisiaj do sprawdzenia na pocztę. W razie jakichkolwiek wątpliwości i trudności proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

27.10.2020 r.( wtorek)

Temat: Zamiana wyrażeń dwumianowanych – ćwiczenia.

Cel lekcji:

Kształtowanie umiejętności zamiany jednostek masy i długości.

Dzisiaj na lekcji rozwiązujemy zadania 8-13/55-56/P związane z zamianą jednostek masy i długości. Podczas zamiany jednostek w zapisach wielkości będziecie wykorzystywać liczby dziesiętne. Rozwiążcie również zad. 6-11 i Co było na lekcji?/43-44/ZĆ.

Zadania z zeszytu ćwiczeń proszę przysłać dzisiaj do sprawdzenia na pocztę. W razie jakichkolwiek wątpliwości i trudności proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

28.10.2020 r.( środa)

Temat: Zastosowanie zamiany wyrażeń dwumianowanych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Cel lekcji:

Wykorzystywanie umiejętności zamieniania wyrażeń dwumianowanych na jednomianowane do rozwiązywania zadań tekstowych.

Lekcję rozpoczynamy od rozwiązania zadania, w którym macie zamienić jednostki masy i długości oraz porównać wielkości podane z wykorzystaniem zapisu liczby w postaci dziesiętnej. Następnie analizujemy treść matematyczną zamieszczoną w ramce, dotyczącą porównywania liczb zapisanych w postaci dziesiętnej. W dalszej części lekcji rozwiązujemy zadania 15-20 związane z zamianą jednostek masy i długości.

Wskazówki:

Zad. 16,17 – należy wyrazić wielkości w tych samych jednostkach.

Proszę również  wykonać zad. 12-16  i Co było na lekcji?/45-46/ZĆ.

Zadania z zeszytu ćwiczeń proszę przysłać dzisiaj do sprawdzenia na pocztę. W razie jakichkolwiek wątpliwości i trudności proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

30.10.2020 r.( piątek)

Temat: Dodawanie wyrażeń dwumianowanych.

Cel lekcji: kształtowanie umiejętności dodawania wielkości dwumianowanych.

Wprowadzenie algorytmu dodawania liczb dziesiętnych  rozpoczniemy od dodawania wielkości dwumianowanych. Dlatego też proszę omówić sobie zadania wprowadzające, dotyczące sumowania mas oraz kwot pieniędzy. Następnie należy rozwiązać zadanie 1 oraz zadanie wprowadzające ze strony 61/P, w którym należy porównać dwa sposoby dodawania mas. Rozwiązujemy zad. 2/61/P, w którym istotną sprawą jest poprawne zapisywanie liczb, a także 1-4 i Co było na lekcji?/47-49/ZĆ.

Zadanie 2/61/P proszę przysłać dzisiaj do sprawdzenia na pocztę. W razie jakichkolwiek wątpliwości i trudności proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com

28.10.2020r.
Temat: Ruchome obrazki.
1. Przeczytaj temat 4 str. 19
2. Zaloguj się na swoje konto na stronie  https://scratch.mit.edu/
3. Korzystając z podręcznika przygotuj animowanego ludzika – cała instrukcja krok po kroku w podręczniku.
4. Zapisz projekt.
5. Wyloguj się.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl

26 października 2020 (poniedziałek)

Temat: Stworzenie świata wyrazem wielkości Boga.

Obejrzyj e- katechezę  i wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw. ze str. 24/25

https://view.genial.ly/5f82f21e9d6d260d614bdab0/interactive-content-katech

30 października 2020 (piątek)

Temat: Uroczystość Wszystkich Świętych.

Pierwszego dnia listopada obchodzimy w Kościele uroczystość Wszystkich Świętych. To wyjątkowy i bardzo radosny dzień w którym wspominamy tych, którzy cieszą się już chwałą Nieba. Zapraszam Was dzisiaj na wirtualną katechezę o ŚWIĘTOŚCI.

https://view.genial.ly/5f92ddae862b2a0d88f706e5/interactive-image-wszystkich-sw

GEOGRAFIA   EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com 

26.10.2020. – Zapiszcie w zeszytach temat: Poziomice i kolory na mapie. Następnie uważnie
przeczytajcie informacje ze strony 25 w podręczniku, do zeszytu przerysujcie ostatni rysunek (poziomice z kolorami i skala barw) oraz przepiszcie tekst z dołu strony. Zapiszcie w zeszytach podaną definicję poziomicy: Poziomica to linia na mapie, która łączy punkty o tej samej wysokości bezwzględnej.

HISTORIA EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl

27.10.(wtorek)

Temat: igrzyska sportowe w starożytnej Grecji.

1. Przeczytaj informacje z podręcznika ze strony 53 i część z 54.

2. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:

Grecy cenili bardzo sprawność i tężyznę fizyczną. Dlatego w każdym greckim mieście znajdował się gimnazjon. Był to zespół boisk, bieżni i budynków, gdzie obywatele spotykali się , aby uprawiać sport. Aby uświetnić uroczystości religijne organizowano igrzyska, czyli zawody sportowe. Były one formą oddawania czci bogom. Najsłynniejsze z nich odbywały się co cztery lata w Olimpii ku czci Zeusa. Rywalizowano m.in. w biegach, zapasach, walce na pięści, rzucie dyskiem, rzucie oszczepem i skoku w dal.

3. Wykonaj zadanie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń, s. 26, 27.

30.10.(piątek)

Temat: W greckim teatrze.

1. Przeczytaj informacje z podręcznika, s. 54 rozdział Święto Dionizosa oraz Tragedia i komedia.

2. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj:

Starożytna Grecja była ojczyzną teatru. Przedstawienia teatralne miały charakter religijny. Wywodziły się z radosnych ceremonii ku czci Dionizosa - opiekuna dzikiej przyrody, boga winorośli i wina.

Aktorami i chórzystami byli tyko mężczyźni. Wcielali się oni w role męskie i kobiece. Odgrywając role przywdziewali maski i zakładali specjalnie podwyższone buty - koturny.

W starożytnej Grecji powstały dwa gatunki dramatu: tragedie i komedie.

3. Wykonaj zadanie 3 w zeszycie ćwiczeń s. 27.

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com

Poniedziałek 26.10.2020r.

Temat: Drogi Polaków do Niepodległości.

Napisz notatkę o Ignacym Janie Paderewskim.

Naucz się słów z podręcznika i melodii z Internetu piosenki pt. „Leguny w niebie”.

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com

Poniedziałek 26.10.2020r.

Temat: Barwy czyste i złamane. Pojedynek barw dopełniających „Motyl z bibuły”.

Napisz w zeszycie co to są barwy dopełniające.

Dalej pracuj wyklejając z bibuły lub paskami motyla, zrób zdjęcie i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

JĘZYK  POLSKI   EMAIL NAUCZYCIELA   ewasulimaaa@gmail.com

Codziennie w zeszycie przedmiotowym zapisujemy nową lekcję, datę i temat. Rozwiązania zadań umieszczamy w zeszycie przedmiotowym i/lub ćwiczeniówce. Notatki przepisujemy, nie drukujemy.

Wybrane (wskazane przeze mnie) prace domowe należy przesłać na maila celem sprawdzenia (rozwiązania zapisujemy w mailu lub Wordzie) lub zanotować w zeszycie. Zadania opatrzone wpisem w ćwiczeniówce będą sprawdzane po powrocie do szkoły lub w razie potrzeby wysyłane na maila. Kompletność wszystkich notatek i prac domowych zostanie sprawdzona po powrocie do szkoły.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z pierwszego rozdziału zostaje przełożony na 12 listopada.

26 października 2020 r.

Temat: Temat i końcówka rzeczownika - ćwiczenia utrwalające.

1.Przypomnij sobie def. tematu i końcówki z piątkowej lekcji.

2.Wykonaj w zeszycie ćw. 3 s. 60 (tylko pierwsze polecenie).

3. Odmień przez przypadki w l. poj. i l.mn. rzeczownik:

- osoby mające numery w dzienniku od 1 do 6 – cytryna

- osoby mające numery w dzienniku od 7 do 12 – malina

- osoby mające numery w dzienniku od 13 do 9 – arbuz

Oddziel kolorem końcówkę od tematu. Pomocne będzie ćw. 4 s. 61 (odnajdując właściwą drogę, odkryjesz końcówki).

4. Zapisz w zeszycie rozwiązanie ćw. 5 s. 61 (przy oddzielaniu końcówki od tematu, pamiętaj o funkcji głoski ,,i”)

5. Wykonaj ustnie ćw. 6 s. 62

Praca domowa:

Wykonaj w ćwiczeniówce zadania: 1 i 2 s. 18. Zrób zdjęcie i prześlij mailem do sprawdzenia.

Zdalnie zaś rozwiąż quiz ze strony https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,6462be-odmiana_przez_przypadki,p,1.html#quiz

Pamiętaj, że nazwy i pytania przypadków musisz bardzo dobrze znać.

27 października 2020 r.

Temat: To już znamy, powtarzamy – podstawowe pojęcia dotyczące epiki.

1.Odczytaj wszystkie informacje ze s. 68-69 z podręcznika, a następnie zanotuj w zeszycie:

Słownictwo związane z epiką:

- narrator:

 pierwszoosobowy – uczestnik lub świadek wydarzeń

 trzecioosobowy – osoba, która nie bierze udziału w akcji

- narracja:

pierwszoosobowa, np. Nie jestem ptakiem – jestem księciem.

Trzecioosobowa, np. Pewnego dnia król Niesfor przełamał obyczaje swojego ludu i wyszedł na powierzchnię Srebrnej Góry.

- wydarzenia świata przedstawionego;

- bohater/ bohaterowie główni, drugoplanowi i epizodyczni.

2. Wykonaj zestaw ćwiczeń ze s. 70-71. Odpowiedzi zapisz w zeszycie wg wzoru

1. Bohater główny to postać odgrywająca najważniejszą rolę w utworze.

2. Bohaterowie drugoplanowi to….

3…..

4…..

Praca domowa:

Zapamiętaj słownictwo związane z epiką.

28 października 2020 r.

Temat:Drzewiej bywało… - ,,Historia żółtej ciżemki” (fragm.) A. Domańska.

Rozpoczynamy II rozdział zatytułowany ,,Mali i wielcy w historii” – zapoznaj się z inf. ze s. 77 (podr. pomarańczowy)

1.Odczytaj uważnie tekst ze s. 78-81 oraz wszystkie przypisy z marginesów.

2. Zapoznaj się z def. archaizmu umieszczoną w słowniczku s. 82, zapisz ją do zeszytu na kolorowo i zapamiętaj.

3. Zanotuj w zeszycie rozwiązanie ćw. 3 s. 82

Przykłady archaizmów:

drzewiej – dawniej

żak – uczeń/student

zezuć – zdjąć

krotochwila – dowcip

cichać – być cicho

frasunek – zmartwienie

Archaizmy ułatwiają odtworzenie realiów epoki – są często nazwami przedmiotów, które były używane w dawnych czasach, a teraz już ich nie spotykamy; pozwalają naśladować język bohaterów sprzed wieków – nadają autentyczność ich wypowiedziom.

4. Zapisz w zeszycie:

Uroczystość odsłonięcia ołtarza odbyła się w Krakowie, 15 sierpnia 1489 r.  w święto Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi.

Plan wydarzeń (w formie równoważników zdań)

1. Ostatnie przygotowania.

2. W kościele nad ranem.

3. Fatalna usterka.

4. Pomysł Wawrzka.

5. Pastorał w ręku świętego.

6. Utracona ciżemka.

7. Orszak królewski.

8.Odsłonięcie ołtarza.

9. Reakcja zaproszonych gości.

10. Królewskie słowa uznania.

Praca domowa:

Zapamiętaj def. archaizmu i 2-3 przykłady.

29 października 2020 r.

Temat: Biblia z lipowego drzewa – kogo i co przedstawia ołtarz w bazylice Mariackiej w Krakowie?

1.Udaj się na wirtualny spacer po bazylice Mariackiej: http://www.mariacki.com/foto/galeria-oltarz-panorama/ index.html

2. Odczytaj informacje zamieszczone w podręczniku na s. 83.

Zapisz w zeszycie:

Ołtarz w bazylice Mariackiej w Krakowie to arcydzieło, nad którym Wit Stwosz pracował 12 lat. Za swoją pracę otrzymał prawie 3000 florenów, co stanowiło równowartość kilku ówczesnych kamienic.

Dzieło to jest tryptykiem, ponieważ składa się z trzech części (1 głównej i 2 bocznych podzielonych na 6 części). Ukazuje sceny z życia Chrystusa i Marii. Możemy dostrzec m.in. postacie aniołów, patronów Polski (św. Wojciecha i św. Stanisława) oraz apostołów. Wit Stwosz wykonał rzeźby niezwykle precyzyjne (baczny obserwator dostrzeże zmarszczki, fałdy ubrań).

Ludzie żyjący w czasach artysty oniemieli na widok dzieła. Byli zachwyceni kunsztem rzeźbiarza. Zamarli z zachwytu. Król Kazimierz Jagiellończyk, serdecznie wzruszony, powiedział: „nijaka pochwała, nijaka podzięka nie wypowie tego, co człek uczuwa, stojąc przed waszym dziełem. Słowa krzepną na ustach; co byś rzekł, wszystko za mało”.

3. Odczytaj metryczkę Wita Stwosza:

a) czas życia: ok. 1448–1533

b) zawód: rzeźbiarz

c) kraj urodzenia: Niemcy

d) okres pracy w Krakowie: 1477–1496

e) najważniejsze dzieła: ołtarz główny w kościele Mariackim w Krakowie, nagrobek króla Kazimierza Jagiellończyka w katedrze wawelskiej, płaskorzeźba Chrystus w Ogrodzie Oliwnym (obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie), krucyfiks w kościele Mariackim w Krakowie

4. Zapisz w zeszycie rozwiązanie ćw. 4 s. 82

Osoby, które żyły w XV wieku:

postacie historyczne: Wit Stwosz, król Kazimierz Jagiellończyk, królowa Elżbieta – żona Kazimierza

postacie autentyczne: Stanko – syn Wita Stwosza

postacie fikcyjne: Wawrzek – młody czeladnik

5. Odczytaj inf. z tabel Zapamiętaj ze s. 82 (bohater historyczny, wydarzenia historyczne, utwór historyczny), postaraj się je zachować w pamięci.

6. Zanotuj w zeszycie:

Wawrzek – kilkunastoletni chłopiec o drobnej budowie ciała. Niewysoki, jasnowłosy, o okrągłej twarzy z niebieskimi oczami. Nosi lnianą koszulę przepasaną sznurem, nogawice (obcisłe spodnie) i ciżmy (buty z wydłużonymi noskami). Najbardziej ceni sobie te z safianowej skóry, które otrzymał w prezencie od królewicza Kazimierza. Jest pomocnikiem rzeźbiarza. Nazywają go „prawą ręką mistrza Wita”. Pracuje przy tworzeniu ołtarza w kościele Mariackim.

30 października 2020 r.

Temat: Dzień Wszystkich Świętych okazją do refleksji nad życiem i przemijaniem – lekcja okolicznościowa.

1.Wprowadzenie do tematu, odczytaj:

Z końcem października coraz częściej myślimy o swoich bliskich, którzy odeszli. Odżywają wspomnienia, a jesienna pogoda sprzyja zadumie i rozmyślaniom. W dzień Wszystkich Świętych  i w Dzień Zaduszny wierni udają się na cmentarze, by tam prosić Boga o zbawienie swoich bliskich. Tego dnia niemal wszyscy jesteśmy na cmentarzach. Składamy kwiaty, zapalamy znicze, a myśli nasze kierujemy ku niebu, aby pomodlić się za nich. Patrząc na nagrobne tabliczki, czytamy nazwiska naszych zmarłych, odnajdujemy tutaj ludzi nam bardzo bliskich, znajomych oraz ludzi całkiem nam obcych, którzy, zwyczajnie i bez rozgłosu przeszli przez swoje życie ziemskie; odnajdujemy tych, co wprowadzali pokój i cierpieli prześladowanie dla sprawiedliwości, walcząc i oddając swoje niejednokrotnie młode życie za Ojczyznę.

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki. Dni pamięci o tych, co już odeszli, których już nie ma wśród nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów. Odwiedzając miejsca wiecznego spoczynku, zachowajmy należytą powagę, zastanówmy się nad przemijaniem, przywołajmy ulotne wspomnienia. Cmentarz jest miejscem, gdzie spoczywają nasi najbliżsi.
Ich też należy uszanować. Dzień Zmarłych jest zachętą do zadumy, do przemyśleń o przemijającej historii, którą warto utrwalić dla potomnych - ,,Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”.

2. Zapoznaj się z poniższym tekstem, a następnie wykonaj polecenia znajdujące się poniżej.

JAK DAWNIEJ OBCHODZONO ŚWIĘTA ZMARŁYCH W POLSCE?

Do początku XX w. w Polsce (na terenach wiejskich) istniał zwyczaj przygotowywania w dniu 31 października różnych potraw. Pieczono chleby, gotowano bób i kaszę, a na wschodzie kutię z miodem pozostawiano na noc dla dusz zmarłych. Wieczorem zostawiano uchylone drzwi wejściowe, aby dusze zmarłych mogły w swoje święto odwiedzić dawne mieszkania. Był to znak gościnności, pamięci i życzliwości, w zwyczaju było również nawoływanie zmarłych po imieniu. Wierzono, że dusze doświadczają głodu i pragnienia, potrzebują wypoczynku i bliskości krewnych.
Obowiązkiem żywych było zaspokojenie tych pragnień, gdyż obrażone czy rozgniewane mogły straszyć, wyrządzić szkody, sprowadzić nieszczęście. Po zapadnięciu zmroku, przez dwa kolejne dni: 1 i 2 listopada, zabronione było klepanie masła, deptanie kapusty, maglowanie, przędzenie i tkanie, cięcie sieczki, wylewanie pomyj, aby nie rozgnieść, nie skaleczyć i nie znieważyć odwiedzającej dom duszy. W całej Polsce ugaszczano obficie żebraków, ponieważ wierzono, że ich postać mogła przybrać zmarła przed laty osoba. W zamian za jadło zobowiązani byli do modlitwy za dusze zmarłych.

O TRADYCJI PALENIA ZNICZY.

W noc zaduszną, aż do świtu, na cmentarzach, rozstajach i w obejściach, rozniecano ogniska, których zadaniem było wskazywanie drogi błąkającym się duszom. Popularne było również palenie ognisk na mogiłach samobójców i ludzi zmarłych tragicznie, którzy zwykle byli grzebani za murem cmentarnym. Chrust na te ogniska składano w ciągu całego roku (ten, kto przechodził obok, kładł obok grobu gałązkę i w ten sposób tworzył się stos do spalenia w noc zaduszną). Wierzono, że ogień palony na grobach samobójców ma moc oczyszczającą umarłych, daje również ochronę żywym przed złymi mocami, które mogły być obecne w takich miejscach…

Praca domowa:

Odpowiedz pisemnie w zeszycie na poniższe polecenia.

A. Wypisz z tekstu zatytułowanego ,,Jak dawniej obchodzono…” 5 czasowników i określ ich formy gramatyczne (osoba, liczba, czas, rodzaj).

B. Odmień przez przypadki w l.poj. i l. mn. rzeczownik znicz, oddziel kolorem końcówkę od tematu.

C. Narysuj w zeszycie na pół strony znicz, pokoloruj go, a następnie zapisz wokół rysunku wyrazy z trudnością ortograficzną związaną z najbliższymi świętami.

Zrób zdjęcie i prześlij mailem do sprawdzenia.

WYCHOWANIE FIZYCZNE  EMAIL NAUCZYCIELA  opalw-f8a@wp.pl

GRUPA CHŁOPCÓW

wtorek

Temat: Wydłużamy czynnie kręgosłup

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem na plecach, nogi wyprostowane i złączone, ręce wyprostowane leżą na podłodze za głową.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie się przez sięganie rękoma, jak najdalej za głowę, a stopami w przeciwną stronę - 10 powtórzeń.

Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, ręce wyprostowane wyciągnięte w górę.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie raz prawej, raz lewej ręki - 10 powtórzeń na każdą rękę.

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, dłonie oparte na biodrach z tyłu pleców.
Ćwiczenie:
naciskanie rękoma na biodra z maksymalne wyciągnięciem głowy w górę -

10 powtórzeń.

Ćwiczenie 4
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny tyłem do ściany, ręce wyprostowane wyciągnięte w górę przylegają do ściany.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie rąk w górę bez odrywania ich od ściany -  10 powtórzeń.

Temat: Wzmacniamy mięśnie posturalne.

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę, ręce w pozycji "skrzydełek" (dotykają barków).
Ćwiczenie:
wysuwanie głowy w przód i cofanie jej - czas wykonania 1 min.

Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę, ręce w pozycji "skrzydełek" (dotykają barków).
Ćwiczenie:
skłon głowy w tył i powrót do pozycji głowy prostej - czas wykonania 1 min.

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę , palce dłoni splecione na karku (z tyłu głowy), łokcie szeroko.
Ćwiczenie:
spychanie rękoma głowy w przód, głowa oporuje -  czas wykonania 1 min.

Ćwiczenie 4
Pozycja wyjściowa: Klęk podparty dłonie zwrócone palcami do środka.
Ćwiczenie:
ugięcie rąk, jak przy "pompce" z dotknięciem brodą do podłoża - 20 powtórzeń.

czwartek

Tremat: Poznajemy zasady gry w korfballa.
Korfball- to gra zespołowa wymyślona w Holandii na początku XX wieku i wprowadzona do szkół w Amsterdamie w 1902r.
Obejrzyjcie przesłane przeze mnie filmiki otwierając w Internecie niżej podane linki.
KorfbalI . Co to takiego? - filmik
https://www.youtube.com/watch?v=UevevMlVYTA
Jak się gra w korfball? - filmik
https://www.youtube.com/watch?v=P44PyYlLjIs

Następnie porzucajcie do celu dowolną piłką wykorzystując kosz lub inny pojemnik.

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA bajkowa.98@wp.pl

GRUPA CHŁOPCÓW

wtorek

Temat: Wydłużamy czynnie kręgosłup

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem na plecach, nogi wyprostowane i złączone, ręce wyprostowane leżą na podłodze za głową.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie się przez sięganie rękoma, jak najdalej za głowę, a stopami w przeciwną stronę - 10 powtórzeń.

Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, ręce wyprostowane wyciągnięte w górę.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie raz prawej, raz lewej ręki - 10 powtórzeń na każdą rękę.

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, dłonie oparte na biodrach z tyłu pleców.
Ćwiczenie:
naciskanie rękoma na biodra z maksymalne wyciągnięciem głowy w górę -

10 powtórzeń.

Ćwiczenie 4
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny tyłem do ściany, ręce wyprostowane wyciągnięte w górę przylegają do ściany.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie rąk w górę bez odrywania ich od ściany -  10 powtórzeń.

Temat: Wzmacniamy mięśnie posturalne.

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę, ręce w pozycji "skrzydełek" (dotykają barków).
Ćwiczenie:
wysuwanie głowy w przód i cofanie jej - czas wykonania 1 min.

Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę, ręce w pozycji "skrzydełek" (dotykają barków).
Ćwiczenie:
skłon głowy w tył i powrót do pozycji głowy prostej - czas wykonania 1 min.

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę , palce dłoni splecione na karku (z tyłu głowy), łokcie szeroko.
Ćwiczenie:
spychanie rękoma głowy w przód, głowa oporuje -  czas wykonania 1 min.

Ćwiczenie 4
Pozycja wyjściowa: Klęk podparty dłonie zwrócone palcami do środka.
Ćwiczenie:
ugięcie rąk, jak przy "pompce" z dotknięciem brodą do podłoża - 20 powtórzeń.

czwartek

Tremat: Poznajemy zasady gry w korfballa.
Korfball- to gra zespołowa wymyślona w Holandii na początku XX wieku i wprowadzona do szkół w Amsterdamie w 1902r.
Obejrzyjcie przesłane przeze mnie filmiki otwierając w Internecie niżej podane linki.
KorfbalI . Co to takiego? - filmik
https://www.youtube.com/watch?v=UevevMlVYTA
Jak się gra w korfball? - filmik
https://www.youtube.com/watch?v=P44PyYlLjIs

Następnie porzucajcie do celu dowolną piłką wykorzystując kosz lub inny pojemnik.

TECHNIKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl
26-30.10.2020r.

Temat: Wynalazek Chińczyków, który ułatwia nam życie.

Przeczytaj temat w podręczniku, strona 67.

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com

28.10.2020 (środa)

Temat: Oddychanie organizmów.

Przeczytajcie temat ze str. 53. Przepiszcie reakcję przebiegu oddychania komórkowego(str. 55) , narysujcie mitochondrium, ponieważ to w nim przebiega reakcja oddychania komórkowego. Napiszcie czym jest fermentacja. Wykonanych notatek nie musicie mi przesyłać, sprawdzę je kiedy spotkamy się w szkole.