strona główna

Praca domowa klasa 4b


KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W CIEPIELOWIE

02 listopada 2020r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Od 03 listopada 2020r. nauczanie zdalne w klasach IV-VIII odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Office 365 Teams. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne w wymiarze zgodnym z obowiązującym planem lekcji i programem nauczania. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj .korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz koła zainteresowań odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość po uzgodnieniu z Rodzicem.

PRZYPOMINAM !

Udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest realizacją obowiązku szkolnego. Na lekcjach będzie sprawdzana obecność. Za nieusprawiedliwioną nieobecność, uczeń otrzyma punkty ujemne z zachowania, zgodnie z WZO. Jednostka lekcyjna w formie zdalnej trwa 30 minut. Pozostały czas tj. 15 minut + czas planowej przerwy, uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na odpoczynek, posiłek i przygotowanie do kolejnych zajęć. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów przez 45 minut Wychowawcy we współpracy z nauczycielami monitorują udział uczniów swojej klasy w nauczaniu zdalnym, o występujących trudnościach informują dyrektora szkoły. Uczeń biorący udział w lekcjach on-line, powinien stosować się do poleceń nauczyciela. Aplikacja Teams służy do prowadzenia zajęć lekcyjnych i do komunikowania się nauczyciela z uczniami. Nie może służyć do kontaktów towarzyskich między uczniami. Obowiązuje zakaz nagrywania lekcji.

Godziny lekcyjne i przerwy w nauczaniu zdalnym.

1.     800 - 830

830 – 855 – przerwa

2.     855 - 925

925 – 950 – przerwa

3.     950 - 1020

1020 – 1050 – długa przerwa

4.     1050 - 1120

1120 – 1150 – długa przerwa

5.     1150 - 1220

1220 – 1245 – przerwa

6.     1245 - 1315

1315 – 1340 – przerwa

7.     1340 - 1410

Zapraszamy Rodziców do współpracy i wsparcia szkoły w tym trudnym okresie. Jestem przekonana, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu, przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie, bo Naszym najważniejszym celem jest dobro i zdrowie dzieci.

                                                                                             Z poważaniem

                                                                         Małgorzata Rusinowska – Dyrektor ZSP

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com

28.10.2020r.
Temat: Niech wszyscy wiedzą.
Zaloguj się do Microsoft Office 365 A1 klikając w link:  https://portal.office.com/ wpisz login i hasło otrzymane od wychowawcy/pracownika szkoły, następnie dwukrotnie zmień hasło na własne.
1.Wybierz z lewego panelu aplikację Word.
2. Zapoznaj się z tematem 7 s. 39.
3. Wykonaj polecenia, które zaproponowano do wykonania.
4. Przygotuj tabelę z planem wydarzeń oraz wstaw odpowiednie ilustracje. Praca może wyglądać tak jak na stronie 42.
5. Zapisz dokument pod nazwą „Plan imprez klasy 4b”.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl

29 października 2020 (czwartek)

Temat: Bóg dał nam aniołów.

Przypomnij sobie katechezę nr 9 o aniołach. Obejrzyj e-katechezę https://view.genial.ly/5f817576a70c7d0d040228cd/presentation-bog-dal-nam

Modlitwą podziękuj swojemu Aniołowi Stróżowi za opiekę. Dla chętnych: wykonaj anioła według podanego wzoru, (sprawdzę po powrocie do szkoły)

30 października 2020 (piątek)

Temat: Uroczystość Wszystkich Świętych.

Pierwszego dnia listopada obchodzimy w Kościele uroczystość Wszystkich Świętych. To wyjątkowy i bardzo radosny dzień w którym wspominamy tych, którzy cieszą się już chwałą Nieba. Zapraszam Was dzisiaj na wirtualną katechezę o ŚWIĘTOŚCI.

https://view.genial.ly/5f92ddae862b2a0d88f706e5/interactive-image-wszystkich-sw

JĘZYK POLSKI EMAIL NAUCZYCIELA danutawik6@gmail.com
26.10.2020 (poniedziałek)
Temat
: Czy wróżka prawdę ci powie o przyszłości?- czas przyszły czasowników.

Z ćwiczenia 1, str.52 (zielony podręcznik) wypisz do zeszytu czynności, które dopiero się odbędą w przyszłości.

...........................................................................................................................................

Zapisz w zeszycie wniosek: Wypisane czasowniki są w czasie przyszłym.

Zapisz w zeszycie: Zapamiętaj!
Czasowniki w czasie przyszłym informują o czynnościach i stanach, które nastąpią w przyszłości (po momencie mówienia), np. poczekam lub będę czekać.

Z ćwiczenia 2, str. 53 wpisz do tabeli czasowniki według wzoru

Czasowniki dwuwyrazowe z formą osobową

Czasowniki dwuwyrazowe z bezokolicznikiem

Czasowniki jednowyrazowe

będzie huczało
………………..

będziesz nosić
………………………….

napiszą
…………………………..

Zapisz do zeszytu wniosek z ćwiczenia.
Wniosek: powyższe ćwiczenie pokazuje, że czas przyszły ma dwie formy:
a) formę prostą, np. zrobię; w formie prostej nie możemy określić rodzaju

b) formę złożoną, np. będzie odpowiadać ( z bezokolicznikiem)

będzie odpowiadał (możemy określić rodzaj – r. m.)
będzie odpowiadała (możemy określić rodzaj – r. ż.)
będzie odpowiadało (możemy określić rodzaj – r. n.)
Uwaga! Każdy czasownik ma tylko jedną z tych form: albo prostą, albo złożoną.

Odmień w zeszycie przez osoby i liczby czasowniki w czasie przyszłym według wzoru:
Czas przyszły (formy złożone)    czasownika „malować
liczba pojedyncza
1.os. (ja) będę malowała, będę malował; będę malować (z bezokolicznikiem)
2.os. (ty) ………. malowała, ……… malował; będzie malować (z bezokolicznikiem)
3.os. (on, ona, ono) ………… malowała, ……….. malował, ………… malowało;
będzie malować(z bezokolicznikiem)
liczba mnoga
1.os. (my) będziemy malowały, będziemy malowali ;
będę malować (z bezokolicznikiem)
2.os. (wy) ………….. malowały, ………… malowali ;         
będziecie malować (z bezokolicznikiem)
3.os. (oni, one) …………. malowały, ………….. malowali ;        
 będą malować (z bezokolicznikiem)          

Praca domowa
Ćwiczenie 1,2, str.17, 3, str.18 (Zeszyt ćwiczeń)  Z ćw. 4, str.18 zapisz w zeszycie pracę;” Jak będzie wyglądał świat w XXV wieku. Napisz w 10 zdaniach (może być więcej), jak go sobie wyobrażasz. Użyj czasowników  czasie przyszłym w formie prostej i złożonej.

27.10.2020 (wtorek)
Temat
: Spędzamy jeden dzień w Akademii pana Kleksa.

1. Zapisz w zeszycie wyjaśnienie słowa akademia ze „Słownika języka polskiego”
akademia - wyższa uczelnia, na której kształcą się specjaliści.

2.Napisz w zeszycie nagłówek:
Dzień w Akademii pana Kleksa.
Narysuj schematyczny budynek Akademii pana Kleksa. Zapisz wokół niego (zaczynając od lewego górnego rogu) hasła:
1. Pobudka, toaleta poranna.
2.  Śniadanie.
3. Apel
4. Senne lusterka.
5. Lekcje w szkole.
6. Lekcje na świeżym powietrzu.
7. Obiad.
8. Zajęcia pozalekcyjne.

3.Przeczytaj odpowiedzi na pytania dotyczące informacji o życiu w Akademii pana Kleksa (rozdział: Nauka w Akademii, Kuchnia pana Kleksa)

1. Jak wygląda pobudka i toaleta poranna chłopców w Akademii?

- dzień rozpoczyna się o piątej rano,

- Mateusz otwiera tzw. śluzy, czyli otwory w suficie i na nosy chłopców kapie zimna woda,

- w sypialni chłopców znajdują się prysznice, z których tryska woda sodowa z sokiem, przy czym na każdy dzień tygodnia przypada inny rodzaj soku.

2.  Jak wyglądają posiłki w Akademii pana Kleksa?
- O5.30 chłopcy schodzą do jadalni na śniadanie. Każdy z nich ma swoje stałe miejsce przy dużym, okrągłym stole. Podczas śniadania i kolacji pan Kleks jest nieobecny, natomiast w czasie obiadu unosi się nad stołem i polewa potrawy rozmaitymi sosami. Każdy sos ma inną właściwość, na przykład biały wzmacnia zęby, żółty reguluje oddech, szary oczyszcza krew, a zielony usuwa łupież. W czasie wszystkich posiłków Mateusz siedzi na wazonie i czuwa nad tym, by chłopcy wszystko zjedli.

Co dzieje się na apelu w Akademii pana Kleksa?

- Punktualnie o 6.00 w gabinecie pana Kleksa odbywa się poranny apel. Wszyscy chłopcy przynoszą wtedy senne lusterka i oddają je profesorowi. W ciągu nocy lusterka te stoją obok łóżek i odbijają się w nich sny chłopców. Rano pan Kleks za pomocą sennego kwasu zbiera z nich wszystkie przyśnione historie. Najbardziej niezwykłe sny pan Kleks zapisuje w specjalnym senniku Akademii.

4. Jakie lekcje odbywają się w Akademii pana Kleksa?
- Lekcje rozpoczynają się o 7.00 Chłopcy uczą się: kleksografii, przędzenia liter, leczenia chorych sprzętów, geografii.

5. Jak wyglądają lekcje na świeżym powietrzu?
- Lekcje na świeżym powietrzu odbywają się w parku i mają postać różnych zabaw i rozrywek. W opisanym w lekturze dniu chłopcy bawili się w poszukiwaczy skarbów. Chłopcy byli też w Fabryce Dziur i Dziurek.

6. Z czego i w jaki sposób pan Kleks przyrządza potrawy na obiad?

-  Do ogromnego rondla pan Kleks wrzuca kolorowe szkiełka, dosypuje magiczne proszki, dolewa wody, maluje pędzelkiem np. zielone grochy i dorzuca kilka płomyków świec. Tak powstaje zupa pomidorowa. Robiąc drugie danie, kładzie do dużej brytfanny jeden płomyk świecy, maleńki kawałek mięsa, szkiełko białe i czerwone, posypuje wszystko szarym proszkiem. Gdy mięso jest już upieczone, powiększa pieczeń wołową za pomocą powiększającej pompki. Na ziemniakach maluje koperek. Na deser przygotowuje kompot malinowy namalowany czerwona farbą.

7. Jakie są zajęcia pozalekcyjne chłopców.
- Chłopcy sprzątają pomieszczenia, robią porządki, zajmują się różnymi zajęciami gospodarskimi, pomagają panu Kleksowi, np. Adaś w kuchni, chodzi do innych bajek pożyczać różne przedmioty.

Uzupełnij notatkę i wpisz ją do zeszytu (Uwaga! Kto ma możliwość, może wydrukować i wkleić uzupełnioną notatkę do zeszytu!)

Dzień w Akademii pana Kleksa rozpoczyna się o ............................ .    Mateusz otwiera tzw. „śluzy”, czyli..................................... i na nosy chłopców kapie ........................ .  W sypialni chłopców znajdują się prysznice, z których tryska .......................................... , przy czym na każdy dzień tygodnia przypada inny rodzaj soku. O ............  chłopcy schodzą do jadalni na śniadanie. Każdy z nich ma swoje stałe    miejsce przy stole. Podczas......................................................... pan Kleks jest nieobecny, natomiast w czasie ................................. unosi się nad stołem i polewa potrawy rozmaitymi..................................  .

Punktualnie o .............. w ..............................  pana Kleksa odbywa się poranny ....................... . Wszyscy chłopcy przynoszą wtedy ....................................................  i oddają je profesorowi. W ciągu nocy lusterka stoją obok łóżek i odbijają się w nich sny chłopców. Rano pan Kleks za pomocą sennego kwasu zbiera z nich wszystkie przyśnione historie. Najbardziej niezwykłe sny pan Kleks zapisuje w specjalnym senniku Akademii. Lekcje rozpoczynają się o ................  . Chłopcy uczą się: ................................................................................................................................................................................................... . Na obiad pan Kleks przyrządza potrawy z ……………………………………………………………………………………… . W opisanym w lekturze dniu „ugotował” ……………………………………………
……………………………………………………………………………………  . Lekcje na świeżym powietrzu są w formie ………………………………………….. .

5. Praca domowa

Wyjaśnij pisemnie w 6-10 zdaniach (może być więcej), dlaczego Akademia pana Kleksa jest niezwykła, oryginalna?

28.10.2020 (środa)
Temat
: „ Ach, bo pan Kleks potrafi wszystko!”- opisujemy niezwykłego nauczyciela i wychowawcę chłopców Akademii.

1. Zapisz w zeszycie notatkę. Uwaga! Możesz też wydrukować i wkleić!:

1. Przedstawienie postaci
Pan Ambroży Kleks
- nauczyciel i wychowawca chłopców w Akademii, kiedyś był uczniem doktora Paj- Chi- Wo.

2. Wygląd zewnętrzny pana Kleksa:
wzrost – średni
sylwetka - nie wiadomo czy jest chudy, czy gruby
nos- ruchliwy, przekrzywiony w prawo lub w lewo,  na którym tkwią srebrne binokle przypominające mały rower
wąsy-długie, sztywne, koloru pomarańczy
broda - czarna, gęsta
oczy- mądre i przenikliwe
włosy- gęsta, rozwichrzona czupryna, która mieni się barwami tęczy
twarz- pełna jest żółtych, czerwonych piegów, które chronią przed katarem i działają na rozum

3. Sposób ubierania się:
ubranie składa się z:
-długiego surduta koloru czekoladowego lub bordowego,
-bardzo szerokich spodni,
-aksamitnej kamizelki barwy cytrynowej zapinanej na szklane guziki wielkości śliwek,
-sztywnego kołnierzyka koszuli,
-olbrzymiej, aksamitnej kokardy zamiast krawata,
-wielkiej ilości guzików,
-niezwykłej ilości kieszeni (24 kieszenie w kamizelce, jedna kieszeń w surducie, z tyłu),
- zdejmuje płomyk świecy i przechowuje go w kieszonce przez kilka dni.

4. Niezwykłe umiejętności pana Kleksa:
- umie unosić się i siedzieć w powietrzu,
- potrafi wjeżdżać po poręczy z dołu do góry,
- powiększa i pomniejsza przedmioty przy pomocy pompki,
- leczy chore sprzęty,
- umie łapać sny za pomocą lusterka,
- potrafi czytać w myślach innych,
- przyrządza potrawy z kolorowych szkiełek i farb,
- kiedy coś zginie, „wysyła oko na oględziny” i zguba zaraz się odnajduje,
- zdejmuje płomyk świecy i przechowuje go w kieszonce przez kilka dni

5. Ocena pana Kleksa przez jego uczniów i nas.
Słowa Adasia - narratora:Wszyscy uczniowie bardzo szanują i kochają pana Kleksa, gdyż nigdy się nie gniewa i jest nadzwyczajnie dobry”
Za co można polubić pana Kleksa?
Pan Kleks jest niezwykły. Szanuje swoich wychowanków. Wymyśla ciekawe, zabawne lekcje i zajęcia pełne niespodzianek. Uczy myślenia przez zabawę. Jest bardzo dobry i wrażliwy. Pan Kleks to pozytywny, literacki bohater. Możemy go podziwiać i obdarzać szacunkiem.

Praca domowa
Opisz pana Kleksa, podkreślając jego niezwykłość, według podanego planu:
Kim jest?
Jak wygląda?
W co się ubiera?

Jakie posiada niezwykłe umiejętności?
Za co można polubić pana Kleksa?
Ocena postaci.
Pamiętaj o akapitach (każda cześć pracy w oddzielnym akapicie)

29.10.2020 (czwartek)
Temat
: Uczymy się pisać opowiadanie.
1. Otwórz podręcznik (pomarańczowy) na stronie 54.
2. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 4, str. 54 z nagłówkiem: Plany wydarzeń opowiadań.
3.  Zapisz w zeszycie: Określenia charakterystyczne dla początku opowiadania, rozwinięcia, zakończenia. Przepisz schemat i zapamiętaj słownictwo. Uwaga! Można wydrukować i wkleić do zeszytu!

1. Początek opowiadania

Pewnego razu…
Pewnego dnia…
Działo się to …..
Nie spodziewałem się tego, co mnie spotkało…
Wydarzyło się to ostatniego dnia wakacji…
Był to pierwszy dzień ferii…
Nie spodziewałem się tego, co mnie spotkało…

2. Rozwinięcie opowiadania            -                                             Słowa „błyskawiczne”
Najpierw..                                                                             Nagle…
Po chwili…                                                                           Niespodziewanie…
Za jakiś czas…                                                                      Raptem….
Wówczas…                                                                            Natychmiast…
W tym czasie..                                                                       W jednej chwili…                                                                                                                 W tej samej chwili….                    
Nikt nie mógł przewidzieć, że…..                                                                            
Następnie…
Po godzinie….
Niebawem….
Po pewnym czasie…
Tymczasem….

Wtedy ….
W jednej chwili….

3. Zakończenie opowiadania
Dzięki temu….
Od tamtej pory ….
Wspomnienie tych wydarzeń na długo pozostanie w mojej pamięci.
Ostatecznie…
Na koniec ……………
Nigdy nie zapomnę tej przygody. Nauczyła mnie ona……
To była prawdziwa lekcja odwagi.
4. Zrób ustnie ćwiczenie 7, str. 55.
5. Zapisz do zeszytu (lub wydrukuj, wklej) i naucz się schematu pisania opowiadania.
 
Rady dla opowiadających i piszących opowiadanie.

1. We wstępie (pierwszy akapit): rozpocznij odpowiednimi słowami, np. Pewnego razu…, określ, gdzie i kiedy rozgrywają się wydarzenia i krótko przedstaw bohaterów.
2. W rozwinięciu (drugi akapit):
- opowiedz o kolejnych wydarzeniach następujących po sobie,
- wykorzystaj słowa, które porządkują wydarzenia w czasie (najpierw, potem, po chwili itp.)  i przyspieszają akcję (nagle, raptem, niespodziewanie itp.),
- aby wzbogacić opowiadanie wprowadź rozmowę (dialog) bohaterów, np.:

- Kim jesteś? – zapytał nieznany chłopiec.
- Jestem postacią z przyszłości? – odparłem po namyśle.
- Skąd się tu wziąłeś?,
- możesz opowiedzieć o przeżyciach bohaterów, np. Łucja nagle rozpłakała się. W serduszku poczuła głęboki żal. Tak bardzo szkoda jej było Pana Tumnusa.
3. W zakończeniu (trzeci akapit): podsumuj wydarzenia w dwóch – trzech zdaniach.
4. Nadaj tytuł swojemu opowiadaniu.
Praca domowa
Przygotuj się do kolejnej lekcji – napisania opowiadania o swoim pobycie w Akademii pana Kleksa. Przemyśl budowę opowiadania, wydarzenia i zakończenie.

30.10.2020 (piątek)
Temat
: Ćwiczymy odmianę czasowników w czasie teraźniejszym, przeszły i przyszłym oraz określanie form czasowników.

Odmień w zeszycie czasownik „prać” przez osoby i liczby w poznanych czasach
czas teraźniejszy

liczba pojedyncza
1.os. (ja) ……………………………….
2.os. (ty) ………. ……………………..
3.os. (on, ona, ono) ……………………

liczba mnoga
1.os. (my)……………………………..

2.os. (wy) ……………………………         
3.os. (oni, one) ……………………….    
 czas przeszły

liczba pojedyncza
1.os. (ja) ……………………………….
2.os. (ty) ………. ……………………..
3.os. (on, ona, ono) ……………………

liczba mnoga
1.os. (my)……………………………..

2.os. (wy) ……………………………         
3.os. (oni, one) ……………………….   

czas przyszły złożony

liczba pojedyncza
1.os. (ja) ……………………………….
2.os. (ty) ………. ……………………..
3.os. (on, ona, ono) ……………………

liczba mnoga
1.os. (my)……………………………..

2.os. (wy) ……………………………         
3.os. (oni, one) ………………………. 
  
 2. Dopisz w zeszycie do podanych bezokoliczników formy osobowe (różne osoby) w czasie przyszłym prostym.
zagotować - …………….
podnieść - …………………
odrobić - …………………..
włożyć - ……………………
upiec - …………………….
zawołać - ……………………
znaleźć - ……………………
3. Określ czas czasowników.
wjechaliśmy – cz. ………………….
nalewam – cz. ………………………
będziemy grali – cz. ……………….
odniosę – cz. ……………………..
gratuluję- cz. ……………………..
odpowiem- cz. …………………..
Praca domowa
Napisz w zeszycie po dwa zdania w poznanych przez Ciebie czasach.

ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ EMAIL NAUCZYCIELA justynaenglishclasses@gmail.com

27.10.2020r.(wtorek)

Temat: Rozpoznaję agresję.

-obejrzyj filmik o agresji https://www.youtube.com/watch?v=XuXUoAekISk

-Karta pracy – Rozpoznaję agresję(wykonaj ustnie) • Kiedy zdarza ci się odczuwać agresję? • Co powoduje, że zachowujesz się agresywnie? • Gdy jestem agresywny, to… • Ostatnio zachowywałem się agresywnie, bo… • Gdy jestem zły, to moje ciało… • Nie lubię, gdy… • Najbardziej mnie złości… • W szkole denerwuje mnie… • W domu złości mnie… • W jakich sytuacjach udało ci się opanować agresję?

MATEMATYK A EMAIL  NAUCZYCIELA alina.nizinska@ciepielow.onmicrosoft.com

26.10.2020 r. (poniedziałek)

Temat: Zastosowanie dodawania liczb do rozwiązywania zadań.

Dzisiaj utrwalasz umiejętność pamięciowego dodawania liczb dwucyfrowych. Bardzo ważne, aby nie pomagać sobie używaniem kalkulatora. Ćwicz swój umysł! Rozwiążesz także kilka zadań tekstowych na zastosowanie dodawania.

Zapisz w zeszycie lekcję 31,  dzisiejszą datę i temat.

Jeśli tego potrzebujesz, przypomnij sobie róże sposoby dodawania liczb dwucyfrowych – obejrzyj film o różnych sposobach dodawania pamięciowego.

Poćwicz pamięciowe dodawanie liczb dwucyfrowych – zadania z podręcznika od 13 do 17 oraz 19 ze str. 71 – 72.

Rozwiąż zadania tekstowe: 22, 23, 26, 27, 28, 30 ze str. 73 z podręcznika.

Rozwiąż zadania ze str. 51 z ćwiczeniówki.

Zadania dodatkowe (dla chętnych): 20, 21ze str. 72 – 73 oraz 2, 3 ze str. 112.

Zdjęcia zadań rozwiązanych w zeszycie ćwiczeń (całe strony) oraz rozwiązań zadań 22, 23, 26, 27, 28, 30 z podręcznika, a także zadań dodatkowych proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną dzisiaj, na adres mailowy podany wyżej.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

27.10.2020 r. (wtorek)

Temat: Odejmowanie liczb dwucyfrowych w pamięci.

Dziś poznasz różne sposoby pamięciowego odejmowania liczb dwucyfrowych.

Pamiętaj: obliczenia wykonuj w pamięci, nie korzystaj z kalkulatora.

Zapisz w zeszycie lekcję 32, dzisiejszą datę i temat.

Wykonaj ustnie ćwiczenia wstępne ze str. 76.

Obejrzyj film wyjaśniający jak nazywają się liczby występujące w odejmowaniu (od 1:08 minuty filmu). Zapisz w zeszycie działanie z ramki – str. 76 i podpisz, gdzie są: odjemna, odjemnik oraz różnica. Zapamiętaj te nazwy.

Poprawność wykonanego odejmowania można sprawdzić poprzez wykonanie odpowiedniego dodawania. Np.: 45 – 9 = 36, sprawdzenie: 36 + 9 = 45. Możesz obejrzeć film o dodawaniu i odejmowaniu jako działaniach odwrotnych.

Są różne sposoby odejmowania pamięciowego.

-       odejmowanie od odjemnej najpierw dziesiątek odjemnika, a następnie jego jedności (np.: 42–17=42–10–7=32–7=25),

-       odejmowanie od odjemnej najpierw jedności odjemnika, a następnie jego dziesiątek (np.: 42–17=42–7–10=35–10=25),

-       zwiększenie odjemnej i odjemnika o tyle samo tak, aby odejmować pełne dziesiątki (np.: 42–17= 45–20=25, po zwiększeniu odjemnej i odjemnika o 3),

-       zmniejszenie odjemnej i odjemnika o tyle samo tak, aby odejmować od pełnych dziesiątek (np.: 42–17= 40–15=25, po zmniejszeniu odjemnej i odjemnika o 2).

Obejrzyj film o sposobach odejmowania pamięciowego.

Ćwicz wykonywanie odejmowania pamięciowego różnymi sposobami wykonując zadania od 1 do 9 ze str. 77 – 79 z podręcznika.

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania od 1 do 8 ze str. 53 – 55.

Zdjęcia rozwiązanych w zeszycie ćwiczeń zadań proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną dzisiaj, na adres mailowy podany wyżej.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

28.10.2020 r. (środa)

Temat: Zastosowanie odejmowania liczb do rozwiązywania zadań tekstowych.

Twoim celem jest dzisiaj utrwalenie pamięciowego odejmowania liczb oraz zastosowanie odejmowania do rozwiązywania zadań tekstowych.

Zapisz w zeszycie lekcję 33, dzisiejszą datę i temat.

Sposoby odejmowania liczb możesz przypomnieć sobie oglądając film o sposobach odejmowania pamięciowego.

Ćwicz odejmowanie pamięciowe wykonując w zeszycie zadania: od 10 do 13 ze str. 79 z podręcznika.

Rozwiąż zadania od 14 do 20 ze str. 79 – 80 z podręcznika.

W zeszycie ćwiczeń rozwiąż zadania ze str. 56 – 57.

Zadania dodatkowe: 4, 5, 6 ze str. 112 – podręcznik.

Zdjęcia zadań rozwiązanych w zeszycie ćwiczeń oraz zadań dodatkowych proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną dzisiaj, na adres mailowy podany wyżej.

Uwaga! Na następnej lekcji (piątek, 30 października) będzie kartkówka z dodawania i odejmowania pamięciowego liczb dwucyfrowych.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

30.10.2020 r. (piątek)

Temat: Mnożenie przez 10, 100, 1000…

Dzisiaj jest kartkówka z dodawania i odejmowania w pamięci. Piszecie ją na początku lekcji od 1150, przez najdłużej 10 minut. (Jeśli nie korzystasz z Teams, skontaktuję się z Tobą mailowo.)

Dziś poznasz różne sposoby mnożenia pełnych dziesiątek, setek i tysięcy.

Zapisz w zeszycie lekcję 34, dzisiejszą datę i temat.

Wykonaj ćwiczenia wstępne ze str. 82.

Obejrzyj film wyjaśniający w jaki sposób mnożymy liczby naturalne przez 10, 10, 1000…

Gdy mnożymy liczbę naturalną przez 10 wystarczy, że na końcu tej liczby dopiszemy tyle zer, ile ma 10, czyli jedno zero.

Gdy mnożymy liczbę naturalną przez 100 wystarczy, że na końcu tej liczby dopiszemy tyle zer, ile ma 100, czyli dwa zera.

Gdy mnożymy liczbę naturalną przez 1000wystarczy, że na końcu tej liczby dopiszemy tyle zer, ile ma 1000, czyli trzy zera.

(Patrz przykłady z ramki, str. 82 w podręczniku.)

Gdy mnożymy liczbę naturalną przez np. 20, możemy pomnożyć tę liczbę przez 2 i jeszcze przez 10. (Mnożymy liczbę przez 2 i dopisujemy na końcu jedno zero.)

Gdy mnożymy liczbę naturalną przez np. 400, możemy pomnożyć tę liczbę przez 4 i jeszcze przez 100. (Mnożymy liczbę przez 4 i dopisujemy na końcu dwa zera.)

Gdy mnożymy liczbę naturalną przez np. 5000, możemy pomnożyć tę liczbę przez 5 i jeszcze przez 1000. (Mnożymy liczbę przez 5 i dopisujemy na końcu trzy zera.)

(Patrz przykłady ze str. 83 wpodręczniku.)

Rozwiąż w zeszycie zadania 1 i 2 ze str. 83 z podręcznika.

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania od 1 do 4 oraz Co było… ze str. 58 – 59.

Zdjęcia zadań rozwiązanych w zeszycie ćwiczeń proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, na adres mailowy podany wyżej.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com

26.10.2020.- Przeczytajcie temat 8 w podręczniku str.38, w zeszycie zapiszcie temat: Co to jest   plan? Następnie przy pomocy podręcznika napiszcie w zeszytach wyjaśnienie pojęcia „plan”.

28.10.2020. - Narysujcie w zeszytach plan swojego pokoju w skali 1:100, wzór w podręczniku str. 40.

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA    justynaenglishclasses@gmail.com

26.10.2020r.(poniedziałek)

Subject: The Evolution Magazine-ćwiczenia komunikacyjne.

-przypomnij sobie odmianę czasownika to be (być).

-wykonaj w zeszycie ćwiczenie3 z podręcznika st. 24

-wykonaj w ćwiczeniówce zadania 1,2 , 3 i 6 strona 17.

27.10.2020r.(wtorek)

Subject: Maths-słownictwo związane z matematyką, praca z tekstem.

-przepisz w zeszycie nowe słówka z czwartej kolumny (Maths) st. 27. Wymowę nowych słówek ćwicz na quizlet: https://quizlet.com/pl/237495699/evolution-plus-1-unit-2-flash-cards/

-przeczytaj tekst w ćwiczeniu 2 w podręczniku  na stronie 25. Następnie w zeszycie dopasuj zdanie do odpowiedniego przedmiotu.

-wykonaj w ćwiczeniówce ćw. 1 strona 18. (Należy przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania Profesora).

30.10. 2020r. (piątek)

Subject: Revision.-powtórzenie wiadomości z rozdziału 2.

-wykonaj samodzielnie w ćwiczeniówce stronę 19. Wyślij mi dziś na mojego e-maila tą stronę do sprawdzenia na ocenę.

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl

25.10. ( poniedziałek)

Temat: Ja i moja historia.

1. Przeczytaj temat ze str. 32 - 37. zwracaj uwagę na wyrazy pogrubione, one są ważne!

2. Przepisz do zeszytu i staraj się zapamiętać:

Każdy z nas ma swoją historię. Możemy ją poznać zadając pytania rodzicom lub dziadkom albo zbierać i badać dokumenty np. akt urodzenia, książeczka zdrowia, legitymacja szkolna, paszport. Pomocne są również źródła niepisane: zabawki, ubrania, fotografie i filmy.

Jeśli chcemy uporządkować informacje na temat historii naszych rodziców, dziadków i dalszych przodków, możemy opracować tablicę genealogiczną.

GENEALOGIA - to dział historii zajmujący się powiązaniami rodzinnymi.

Każdą rodzinę wyróżniają zwyczaje, czyli powtarzające się sposoby zachowania i działania, np.: rodzinny spacer w niedzielę, wspólne czytanie książek. Jeśli zwyczaj pielęgnują rodzice, a potem dzieci i ich dzieci, staje się on tradycją rodzinną.

3. Wykonaj zadanie 1 i 3 w zeszycie ćwiczeń, s. 18 -19. zrób zdjęcie i prześlij do sprawdzenia.

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com

Wtorek 27.10.2020r.

Temat: „Na scenie występ, przedstawienie” lub „Kolorowy deszcz, kolorowy wiatr”.

Wykonaj pracę techniką rysowanie kredkami, format pracy A-4, zrób zdjęcie i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com

Środa 28.10.2020r.

Temat: Dzień 11 Listopada- Święto Niepodległości. Hymn Polski, pieśni legionowe.

Powtórz Mazurek Dąbrowskiego.

Naucz się pieśni „Przybyli ułani” z internetu.

Narysuj w zeszycie godło i flagę Polski.

TECHNIKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl 

26-30.10.2020r.

Temat: Kto ma pierwszeństwo przejazdu.
Przeczytaj temat 8 w podręczniku, strona 101 i wykonaj zadanie 2.