strona główna

Praca domowa klasa 4b


ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE

EMAIL NAUCZYCIELA  i.fijalkowska@op.pl

25.05.2020 r.

Uczniów którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne proszę o wykonanie kart pracy wysłanych na ich adresy e- mail.

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  justynaenglishclasses@gmail.com

26.05.2020r.(wtorek)

Subject: Food- nazwy produktów żywnościowych, praca z dialogiem

-zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym nazw produktów żywnościowych: podręcznik str.105 (tabelka: food-jedzenie) Przepisz te słówka do zeszytu pod tematem. Powyższe wyrazy ćwicz  na quizlet: https://quizlet.com/pl/218446248/evolution-plus-1-unit-8-flash-cards/

-posłuchaj dialogu z podręcznika strona 96. Przypominam o pobraniu nagrań ze strony https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia. Przeczytaj na głos dialog.

-przepisz nowe wyrażenia w zeszycie

Yummy! They re delicious.-Mniam! One są pyszne.

It s my favourite food-To moje ulubione jedzenie.

-zrób w ćwiczeniówce zadania 1 i 2 strona 65.

27.05.2020r.(środa)

Subject: Do you like pizza?-pytania w czasie Present Simple.

-przepisz pod tematem

Czas Present Simple- pytania

Dzis również zajmniemy się osobami:

I-ja

You-ty, wy

We-my

They-oni, one

Pytania (na przykładzie czasownika ‘like’-lubić)

Do I/you/we/they like milk?(nie zmieniamy formy czasownika, stosujemy bezokolicznik)

Bezokolicznik to czasownik w podstawowej formie, bez żadnej końcówki np. . play, dance, eat, go itp.

Np. Do they like pears? –Czy oni lubią gruszki?

Do you like cheese?- Czy ty lubisz ser?

W pytaniu do wyżej wymienionych osób stosujemy operator ‘do’ na początku zdania.

Krótkie odpowiedzi

Yes, I/you/we/they do.

No I/you/we/they don t.

Np. Do you like yogurt? Yes, I do.    No, I don t.

-wykonaj w zeszycie ćwiczenie 4 strona 97. Należy uzupełnić zdania w czasownikiem like.

-wykonaj w zeszycie ćwiczenia 2 z extra strona 97. Należy napisać pytania z czasownikiem like i udzielić odpowiedzi zgodnie z waszymi preferencjami.

29.05.2020r.(piątek)

Subject: Do we like pizza?-ćwiczymy czasownik  like (lubić).

-przepisz podany przykład do zeszytu:

Ty lubisz lody.

You like ice cream.

Do you like ice cream?-pytanie

Yes, I do.      No, I don t.-krótkie odpowiedzi

You don t like ice cream.-przeczenie

-na podstawie podanego przykładu napisz zdanie: Oni lubią chipsy. Utwórz zdanie twierdzące pytanie, krótkie odpowiedzi oraz przeczenie.

-wykonaj w ćwiczeniówce zadania 3,4 strona 65. Dla chętnych 5/65. Prześlij mi te ćwiczenia do sprawdzenia dziś na e-maila.

MATEMATYKA  EMAIL NAUCZYCIELA Mat.wir2000@interia.pl

Tematy lekcji i rozwiązania zadań z podręcznika zapisuj w zeszycie przedmiotowym.

25.05.2020-poniedziałek

Temat. Obwód kwadratu, obwód prostokąta.

Cele lekcji:

Obliczanie obwodu i prostokąta.

Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystywaniem umiejętności obliczania odwodu kwadratu.

Lekcję rozpoczynamy od omówienia zadania wprowadzającego, które prezentuje trzy strategie obliczania obwodu prostokąta i dwa sposoby obliczania obwodu kwadratu. W zeszycie zapisz treść matematyczną z niebieskiej  ramki str. 223/P, a następnie rozwiąż zadania: 7-11/str.234/P.

Wskazówki:

Zadanie 9 – w tym zadaniu w graficznej formie jest przedstawiony sposób obliczania jednego boku prostokąta, gdy dany jest obwód i długość drugiego boku. Sposób ten odwołuje się do wzoru na obwód prostokąta postaci 2*(a + b). Jeśli chcemy obliczyć długość boku prostokąta to obwód dzielimy przez dwa i od wyniku odejmujemy długość drugiego boku.

Następnie rozwiąż zadania:5-9/str.69-70/ZĆ.

Rozwiązania zadań: 7-11/str.234/P  wyślij na e-mail nauczyciela.

26.05.2020-wtorek

Temat.Obwód kwadratu, obwód prostokąta – zadania tekstowe.

Cele lekcji:

Obliczanie obwodu i prostokąta.

Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystywaniem umiejętności obliczania odwodu kwadratu.

Dalej kontynuujemy temat obliczania obwodu kwadratu i prostokąta. Wykonaj zadania: 12-19/str.234-235/P oraz zadanie 10 i Co było na lekcji?/str.71/ZĆ.

Wskazówki:

Zadanie 12 – jest to zadanie wieloetapowe. Oprócz zastosowania wzoru na obwód prostokąta i kwadratu wymaga porównywania ilorazowego długości.

Zadanie 13 – odwołuje się do własności prostokąta. Należy zwrócić uwagę na konieczność zamiany jednostek długości.

Zadanie 14 – warto w tym zadaniu sporządzić odpowiedni schematyczny rysunek.

Zadanie 16 - konieczna jest zamiana jednostek.

Zadania utrwalające dla chętnych:1-4/str.235/P - Co umiem?

Rozwiązania zadań ze str.71/ZĆ wyślij na e-mail nauczyciela.

28.05.2020-czwartek

Temat.Pojęcie pola.

Cele lekcji:

Wprowadzenie pojęcia pola.

Lekcję rozpoczynamy od omówienia trzech zadań wprowadzających, które przybliżają sposób wypełniania figur innymi figurami. W pierwszym zadaniu figurami jednostkowymi są kwadraty, w drugim – trójkąty równoboczne, a w trzecim – kwadraty oraz trójkąty prostokątne. W zeszycie  zapisz:

Abyobliczyć pole wielokąta:

- ustalamy, jaka figura będzie jednostką pola;

-sprawdzamy, ile razy ta figura (jednostka pola) mieści się w wielokącie.

Przeanalizuj przykłady z ramki ze str. 237/P, a następnie rozwiąż zadania: 1-6/str237-238/P oraz ćwiczenia:1-4 i Co było na lekcji? str. 72-73/ZĆ.

Wskazówka do zadań: 1- 6w tych zadaniach musisz wypełnić wielokąt figurami o polu jednostkowym.

Rozwiązania zadań: 1-4 i Co było na lekcji? str. 72-73/ZĆ wyślij do sprawdzenia e-mail nauczyciela.

29.05.2020-piątek

Temat. Jednostki pola: mm2, cm2, m2. Pole kwadratu.

Cele lekcji:

Wprowadzenie zasady obliczania pola kwadratu.

Wprowadzenie jednostek pola powierzchni.

Lekcję rozpoczynamy od analizy dwóch zadań wprowadzających: pierwsze, bardziej praktyczne, polega na układaniu płytek o różnych wymiarach-jak szybko je policzyć?; drugie, poprzez umieszczanie i zliczanie w uporządkowany sposób małych kwadracików stanowi wstęp do tematu „Pole kwadratu”. Przeanalizuj treści matematyczne zawarte w niebieskiej ramce na str. 239/P  dotyczące zarówno jednostek pola, jak i sposobu obliczania pola dowolnego kwadratu. Wykonaj zadania:7-8/str. 240/P, a następnie rozwiąż zadania:5-8 i Co było na lekcji?/str.73-75/ZĆ.

Rozwiązania zadań:5-8 i Co było na lekcji? /str.73-75/ZĆ – wyślij do sprawdzenia e-mail nauczyciela.

PRZYRODA  EMAIL NAUCZYCIELA  grazynasuwisz1@wp.pl

 

25. 05.2020r.

 

Temat nr 49 – Wpływ działalności człowieka na krajobraz.

 

Proszę przeczytać temat. Nauczyć się treści wiadomości z ramki – Zapamiętaj . Odpowiedzieć na polecenia do samokontroli, zapisać w zeszycie i przesłać na e-maila.49

 

28.05.2020r.

 

Temat nr 50 – Krajobraz wsi i miasta .

 

Proszę przeczytać temat .Nauczyć się treści wiadomości z ramki – Zapamiętaj . Odpowiedz na polecenia do samokontroli ,zapisać w zeszycie i  przesłać na e-maila.

HISTORIA  EMAIL NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl 

25.05.2020 (poniedziałek)

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu IV - W czasach zwycięstw i latach niewoli

1. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń, s. 61 oraz zadanie 2 z podręcznika, s. 140 i obowiązkowo prześlij do sprawdzenia.

2.  Przygotuj się do sprawdzianu, który napiszemy 1 czerwca.

TECHNIKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl 

18-29.05.2020r.

Temat: Praktyczny egzamin na kartę rowerową.

Dalej ćwiczymy elementy egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Przykładowy tor przeszkód:https://www.youtube.com/watch?v=o2BzZ5ntex0
Elementy egzaminu  praktycznego:  przygotowanie roweru do jazdy, jazda rowerem na wprost, reagowanie na znaki drogowe - zatrzymanie się przed przejściem dla pieszych
( ustępowanie pierwszeństwa pieszemu),  ósemka,  slalom ( odległość między pachołkami równa jest długości roweru), hamowanie w polu końcowym.

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl

25-29.05.2020r.

Temat: Laurka na Dzień Matki. 

Wykonaj w dowolnym  programie pracę na temat Laurka na Dzień Matki.   Zrób zdjęcie wykonanej pracy lub wykonaj Print Screen  i prześlij na mój e-mail.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl

26.05.2020 (wtorek)

Temat: Wyrażam miłość swojej Mamie.

26 maja to Dzień Mamy, obejrzyj katechezę interaktywną postępując krok po kroku i zrób niespodziankę Swojej Mamie.

https://view.genial.ly/5ec27ddc8e243b0d5a33a71c/guide-wyrazam-milosc-swojej-

27.05.2020(środa)

Temat: Jezus posyła Ducha Świętego.

Duch Święty zstąpił na Apostołów, gdy razem z Maryją trwali na modlitwie w Wieczerniku. Było to 10 dni po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, a 50 dni po zmartwychwstaniu. Więcej o tym wydarzeniu dowiesz się czytając katechezę 47. Na podstawie zdobytych wiadomości uzupełnij w zeszycie ćwiczeń, ćwiczenia ze str. 102/103 (ćw. 3 i 4 prześlij do sprawdzenia na e-maila)

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE  EMAIL

NAUCZYCIELA  aga857@interia.eu

29.05.2020r. Rodzi się dziecko. Korzystając z internetu: poczytaj o rozwoju dziecka w łonie matki (od zapłodnienia do narodzin) lub obejrzyj filmy na ten temat. Zwróć uwagę na początek ciąży - od 21. dnia bije już serce dziecka.

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com

Wtorek 26.05.2020

Temat: „Skrzynia na skarby”, „Niepowtarzalna torba na laptopa” lub „Balowa torebka Kopciuszka”.

Wybierz sobie temat jaki chcesz z trzech podanych. Wykonaj pracę techniką dowolną, format pracy A4. Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres: 

m.kominek3@gmail.com

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com

Poniedziałek 25.05.2020

Temat: Wakacje na sześciu strunach. Instrumenty strunowe- gitara.

Napisz notatkę o gitarze i narysuj gitarę. Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

Powtórz piosenkę pt. „Piosenka o marzeniach”.

JĘZYK POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA agnieszkastepien.psp@gmail.com

Data: 25. 05. 2020 (poniedziałek)

Temat: Trochę geografii, trochę ortografii. Poznajemy zasady pisowni małą i wielką literą

1. Obejrzyj :

Szkoła z TVP: klasa 4  Język polski, Lekcja 2, 23.04.2020

Trochę geografii, trochę ortografii. Poznajemy zasady pisowni małą i wielką literą

2. Powtórz zasady pisowni wielką i małą literą (Nauka o języku podręcznik str. 209)

3. Zapoznaj się z materiałami na stronie https://epodreczniki.pl/a/wakacyjne-opowiesci/DoYbqOksk Zachęcam do wykonania wszystkich ćwiczeń, zaś w zeszytach zapiszcie poprawne rozwiązania ćwiczeń 9, 11, 14, 16, 22.

Ćwiczenia do sprawdzenia na platformie wsipnet.

Dzisiaj połączymy język polski z lekcją wychowawczą, zachęcam wszystkich do wykonania laurki z okazji Dnia Matki. W treści lekcji znajdziesz wskazówki do jej przygotowania.

Data: 26. 05. 2020 (wtorek)

Temat: Moim autorytetem jest... mama. 

1. Z czym kojarzy ci się słowo mama? Zastanów się nad skojarzeniami. Zapisz je w zeszycie w formie „słoneczka” wokół wyrazu MAMA.

2. Odczytaj wiersz Anny Świrszczyńskiej „Dzień Matki” .

"Dzień Matki" - Anna Świrszczyńska

Dzisiaj, jak co dzień rano,

zerwałaś się do pracy.

Wstajesz tak wcześnie rano

o świcie niby ptacy.

Poczekaj takaś zajęta,

odłóż na chwilę robotę

bo to dziś wielkie święto.

Porzuć na chwilę troski

uśmiechnij się inaczej.

Patrz, jakie ręce masz szorstkie

od tej codziennej pracy.

I oczy też masz zmęczone,

kochane Twoje oczy.

My wiemy to dla nas one

czuwają długo w nocy.

My rozumiemy to dla nas

tak się męczysz, tak się trudzisz.

Bo pracy trzeba nie lada

nim z dzieci wyrosną ludzie.

3. Zastanów się nad odpowiedziami na poniższe pytania.

- co jest tematem wiersza?

- kto mówi w wierszu?

- jak wytłumaczymy zakończenie wiersza?

4. Zapisz w zeszycie: Mama jest kimś ważnym, kimś, z kogo można brać przykład. Jest autorytetem.

Autorytet – 1. ogólnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie,

2. człowiek, instytucja, doktryna, pismo itp. cieszące się w jakiejś dziedzinie lub w opinii pewnych ludzi szczególnym uznaniem, poważaniem.

5. Przeczytaj wiersz "Co Ci dam" – Maja Waszak

Za to, Mamo, że w noc czujnie strzeżesz

kolorowych i spokojnych mych snów;

za to, Mamo, że ci zawsze mogę wierzyć,

że rozumiesz mnie nawet bez słów;

cóż Ci dzisiaj mogę za to dać, Najdroższa Mamo?

Po jednym kwiatku za noc każdą nieprzespaną,

po jednym kwiatku za każde zmartwienie,

po jednym kwiatku za płynące z Twych rąk ukojenie.

Za każdą Twoją zmarszczkę - jeden kwiat

i jeden za każdy siwy włos.

Pod nogi trzeba by Ci rzucić cały świat,

wszystkie kwiaty na ogromny stos.

6.  Mamy cieszą się uznaniem dzięki pewnym cechom, które posiadają. Masz tutaj zestaw cech i ułóż  je w piramidę od najważniejszych (dla Ciebie) do mniej istotnych: troskliwość, pracowitość, dobroć, serdeczność, opiekuńczość, cierpliwość, wytrwałość, mądrość, życzliwość, szczerość.

7. Wykonaj laurkę dla mamy. Pierwszą stronę udekoruj według własnego pomysłu. W środku zapisz życzenia w formie listu. Przypomnij sobie budowę listu (prawy, górny róg miejscowość i data; niżej pośrodku nagłówek, zwroty, które możesz wykorzystać (Droga Mamo, Kochana Mamusiu, Najdroższa Matusiu, Kochana Mateczko...), Treścią listu będzie wiersz:
Uśmiechnij się Mamusiu,

Ja naszą piosnkę gram.

Dla wszystkich kobiet w świecie,

Dla wszystkich naszych Mam.

 Niech niebo ponad Tobą,

Błękitny kolor ma,

Niech rosną twe pociechy

I (wpisz imiona rodzeństwa, możesz zastosować zdrobnienia), i ja.

Życzymy Ci serdecznie,

Byś żyła nam sto lat.

By słońce Ci świeciło.

Byś kwitła nam jak kwiat.

Zakończenie pod wierszem po prawej stronie (Całuję Cię Mamo, Całuję Cię mocno, Twój syn (córka)...).

Wręcz laurkę mamusi z okazji jej święta, które przypada na dzień 26 maja.

Podsumowaniem zajęć będzie wykonania dyktanda on-line pt. „Mama” https://dyktanda.online/app/dyktando/342

Wyrazy, które napiszesz błędnie przepisz do zeszytu: Zapamiętaj pisownię wyrazów:…… .

Data: 27. 05. 2020 (środa)

Temat: Sprawdzian ortograficzny pisownia wyrazów z -ą i ę oraz wielka i mała litera.

O godzinie 12,oo prześlę Wam sprawdzian ortograficzny. Szczegóły zamieszczę w instrukcji.

Na jutrzejszą lekcję powtórz wiadomości o czasowniku (formie osobowej i nieosobowej – bezokoliczniku)- zielony podr. s. 37

Data: 28. 05.  2020 r. (czwartek)

Temat: W pałacowych komnatach… - zdania i równoważniki zdań.

Ważny temat, zapamiętaj informacje.

Dziś pracujemy z  zielonym podręcznikiem s. 130-133.

1.Przed rozpoczęciem ćwiczeń odczytaj poniższe wypowiedzi:

a) wypowiedzenia z czasownikiem w osobowej formie:

 Bardzo mi się podobał ten fragment.

Królewna była piękna.

Muzyka wydaje się bardzo tajemnicza.

Królowa podsłuchuje.

b) wypowiedzenia bez osobowej formy czasownika:

Świetne.

Piękna królewna.

Muzyka bardzo tajemnicza.

Podsłuchy.

Teraz zwróć uwagę na różnice między dwoma typami wypowiedzi. Zauważ, że w jednym podpunkcie  brakuje czasowników, w którym? Udziel ustnej odpowiedzi.

2. Spójrz na ćw. 1 s. 130. Spróbuj samodzielnie je wykonać.

Teraz zapisz rozwiązanie do zeszytu:

goście króla:

rycerz Gromir – Pokonałem smoka.

paź Dobromił – Mój pan zawsze wygrywa.

dama dworu Mojmira – Widzę dwóch królewiczów.

goście królowej:

rycerz Wojsław – Smok pokonany.

rycerz Mścigniew – Moje zwycięstwo.

paź Myślimir – Mój też.

 paź Domarad – To tylko wasze próżne przechwałki.

dama dworu Lutosława – O, królewicz!

dama dworu Samboja – Tańczyć, ach tańczyć!

3. Zapisz w zeszycie ćw. 2s. 130

 Spotkanie księcia z królem. – Książę spotkał się z królem.

Rozmowa dam dworu przy stole. – Damy dworu rozmawiały przy stole.

Tańce gości w sali balowej. – Goście tańczyli w sali balowej.

Zniknięcie pierścionka. – Pierścionek zniknął.

4. Wykonaj ustnie ćw. 3 s. 130.

5. Odczytaj b. ważne informacje z tabeli s. 131, a następnie przerysuj do zeszytu poniższą tabelę i zapamiętaj treści:

Rodzaje wypowiedzeń

Zdania

zawierają osobową formę czasownika, np. Damy odwiedziły królową.

Równoważniki zdań

nie zawierają osobowej formy czasownika, np. Damy u królowej;

ale mogą zawierać bezokolicznik (nieosobową formę czasownika zakończoną na –ć lub –c), np. Odwiedzić królową.

Pamiętaj też o jednej istotnej informacji. Zarówno ze zdania możemy utworzyć  równoważnik zdania, usuwając czasownik w formie osobowej, jak i z równoważnika zdania możemy stworzyć zdanie, wprowadzając osobową formę czasownika.

6. Wykonaj samodzielnie wg podanego wzoru ćw. 4 s. 131.

7. Zanotuj rozwiązanie ćw. 5 s. 131.

Natalia stała się sławna.

Wojtek jest świetnym programistą.

Jaka ona jest zarozumiała!

 Czy on pozostanie skromny?

Muszę ich lepiej poznać.

Chcę przeprowadzić wywiad.

Za kilka lat odbędzie się spotkanie autorskie.

8. Wykonaj ćw. 1 s. 32 z zeszytu ćwiczeń.

Zapamiętaj, czym różni się zdanie od równoważnika zdania i wykonaj w zeszycie ćw. 7 i 9 ze s. 132-133.

Data: 29. 05 2020 (piątek)

Temat: Słowo do słowa – budujemy wypowiedzenie.

Obejrzyj lekcję:

Szkoła z TVP: klasa 4  Język polski, Lekcja 2, 06.05.2020

Zapisz prezentowane w materiale przykłady zdań.

Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/trzymaj-reke-na-pulsie-rozpoznawaj-wypowiedzenia/D18cnZfF2, odczytaj inf. z wykresu (pierwsze niebieskie ramki) i zapisz w zeszycie rozwiązania zadań: 5 i 7.

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA bajkowa.98@wp.pl

W tym tygodniu macie za zadanie w czasie wolnym wybrać sobie dowolna formę rekreacji na świeżym powietrzu np: pojeździć na rowerze, rolkach, deskorolce. Pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Życzę fajnej zabawy.