strona główna

Praca domowa klasa 4a


KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W CIEPIELOWIE

02 listopada 2020r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Od 03 listopada 2020r. nauczanie zdalne w klasach IV-VIII odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Office 365 Teams. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne w wymiarze zgodnym z obowiązującym planem lekcji i programem nauczania. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj .korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz koła zainteresowań odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość po uzgodnieniu z Rodzicem.

PRZYPOMINAM !

Udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest realizacją obowiązku szkolnego. Na lekcjach będzie sprawdzana obecność. Za nieusprawiedliwioną nieobecność, uczeń otrzyma punkty ujemne z zachowania, zgodnie z WZO. Jednostka lekcyjna w formie zdalnej trwa 30 minut. Pozostały czas tj. 15 minut + czas planowej przerwy, uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na odpoczynek, posiłek i przygotowanie do kolejnych zajęć. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów przez 45 minut Wychowawcy we współpracy z nauczycielami monitorują udział uczniów swojej klasy w nauczaniu zdalnym, o występujących trudnościach informują dyrektora szkoły. Uczeń biorący udział w lekcjach on-line, powinien stosować się do poleceń nauczyciela. Aplikacja Teams służy do prowadzenia zajęć lekcyjnych i do komunikowania się nauczyciela z uczniami. Nie może służyć do kontaktów towarzyskich między uczniami. Obowiązuje zakaz nagrywania lekcji.

Godziny lekcyjne i przerwy w nauczaniu zdalnym.

1.     800 - 830

830 – 855 – przerwa

2.     855 - 925

925 – 950 – przerwa

3.     950 - 1020

1020 – 1050 – długa przerwa

4.     1050 - 1120

1120 – 1150 – długa przerwa

5.     1150 - 1220

1220 – 1245 – przerwa

6.     1245 - 1315

1315 – 1340 – przerwa

7.     1340 - 1410

Zapraszamy Rodziców do współpracy i wsparcia szkoły w tym trudnym okresie. Jestem przekonana, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu, przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie, bo Naszym najważniejszym celem jest dobro i zdrowie dzieci.

                                                                                             Z poważaniem

                                                                         Małgorzata Rusinowska – Dyrektor ZSP

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com

GRUPA 1 26.10.2020r.
Temat: Niech wszyscy wiedzą.
Zaloguj się do Microsoft Office 365 A1 klikając w link:  https://portal.office.com/ wpisz login i hasło otrzymane od wychowawcy/pracownika szkoły, następnie dwukrotnie zmień hasło na własne.
1.Wybierz z lewego panelu aplikację Word.
2. Zapoznaj się z tematem 7 s. 39.
3. Wykonaj polecenia, które zaproponowano do wykonania.
4. Przygotuj tabelę z planem wydarzeń oraz wstaw odpowiednie ilustracje. Praca może wyglądać tak jak na stronie 42.
5. Zapisz dokument pod nazwą „Plan imprez klasy 4a”.

GRUPA 2  30.10.2020r.
Temat: Niech wszyscy wiedzą.
Zaloguj się do Microsoft Office 365 A1 klikając w link:  https://portal.office.com/ wpisz login i hasło otrzymane od wychowawcy/pracownika szkoły, następnie dwukrotnie zmień hasło na własne.
1.Wybierz z lewego panelu aplikację Word.
2. Zapoznaj się z tematem 7 s. 39.
3. Wykonaj polecenia, które zaproponowano do wykonania.
4. Przygotuj tabelę z planem wydarzeń oraz wstaw odpowiednie ilustracje. Praca może wyglądać tak jak na stronie 42.
5. Zapisz dokument pod nazwą „Plan imprez klasy 4a”.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl

29 października 2020 (czwartek)

Temat: Bóg dał nam aniołów.

Przypomnij sobie katechezę nr 9 o aniołach. Obejrzyj e-katechezę https://view.genial.ly/5f817576a70c7d0d040228cd/presentation-bog-dal-nam

Modlitwą podziękuj swojemu Aniołowi Stróżowi za opiekę. Dla chętnych: wykonaj anioła według podanego wzoru, (sprawdzę po powrocie do szkoły)

30 października 2020 (piątek)

Temat: Uroczystość Wszystkich Świętych.

Pierwszego dnia listopada obchodzimy w Kościele uroczystość Wszystkich Świętych. To wyjątkowy i bardzo radosny dzień w którym wspominamy tych, którzy cieszą się już chwałą Nieba. Zapraszam Was dzisiaj na wirtualną katechezę o ŚWIĘTOŚCI.

https://view.genial.ly/5f92ddae862b2a0d88f706e5/interactive-image-wszystkich-sw

MATEMATYK A EMAIL  NAUCZYCIELA alina.nizinska@ciepielow.onmicrosoft.com

26.10.2020 r. (poniedziałek)

Temat: Dodawanie  liczb dwucyfrowych w pamięci.

Dzisiaj jest kartkówka z kolejności wykonywania działań. Piszecie ją na początku lekcji od 800, przez najdłużej 10 minut. (Jeśli nie możesz skorzystać z Teams, poinformuj mnie o tym mailowo – adres podany wyżej.)

Rozpoczynamy cykl lekcji poświęcony działaniom wykonywanym w pamięci. Bardzo ważne, aby nie pomagać sobie używaniem kalkulatora. Ćwicz swój umysł!

Dziś przypomnicie sobie i będziecie wykorzystywać różne sposoby dodawania w pamięci liczb dwucyfrowych, które już poznaliście w młodszych klasach.

Zapisz w zeszycie lekcję 30, dzisiejszą datę i temat.

Wykonaj ustnie ćwiczenia wstępne ze str. 68 z podręcznika.

Obejrzyj krótki film o dodawaniu (do czasu 1:08). Pod tematem zapisz w zeszycie działanie z ramki – str. 69 i podpisz, gdzie są składniki oraz suma. Zapamiętaj te informacje.

Dodawanie jest działaniem przemienny. Oznacza to, że liczby które dodajemy można zapisywać w dowolnej kolejności i nie zmieni to wyniku.

Liczby dwucyfrowe możemy dodawać w pamięci na różne sposoby. Obejrzyj film, który przypomni Ci metody dodawania pamięciowego.

Teraz czas na ćwiczenia. Wykonaj zadania z podręcznika: od 1 do 4 ze str. 69 oraz 8, 9 (dowolnym sposobem) i 11 ze str. 71. Następnie rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania od 1 do 6 oraz Co było… ze str. 48 –  50.

Zdjęcia rozwiązanych w ćwiczeniówce zadań (całe strony) proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną dzisiaj, na adres mailowy podany wyżej.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

27.10.2020 r. (wtorek)

Temat: Zastosowanie dodawania liczb do rozwiązywania zadań.

Dzisiaj utrwalasz umiejętność pamięciowego dodawania liczb dwucyfrowych. Rozwiążesz także kilka zadań tekstowych na zastosowanie dodawania.

Zapisz w zeszycie lekcję 31,  dzisiejszą datę i temat.

Jeśli tego potrzebujesz, przypomnij sobie róże sposoby dodawania liczb dwucyfrowych – obejrzyj film, do którego link zamieściłam także wczoraj.

Poćwicz pamięciowe dodawanie liczb dwucyfrowych – zadania z podręcznika od 13 do 17 oraz 19 ze str. 71 – 72.

Rozwiąż zadania tekstowe: 22, 23, 26, 27, 28, 30 ze str. 73 z podręcznika.

Rozwiąż zadania ze str. 51 z ćwiczeniówki.

Zadania dodatkowe (dla chętnych): 20, 21ze str. 72 – 73 oraz 2, 3 ze str. 112.

Zdjęcia zadań rozwiązanych w zeszycie ćwiczeń oraz rozwiązań zadań 22, 23, 26, 27, 28, 30 z podręcznika, a także zadań dodatkowych proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną dzisiaj, na adres mailowy podany wyżej.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

28.10.2020 r. (środa)

Temat: Odejmowanie liczb dwucyfrowych w pamięci.

Dziś poznasz różne sposoby pamięciowego odejmowania liczb dwucyfrowych.

Pamiętaj: obliczenia wykonuj w pamięci, nie korzystaj z kalkulatora.

Zapisz w zeszycie lekcję 32, dzisiejszą datę i temat.

Wykonaj ustnie ćwiczenia wstępne ze str. 76.

Obejrzyj film wyjaśniający jak nazywają się liczby występujące w odejmowaniu (od 1:08 minuty filmu). Zapisz w zeszycie działanie z ramki – str. 76 i podpisz, gdzie są: odjemna, odjemnik oraz różnica. Zapamiętaj te nazwy.

Poprawność wykonanego odejmowania można sprawdzić poprzez wykonanie odpowiedniego dodawania. Np.: 45 – 9 = 36, sprawdzenie: 36 + 9 = 45. Możesz obejrzeć film o dodawaniu i odejmowaniu jako działaniach odwrotnych.

Są różne sposoby odejmowania pamięciowego.

-       odejmowanie od odjemnej najpierw dziesiątek odjemnika, a następnie jego jedności (np.: 42–17=42–10–7=32–7=25),

-       odejmowanie od odjemnej najpierw jedności odjemnika, a następnie jego dziesiątek (np.: 42–17=42–7–10=35–10=25),

-       zwiększenie odjemnej i odjemnika o tyle samo tak, aby odejmować pełne dziesiątki (np.: 42–17= 45–20=25, po zwiększeniu odjemnej i odjemnika o 3),

-       zmniejszenie odjemnej i odjemnika o tyle samo tak, aby odejmować od pełnych dziesiątek (np.: 42–17= 40–15=25, po zmniejszeniu odjemnej i odjemnika o 2).

Obejrzyj film o sposobach odejmowania pamięciowego.

Ćwicz wykonywanie odejmowania pamięciowego różnymi sposobami wykonując zadania od 1 do 9 ze str. 77 – 79 z podręcznika.

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania od 1 do 8 ze str. 53 – 55.

Zdjęcia zadań rozwiązanych w zeszycie ćwiczeń proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną dzisiaj, na adres mailowy podany wyżej.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

30.10.2020 r. (piątek)

Temat: Zastosowanie odejmowania liczb do rozwiązywania zadań tekstowych.

Twoim celem jest dzisiaj utrwalenie pamięciowego odejmowania liczb oraz zastosowanie odejmowania do rozwiązywania zadań tekstowych.

Zapisz w zeszycie lekcję 33, dzisiejszą datę i temat.

Sposoby odejmowania liczb możesz przypomnieć sobie oglądając film o sposobach odejmowania pamięciowego.

Ćwicz odejmowanie pamięciowe wykonując w zeszycie zadania: od 10 do 13 ze str. 79 z podręcznika.

Rozwiąż zadania od 14 do 20 ze str. 79 – 80 z podręcznika.

W zeszycie ćwiczeń rozwiąż zadania ze str. 56 – 57.

Zadania dodatkowe: 4, 5, 6 ze str. 112 – podręcznik.

Zdjęcia zadań rozwiązanych w zeszycie ćwiczeń oraz rozwiązanych zadań dodatkowych proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną, na adres mailowy podany wyżej.

Uwaga! Na następnej lekcji (wtorek, 3 listopada) będzie kartkówka z dodawania i odejmowania pamięciowego liczb dwucyfrowych.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com

26.10.2020. – Przeczytajcie temat 8 w podręczniku str.38, w zeszycie zapiszcie temat: Co to jest plan? Następnie przy pomocy podręcznika napiszcie w zeszytach wyjaśnienie pojęcia „plan”.

27.10.2020. – Narysujcie w zeszytach plan swojego pokoju w skali 1:100, wzór w podręczniku str. 40.

HISTORIA  EMAIL  NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl

29.10. ( czwartek)

Temat: Ja i moja historia.

1. Przeczytaj temat ze str. 32 - 37. zwracaj uwagę na wyrazy pogrubione, one są ważne!

2. Przepisz do zeszytu i staraj się zapamiętać:

Każdy z nas ma swoją historię. Możemy ją poznać zadając pytania rodzicom lub dziadkom albo zbierać i badać dokumenty np. akt urodzenia, książeczka zdrowia, legitymacja szkolna, paszport. Pomocne są również źródła niepisane: zabawki, ubrania, fotografie i filmy.

Jeśli chcemy uporządkować informacje na temat historii naszych rodziców, dziadków i dalszych przodków, możemy opracować tablicę genealogiczną.

GENEALOGIA - to dział historii zajmujący się powiązaniami rodzinnymi.

Każdą rodzinę wyróżniają zwyczaje, czyli powtarzające się sposoby zachowania i działania, np.: rodzinny spacer w niedzielę, wspólne czytanie książek. Jeśli zwyczaj pielęgnują rodzice, a potem dzieci i ich dzieci, staje się on tradycją rodzinną.

3. Wykonaj zadanie 1 i 3 w zeszycie ćwiczeń, s. 18 -19. zrób zdjęcie i prześlij do sprawdzenia.

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  beatarusin.angielski@gmail.com

26.10.(poniedziałek), 28.10. (środa), 30.10. (piątek)

Na wirtualnej tablicy LINO zamieściłam zadania na najbliższe lekcje. Wykonuj zadania w wyznaczonej kolejności. W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt na podany adres e-mail lub na naszej grupie klasowej na Messenger.

Link do wirtualnej tablicy: http://linoit.com/users/1beti5/canvases/Evolution%20Plus%201%20unit%202

Koło zainteresowań

27.10. (wtorek)

Utrwal nazwy ostatnio poznanych ubrań. Poćwicz słówka w dwóch dowolnych ćwiczeniach: ucz się, pisanie, ćwiczenie, test, dopasowywanie

https://quizlet.com/246351667/level-a1-lesson-21-clothes-ubrania-flash-cards/

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com

Czwartek 29.10.2020r.

Temat: „Na scenie występ, przedstawienie” lub „Kolorowy deszcz, kolorowy wiatr”.

Wykonaj pracę techniką rysowanie kredkami, format pracy A-4, zrób zdjęcie i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com

Środa 28.10.2020r.

Temat: Dzień 11 Listopada- Święto Niepodległości. Hymn Polski, pieśni legionowe.

Powtórz „Mazurek Dąbrowskiego”.

Naucz się pieśni „Przybyli ułani” z internetu.

Narysuj w zeszycie godło i flagę Polski.

JĘZYK POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA   agnieszkastepien.psp@gmail.com 

Każdego dnia w zeszycie przedmiotowym wpisujemy temat lekcji i datę. Pod tematem zapisujemy notatkę i wskazane rozwiązania zadań z podręcznika lub inne polecenia. Zadania z zeszytu ćwiczeń uzupełniamy i zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły. Spośród zadanych poleceń, wskazane przez nauczyciela zadania, należy przesłać e-mailem do sprawdzenia (rozwiązanie zapisujemy w emailu lub tekst dodajemy jako załącznik), rozwiązań tych zadań nie umieszczamy w zeszycie.

26 października 2020 (poniedziałek)

Temat : Wagarować czy nie wagarować? Rozmawiamy o skutkach naszych decyzji.

Zapisz w zeszycie wyjaśnienie terminów: wagary, wagarowicz, wagarować.

Zapisz słownictwo:

pójść na wagary: uciec, czmychnąć, pierzchnąć, dać drapaka, dać dyla, wymknąć się, ulotnić się, prysnąć.

Przypomnij sobie treść opowiadania „Świetnieśmy się bawili” i zapisz notatkę:

Alcest namawia Mikołajka na wagary. Chłopiec ma wątpliwości, ale kiedy kolega przypomina mu, że po południu będzie arytmetyka, ostatecznie decyduje się na ucieczkę z lekcji. Wagarowicze uciekają bardzo daleko. Myśląo pójściu do kina, ale nie maja pieniędzy. Włóczą się bez celu. Oglądają wystawy sklepowe.  Docierają na pusty plac, gdzie bawią się, rzucając kamieniami w puszki. Dochodzi między nimi do kłótni, która przeradza się w bójkę. Zaczyna padać deszcz, więc staja pod daszkiem przy wystawie zegarmistrza, czekając, kiedy przyjdzie pora powrotu ze szkoły.

Jak chłopcy czuli się podczas wagarów?

Zapisz: Uczucia: chłopcy nie czują się dobrze na wagarach; nie wiedzą, co robić; nudzą się; pocieszają się wzajemnie; kłócą ze sobą; biją; w rzeczywistości woleliby być w szkole.

Zapisz w zeszycie Pięć wskazówek dla uczniów, którzy mają problemy z nauką.

27 października 2020 (wtorek)

Temat : Pierwsza pomoc w szkolnych wypadkach – słownik ortograficzny.

Podczas dzisiejszych zajęć potrzebny Wam będzie słownik ortograficzny.

Przeczytaj wiersz ze strony 86 (zielony podręcznik) i wykonaj ustnie polecenia.

Zapisz w zeszycie rozwiązanie ćw. 2 str. 87 (podr.ziel)

Zapisz w zeszycie schemat na temat budowy słownika ortograficznego ze str. 89. Przejrzyj swój słownik i odszukaj w nim zbiór zasad oraz zestaw haseł. Przeczytaj kilka wyrazów ze słownika.

Przepisz pytania z ćw. 5 str. 88 i odpowiedz na nie w zeszycie.

Wykonaj ćw. 6 i 7 str. 89 (podr ziel) każdy wyraz zapisz w zeszycie,  odszukaj w słowniku i zanotuj numer strony, na której się znajduje.

28 października 2020 (środa)

Temat : Czy ucieczka z domu to dobry sposób a rozwiązanie problemów? Nasze rozważania zainspirowane opowiadaniem „Uciekam z domu”.

Dla przypomnienia treści opowiadania wysłuchaj audiobooka na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=JPBqajra-S8&list=PLXirE8VKF1lXUP6pmWvdEuU4fds3dWUTf&index=19

Dlaczego Mikołajek postanowił uciec z domu?

Zapisz:
Sytuacja: Mikołajek wylał butelkę atramentu na nowy dywan i mama bardzo go skrzyczała.
Uczucia: było mu przykro, smutno; czuł się odrzucony, niekochany; był przekonany, że mama niesprawiedliwie na niego nakrzyczała; postanowił ”ukarać” rodziców, sprawić, że będą się o niego martwili i mieli poczucie winy.
Etapy ucieczki Mikołajka:
1. Wylanie butelki atramentu na nowy dywan. Spakowanie potrzebnych rzeczy. Przed domem Alcesta -namawianie kolegi do wspólnej ucieczki. Pierwszy odpoczynek – posiłek w postaci kawałka czekolady. W cukierni – kupienie eklerki. U Kleofasa – nieudana próba pożyczenia roweru. W sklepie z zabawkami. Powrót do domu.

Wnioski: Mikołajek źle postąpił uciekając z domu. Powinien porozmawiać z mamą o zaistniałej sytuacji. Należało przeprosić, za zaplamienie nowego dywanu. Mógł powiedzieć o swoich uczuciach, po tym kiedy mama na niego nakrzyczała. Ucieczka z domu nie rozwiąże problemów. Raczej przysporzy większych trudności.

Mikołajek po powrocie do domu powinien przeprosić mamę za swoje zachowanie. Sformułuj jego wypowiedź, wpisz w treści maila i prześlij do sprawdzenia.

29 października 2020 (czwartek)

Temat : Jak jest zbudowane opowiadanie pt. Palę cygaro”?

Dla przypomnienia treści opowiadania wysłuchaj audiobooka na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=IEXABf_amdI&list=PLXirE8VKF1lXUP6pmWvdEuU4fds3dWUTf&index=12

Omówienie budowy opowiadania.

Zapisz:

Wydarzenie będące wstępem do kolejnych wydarzeń: Alcest przynosi cygaro i namawia Mikołajka do tego, żeby wspólnie wypalili cygaro.
Kolejne wydarzenia: W sklepie tytoniowym. Znalezienie pudełka z zapałką. Wyprawa na pusty plac. Palenie cygara. Złe samopoczucie – wyrzucenie cygara. Powrót do domu.
Zwrot akcji: Palenie cygara.

Wydarzenie informujące o zaskakującym rozwiązaniu akcji: Wyrzucenie cygara. Chłopcy byli przekonani, że palenie cygara to wielka przyjemność, tymczasem źle się poczuli; w efekcie wyrzucili cygaro.

Charakter puenty ma zdanie: „I teraz, od czasu kiedy paliłem cygaro, tak u nas jest, że tacie niewolno palić fajki”. Jest to zaskakujący, wcześnie niesygnalizowany fragment opowiadania. Sytuacja absurdalna (paradoks): Mikołajek zrobił coś złego – palił cygaro, a tata został za to ukarany – nie może palić fajki.

Wszystkie poznane opowiadania są zbudowane według podanego schematu.

Opowiadanie – utwór prozaiczny niewielkich rozmiarów o prostej, zazwyczaj jednowątkowej fabule, w którym zdarzenia ułożone w toku przyczynowo – skutkowym zmierzają ku wyraźnie akcentowanemu zakończeniu.

30 października 2020 (piątek)

Temat : Gdy ty nie możesz, on co pomoże – słownik ortograficzny.

Podczas dzisiejszych zajęć potrzebny Wam będzie słownik ortograficzny.

Korzystając ze słownika ortograficznego wykonaj ćwiczenia ze stron od 110 do 113 w zeszycie ćwiczeń. Odszukuj wyrazy w słowniku, w ten sposób doskonalisz tę umiejętność i utrwalasz alfabet.

Wybierz ze słownika 5 rzeczowników z „ó” i ułóż je alfabetycznie.

Wypisz ze słownika 6 nazw czynności z „rz” np. sprzątać

Znajdź wyraz uczennica. Zaznacz znak „/” i napisz, po co został on umieszczony.

WYCHOWANIE FIZYCZNE  EMAIL NAUCZYCIELA  opalw-f8a@wp.pl
wtorek

Temat: Rozciągamy mięśnie klatki piersiowej.

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa: leżenie przodem na brzuchu, nogi wyprostowane, ręce zgięte w stawach łokciowych na szerokości i wysokości barków (pozycja świecznik).
Ćwiczenie:
prostujemy ręce jednocześnie odchylając głowę i kręgosłup w tył - 10 powtórzeń

Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa: nogi w bardzo szerokim rozkroku, dłonie oparte na podłożu z przodu.
Ćwiczenie:
kręgosłup i głowę wyginając jak najmocniej do tyłu ( w górę ), wytrzymujemy 15-20 sekund i powracamy do pozycji wyjściowej - 10 powtórzeń

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa: leżenie przodem na brzuchu, nogi zgięte w stawach kolanowych.
Ćwiczenie:
dłońmi chwytamy stopy, jednocześnie dociągając głowę do stóp - 10 powtórzeń

Ćwiczenie 4
Pozycja wyjściowa: stojąca, dłonie splecione za plecami.
Ćwiczenie:
ściągamy łopatki w tył, jednocześnie unosząc dłonie lekko w górę - 10 powtórzeń

Ćwiczenie 5
Pozycja wyjściowa: siad klęczny, ręce wyciągnięte w przód oparte dłońmi o podłogę.
Ćwiczenie:
przejść do leżenia przodem bez odrywania dłoni i kolan od podłogi, następnie bez odrywania i przesuwania dłoni i kolan powrót do pozycji wyjściowej. - 10 powtórzeń

czwartek

Temat: Wykorzystujemy teren do aktywności fizycznej.

Ubierz się w strój sportowy i wyjdź na podwórko
Rozgrzewka- wykonaj kilka skłonów, skrętów tułowie, wymachów nóg w przód                              i podskoków.
Ćwiczenie: 
Wykorzystując teren naturalny koło domu wykonuj bieg lub marszobieg przez około 10 min.
Odpocznij - wykonując głębokie wdechy i wydechy w unoszeniem rąk w górę.
Powtórz bieg jeszcze raz.

piątek

Temat: Wydłużamy czynnie kręgosłup.

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem na plecach, nogi wyprostowane i złączone, ręce wyprostowane leżą na podłodze za głową.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie się przez sięganie rękoma, jak najdalej za głowę, a stopami w przeciwną stronę - 10 powtórzeń.

Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, ręce wyprostowane wyciągnięte w górę.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie raz prawej, raz lewej ręki - 10 powtórzeń na każdą rękę.

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, dłonie oparte na biodrach z tyłu pleców.
Ćwiczenie:
naciskanie rękoma na biodra z maksymalne wyciągnięciem głowy w górę -                       

10 powtórzeń.

Ćwiczenie 4
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny tyłem do ściany, ręce wyprostowane wyciągnięte  w górę przylegają do ściany.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie rąk w górę bez odrywania ich od ściany -  10 powtórzeń.

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl

26-30.10.2020r.

Temat: Marszobieg w terenie naturalnym.
Rozpoczynając marszobieg, wykonujemy marsz w szybkim tempie. Po regularnych treningach marszobiegu proporcje marszu zaczynają się zmieniać i zaczyna dominować trucht, a następnie bieg przeplatany z marszem. Marszobieg może być świetnym treningiem dla osób, które chcą zacząć biegać. Rozpoczynając marszobieg, nie musimy od razu dodawać biegu. Na początku warto skupić się na samym maszerowaniu w szybkim tempie.

TECHNIKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl 

26-30.10.2020r.

Temat: Kto ma pierwszeństwo przejazdu.
Przeczytaj temat 8 w podręczniku, strona 101 i wykonaj zadanie 2.