strona główna

Praca domowa klasa 4a


ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJE

EMAIL NAUCZYCIELA  i.fijalkowska@op.pl

25.05.2020 r.

Uczniów którzy uczęszczają na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne proszę o wykonanie kart pracy wysłanych na ich adresy e- mail.

HISTORIA  EMAIL  NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl

27.05.2020 środa

Temat: Sprawdzian wiadomości

Wykonaj zadania i prześlij do sprawdzenia do godz. 11.

Zadanie 1.

Do podanych postaci dopasuj odpowiednie informacje. Przy każdej postaci wpisz numer właściwej informacji.

Stefan Batory ......

Tadeusz Kościuszko ......

Jan Henryk Dąbrowski ......

Maria Skłodowska Curie .....

Augustyn Kordecki ......

Józef Wybicki ......

autor słów Mazurka Dąbrowskiego

osoba dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla

dowódca Legionów Polskich walczących u boku Napoleona Bonapartego

przywódca powstania z 1794 roku

król Polski zwycięzca w wojnie z państwem Moskiewskim

przywódca obrońców klasztoru na Jasnej Górze

Zadanie 2.

Podkreśl poprawne zakończenie każdego zdania.

Ciężka jazda konna, którą wyróżniały charakterystyczne skrzydła, to kosynierzy /husaria.

Skutkiem klęski insurekcji kościuszkowskiej był I rozbiór Polski / III rozbiór             Polski.

Napoleon Bonaparte był wodzem wojsk rosyjskich / francuskich.

Maria Skłodowska Curie ukończyła studia we Francji / w Polsce.

Zadanie 3.

Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej. Wpisz w miejsce kropek cyfry od 1 do 4. Cyfrą 1 oznacz wydarzenie najwcześniejsze.

Wybuch powstania styczniowego

Powstanie Mazurka Dąbrowskiego

Obrona Jasnej Góry przed Szwedami

Zadanie 4.

Oceń prawdziwość każdego zdania. Podkreśl PRAWDA, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub fałsz, jeśli zdanie jest FAŁSZYWE.

Wojnę Rzeczypospolitej z Rosją nazywamy potopem. PRAWDA / FAŁSZ

Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski. PRAWDA / FAŁSZ

Na ziemiach Polski Napoleon utworzył państwo noszące nazwę Królestwo Polskie. PRAWDA / FAŁSZ

Konstytucja 3 maja została uchwalona w czasach panowania Jana III Sobieskiego.

PRAWDA / FAŁSZ

Maria Skłodowska otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury.

PRAWDA / FAŁSZ

Zadanie 5.

Połącz w pary pojęcia z właściwymi opisami. Przy każdym pojęciu wpisz numer, którym oznaczono właściwy opis.

Kanclerz - ......

Mąż stanu - ......

Hetman - ......

Członek najbogatszej grupy szlachty

Wybitny polityk

Dowódca wojsk w dawnej Rzeczypospolitej

Wysoki urzędnik w dawnej Rzeczypospolitej, kierował np. Polityką zagraniczną

Przywódca insurekcji

Zadanie 6.

W jaki sposób Polacy w zaborze pruskim przeciwstawiali się polityce niemieckich władz? Zaznacz wszystkie właściwe przykłady.

Michał Drzymała zamieszkał w wozie cyrkowym.

Polscy konspiratorzy doprowadzili do wybuchu powstania styczniowego.

Polacy zesłani na Syberię starali się uciec z zesłania.

Dzieci z Wrześni przystąpiły do strajku.

Zadanie 7.

W jaki sposób carskie władze prowadziły walkę z polskością po upadku powstania styczniowego. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.

Wprowadzały język niemiecki jako obowiązkowy w urzędach

Zakazały Polakom kupowania ziemi.

Zsyłały polskich patriotów na Syberię.

Wprowadziły do szkół rosyjski jako język nauczania.

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA  katarzyna.rucinska@poczta.onet.eu

26 maj 2020r.

Czasownik modalny can – pytania i krótkie odpowiedzi.

Wykonajcie zadanie 3 strona 83 podręcznik. Na podstawie zadania 1 strona 82 należy uzupełnić zdania w ćwiczeniu 3 czasownikiem can lub jego przeczeniem can t (pamiętając, że pomiędzy n i t jest apostrof).

Te zdania, które zaczynają się od he (czyli Joe w ćw 1) i she (czyli Lucy w ćw 1) uzupełnimy  - can jeśli on lub ona potrafi robić podaną czynność lub

- can t jeśli on lub ona nie potrafi robić podanej czynności.

Czynności, które potrafi robić Joe i Lucy mają znaczek V, a te których nie potrafią mają znaczek X.

Pytania (przykłady 5,6,8,9,11) uzupełniamy wyłącznie formą can.

Pytania tworzymy przez przestawienie can przed osobę w zdaniu.

She can swim. Ona potrafi pływać.

Can she dance? Czy ona potrafi pływać?

Na takie pytania odpowiadamy za pomocą krótkich odpowiedzi.

   TAK             NIE

Yes, I can.      No, I can t.

Yes, you can.  No, you can t.

Yes, he can.    No, he can t.

Yes, she can.  No, she can t.

Yes, it can.      No, it can t.

Yes, we can.   No, we can t.

Yes, you can.  No, you can t.

Yes, they can. No, they can t.

W krótkich odpowiedziach przeczących pomiędzy n i t jest apostrof. Krótkie odpowiedzi mają zawszę taką formę. Zawsze są w nich zaimki osobowe, nigdy imiona itp.

W ćwiczeniu 3 w przykładach 5,6,8,9,11 po pytaniu należy uzupełnić krótkie odpowiedzi.

28 maj 2020r.

Can you sing? – praca z dialogiem.

W zadaniu 1 strona 84 podręcznik znajdują się członkowi rodziny. Przepiszcie te wyrazy do zeszytu  przetłumaczcie na język polski (słowniczek strona 93).

Korzystając z nagrań ze strefy ucznia na stronie Macmillan posłuchajcie wymowy i powtórzcie wyrazy.

Następnie odsłuchajcie dialogu (ćwiczenie 2) i głośno przeczytajcie.

Przepiszcie i przetłumaczcie dwa zdania z Easy English pod dialogiem. Tłumaczenie znajdziecie w słowniczku.

Praca domowa dla chętnych.

Zadanie 1 z tego tematu w ćwiczeniówce. Rozszyfruj drzewo genealogiczne.

29 maj 2020r.

Czasownik modalny can – ćwiczenia.

Wykonaj zadanie 2 EXTRA strona 85 podręcznik.

V oznacza, że ma być to zdanie twierdzące, więc po osobie wstawisz can.

X oznacza, że ma być to zdanie przeczące, więc po osobie wstawisz can t.

?  na końcu oznacza, że będzie to pytanie, więc zdanie zaczniesz od Can..

Należy jeszcze uzupełnić krótkie odpowiedzi. Po yes i no znajdzie się zaimek osobowy taki jaki był w pytaniu. Z wyjątkiem, gdy w pytaniu pojawia się you, wtedy w odpowiedzi znajdzie się I – ja.

Przepiszcie zadanie do zeszytu, zróbcie zdjęcie i wyślijcie na mój adres e-mail.

MATEMATYKA  EMAIL  NAUCZYCIELA graziakot@interia.pl

25.05.2020 (poniedziałek)

T: Jednostki pola: mm2, cm2, m2. Pole kwadratu.

Celem lekcji jest wprowadzenie zasady obliczania pola kwadratu oraz wprowadzenie jednostek pola powierzchni.

Podczas tej lekcji omawiamy pole kwadratu oraz zamianę jednostek pola. Rozpoczynamy od analizy dwóch zadań wprowadzających: pierwsze, bardziej praktyczne, polega na układaniu płytek o różnych wymiarach; drugie poprzez umieszczanie i zliczanie w uporządkowany sposób małych kwadracików stanowi wstęp do naszego tematu ,,Pole kwadratu”.

Zapiszcie w zeszycie:

Najczęściej używanymi jednostkami pola są:

1mm2=1mm*1mm

1cm2=1cm*1cm

1dm2=1dm*1dm

1m2=1m*1m

Proszę przeczytać ze zrozumieniem treść matematyczną z ramki, a następnie wykonać zad.            7-8 s. 240/P i zad. 5-8 i Co było na lekcji? s. 73-75 w zeszycie ćwiczeń.

Zadania z zeszytu ćwiczeń przyślijcie jako załącznik na mojego maila, który znajduje się na stronie szkoły.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

26.05.2020 (wtorek)

T: Jednostki pola: mm2, cm2, m2. Pole kwadratu.

Celem dzisiejszej lekcji jest obliczanie pola kwadratu na podstawie danej długości boku i obliczanie długości boku kwadratu na podstawie danego pola oraz rozwiązywanie zadań z treścią z wykorzystaniem umiejętności obliczania pola kwadratu.

 Rozwiązujemy zad. 9-14/240-241/P oraz zad. 9-12 i Co było na lekcji? s. 72-77 w zeszycie ćwiczeń.

Zadania z zeszytu ćwiczeń przyślijcie jako załącznik na mojego maila, który znajduje się na stronie szkoły.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

27.05.2020 (środa)

T:  Pole kwadratu – zadania.

Lekcja ta ma głównie charakter utrwalający. Rozwiązujemy zad. 15-20/241-242/P oraz Co umiem?/243/P.

Zadania z Co umiem ? przyślijcie jako załącznik na mojego maila, który znajduje się na stronie szkoły.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

29.05.2020 (piątek)

T:  Pole prostokąta.

Celem tej lekcji jest wprowadzenie wzoru na pole prostokąta i obliczanie pola powierzchni prostokąta.

Lekcję rozpoczynamy od trzech zadań wprowadzających. Prowadzą one krok po kroku od puzzli, przez tabelkę zestawiającą długość, szerokość i pole prostokąta, do obliczenia pola prostokąta. Po zliczeniu kwadratów jednostkowych i analizie tabeli powinniście zauważyć zależność między zaprezentowanymi wielkościami i bez problemu możecie rozwiązać zadanie trzecie.

Zapiszcie w zeszytach: Pole prostokąta obliczamy przez pomnożenie długości jednego boku tego prostokąta przez długość sąsiedniego boku. Pole prostokąta zapisujemy wzorem: P=a*b, gdzie a, b – boki prostokąta.

Proszę wykonać zad. 1-3/245-246/P oraz 1-4 i Co było na lekcji? s. 78-80 w zeszycie ćwiczeń.

Zadania z zeszytu ćwiczeń przyślijcie jako załącznik na mojego maila, który znajduje się na stronie szkoły.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

PRZYRODA  EMAIL NAUCZYCIELA  grazynasuwisz1@wp.pl

25. 05.2020r.

Temat nr 48 – Podsumowanie wiadomości z działu V- Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy.

Proszę o odpowiedzi na pytania ze str. 196 „Polecenia do działu” od nr 10 – do nr 18 ,zapisać je w zeszycie i przesłać na e-maila.

29.05.2020r.

Temat nr  49—Wpływ działalności człowieka na środowisko.

Proszę przeczytać temat . nauczyć się treści wiadomości z ramki – Zapamiętaj. Odpowiedz na polecenia do samokontroli , zapisz w zeszycie i wysłać na e-maila.

TECHNIKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl 

18-29.05.2020r.

Temat: Praktyczny egzamin na kartę rowerową.

Dalej ćwiczymy elementy egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Przykładowy tor przeszkód:https://www.youtube.com/watch?v=o2BzZ5ntex0
Elementy egzaminu  praktycznego:  przygotowanie roweru do jazdy, jazda rowerem na wprost, reagowanie na znaki drogowe - zatrzymanie się przed przejściem dla pieszych
( ustępowanie pierwszeństwa pieszemu),  ósemka,  slalom ( odległość między pachołkami równa jest długości roweru), hamowanie w polu końcowym.

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA  pnowakowski31@poczta.onet.pl 

25-29.05.2020r.

Temat: Laurka na Dzień Matki. 

Wykonaj w dowolnym  programie pracę na temat Laurka na Dzień Matki.   Zrób zdjęcie wykonanej pracy lub wykonaj Print Screen  i prześlij na mój e-mail.

RELIGIA  EMAIL  NAUCZYCIELA  urszulanka@onet.pl

26.05.2020 (wtorek)

Temat: Wyrażam miłość swojej Mamie.

26 maja to Dzień Mamy, obejrzyj katechezę interaktywną postępując krok po kroku i zrób niespodziankę Swojej Mamie.

https://view.genial.ly/5ec27ddc8e243b0d5a33a71c/guide-wyrazam-milosc-swojej-

29.05.2020 (piątek)

Temat: Jezus posyła Ducha Świętego.

Duch Święty zstąpił na Apostołów, gdy razem z Maryją trwali na modlitwie w Wieczerniku. Było to 10 dni po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, a 50 dni po zmartwychwstaniu. Więcej o tym wydarzeniu dowiesz się czytając katechezę 47. Na podstawie zdobytych wiadomości uzupełnij w zeszycie ćwiczeń, ćwiczenia ze str. 102/103 (ćw. 3 i 4 prześlij do sprawdzenia na e-maila)

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com

Środa 27.05.2020

Temat: „Skrzynia na skarby”, „Niepowtarzalna torba na laptopa” lub „Balowa torebka Kopciuszka”.

Wybierz sobie temat jaki chcesz z trzech podanych. Wykonaj pracę techniką dowolną, format pracy A4. Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres: 

m.kominek3@gmail.com.

MUZYKA EMAIL NAUCZYCIELA   m.kominek3@gmail.com

Wtorek 26.05.2020

Temat: Wakacje na sześciu strunach. Instrumenty strunowe- gitara.

Napisz notatkę o gitarze i narysuj gitarę. Zrób zdjęcie pracy i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com. Powtórz piosenkę pt. „Piosenka o marzeniach”.

JĘZYK POLSKI  EMAIL NAUCZYCIELA   ewasulimaaa@gmail.com

25 maja 2020 r.

Temat: ,,Zorro” - test czytania ze zrozumieniem.

O godz. 10.30 otrzymacie na maile test czytania ze zrozumieniem. Na rozwiązanie macie 45 min. Szczegółowe inf. dotyczące udzielana odp. zamieściłam w treści maila. Powodzenia!!!

26 maja 2020 r.

Temat: Moim autorytetem jest... MAMA. 

Dzisiaj połączymy język polski z lekcją wychowawczą, zachęcam wszystkich do wykonania laurki z okazji Dnia Matki. W treści lekcji znajdziesz wskazówki do jej przygotowania.

1. Z czym kojarzy ci się słowo mama? Zastanów się nad skojarzeniami. Zapisz je w zeszycie w formie „słoneczka” wokół wyrazu MAMA.

2. Odczytaj wiersz Anny Świrszczyńskiej „Dzień Matki” .

Dzisiaj, jak co dzień rano,

zerwałaś się do pracy.

Wstajesz tak wcześnie rano

o świcie niby ptacy.

Poczekaj takaś zajęta,

odłóż na chwilę robotę

bo to dziś wielkie święto.

Porzuć na chwilę troski

uśmiechnij się inaczej.

Patrz, jakie ręce masz szorstkie

od tej codziennej pracy.

I oczy też masz zmęczone,

kochane Twoje oczy.

My wiemy to dla nas one

czuwają długo w nocy.

My rozumiemy to dla nas

tak się męczysz, tak się trudzisz.

Bo pracy trzeba nie lada

nim z dzieci wyrosną ludzie.

3. Zastanów się nad odpowiedziami na poniższe pytania.

- co jest tematem wiersza?

- kto mówi w wierszu?

- jak wytłumaczymy zakończenie wiersza?

4. Zapoznaj się z def. słowa autorytet:

1. ogólnie uznana czyjaś powaga, wpływ, znaczenie,

2. człowiek, instytucja, doktryna, pismo itp. cieszące się w jakiejś dziedzinie lub w opinii pewnych ludzi szczególnym uznaniem, poważaniem.

Zapisz w zeszycie: Mama jest kimś ważnym, kimś, z kogo można brać przykład. Jest autorytetem.

5. Przeczytaj wiersz "Co Ci dam" – Maja Waszak

Za to, Mamo, że w noc czujnie strzeżesz

kolorowych i spokojnych mych snów;

za to, Mamo, że ci zawsze mogę wierzyć,

że rozumiesz mnie nawet bez słów;

cóż Ci dzisiaj mogę za to dać, Najdroższa Mamo?

Po jednym kwiatku za noc każdą nieprzespaną,

po jednym kwiatku za każde zmartwienie,

po jednym kwiatku za płynące z Twych rąk ukojenie.

Za każdą Twoją zmarszczkę - jeden kwiat

i jeden za każdy siwy włos.

Pod nogi trzeba by Ci rzucić cały świat,

wszystkie kwiaty na ogromny stos.

6. Mamy cieszą się uznaniem dzięki pewnym cechom, które posiadają. Masz tutaj zestaw cech i ułóż  je w piramidę od najważniejszych (dla Ciebie) do mniej istotnych: troskliwość, pracowitość, dobroć, serdeczność, opiekuńczość, cierpliwość, wytrwałość, mądrość, życzliwość, szczerość.

7. Wykonaj laurkę dla mamy. Pierwszą stronę udekoruj według własnego pomysłu. W środku zapisz życzenia w formie listu. Przypomnij sobie budowę listu (prawy, górny róg miejscowość i data; niżej pośrodku nagłówek, zwroty, które możesz wykorzystać (Droga Mamo, Kochana Mamusiu, Najdroższa Matusiu, Kochana Mateczko...), Treścią listu będzie wiersz:
Uśmiechnij się Mamusiu,

Ja naszą piosnkę gram.

Dla wszystkich kobiet w świecie,

Dla wszystkich naszych Mam.

 Niech niebo ponad Tobą,

Błękitny kolor ma,

Niech rosną twe pociechy

I (wpisz imiona rodzeństwa, możesz zastosować zdrobnienia), i ja.

Życzę/ Życzymy Ci serdecznie,

Byś żyła nam sto lat.

By słońce Ci świeciło.

Byś kwitła nam jak kwiat.

Zakończenie pod wierszem po prawej stronie (Całuję Cię Mamo, Całuję Cię mocno, Twój syn (córka)...).

Wręcz laurkę mamusi z okazji jej święta, które przypada na dzień 26 maja.

Podsumowaniem zajęć będzie wykonania dyktanda on-line pt. „Mama” https://dyktanda.online/app/dyktando/342

Wyrazy, które napiszesz błędnie przepisz do zeszytu:

Zapamiętaj pisownię wyrazów:…… .

27 maja 2020 r.

Temat: Podmiot i orzeczenie – związek główny w zdaniu.

Bardzo ważna lekcja – zapamiętaj jak najwięcej informacji.

1.Przeczytaj wiersz Wandy Chotomskiej ,,Hipopotam lubi błoto” i wykonaj w zeszycie ćw. 1 s. 134.

hipopotam: lubi, powiedział, chlupnął, zabłocił, zmienił, splamił;

tygrys: miota się;

lwice: ryczą;

lamy: liczą, wyglądamy;

kangury: rozgniewały się, podamy

2. Wykonaj samodzielnie w zeszycie najpierw ćw. 3 s. 135, a później ćw. 2 s. 135.

3. Zapoznaj się z inf. zamieszczonymi w tabeli s. 136 i zapisz do zeszytu poniższą notatkę:

Orzeczenie to najważniejsza część zdania, która informuje o czynności lub stanie. Odpowiada na pytania: co robi? co się z kimś/czymś dzieje?, np. Mama upiekła czekoladowy tort. Tata naprawił mój rower.

Funkcję orzeczenia w zdaniu pełni najczęściej czasownik w formie osobowej.

Podmiot to część zdania, która wskazuje wykonawcę czynności. Odpowiada na pytania: kto? co? , np np. Mama upiekła czekoladowy tort. Tata naprawił mój rower.

Funkcję podmiotu w zdaniu pełni najczęściej rzeczownik.

PODMIOT+ ORZECZENIE= ZWIĄZEK GŁÓWNY

Aby nazwać wypowiedzenie zdaniem, musi w nim być orzeczenie.

Po formie orzeczenia możemy wywnioskować, jaki jest podmiot, np. Idę do sklepu (kto?- ja).

Zapamiętaj – W zdaniach podmiot podkreślamy jedną ciągłą kreską, a orzeczenie dwiema.

4. Zanotuj w zeszycie rozwiązanie ćw. 9 s. 138.

Przygotował wszystko. – kto? – on

Widzę to. – kto? – ja

Przywitali się z nim. – kto? – oni

Przeczytasz mi? – kto? – ty

Spały w kącie. – co? – one

Oprowadziła nas. – kto? – ona

Mrugało zielonymi ślepiami. – co? – ono

Wybierzecie coś. – kto? – wy

Zdecydujemy się za chwilę. – kto? – my          

5. Otwórz ćwiczeniówkę (seledynową) i wykonaj samodzielnie ćw. 1 i 2 s. 33

Praca domowa:

Obejrzyj dwukrotnie krótki filmik (1:12) na stronie https://www.youtube.com/watch?v=OlkAcjmJ7i8

Utrwal wiadomości o podmiocie i orzeczeniu i wykonaj w zeszycie ćw. 4 i 6. s. 136-137 z zielonego podręcznika. Zrób zdjęcie i prześlij mailem do sprawdzenia.

28 maja 2020 r.

Temat: podmiot i orzeczenie – ćwiczenia utrwalające.

Wykonaj w zeszycie zestaw ćwiczeń. Nie przepisuj poleceń, zapisuj zdania i rozwiązania.

Ćw. 1.

Zanotuj zdania, odszukaj i podkreśl odpowiednio podmioty i orzeczenia

a) Ołowiane żołnierzyki miały kolorowe mundury.

b) Mały chłopczyk dostał je na urodziny.

c) Jeden żołnierzyk wyróżniał się od innych.

d) W papierowym zamku stała piękna tancerka.

e) Baletnica bardzo spodobała się żołnierzykowi.

Ćw. 2.

Dokończ zdania, dopisz podmioty lub orzeczenia.

a)…………….. szczeka.

b)Deszcz ………………

c)……………. Brzęczy

d)Kucharz ……………..

e) ……………. Wolno chodzi.

f) Ja ……………

Ćw. 3

Przepisz tekst do zeszytu. Dodaj brakujące orzeczenia: przygotować , pomóc,  wykonać, grać, podobać się, nagrodzić. Podane czasowniki zastosuj w formie czasu przeszłego. Pomyśl, od których wyrazów w zdaniach zależy forma orzeczenia?

Z okazji Dnia Matki uczniowie z naszej klasy ……………. przepiękne przedstawienie dla swoich mam. Podczas prób bardzo nam ………………… nauczycielka języka polskiego. Zespół dekoratorów ……………… kostiumy i rekwizyty. Wszyscy aktorzy wyraziście ……………… swoje role. Przedstawienie bardzo …………… kolegom z innych klas i naszym rodzicom. Gorące brawa ……………. nasz trud.

Ćw. 4.

W poniższych zdań wypisz orzeczenia. W których zdaniach czasowniki będące orzeczeniami są rodzaju żeńskiego, a w których – rodzaju męskiego? Zastanów się, od czego to zależy.

a) Zosia dostała się do zespołu baletowego.
Ciężko na to pracowała przez wiele miesięcy.
Na przesłuchaniach zatańczyła naprawdę pięknie.

b)Bartek zagrał na gitarze w czasie szkolnej akademii.
Zaskoczył wszystkich.
Do tej pory ukrywał swój talent.

Ćw. 5

Wyszukaj w podanych zdaniach związki główne.

WzórZosia pięknie śpiewała. Zosia śpiewała

Autobus uciekł nam sprzed nosa.
Groźny sztorm nagle ustał.
Szczenię spało na kanapie.
Nasi starsi koledzy grali w kosza.
Stokrotki zakwitły na biało.

Ćw. 6.

W podanych krótkich zdaniach nie ma podmiotów. Przypatrz się formie orzeczenia i zanotuj  wykonawców czynności do poszczególnych zdań.

a) Zasnął.
b) Spóźniły się.
c) Zastanowisz się.
d) Trenowali.
e) Tańczę.

Praca domowa:

Wejdź na stronę: https://epodreczniki.pl/a/na-scenie-podmiot-i-orzeczenie/DzCRvq6wK i wykonaj zdalnie ćw. 1, 2 i 4.

We wtorek (02.06) o godz. 10.30 prześlę Wam kartkówkę z podmiotu i orzeczenia. W ciągu 30 minut należy ją odesłać mailem zwrotnym.

29 maja 2020 r.

Temat: Ekranizacja filmu ,,Przygody Tomka Sawyera” na podst. powieści Marka Twaina (lektura uzupełniająca).

Omówimy tę lekturę na podst. obejrzanego filmu + 1 tematu z podręcznika żółtego. Otrzymacie ode mnie wiele ważnych informacji nt. tego dzieła.

1.Obejrzyj uważnie film na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=_-NwWRYJNrU lub https://www.cda.pl/video/1894952e

2.Podczas oglądaniazanotuj w brudnopisie lub notatniku bohaterów, postaraj się też określić czas i miejsce wydarzeń. Ponadto redaguj notatki nt. istotnych wydarzeń.

Pamiętaj o wtorkowej kartkówce. W związku z tym, iż jest to tylko kartkówka, otrzymacie też temat do realizacji w tym dniu (będzie on dotyczył zagadnień z lektury).

WYCHOWANIE FIZYCZNE  EMAIL NAUCZYCIELA  opalw-f8a@wp.pl

W tym tygodniu macie za zadanie pojeździć w wolnym czasie na rowerze, rolkach lub deskorolce. Życzę fajnej zabawy.