strona główna

Praca domowa klasa 7a


KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP W CIEPIELOWIE

02 listopada 2020r.  jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Od 03 listopada 2020r. nauczanie zdalne w klasach IV-VIII odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Office 365 Teams. Nauczyciel planuje i prowadzi nauczanie zdalne w wymiarze zgodnym z obowiązującym planem lekcji i programem nauczania. Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj .korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz koła zainteresowań odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość po uzgodnieniu z Rodzicem.

PRZYPOMINAM !

Udział ucznia w nauczaniu zdalnym jest realizacją obowiązku szkolnego. Na lekcjach będzie sprawdzana obecność. Za nieusprawiedliwioną nieobecność, uczeń otrzyma punkty ujemne z zachowania, zgodnie z WZO. Jednostka lekcyjna w formie zdalnej trwa 30 minut. Pozostały czas tj. 15 minut + czas planowej przerwy, uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na odpoczynek, posiłek i przygotowanie do kolejnych zajęć. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów przez 45 minut Wychowawcy we współpracy z nauczycielami monitorują udział uczniów swojej klasy w nauczaniu zdalnym, o występujących trudnościach informują dyrektora szkoły. Uczeń biorący udział w lekcjach on-line, powinien stosować się do poleceń nauczyciela. Aplikacja Teams służy do prowadzenia zajęć lekcyjnych i do komunikowania się nauczyciela z uczniami. Nie może służyć do kontaktów towarzyskich między uczniami. Obowiązuje zakaz nagrywania lekcji.

Godziny lekcyjne i przerwy w nauczaniu zdalnym.

1.     800 - 830

830 – 855 – przerwa

2.     855 - 925

925 – 950 – przerwa

3.     950 - 1020

1020 – 1050 – długa przerwa

4.     1050 - 1120

1120 – 1150 – długa przerwa

5.     1150 - 1220

1220 – 1245 – przerwa

6.     1245 - 1315

1315 – 1340 – przerwa

7.     1340 - 1410

Zapraszamy Rodziców do współpracy i wsparcia szkoły w tym trudnym okresie. Jestem przekonana, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu, przeprowadzimy ten proces sprawnie i efektywnie, bo Naszym najważniejszym celem jest dobro i zdrowie dzieci.

                                                                                             Z poważaniem

                                                                         Małgorzata Rusinowska – Dyrektor ZSP

INFORMATYKA EMAIL NAUCZYCIELA anna.sulima01@gmail.com

GRUPA 1  27.10.2020r.
Temat: Pisz sprawnie i ładnie.
Zaloguj się do Microsoft Office 365 A1 klikając w link:  https://portal.office.com/ wpisz login i hasło otrzymane od wychowawcy/pracownika szkoły, następnie dwukrotnie zmień hasło na własne.
1.Wybierz z lewego panelu aplikację Word.
2. Zapoznaj się z tematem 4.1 s. 110.

3. Tekst przepisany na ostatniej lekcji do pobrania tutaj.
4. Sprawdź pisownię w całym dokumencie klikając abc pisownia i gramatyka na karcie Recenzje.
5. Wszystkie jednoliterowe spójniki i przyimki, takie jak: i, o, w, z..  przenieś do następnego wiersza używając twardej spacji (czyli kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+spacja) klikając przed tą literka.
6. Dokonaj formatowania teksty. Wstaw tytuł z galerii WordArt. Podziel tekst na dwa akapity. Z pierwszego akapitu zrób trzy kolumny z odstępem 0,5cm. Z drugiego akapitu zrób dwie kolumny z odstępem 1cm i linią oddzielającą.
7. Wstaw inicjały akapitów.
8. Przykład dokumentu tutaj. Zapisz i wyślij do sprawdzenia.

GRUPA 2  30.10.2020r.
Temat: Jak to się pisze.
Zaloguj się do Microsoft Office 365 A1 klikając w link:  https://portal.office.com/ wpisz login i hasło otrzymane od wychowawcy/pracownika szkoły, następnie dwukrotnie zmień hasło na własne.
1.Wybierz z lewego panelu aplikację Word.
2. Zapoznaj się z tematem 4.2 s. 115.
3. Wykonaj wszystkie polecenia zaznaczone czerwonym trójkątem.
4. Wykonaną, uzupełnioną i sformatowaną tabelkę zapisz pod nazwą „Słownik terminów komputerowych”.
4. Podpisaną pracę prześlij mailem do sprawdzenia.

MATEMATYK A EMAIL  NAUCZYCIELA alina.nizinska@ciepielow.onmicrosoft.com

27.10.2020 r. (wtorek)

Temat: Obliczanie procentu danej liczby – rozwiązywanie zadań.

Dzisiaj stosujesz obliczanie procentu danej liczby do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym.

Zapisz w zeszycie lekcję 33, dzisiejszą datę i temat.

Obejrzyj film o podwyżkach – dwa pierwsze zadania (do 7:28 minuty).

Obejrzyj film o obniżkach – dwa pierwsze zadania (do 5:22 minuty).

Przeczytaj uważnie przykład 3 ze str. 84.

Rozwiąż na podstawie filmów i przykładu ćw. 4 ze str. 84 oraz zadania 9 i10 ze str. 85 – 86 z podręcznika.

Rozwiąż zadania: 5, 6, 11, 12, 14, 18 ze str. 85 – 86 z podręcznika.

W zadaniu 6 pamiętaj o ujednoliceniu jednostek.

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania ze str. 26.

Zadania dodatkowe: 19 i 21 ze str. 86 z podręcznika.

Zdjęcia zadań rozwiązanych w zeszycie ćwiczeń (cała strona) oraz zadań dodatkowych proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną dzisiaj, na adres mailowy podany wyżej.

Uwaga! Jutro będzie kartkówka z czterech ostatnich lekcji. Szczegóły prześlę mailem.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

28.10.2020 r. (środa)

Temat: Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.

Dziś zaczynamy od kartkówki. Na rozwiązanie zadań masz 10 minut. Zadania dla uczniów, którzy nie korzystają z Teams prześlę mailem.

Zajmiesz się teraz obliczaniem, jakim procentem danej liczby b jest druga liczba – a.

Zapisz w zeszycie lekcję 34,  dzisiejszą datę i temat.

Do tej pory opisywaliśmy jedną wielkość jako część drugiej, czyli w postaci ułamka. Korzystaj z tego również teraz. Utworzony ułamek można zapisać w postaci procentu. W ten sposób można obliczyć, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. Pamiętaj że wielkość, której część/procent wyznaczasz stanowi mianownik utworzonego ułamka.

Przeanalizuj przykłady 1 i 2 ze str. 87 – 88 z podręcznika.

Zachęcam do obejrzenia filmu o podwyżkach (od 7:28 minuty) oraz filmu o obniżkach (od 5:22 do 7:09 minuty).

Zapisz w zeszycie: Aby obliczyć, jakim procentem danej liczby jest druga liczba, należy podzielić drugą liczbę przez liczbę daną, a następnie wynik zamienić na procent.

Wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4 ze str. 88 – 89 z podręcznika.

Rozwiąż zadania: 2, 3, 4, 6, 7 ze str. 89 z podręcznika.

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania ze str. 30.

Zdjęcia zadań rozwiązanych w zeszycie ćwiczeń oraz rozwiązań zadań dodatkowych proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną dzisiaj, na adres mailowy podany wyżej.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

29.10.2020 r. (czwartek)

Temat: Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. – rozwiązywanie zadań.

Na tej lekcji utrwalisz sobie umiejętność obliczania, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba, stosując te obliczenia do rozwiązywania problemów osadzonych w kontekście praktycznym.

Zapisz w zeszycie lekcję 35,  dzisiejszą datę i temat.

Rozwiąż zadania: 9, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 25, 22 ze str. 89 – 91 z podręcznika.

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania ze str. 28.

Zadania dodatkowe: 27, 28 ze str. 92 z podręcznika.

Zdjęcia zadań rozwiązanych w zeszycie ćwiczeń oraz rozwiązań zadań dodatkowych proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną dzisiaj, na adres mailowy podany wyżej.

Uwaga! Na następnej lekcji będzie kartkówka z dwóch ostatnich lekcji.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

30.10.2020 r. (piątek)

Temat: Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.

Napisz kartkówkę. Masz na to 10 minut. (Zadania dla uczniów, którzy nie korzystają z Teams prześlę mailem.)

Zajmiesz się dzisiaj ostatnim rodzajem obliczeń procentowych – obliczanie liczby b, której p  procent jest równe a.

Zapisz w zeszycie lekcję 36,  dzisiejszą datę i temat.

Przeczytaj bardzo uważnie zamieszczone w podręczniku na str. 93 – 95 przykłady.

Obejrzyj trzecią część filmu o obniżkach (od 7:10 minuty)

Na podstawie przeczytanych przykładów oraz filmu wykonaj ćw. 1, 2 i 3 ze str. 94 – 95 z podręcznika.

Rozwiąż zadania: 1, 2 (wybrać cztery przykłady), 3, 4 ze str. 95 – 96 z podręcznika.

Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania ze str. 29.

Zdjęcia zadań rozwiązanych w zeszycie ćwiczeń proszę przesłać do mnie pocztą elektroniczną dzisiaj, na adres mailowy podany wyżej.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań proszę kontaktować się ze mną drogą mailową.

JĘZYK NIEMIECKI  EMAIL  NAUCZYCIELA  ich.mag.deutsch@o2.pl 

27.10.2020r.

Thema:Wer ist das?

Zapraszam na lekcję on-line w aplikacji Microsoft Teams o godz. 8.00, kod przyłączenia do grupy: 8yzwkr5

1. Mach Übungen 1/32 und 2/33 im Lehrbuch. (Wykonaj ćw. w podręczniku.)

2. Lies die Grammatik 1 Seite 130. (Zapoznaj się z 1 regułą gramatyczną na s. 130 w podręczniku.)

3. Mach Übung 4/35 im Lehrbuch. (Wykonaj ćw. w podręczniku.)

2. Lies die Grammatik 2 Seite 130. (Zapoznaj się z 2 regułą gramatyczną na s. 130 w podręczniku.)

4. Mach Übungen 1,2 und 3/17 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.)

5. Übersetze die Wörter im Übungsbuch Seite 29 (Przetłumacz i zapamiętaj słownictwo w ćwiczeniówce s. 29): das Buch – książka, der Hund – pies, der Junge – chłopiec, der Kaffee – kawa, das Kaninchen – królik, die Katze – kot, das Mädchen – dziewczyna, der Mann – mężczyzna, der Papagei – papuga, das Tier – zwierzę, die Zeitung – gazeta, das Zimmer – pokój

28.10.2020r.

Thema:Wir schreiben eine Klassenarbeit. – Pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu 1.

Wiadomości na temat testu: https://padlet.com/niemkaralle/izkdzxp5jjsa63e0

30.10.202r.

Thema:Wer ist das?

Zapraszam na lekcję on-line w aplikacji Microsoft Teams o godz. 8.55, kod przyłączenia: 8yzwkr5

1. Mach Übungen 1/32 und 2/33 im Lehrbuch. (Wykonaj ćw. w podręczniku.)

2. Lies die Grammatik 1 Seite 130. (Zapoznaj się z 1 regułą gramatyczną na s. 130 w podręczniku.)

3. Mach Übung 4/35 im Lehrbuch. (Wykonaj ćw. w podręczniku.)

2. Lies die Grammatik 2 Seite 130. (Zapoznaj się z 2 regułą gramatyczną na s. 130 w podręczniku.)

4. Mach Übungen 1,2 und 3/17 im Übungsbuch. (Wykonaj ćw. w ćwiczeniówce.)

5. Übersetze die Wörter im Übungsbuch Seite 29 (Przetłumacz i zapamiętaj słownictwo w ćwiczeniówce s. 29): das Buch – książka, der Hund – pies, der Junge – chłopiec, der Kaffee – kawa, das Kaninchen – królik, die Katze – kot, das Mädchen – dziewczyna, der Mann – mężczyzna, der Papagei – papuga, das Tier – zwierzę, die Zeitung – gazeta, das Zimmer – pokój

Doradztwo zawodowe

28.10.2020.

Temat: Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania siebie.

W ramach tej lekcji zapraszam do obejrzenia filmów i rozwiązania quizów:

https://seewidely.com/lessons/jak-budowac-dobre-pierwsze-wrazenie/ - jak budować dobre pierwsze wrażenie + quiz

https://seewidely.com/lessons/czy-cialo-mowi-gdy-usta-milcza/ - czy ciało mówi, gdy usta milczą + quiz

https://www.youtube.com/watch?v=qkZOSz9Eeps – mowa ciała jakich gestów unikać

JĘZYK ANGIELSKI GRUPA PANI BEATY EMAIL  NAUCZYCIELA   beatarusin.angielski@gmail.com

grupa II

26.10.(poniedziałek), 27.10. (wtorek), 28.10. (środa)

Na wirtualnej tablicy LINO zamieściłam zadania na najbliższe lekcje. Wykonuj zadania w wyznaczonej kolejności. W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt na podany adres e-mail.

Link do wirtualnej tablicy:

http://linoit.com/users/1beti5/canvases/Repetytorium%20klasa%207%20unit%202

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA    justynaenglishclasses@gmail.com

26.10.2020r.(poniedziałek)

Subject: Revision.- powtórzenie słownictwa z rozdziałów 1 i 2.

-powtórz słownictwo z rozdziału 2. Wymowę ćwicz na quizlet: https://quizlet.com/pl/294176160/macmillan-repetytorium-8-klasisty-unit2-flash-cards/

- wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1,2 i 3 strona 20 podręcznik oraz ćwiczenie 6 strona 21.

27.10.2020r. (wtorek)

Subject: Revision.-powtórzenie gramatyki z rozdziałów 1 i 2.

-powtórz czasy Present Simple oraz Present Continuous (zastowanie, budowa zdań oraz słówka charakterystyczne)

-wykonaj  w zeszycie ćwiczenia 4, 5/20 z podręcznika oraz 7 i 9 strona 21

-zrób w ćwiczeniówce zadania 1, 2 (po prawej stronie- revision) st. 13. Prześlij mi odpowiedzi na mojego e-maila.

28.10.2020r. (środa)

Subject: Edukacja-słownictwo z rozdziału 3.

-zapoznaj się ze słownictwem ze strony 29 ( at school-w szkole, places at school-miejsca w szkole, school subjects-przedmioty szkolne) Wymowę ćwicz na quizlet: https://quizlet.com/pl/275365393/unit-3-school-subjects-flash-cards/   https://quizlet.com/pl/328673451/macmillan-repetytorium-klasa-8-unit-3-flash-cards/

-wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1, 3 oraz 5 strona 22.

-wykonaj w ćwiczeniówce zadania 1 i 2 strona 14.

HISTORIA  EMAIL  NAUCZYCIELA   niedziela.alina@wp.pl

26.10. (poniedziałek)

Temat: Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych.

1. Przeczytaj informacje zawarte na stronach 65-70.

2. Zapisz w zeszycie i staraj się zapamiętać:

W XIX wieku Stany Zjednoczone Ameryki przeżywały okres dynamicznego rozwoju. Stopniowo powiększały swoje terytorium i tworzyły kolonie. Jednocześnie był to kraj wielkich dysproporcji. Na Północy szybko rozwijał się przemysł, a produkcja rolna zorganizowana była w wielkich farmach. Na rolniczym Południu dominowały wielkie plantacje bawełny, na których pracowali czarni niewolnicy. Problem niewolnictwa to jeden z elementów sporu między stanami północnymi a południowymi. W 1860 r. na prezydenta wybrano Abrahama Lincolna, który był zdecydowanym przeciwnikiem niewolnictwa. Mieszkańcy Południa nie pogodzili się z tym i w 1861 r. jedenaście stanów ogłosiło secesję, czyli wystąpienie z Unii i utworzenie Konfederacji. Doprowadziło to do wybuchu wojny secesyjnej w latach 1861-1865 pomiędzy Unią (Północ) i Konfederacją (Południe). Zwycięstwo odniosła Unia, Południe zostało spustoszone. W trakcie trwania wojny Abraham Lincoln ogłosił zniesienie niewolnictwa. Po wojnie Stany Zjednoczone zaczęły się szybko rozwijać i stały się wielką potęgą przemysłową świata.

29.10.(czwartek)

Temat: Kolonializm europejski w XIX wieku

1. Przeczytaj temat z podręcznika s. 71-74.

2. Zapisz w zeszycie i staraj się zapamiętać:

W drugiej połowie XIX wieku mocarstwa europejskie prowadziły politykę kolonialną. Polegała ona na opanowaniu krajów (lub obszarów) słabo rozwiniętych, przede wszystkim w Afryce i Azji, oraz organizowaniu tam kolonii. Posiadłości zamorskie były eksploatowane gospodarczo przez mocarstwa kolonialne. Wśród potęg kolonialnych przodowała Wielka Brytania, której perłą w koronie były Indie. W Afryce Wielka Brytania rywalizowała o kolonie z Francją, Belgią, póżniej również z Niemcami. Na Dalekim Wschodzie o Chińską prowincję Mandżurię konkurowały Japonia i Rosja - doprowadziło to do wybuchu wojny między tymi państwami(1904-1905).

GEOGRAFIA  EMAIL NAUCZYCIELA   geografia.ciepielow@gmail.com

26.10.2020. -  Zapiszcie w zeszytach temat: Klimat Polski. Następnie przeczytajcie temat 5 str.29 w podręczniku.

28.10.2020. -  Korzystając z informacji zawartych w podręczniku str. 29-30 odpowiedzcie na pytania:

1. Jak określany jest klimat Polski?
2. Wymień czynniki fizycznogeograficzne wpływające na klimat Polski.
3. Wymień czynniki meteorologiczne wpływające na klimat Polski.

RELIGIA EMAIL NAUCZYCIELA  bednarczyk.alicja7@gmail.com

27.10.2020r. (wtorek)

Katecheza 11 – Bóg poucza o początku – stworzenie świata i człowieka.

Przeczytaj temat z podręcznika (str. 28, 29).

Wykonaj ćwiczenie 3 (ćwiczeniówka str.24) i  prześlij na mojego e-maila.

30.10.2020r. (piątek)

Katecheza 12 – Człowiek przez grzech oddala się od Stwórcy.

Zapoznaj się z treścią katechezy (podręcznik str. 30, 31). Zastanów się co pomaga człowiekowi zwalczać grzech.

Najbliższe dni poświęcone są pamięci zmarłych. Zachęcam Was do modlitwy za nich.

MUZYKA  EMAIL NAUCZYCIELA    m.kominek3@gmail.com

Czwartek 29.10.2020r.

Temat: Najstarsze polskie hymny.

Napisz notatkę do zeszytu na temat „Najstarsze polskie hymny” z podręcznika, zrób zdjęcie i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com. .

Powtórz piosenkę pt. „Czerwone maki na Monte Cassino”.

PLASTYKA EMAIL NAUCZYCIELA  m.kominek3@gmail.com              

Wtorek 27.10.2020r.

Temat: Beztrosko z pasją, z rozwagą i w zadumie „Krajobraz ze stożków, walców i kul” lub „Kolorowe tancerki”, lub „Noc z tańczącymi gwiazdami”.

Wykonaj pracę w formacie A-4 pastelami olejnymi, zrób zdjęcie i wyślij na adres: m.kominek3@gmail.com.

JĘZYK  POLSKI   EMAIL NAUCZYCIELA   ewasulimaaa@gmail.com

Na czas zdalnego nauczania zapisujemy w zeszycie przedmiotowym nową lekcję, datę i temat (zgodnie z planem lekcji). Notatki również umieszczamy w zeszycie (przepisujemy je, nie drukujemy).

Wybrane (wskazane przeze mnie) prace domowe należy przesłać na maila celem sprawdzenia (rozwiązania zapisujemy w mailu lub Wordzie i dodajemy jako załącznik, a niektóre zapisujemy w zeszycie. Zadania opatrzone wpisem w ćwiczeniówce będą sprawdzane po powrocie do szkoły.

Kompletność notatek i prac domowych zostanie sprawdzona też po powrocie do szkoły.

26 października 2020 r.

Temat: Okoliczności powstania dzieła A. de Saint – Exuperyego.

W najbliższym czasie zajmiemy się omawianiem treści książki. Większość materiału (80%) będziecie otrzymywać ode mnie w gotowej formie. Proszę przepisywać wskazane przeze mnie informacje do zeszytu, aby utrwalać niezbędne treści. Pamiętaj, że jest to lektura obowiązkowa, której treść musisz b. dobrze znać.

Sprawdzian ze znajomości treści książki napiszecie po powrocie do szkoły.

1.Wklej pod tematem do zeszytu uzupełnioną kartę pracy dot. biografii autora (rozdaną w piątek), a następnie sprawdź poprawność wpisanych wyrazów. W razie pomyłki, popraw.

Poprawne uzupełnienia po kolei: Lyonie, czerwca, trzy, brata, Szwajcarii, Sztuk Pięknych, Paryżu, architektury,1921, Sajgon, Pustyni Libijskiej / Saharze, Nowy Jork, lipca, 44, zestrzelony, Lotnik, 1928, Nocny, planeta ludzi, Mały Książę.

2. Odczytaj i zapamiętaj okoliczności powstania dzieła Saint-Exupéry’ego, a także zwróć uwagę na elementy autobiograficzne w Małym Księciu.

A. Impulsem do napisania Małego Księcia był wypadek lotniczy na Saharze, do którego doszło 30 grudnia 1935 roku. Tamtego dnia Antoine de Saint-Exupéry wraz z nawigatorem André Prévotem rozbili się samolotem na Pustyni Libijskiej na Saharze podczas próby pobicia rekordu prędkości na trasie Paryż – Sajgon. Rozbitkowie mieli ze sobą jedynie termos słodkiej kawy, odrobinę czekolady i kilka herbatników. Zaczęli mieć halucynacje, ze względu na stopień odwodnienia przestali się pocić. Na szczęście po czterech dniach pobytu na pustyni piloci zostali odnalezieni przez karawanę Beduinów.

B. Inna teoria mówi, że napisanie Małego Księcia było formą terapii dla pisarza, który od początku lat 40. XX wieku borykał się z wieloma problemami zarówno osobistymi (kryzys w małżeństwie, brak porozumienia z żoną, problemy zdrowotne będące konsekwencją wypadku lotniczego), a także krytyką ze strony francuskich stronnictw politycznych). Wyjątkowość Małego Księcia Saint-Exupéry’ego wynika z faktu, że jest to dzieło łączące poruszającą fabułę z niepowtarzalną formą literacką i szatą edytorską tej publikacji. Mały Książę jest jedyną bajką, którą napisał Saint-Exupéry, a także jedyną książką jego autorstwa, którą zdecydował się sam zilustrować. Żona amerykańskiego wydawcy miała w pamięci małą figurkę, którą Saint-Exupéry ozdabiał marginesy listów i rękopisów – zasugerowała mu napisanie książki dla dzieci z wykorzystaniem tej postaci.

2. Otwórz książkę na dedykacji, odczytaj ją, a następnie zanotuj w zeszycie poniższą notatkę:

Léon Werth (1878–1955) – francuski pisarz, dziennikarz i krytyk sztuki.

Saint-Exupéry zadedykował swoją książkę Léonowi Werthowi, ponieważ był on jego najlepszym przyjacielem, a ponadto potrafił rozumieć świat dzieci. Autor Małego Księcia zawarł w dedykacji powód swojego wyboru: Przepraszam dzieci, że poświęcam tę książkę dorosłemu. Mam jednak poważne usprawiedliwienie: ten dorosły jest przyjacielem, najlepszym na świecie. Mam i inne usprawiedliwienie: ten dorosły potrafi wszystko zrozumieć, nawet książki dla dzieci. Charakter dedykacji zamieszczonej przez Exupéry’ego stanowi wyraźny sygnał dla czytelnika, że historia opowiedziana w Małym Księciu jest wyjątkową bajką. Dorośli mogą ją zrozumieć, ale tylko wtedy, jeśli ocalą w sobie „dziecko”, czyli dziecięcą otwartość, wyobraźnię, marzenia i ideały.

27 października 2020 r.

Temat: Spotkanie z Małym Księciem – świat przedstawiony w utworze A. de Saint Exuperyego.

Proszę przypomnieć sobie treść lektury obowiązkowej.

W tym celu pomocna okaże się strona: https://www.memorizer.pl/powtorzenie/13887/maly-ksiaze/0

1. Przepisz poniższe inf. do zeszytu.

 Czas akcji: ,,Małego Księcia” przenosi wydarzenia o sześć lat wstecz w stosunku do dnia, gdy narrator rozpoczął spisywanie wspomnień o Małym Księciu; wydarzenia rozgrywają się przez osiem dni (począwszy od momentu awaryjnego lądowania Pilota na pustyni i jego spotkania z Małym Księciem, aż do dnia, w którym tytułowy bohater opuszcza Ziemię i wraca na swoją planetę).

Czas narracji: obejmuje okres po upływie sześciu lat od wydarzeń rozgrywających się na pustyni, kiedy to narrator rozpoczął spisywanie wspomnień o mieszkańcu planety B-612. Exupéry wprowadza zabieg retrospekcji, aby przedstawić wspomnienia o dzieciństwie Pilota. Występuje także przedakcja, w której tytułowy bohater przedstawia swoją historię, zanim spotkał Pilota.

Miejsce akcji głównej nie zostało dokładnie określone; narrator umiejscawia zdarzenia przede wszystkim na pustyni Sahara w Afryce. Wydarzenia rozgrywają się także na asteroidzie B-612, którą zamieszkuje tytułowy bohater. Ponadto miejscem akcji są także przestrzenie, w których Mały Książę przebywał podczas wędrówki:

asteroida 325 (należała do Króla),

asteroida 326 (mieszkał tam Próżny),

asteroida 327 (znajdował się tam Pijak),

asteroidę 328 (stanowiła własność Bankiera),

asteroida 329 (pracował tam Latarnik),

asteroida 330 (należała do Geografa).

Narracja jest prowadzona w pierwszej osobie (narracja pamiętnikarska), jednak narrator prowadzi też dialog z czytelnikiem.

Sposób postrzegania świata przez dzieci i dorosłych jest różny. Dzieci mają wyobraźnię, są wrażliwe, ciekawe świata, bezpośrednie, spontaniczne, ufne, otwarte, prostolinijne, emocjonalne, pieniądze (kwestie materialne) nie mają dla nich znaczenia. Dorośli są pozbawieni wyobraźni, nietolerancyjni, nieufni, powierzchowni, cechuje ich materializm („zakochani tylko w liczbach”), nie umieją czerpać radości z życia, są poważni, racjonalni.

Pilot (nie znamy jego imienia ani wieku) pamięta, jak to jest być dzieckiem. Rozumie, czym jest wyobraźnia i jaka jest jej rola w życiu człowieka. Pilota cechuje wrażliwość, ale też poczucie wstydu, gdy zauważa, że zachowuje się jak inni dorośli, np. okazując Małemu Księciu zniecierpliwienie lub wywyższając się.

Praca domowa:

Rozwiązania zanotuj w zeszycie, sprawdzimy w szkole.

Zanotuj 3 cechy wspólne narratora i Małego Księcia. Opisz i oceń w 4 zdaniach stosunek Pilota do Małego Księcia.

Przeczytaj uważnie wybrane cytaty z powieści Mały Książę. Następnie wybierz trzy z przywołanych stwierdzeń i uczyń z nich początki zdań złożonych, które dokończysz. Zadbaj o to, aby twoja wypowiedź była spójna i logiczna.

„Gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca…”. (rozdział VI)

„Drogi prowadzą zawsze do ludzi…”. (rozdział XX)

„Mowa jest źródłem nieporozumień…”. (rozdział XXI)

„Dobrze widzi się tylko sercem…”. (rozdział XXI)

„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu…”. (rozdział XXI)

„Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś…”. (rozdział XXI)

„Zawsze się wydaje, że w innym miejscu będzie (nam) lepiej…”. (rozdział XXII)

„Decyzja oswojenia niesie w sobie ryzyko łez…”. (rozdział XXV)

29 października 2020 r. (w planie lekcji mamy 2 godz., więc piszemy 2 tematy )

Temat: W drogę z kluczem wędrownych ptaków. Wędrówka z Małym Księciem.

1.Zanotuj w zeszycie:

ASTEROIDA 325 – PLANETA KRÓLA - obsesja władzy, chęć podporządkowania sobie innych ludzi, pragnienie bycia autorytetem, dążenie do wydawania innym rozkazów, traktowanie wszystkich jak poddanych.

ASTEROIDA 326 – PLANETA PRÓŻNEGO - pustka, próżność, dążenie do sukcesu, akceptacja wyłącznie bezkrytycznych wielbicieli, pragnienie bycia podziwianym, pycha, egoizm.

ASTEROIDA 327 – PLANETA PIJAKA  - bezsensowne życie, ucieczka od życia, słaba wola, tragizm, trwanie w uzależnieniu, rezygnacja z więzi międzyludzkich.

ASTEROIDA 328 – PLANETA BANKIERA - podporządkowanie życia wartościom materialnym, chciwość, zachłanność, pazerność, brak empatii, obojętność na potrzeby drugiego człowieka, niedostrzeganie piękna świata.

ASTEROIDA 329 – PLANETA LATARNIKA - skrajne emocje: sumienność, obowiązkowość, odpowiedzialność, ale też uległość, wykonywanie bezsensownych rozkazów, mechaniczność wykonywanych zadań.

ASTEROIDA 330 – PLANETA GEOGRAFA - fascynacja światem rzeczy a nie światem ludzi, zarozumiałość, pewność siebie, życie w świecie odległych ideałów).

2.Wytłuszczony tekst zapisz w zeszycie, pozostały odczytaj.

Świat dorosłych ukazany w Małym Księciu przypomina błędne koło: dorośli nie potrafią dać innym szczęścia, ale też sami nie są szczęśliwi. Wędrówka tytułowego bohatera po planetach sąsiadujących z B-612 potwierdziła ten fakt: – Król nie potrafi kochać i jest skazany na samotność; – Próżny tak naprawdę wzbudza litość, ponieważ – stawiając się ponad zwykłymi ludźmi – przeżywa dramat osamotnienia; – przypadek Pijaka dowodzi, że zastępowanie kontaktu z człowiekiem przez picie alkoholu prowadzi do dramatycznej sytuacji. Życie jest ciągłą ucieczką nie tylko przed innymi ludźmi, ale też przed samym sobą; – opowieść o Bankierze podkreśla, że obsesja bogactwa materialnego także prowadzi do zerwania więzi emocjonalnych z innymi i w rezultacie do samotności; – historia Latarnika wyraźnie ukazuje ludzką tęsknotę za prawdziwą miłością, za tym, co nadaje życiu sens. Tymczasem egzystencja tego bohatera jest podporządkowana wypełnianiu rozkazów, które nie mają sensu; – Geograf aspiruje jedynie do rzeczy wielkich. Ludzie i kontakt z nimi nie są przedmiotem jego zainteresowań. Geograf staje się symbolem świadomego ograniczenia i rezygnacji z doświadczenia przyjaźni.

Życie ludzi poznanych przez Małego Księcia podczas jego wędrówki po planetach sąsiadujących z B-612 jest bezwartościowe, samotne, egoistyczne. Sytuacja ta może się zmienić jedynie wtedy, gdy osoby te otworzą się na drugiego człowieka, na miłość, przyjaźń.

Praca domowa:

Wykonaj zdalnie ćw. 13 ze strony https://epodreczniki.pl/a/ziemia---planeta-ludzi/D4B4TArIA 

Temat: „Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem”. O miłości Małego Księcia do róży.

1.Poniższe informacje zapisz w zeszycie (plany rozdziałów i tabelę).

Plan wydarzeń do rozdziału VIII

1. Tajemnicze pojawienie się róży na planecie B-612.

2. Staranne przygotowania róży do rozkwitnięcia.

3. Fascynacja Małego Księcia pięknem kwiatu.

4. Próżność róży.

5. Rozdrażnienie chłopca zachowaniem kwiatu.

6. Podjęcie prób wzbudzenia współczucia przez różę. G. Niedojrzałość Małego Księcia do prawdziwego uczucia.

Plan wydarzeń do rozdziału IX

1. Decyzja opuszczenia planety B-612 przez Małego Księcia.

2. Porządkowanie planety przez chłopca.

3. Miłosne wyznanie róży.

4. Rozpacz róży po wyjeździe Małego Księcia.

Okoliczności pojawienia się róży na planecie B-612

Kwiat róży pojawił się niespodziewanie, wykiełkował pewnego dnia z nasienia przyniesionego nie wiadomo skąd.

Relacje róży i Małego Księcia

przed rozkwitnięciem

Uczucia / reakcje chłopca

Zachowanie róży

opiekuńczość, troska, wyczekiwanie

tajemniczość, perfekcja w dbaniu o swój wizerunek, świadomość urody

po rozkwitnięciu

Uczucia / reakcje chłopca

Zachowanie róży

zachwyt, wyrozumiałość, usłużność, rozdrażnienie, zmienność emocji (poczucie szczęścia i nieszczęścia), nieumiejętność rozszyfrowania kłamstw róży, niedojrzałość w pojmowaniu i okazywaniu miłości

zalotność, kokieteryjność, chęć oczarowania, pozorna niedbałość, próżność, wykorzystywanie kłamstewek, wzbudzanie wyrzutów sumienia i współczucia, przewrażliwienie na własnym punkcie, ukrywanie prawdziwej natury (uczuć) pod osłoną kolców, zmienność

po rozstaniu

Uczucia / reakcje chłopca

Zachowanie róży

nierozumienie zachowań róż, chęć ucieczki powaga, smutek

uświadomienie sobie błędów, przeproszenie chłopca, wyznanie miłości, smutek, płacz

2. Odczytaj:

Na podstawie powyższej tabeli zauważ, że zachowanie róży było pełne sprzeczności. Z jednej strony pragnęła wzbudzić w Małym Księciu miłość, a z drugiej jej działania (te świadome i nieświadome) odpychały chłopca od niej.

Teraz przeanalizujemy proces dojrzewaniu Małego Księcia:

Kluczową postacią będzie lis – zwróć uwagę, że w dziele Saint-Exupéry’ego lis występuje w innej roli niż w poznanych dotąd tekstach kultury, zwłaszcza baśniach i bajkach [nie jest symbolem podstępu, sprytu i przebiegłości, ale mądrości, wierności i przyjaźni].

3. Zanotuj w zeszycie poniższe informacje:

Ćw. 11 s. 111-112/podr. do literatury

oswoić - poświęcić komuś czas, stworzyć więzy, być za kogoś odpowiedzialnym, wybrać kogoś spośród wielu.

„Oswojenie” dotyczy róży i Małego Księcia, bo każde z nich zostało oswojone.

Proces „oswojenia” rodzi potrzebę bycia razem.

„Oswojenie” drugiej istoty sprawia, że wydaje się ona – mimo istnienia tysiąca podobnych – jedyna, wyjątkowa, niepowtarzalna.

„Oswojenie” wymaga cierpliwości i odpowiedzialności.

4. Odczytaj (nie pisz)

Przyjaźń i miłość wymagają czasu. Mają go jedynie ci, którzy kochają – wszyscy inni spieszą się, nie mając czasu nie tylko dla drugiego człowieka, ale i dla siebie samych. Lis uświadamia chłopcu, że największą tragedią jest sytuacja, w której człowiek ma czas, ale nie ma przyjaciół, którym mógłby ten czas ofiarować. W relacji z drugą istotą zawsze powinno się kierować sercem i pamiętać, że ,,To, co najważniejsze, jest niewidzialne dla oczu”.

5. Zapisz w zeszycie:

Sentencja – aforyzm, krótka wypowiedź, zazwyczaj będąca jednym zdaniem (niekiedy rymowana), która wskazuje mądrość dotyczącą życia, wyraża jakąś ogólną prawdę filozoficzną, wskazuje zasadę postępowania.

Przesłaniem dzieła Saint-Exupéry’ego jest przeświadczenie, że bycie prawdziwym człowiekiem polega na odkryciu, że wartościowe jest tylko to, co bezinteresowne, szczere, wypływające z serca, „niewidoczne dla oczu”. Mały Książę wskazuje także prawdę, że brak miłości i przyjaźni upodabnia życie ludzkie do pustyni. Tylko patrzenie w głąb pozwala poznać siebie i bliźnich, potrafi nawet nadać sens śmierci.

Praca domowa:

1. Rozwiń myśl: ,,Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem” (4-5 zdań).

2. Znajdź w dowolnym źródle 2 sentencje na temat miłości.

Rozwiązania prześlij mailem na wskazany przy przedmiocie adres.

30 października 2020 r.

Temat: „Umiej być przyjacielem – znajdziesz przyjaciela”. O przyjaźni w ,,Małym Księciu” Antoinea de Saint-Exupéryego.

1. Odczytaj poniższe zw. frazeologiczne:

związki frazeologiczne związane z przyjaźnią/przyjacielem -  przyjaciel domu, przyjacielska pogawędka, utrzymywać z kimś przyjacielskie stosunki, radzić komuś po przyjacielsku, przyjacielska pomoc, porozmawiać jak przyjaciel z przyjacielem, wyciągnąć do kogoś przyjazną dłoń, uśmiechnąć się przyjaźnie, darzyć kogoś przyjaźnią, prawdziwa przyjaźń, przyjaźń do grobowej deski, okazać komuś przyjaźń, żyć z kimś w przyjaźni.

Praca z lekturą (rozdz. XXI), odczytaj treść wskazanego rozdziału, a następnie odpowiedz ustnie na pytania:

1.Jak rodziła się przyjaźń między Małym Księciem a lisem?

2. W jakich okolicznościach doszło do spotkania Małego Księcia i lisa? (nawiązanie do poprzedniego rozdziału)

3. Jak zachowywał się lis, a jak – Mały Książę?

4. Znaczenie jakich pojęć wyjaśnił lis Małemu Księciu?

Notatka do zeszytu:

Lis  uświadomił Małemu Księciu że:

- „oswoił” różę, a ona „oswoiła” jego;

- „poznaje się tylko to, co się oswoi”;

- „oswajanie” wymaga cierpliwości;

- jego róża dla niego jest jedyną na świecie, choć róż jest wiele;

- „dobrze widzi się tylko sercem”, a oczy nie zawsze mówią prawdę;

-  jest odpowiedzialny za swą różę.

Mały Książę wiele się nauczył od lisa, pojął, czym jest przyjaźń, a czym miłość, zrozumiał, że kocha różę. Lis zyskał coś „ze względu na kolor zboża”, które odtąd zawsze będzie mu się kojarzyło z przyjacielem.

,,Złote myśli” lisa:

1. „Poznaje się tylko to, co się oswoi”. 

2. „Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepie rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół”.

3. „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

4. „Mowa jest źródłem nieporozumień”.

5. „Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś”.

Praca domowa:

Utrwal treści z lekcji oraz odpowiedz pisemnie w zeszycie na poniższe pytania:

1. Ilu przyjaciół znalazł Mały Książę w ciągu swej wędrówki po wszechświecie?

2. Kto oprócz lisa zasłużył na miano przyjaciela Małego Księcia? Dlaczego? (nawiązanie do relacji Mały Książę – pilot)

3. Dlaczego Mały Książę znalazł tak niewielu przyjaciół?

4. Jaki człowiek według Ciebie zasługuje na przyjaźń?

WYCHOWANIE FIZYCZNE EMAIL NAUCZYCIELA  opalw-f8a@wp.pl

wtorek

Temat: Wydłużamy czynnie kręgosłup

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem na plecach, nogi wyprostowane i złączone, ręce wyprostowane leżą na podłodze za głową.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie się przez sięganie rękoma, jak najdalej za głowę, a stopami w przeciwną stronę - 10 powtórzeń.

Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, ręce wyprostowane wyciągnięte w górę.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie raz prawej, raz lewej ręki - 10 powtórzeń na każdą rękę.

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, dłonie oparte na biodrach z tyłu pleców.
Ćwiczenie:
naciskanie rękoma na biodra z maksymalne wyciągnięciem głowy w górę -                       

10 powtórzeń.

Ćwiczenie 4
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny tyłem do ściany, ręce wyprostowane wyciągnięte w górę przylegają do ściany.
Ćwiczenie:
maksymalne wyciągnięcie rąk w górę bez odrywania ich od ściany -  10 powtórzeń.

Temat: Wzmacniamy mięśnie posturalne.

Ćwiczenie 1
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę, ręce w pozycji "skrzydełek" (dotykają barków).
Ćwiczenie:
wysuwanie głowy w przód i cofanie jej - czas wykonania 1 min.

Ćwiczenie 2
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę, ręce w pozycji "skrzydełek" (dotykają barków).
Ćwiczenie:
skłon głowy w tył i powrót do pozycji głowy prostej - czas wykonania 1 min.

Ćwiczenie 3
Pozycja wyjściowa: siad skrzyżny, plecy wyprostowane, głowa wyciągnięta w górę , palce dłoni splecione na karku (z tyłu głowy), łokcie szeroko.
Ćwiczenie:
spychanie rękoma głowy w przód, głowa oporuje -  czas wykonania 1 min.                    

Ćwiczenie 4
Pozycja wyjściowa: Klęk podparty dłonie zwrócone palcami do środka.
Ćwiczenie:
ugięcie rąk, jak przy "pompce" z dotknięciem brodą do podłoża - 20 powtórzeń.

czwartek

Tremat: Poznajemy zasady gry w korfballa.
Korfball- to gra zespołowa wymyślona w Holandii na początku XX wieku i wprowadzona do szkół w Amsterdamie w 1902r.
Obejrzyjcie przesłane przeze mnie filmiki otwierając w Internecie niżej podane linki.
KorfbalI . Co to takiego? - filmik
https://www.youtube.com/watch?v=UevevMlVYTA
Jak się gra w korfball? - filmik
https://www.youtube.com/watch?v=P44PyYlLjIs

Następnie porzucajcie do celu dowolną piłką wykorzystując kosz lub inny pojemnik.

BIOLOGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  adygas.bio@gmail.com

27.10.2020 (wtorek)

Temat: Składniki mineralne i woda.

Przeczytajcie temat ze str. 67. Przepiszcie tabelę – źródła wybranych składników mineralnych i objawy ich niedoboru  (str. 69) . Zapiszcie 3 funkcje, jakie pełni woda  w organizmie człowieka. Pracy nie odsyłajcie sprawdzę kiedy spotkamy się w szkole.

30.10.2020 (piątek)

Temat: Trawienie pokarmów.

Przeczytajcie temat ze str. 71. Przepiszcie tabelę ze str. 72 i wykonajcie zadanie 1 str. 74.